لطفا صبر کنید ...

کانادا

کانادا

جمعیت (2015) : 35,851,774 (نفر)

تولید ناخالص داخلی (2015) : 1,550,536.5 (میلیون دلار)

لیست اسناد کشور

عنوان تاریخ شروع تاریخ خاتمه
برنامه اقدام فناوری نانو کبک 2013 2018
راهبرد فناوری نانو آلبرتا، بالفعل سازی پتانسیل های آلبرتا

سرمایه گذاری

سهم هزینه های تحقیق و توسعه از GDP

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2012/01/01 2012/12/31 1.73 درصد سایت بانک جهانی 2014/08/01 14th

سرمایه انسانی

جمعیت

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 35,851,774 نفر سایت بانک جهانی 2016/08/01 32th

سرانه محققان بخش تحقیق و توسعه

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2008/01/01 2008/12/31 4,470 نفر سایت بانک جهانی 2013/07/01 10th

علم

اولویت ملی در تولید علوم نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 0.54 ندارد بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/07/01 71th

تعداد مقالات نانو به ازای به GDP ppp

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 2.04 مقاله به میلیارد دلار بانک اطلاعاتی Web of Science , سایت بانک جهانی 2016/07/01 32th

تعداد کل ارجاعات مقالات نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 5,833 ارجاع بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/03/01 14th

سرانه مقالات نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 90.60 مقاله به میلیون نفر بانک اطلاعاتی Web of Science , سایت بانک جهانی 2016/07/01 21th

سهم محلی در تولید علوم نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 4.74 درصد بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/07/01 71th

سهم همکاری بین المللی در تولید علوم نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 55.92 درصد بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/02/01 83th

شاخص h-Index مقالات فناوری نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 17.00 ندارد بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/03/01 17th

مجموع مقالات ISI

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 68,464 مقاله بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/07/01 7th

مقالات فناوری نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 3,248 مقاله بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/07/01 14th

میانگین ارجاع به ازای هر مقاله

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 1.80 ارجاع به مقاله بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/03/01 19th

نوآوری

درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو در USPTO - (قدیمی)

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 534 اختراع بانک اطلاعات پتنت Orbit 2016/01/01 11th

درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو درEPO - (قدیمی)

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 44 اختراع بانک اطلاعات پتنت Orbit 2016/01/01 15th

نسبت تعداد اختراعات فناوری نانو به تعداد مقالات نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 10.07 پتنت به ازای 100 مقاله بانک اطلاعات پتنت Orbit , بانک اطلاعاتی Web of Science 2015/12/31 12th

پتنتهای فناوری نانو در EPO - (قدیمی)

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 60 اختراع بانک اطلاعات پتنت Orbit 2016/01/01 12th

پتنتهای فناوری نانو در USPTO - (قدیمی)

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 289 اختراع بانک اطلاعات پتنت Orbit 2016/01/01 11th

صنعت

تولید ناخالص داخلی

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 1,550,536.5 میلیون دلار سایت بانک جهانی 2016/08/01 10th

تولید ناخالص داخلی (بر حسب قدرت خرید)

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 1,588,596.4 میلیون دلار سایت بانک جهانی 2016/08/01 16th

سرانه تولید ناخالص داخلی بر حسب قدرت خرید

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 42,891 دلار سایت بانک جهانی 2016/08/01 18th