لطفا صبر کنید ...

آلمان

آلمان

جمعیت (2014) : 80,889,505 (نفر)

تولید ناخالص داخلی (2014) : 3,852,556.2 (میلیون دلار)

لیست اسناد کشور

عنوان تاریخ شروع تاریخ خاتمه
برنامه اقدام فناوری نانو 2015 2011 2015
راهبرد تحقیقاتی برای خطرات سلامتی و محیطی نانو مواد 2007 2010

سرمایه گذاری

سهم هزینه های تحقیق و توسعه از GDP

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2012/01/01 2012/12/31 2.92 درصد سایت بانک جهانی 2014/08/01 3rd

سرمایه انسانی

جمعیت

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2014/01/01 2014/12/31 80,889,505 نفر سایت بانک جهانی 2015/07/31 15th

سرانه محققان بخش تحقیق و توسعه

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2012/01/01 2012/12/31 4,139 نفر سایت بانک جهانی 2014/08/01 10th

علم

اولویت ملی در تولید علوم نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 0.86 ندارد بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/03/31 39th

تعداد مقالات نانو به ازای به GDP ppp

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2014/01/01 2014/12/31 2.13 مقاله به میلیارد دلار بانک اطلاعاتی Web of Science , سایت بانک جهانی 2015/07/31 21th

تعداد کل ارجاعات مقالات نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 16,184 ارجاع بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/03/01 3rd

سرانه مقالات نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2014/01/01 2014/12/31 97.36 مقاله به میلیون نفر بانک اطلاعاتی Web of Science , سایت بانک جهانی 2015/07/31 13th

سهم محلی در تولید علوم نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 7.75 درصد بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/03/31 39th

سهم همکاری بین المللی در تولید علوم نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 62.14 درصد بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/02/01 75th

شاخص h-Index مقالات فناوری نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 26.00 ندارد بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/03/01 3rd

مجموع مقالات ISI

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 105,753 مقاله بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/03/31 3rd

مقالات فناوری نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 8,194 مقاله بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/05/01 5th

میانگین ارجاع به ازای هر مقاله

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 1.98 ارجاع به مقاله بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/03/01 11th

نوآوری

درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو در USPTO - (قدیمی)

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 1,578 اختراع بانک اطلاعات پتنت Orbit 2016/01/01 4th

درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو درEPO - (قدیمی)

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 621 اختراع بانک اطلاعات پتنت Orbit 2016/01/01 3rd

نسبت تعداد اختراعات فناوری نانو به تعداد مقالات نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2013/01/01 2013/12/31 21.69 پتنت به ازای 100 مقاله بانک اطلاعات پتنت Orbit , بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/01/01 7th

پتنتهای فناوری نانو در EPO - (قدیمی)

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 793 اختراع بانک اطلاعات پتنت Orbit 2016/01/01 2nd

پتنتهای فناوری نانو در USPTO - (قدیمی)

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 1,046 اختراع بانک اطلاعات پتنت Orbit 2016/01/01 4th

صنعت

تولید ناخالص داخلی

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2014/01/01 2014/12/31 3,852,556.2 میلیون دلار سایت بانک جهانی 2015/07/31 4th

تولید ناخالص داخلی (بر حسب قدرت خرید)

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2014/01/01 2014/12/31 3,689,840.4 میلیون دلار سایت بانک جهانی 2015/07/31 6th

سرانه تولید ناخالص داخلی بر حسب قدرت خرید

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2014/01/01 2014/12/31 45,616 دلار سایت بانک جهانی 2015/07/31 11th