لطفا صبر کنید ...

ژاپن

ژاپن

جمعیت (2015) : 126,958,472 (نفر)

تولید ناخالص داخلی (2015) : 4,123,257.6 (میلیون دلار)

سرمایه گذاری

سهم هزینه های تحقیق و توسعه از GDP

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2009/01/01 2009/12/31 3.36 درصد سایت بانک جهانی 2013/07/01 4th

سرمایه انسانی

جمعیت

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 126,958,472 نفر سایت بانک جهانی 2016/08/01 11th

سرانه محققان بخش تحقیق و توسعه

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2013/01/01 2013/12/31 5,201 نفر سایت بانک جهانی 2016/08/01 6th

علم

اولویت ملی در تولید علوم نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 1.07 ندارد بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/07/01 27th

تعداد مقالات نانو به ازای به GDP ppp

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 1.55 مقاله به میلیارد دلار بانک اطلاعاتی Web of Science , سایت بانک جهانی 2016/07/01 40th

تعداد کل ارجاعات مقالات نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 11,449 ارجاع بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/03/01 6th

سرانه مقالات نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 57.96 مقاله به میلیون نفر بانک اطلاعاتی Web of Science , سایت بانک جهانی 2016/07/01 33th

سهم محلی در تولید علوم نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 9.44 درصد بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/07/01 27th

سهم همکاری بین المللی در تولید علوم نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 40.36 درصد بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/02/01 94th

شاخص h-Index مقالات فناوری نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 25.00 ندارد بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/03/01 5th

مجموع مقالات ISI

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 77,938 مقاله بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/07/01 5th

مقالات فناوری نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 7,359 مقاله بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/07/01 6th

میانگین ارجاع به ازای هر مقاله

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 1.56 ارجاع به مقاله بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/03/01 26th

نوآوری

درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو در USPTO - (قدیمی)

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 4,550 اختراع بانک اطلاعات پتنت Orbit 2016/01/01 2nd

درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو درEPO - (قدیمی)

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 1,388 اختراع بانک اطلاعات پتنت Orbit 2016/01/01 1st

نسبت تعداد اختراعات فناوری نانو به تعداد مقالات نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 30.36 پتنت به ازای 100 مقاله بانک اطلاعات پتنت Orbit , بانک اطلاعاتی Web of Science 2015/12/31 4th

پتنتهای فناوری نانو در EPO - (قدیمی)

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 645 اختراع بانک اطلاعات پتنت Orbit 2016/01/01 3rd

پتنتهای فناوری نانو در USPTO - (قدیمی)

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 3,451 اختراع بانک اطلاعات پتنت Orbit 2016/01/01 2nd

صنعت

تولید ناخالص داخلی

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 4,123,257.6 میلیون دلار سایت بانک جهانی 2016/08/01 3rd

تولید ناخالص داخلی (بر حسب قدرت خرید)

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 4,738,293.6 میلیون دلار سایت بانک جهانی 2016/08/01 4th

سرانه تولید ناخالص داخلی بر حسب قدرت خرید

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 35,804 دلار سایت بانک جهانی 2016/08/01 25th