لطفا صبر کنید ...

ایتالیا

ایتالیا

جمعیت (2014) : 61,336,387 (نفر)

تولید ناخالص داخلی (2014) : 2,144,338.2 (میلیون دلار)

سرمایه گذاری

سهم هزینه های تحقیق و توسعه از GDP

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2012/01/01 2012/12/31 1.27 درصد سایت بانک جهانی 2014/08/01 21th

سرمایه انسانی

جمعیت

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2014/01/01 2014/12/31 61,336,387 نفر سایت بانک جهانی 2015/07/31 21th

سرانه محققان بخش تحقیق و توسعه

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2012/01/01 2012/12/31 1,820 نفر سایت بانک جهانی 2014/08/01 24th

علم

اولویت ملی در تولید علوم نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 0.70 ندارد بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/03/31 53th

تعداد مقالات نانو به ازای به GDP ppp

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2014/01/01 2014/12/31 1.76 مقاله به میلیارد دلار بانک اطلاعاتی Web of Science , سایت بانک جهانی 2015/07/31 34th

تعداد کل ارجاعات مقالات نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 7,382 ارجاع بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/03/01 12th

سرانه مقالات نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2014/01/01 2014/12/31 61.06 مقاله به میلیون نفر بانک اطلاعاتی Web of Science , سایت بانک جهانی 2015/07/31 26th

سهم محلی در تولید علوم نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 6.29 درصد بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/03/31 53th

سهم همکاری بین المللی در تولید علوم نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 56.11 درصد بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/02/01 82th

شاخص h-Index مقالات فناوری نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 19.00 ندارد بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/03/01 13th

مجموع مقالات ISI

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 64,833 مقاله بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/03/31 8th

مقالات فناوری نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 4,078 مقاله بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/05/01 12th

میانگین ارجاع به ازای هر مقاله

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 1.81 ارجاع به مقاله بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/03/01 17th

نوآوری

درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو در USPTO - (قدیمی)

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 185 اختراع بانک اطلاعات پتنت Orbit 2016/01/01 16th

درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو درEPO - (قدیمی)

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 64 اختراع بانک اطلاعات پتنت Orbit 2016/01/01 12th

نسبت تعداد اختراعات فناوری نانو به تعداد مقالات نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2013/01/01 2013/12/31 4.41 پتنت به ازای 100 مقاله بانک اطلاعات پتنت Orbit , بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/01/01 24th

پتنتهای فناوری نانو در EPO - (قدیمی)

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 106 اختراع بانک اطلاعات پتنت Orbit 2016/01/01 10th

پتنتهای فناوری نانو در USPTO - (قدیمی)

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 117 اختراع بانک اطلاعات پتنت Orbit 2016/01/01 15th

صنعت

تولید ناخالص داخلی

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2014/01/01 2014/12/31 2,144,338.2 میلیون دلار سایت بانک جهانی 2015/07/31 8th

تولید ناخالص داخلی (بر حسب قدرت خرید)

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2014/01/01 2014/12/31 2,131,920.4 میلیون دلار سایت بانک جهانی 2015/07/31 11th

سرانه تولید ناخالص داخلی بر حسب قدرت خرید

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2014/01/01 2014/12/31 34,758 دلار سایت بانک جهانی 2015/07/31 22th