لطفا صبر کنید ...

چین

چین

جمعیت (2015) : 1,371,220,000 (نفر)

تولید ناخالص داخلی (2015) : 10,866,444.0 (میلیون دلار)

لیست اسناد کشور

عنوان تاریخ شروع تاریخ خاتمه
برنامه ملی فناوری نانو برای توسعه 2001 2010

سرمایه گذاری

سهم هزینه های تحقیق و توسعه از GDP

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2012/01/01 2012/12/31 1.98 درصد سایت بانک جهانی 2014/08/01 12th

سرمایه انسانی

جمعیت

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 1,371,220,000 نفر سایت بانک جهانی 2016/08/01 1st

سرانه محققان بخش تحقیق و توسعه

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2013/01/01 2013/12/31 1,089 نفر سایت بانک جهانی 2016/08/01 32th

علم

اولویت ملی در تولید علوم نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 1.89 ندارد بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/07/01 5th

تعداد مقالات نانو به ازای به GDP ppp

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 2.43 مقاله به میلیارد دلار بانک اطلاعاتی Web of Science , سایت بانک جهانی 2016/07/01 22th

تعداد کل ارجاعات مقالات نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 98,521 ارجاع بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/03/01 1st

سرانه مقالات نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 34.65 مقاله به میلیون نفر بانک اطلاعاتی Web of Science , سایت بانک جهانی 2016/07/01 44th

سهم محلی در تولید علوم نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 16.69 درصد بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/07/01 5th

سهم همکاری بین المللی در تولید علوم نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 21.45 درصد بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/02/01 102th

شاخص h-Index مقالات فناوری نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 41.00 ندارد بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/03/01 2nd

مجموع مقالات ISI

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 284,684 مقاله بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/07/01 2nd

مقالات فناوری نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 47,519 مقاله بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/07/01 1st

میانگین ارجاع به ازای هر مقاله

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 2.07 ارجاع به مقاله بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/03/01 10th

نوآوری

درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو در USPTO - (قدیمی)

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 934 اختراع بانک اطلاعات پتنت Orbit 2016/01/01 7th

درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو درEPO - (قدیمی)

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 159 اختراع بانک اطلاعات پتنت Orbit 2016/01/01 7th

نسبت تعداد اختراعات فناوری نانو به تعداد مقالات نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 2.27 پتنت به ازای 100 مقاله بانک اطلاعات پتنت Orbit , بانک اطلاعاتی Web of Science 2015/12/31 34th

پتنتهای فناوری نانو در EPO - (قدیمی)

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 58 اختراع بانک اطلاعات پتنت Orbit 2016/01/01 13th

پتنتهای فناوری نانو در USPTO - (قدیمی)

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 596 اختراع بانک اطلاعات پتنت Orbit 2016/01/01 7th

صنعت

تولید ناخالص داخلی

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 10,866,444.0 میلیون دلار سایت بانک جهانی 2016/08/01 2nd

تولید ناخالص داخلی (بر حسب قدرت خرید)

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 19,524,348.2 میلیون دلار سایت بانک جهانی 2016/08/01 1st

سرانه تولید ناخالص داخلی بر حسب قدرت خرید

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 13,400 دلار سایت بانک جهانی 2016/08/01 59th