بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
پروفایل عراق

جمعیت (۲۰۱۵) : ۳۶,۴۲۳,۳۹۵ (نفر)

تولید ناخالص داخلی (۲۰۱۵) : ۱۶۸,۶۰۶.۷ (میلیون دلار)

شاخص ها
سرمایه انسانی
بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
جمعیت
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۳۶,۴۲۳,۳۹۵ نفر ۲۰۱۶/۰۸/۰۱ ۳۱th
سرانه محققان بخش تحقیق و توسعه
۲۰۰۹/۰۱/۰۱ ۲۰۰۹/۱۲/۳۱ ۴۹ نفر ۲۰۱۳/۰۷/۰۱ ۵۲th
علم
بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
h-Index مقالات فناوری نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۹.۰۰ ندارد ۲۰۱۷/۰۴/۰۱ ۳۵th
h-Index پنج ساله مقالات فناوری نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۲۷.۰۰ ندارد ۲۰۱۷/۰۴/۱۸ ۵۱th
اولویت ملی در تولید علم نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۲.۱۲ ندارد ۲۰۱۷/۰۴/۰۱ ۴th
تعداد مقالات نانو به ازای به GDP ppp
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۰.۳۵ مقاله به میلیارد دلار ۲۰۱۶/۰۸/۰۱ ۶۷th
تعداد کل ارجاعات مقالات نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۳۴۶ ارجاع ۲۰۱۷/۰۴/۰۱ ۴۹th
سرانه مقالات نانو
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۴.۹۱ مقاله به میلیون نفر ۲۰۱۶/۰۸/۰۱ ۶۹th
سهم محلی در تولید علم نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۱۹.۵۶ درصد ۲۰۱۷/۰۴/۰۱ ۴th
سهم همکاری بین المللی در تولید علم نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۷۰.۵۴ درصد ۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۵۴th
مجموع مقالات ISI
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۱,۴۹۳ مقاله ۲۰۱۷/۰۴/۰۱ ۶۸th
مقالات فناوری نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۲۹۲ مقاله ۲۰۱۷/۰۶/۰۱ ۵۰th
میانگین پنج ساله ارجاع به مقاله نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۵.۳۰ ارجاع به مقاله ۲۰۱۷/۰۵/۰۲ ۶۵th
میانگین ارجاع به ازای هر مقاله
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۱.۱۸ ارجاع به مقاله ۲۰۱۷/۰۴/۰۱ ۴۱th
نوآوری
بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو در USPTO
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۰ اختراع ۲۰۱۷/۰۴/۳۰ -
درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو درEPO
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۰ اختراع ۲۰۱۷/۰۴/۳۰ -
صنعت
بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
تولید ناخالص داخلی
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۱۶۸,۶۰۶.۷ میلیون دلار ۲۰۱۶/۰۸/۰۱ ۴۹th
تولید ناخالص داخلی (بر حسب قدرت خرید)
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۵۴۲,۵۱۹.۶ میلیون دلار ۲۰۱۶/۰۸/۰۱ ۳۳th
سرانه تولید ناخالص داخلی بر حسب قدرت خرید
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۱۴,۰۱۸ دلار ۲۰۱۶/۰۸/۰۱ ۵۷th
نمودار

لطفا صبر کنید

h-Index پنج ساله مقالات فناوری نانو

لطفا صبر کنید

سرانه مقالات نانو

لطفا صبر کنید

سهم محلی در تولید علم نانو

لطفا صبر کنید

مقالات فناوری نانو

لطفا صبر کنید

میانگین پنج ساله ارجاع به مقاله نانو

لطفا صبر کنید

میانگین ارجاع به ازای هر مقاله

لطفا صبر کنید

درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو در USPTO

لطفا صبر کنید

درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو درEPO