بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
فنلاند

جمعیت (۲۰۱۶) : ۵,۴۹۵,۰۹۶ (نفر)

تولید ناخالص داخلی (۲۰۱۶) : ۲۳۶,۷۸۵.۰ (میلیون دلار)

برنامه فین نانو موقعیت فنلاند را به عنوان کشوری مبتنی بر فناوری های برتر تقویت خواهد کرد و تجاری سازی نوآروی های مبتنی بر فناوری نانو رفاه جامعه ما را افزایش خواهد داد.
شاخص ها
سرمایه گذاری
بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
سهم هزینه های تحقیق و توسعه از GDP
۲۰۱۴/۰۱/۰۱ ۲۰۱۴/۱۲/۳۱ ۳.۱۷ درصد ۲۰۱۷/۰۶/۳۰ ۳rd
سرمایه انسانی
بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
جمعیت
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۵,۴۹۵,۰۹۶ نفر ۲۰۱۷/۰۶/۳۰ ۷۹th
سرانه محققان بخش تحقیق و توسعه
۲۰۱۴/۰۱/۰۱ ۲۰۱۴/۱۲/۳۱ ۶,۹۸۶ نفر ۲۰۱۷/۰۶/۳۰ ۲nd
علم
بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
h-Index مقالات فناوری نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۱۲.۰۰ ندارد ۲۰۱۷/۰۴/۰۱ ۲۴th
h-Index پنج ساله مقالات فناوری نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۶۴.۰۰ ندارد ۲۰۱۷/۰۴/۱۸ ۲۴th
اولویت ملی در تولید علم نانو
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۰.۷۸ ندارد ۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۴۶th
تعداد مقالات نانو به ازای به GDP ppp
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۴.۰۴ مقاله به میلیارد دلار ۲۰۱۷/۰۶/۳۰ ۴th
تعداد کل ارجاعات مقالات نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۱,۲۹۷ ارجاع ۲۰۱۷/۰۴/۰۱ ۲۹th
سرانه مقالات نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۱۷۳.۹۷ مقاله به میلیون نفر ۲۰۱۷/۰۶/۳۰ ۴th
سهم محلی در تولید علم نانو
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۷.۸۰ درصد ۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۴۶th
سهم همکاری بین المللی در تولید علم نانو
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۷۵.۹۸ درصد ۲۰۱۸/۰۱/۰۶ ۴۰th
مجموع مقالات ISI
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۱۳,۱۵۹ مقاله ۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۳۱th
مقالات فناوری نانو
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۱,۰۲۷ مقاله ۲۰۱۸/۰۲/۰۱ ۳۱th
میانگین پنج ساله ارجاع به مقاله نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۹.۳۲ ارجاع به مقاله ۲۰۱۷/۰۹/۰۵ ۲۰th
میانگین ارجاع به ازای هر مقاله
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۱.۳۵ ارجاع به مقاله ۲۰۱۷/۰۴/۰۱ ۲۹th
نوآوری
بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
تعداد کل پتنت ها در EPO
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۱,۲۵۲ اختراع ۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۱۵th
تعداد کل پتنت ها در USPTO
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۱,۹۲۷ اختراع ۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۱۴th
درخواستهای ثبت اختراع در EPO
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۱,۶۳۲ اختراع ۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۱۴th
درخواستهای ثبت اختراع در USPTO
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۱,۵۴۹ اختراع ۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۱۶th
درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو در USPTO
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۷۳ اختراع ۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۱۵th
درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو در دفتر ثبت آلمان (DPMA)
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۱ اختراع ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۱۴th
درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو درEPO
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۵۲ اختراع ۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۸th
سهم درخواست های ثبت اختراع نانو به کل درخواست های ثبت اختراع
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۳.۹۳ درصد ۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۲۸th
سهم پتنت های فناوری نانو از کل پتنت ها
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۲.۳۶ درصد ۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۴۵th
نسبت تعداد اختراعات فناوری نانو به تعداد مقالات نانو
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۱۹.۴۷ پتنت به ازای ۱۰۰ مقاله ۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۸th
پتنتهای فناوری نانو در EPO
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۲۷ اختراع ۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۱۵th
پتنتهای فناوری نانو در USPTO
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۴۸ اختراع ۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۱۵th
پتنتهای فناوری نانو در دفتر ثبت آلمان (DPMA)
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۰ اختراع ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ -
صنعت
بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
تولید ناخالص داخلی
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۲۳۶,۷۸۵.۰ میلیون دلار ۲۰۱۷/۰۶/۳۰ ۴۰th
تولید ناخالص داخلی (بر حسب قدرت خرید)
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۲۳۶,۵۷۸.۹ میلیون دلار ۲۰۱۷/۰۶/۳۰ ۵۵th
سرانه تولید ناخالص داخلی بر حسب قدرت خرید
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۴۳,۰۵۳ دلار ۲۰۱۷/۰۶/۳۰ ۱۹th
نمودار

لطفا صبر کنید

h-Index پنج ساله مقالات فناوری نانو

لطفا صبر کنید

سرانه مقالات نانو

لطفا صبر کنید

سهم محلی در تولید علم نانو

لطفا صبر کنید

مقالات فناوری نانو

لطفا صبر کنید

میانگین پنج ساله ارجاع به مقاله نانو

لطفا صبر کنید

میانگین ارجاع به ازای هر مقاله

لطفا صبر کنید

درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو در USPTO

لطفا صبر کنید

درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو درEPO

لطفا صبر کنید

نسبت تعداد اختراعات فناوری نانو به تعداد...

لطفا صبر کنید

پتنتهای فناوری نانو در EPO

لطفا صبر کنید

پتنتهای فناوری نانو در USPTO
سازمان های نانوتکنولوژی
نام h-index تعداد مقاله
University of Eastern Finland ‏(۲۰۱۶) ۵ ۸۴
Abo Akademi University ‏(۲۰۱۶) ۵ ۸۱
University of Turku ‏(۲۰۱۶) ۵ ۷۹