لطفا صبر کنید ...

چین

چین

جمعیت (2014) : 1,364,270,000 (نفر)

تولید ناخالص داخلی (2014) : 10,360,105.2 (میلیون دلار)

لیست اسناد کشور

عنوان تاریخ شروع تاریخ خاتمه
برنامه ملی فناوری نانو برای توسعه 2001 2010

سرمایه گذاری

سهم هزینه های تحقیق و توسعه از GDP

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2012/01/01 2012/12/31 1.98 درصد سایت بانک جهانی 2014/08/01 12th

سرمایه انسانی

جمعیت

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2014/01/01 2014/12/31 1,364,270,000 نفر سایت بانک جهانی 2015/07/31 1st

سرانه محققان بخش تحقیق و توسعه

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2012/01/01 2012/12/31 1,020 نفر سایت بانک جهانی 2014/08/01 29th

علم

اولویت ملی در تولید علوم نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 1.89 ندارد بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/07/01 5th

تعداد مقالات نانو به ازای به GDP ppp

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2014/01/01 2014/12/31 2.30 مقاله به میلیارد دلار بانک اطلاعاتی Web of Science , سایت بانک جهانی 2015/07/31 18th

تعداد کل ارجاعات مقالات نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 98,521 ارجاع بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/03/01 1st

سرانه مقالات نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2014/01/01 2014/12/31 30.40 مقاله به میلیون نفر بانک اطلاعاتی Web of Science , سایت بانک جهانی 2015/07/31 43th

سهم محلی در تولید علوم نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 16.69 درصد بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/07/01 5th

سهم همکاری بین المللی در تولید علوم نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 21.45 درصد بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/02/01 102th

شاخص h-Index مقالات فناوری نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 41.00 ندارد بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/03/01 2nd

مجموع مقالات ISI

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 284,684 مقاله بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/07/01 2nd

مقالات فناوری نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 47,519 مقاله بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/07/01 1st

میانگین ارجاع به ازای هر مقاله

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 2.07 ارجاع به مقاله بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/03/01 10th

نوآوری

درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو در USPTO - (قدیمی)

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 934 اختراع بانک اطلاعات پتنت Orbit 2016/01/01 7th

درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو درEPO - (قدیمی)

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 159 اختراع بانک اطلاعات پتنت Orbit 2016/01/01 7th

نسبت تعداد اختراعات فناوری نانو به تعداد مقالات نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 2.27 پتنت به ازای 100 مقاله بانک اطلاعات پتنت Orbit , بانک اطلاعاتی Web of Science 2015/12/31 34th

پتنتهای فناوری نانو در EPO - (قدیمی)

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 58 اختراع بانک اطلاعات پتنت Orbit 2016/01/01 13th

پتنتهای فناوری نانو در USPTO - (قدیمی)

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 596 اختراع بانک اطلاعات پتنت Orbit 2016/01/01 7th

صنعت

تولید ناخالص داخلی

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2014/01/01 2014/12/31 10,360,105.2 میلیون دلار سایت بانک جهانی 2015/07/31 2nd

تولید ناخالص داخلی (بر حسب قدرت خرید)

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2014/01/01 2014/12/31 18,030,931.6 میلیون دلار سایت بانک جهانی 2015/07/31 1st

سرانه تولید ناخالص داخلی بر حسب قدرت خرید

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2014/01/01 2014/12/31 13,217 دلار سایت بانک جهانی 2015/07/31 58th