بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
ژاپن

جمعیت (۲۰۱۶) : ۱۲۶,۹۹۴,۵۱۱ (نفر)

تولید ناخالص داخلی (۲۰۱۶) : ۴,۹۳۹,۳۸۳.۹ (میلیون دلار)

شاخص ها
سرمایه گذاری
بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
سرمایه گذاری دولتی در فناوری نانو
NA
سهم هزینه های تحقیق و توسعه از GDP
۲۰۱۴/۰۱/۰۱ ۲۰۱۴/۱۲/۳۱ ۳.۵۸ درصد ۲۰۱۷/۰۶/۳۰ ۲nd
سرمایه انسانی
بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
جمعیت
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۱۲۶,۹۹۴,۵۱۱ نفر ۲۰۱۷/۰۶/۳۰ ۱۱th
سرانه محققان بخش تحقیق و توسعه
۲۰۱۴/۰۱/۰۱ ۲۰۱۴/۱۲/۳۱ ۵,۳۸۶ نفر ۲۰۱۷/۰۶/۳۰ ۷th
علم
بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
h-Index مقالات فناوری نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۲۲.۰۰ ندارد ۲۰۱۷/۰۴/۰۱ ۵th
h-Index پنج ساله مقالات فناوری نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۱۲۹.۰۰ ندارد ۲۰۱۷/۰۴/۱۸ ۷th
اولویت ملی در تولید علم نانو
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۰.۹۵ ندارد ۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۳۱th
تعداد مقالات نانو به ازای به GDP ppp
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۱.۴۴ مقاله به میلیارد دلار ۲۰۱۷/۰۶/۳۰ ۴۳th
تعداد کل ارجاعات مقالات نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۹,۴۰۲ ارجاع ۲۰۱۷/۰۴/۰۱ ۷th
سرانه مقالات نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۵۹.۵۹ مقاله به میلیون نفر ۲۰۱۷/۰۶/۳۰ ۳۴th
سهم محلی در تولید علم نانو
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۹.۵۶ درصد ۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۳۱th
سهم همکاری بین المللی در تولید علم نانو
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۴۴.۲۲ درصد ۲۰۱۸/۰۱/۰۶ ۹۶th
مجموع مقالات ISI
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۷۸,۹۰۱ مقاله ۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۵th
مقالات فناوری نانو
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۷,۵۴۰ مقاله ۲۰۱۸/۰۲/۰۱ ۷th
میانگین پنج ساله ارجاع به مقاله نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۸.۵۱ ارجاع به مقاله ۲۰۱۷/۰۹/۰۵ ۲۵th
میانگین ارجاع به ازای هر مقاله
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۱.۲۳ ارجاع به مقاله ۲۰۱۷/۰۴/۰۱ ۳۷th
نوآوری
بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
تعداد کل پتنت ها در EPO
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۱۷,۹۷۲ اختراع ۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۳rd
تعداد کل پتنت ها در USPTO
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۵۳,۳۶۵ اختراع ۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۲nd
درخواستهای ثبت اختراع در EPO
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۲۱,۱۹۱ اختراع ۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۳rd
درخواستهای ثبت اختراع در USPTO
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۵۹,۱۲۳ اختراع ۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۲nd
درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو در USPTO
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۷۶۶ اختراع ۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۳rd
درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو در دفتر ثبت آلمان (DPMA)
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۳۲ اختراع ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۴th
درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو درEPO
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۲۳۵ اختراع ۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۳rd
سهم درخواست های ثبت اختراع نانو به کل درخواست های ثبت اختراع
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۱.۲۵ درصد ۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۵۹th
سهم پتنت های فناوری نانو از کل پتنت ها
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۱.۴۰ درصد ۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۵۳th
نسبت تعداد اختراعات فناوری نانو به تعداد مقالات نانو
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۲۶.۵۱ پتنت به ازای ۱۰۰ مقاله ۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۷th
پتنتهای فناوری نانو در EPO
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۲۶۵ اختراع ۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۳rd
پتنتهای فناوری نانو در USPTO
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۷۳۳ اختراع ۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۳rd
پتنتهای فناوری نانو در دفتر ثبت آلمان (DPMA)
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۸ اختراع ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۳rd
صنعت
بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
تولید ناخالص داخلی
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۴,۹۳۹,۳۸۳.۹ میلیون دلار ۲۰۱۷/۰۶/۳۰ ۳rd
تولید ناخالص داخلی (بر حسب قدرت خرید)
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۵,۲۶۶,۴۴۳.۹ میلیون دلار ۲۰۱۷/۰۶/۳۰ ۴th
سرانه تولید ناخالص داخلی بر حسب قدرت خرید
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۴۱,۴۷۰ دلار ۲۰۱۷/۰۶/۳۰ ۲۱th
نمودار

لطفا صبر کنید

h-Index پنج ساله مقالات فناوری نانو

لطفا صبر کنید

سرانه مقالات نانو

لطفا صبر کنید

سهم محلی در تولید علم نانو

لطفا صبر کنید

مقالات فناوری نانو

لطفا صبر کنید

میانگین پنج ساله ارجاع به مقاله نانو

لطفا صبر کنید

میانگین ارجاع به ازای هر مقاله

لطفا صبر کنید

درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو در USPTO

لطفا صبر کنید

درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو درEPO

لطفا صبر کنید

نسبت تعداد اختراعات فناوری نانو به تعداد...

لطفا صبر کنید

پتنتهای فناوری نانو در EPO

لطفا صبر کنید

پتنتهای فناوری نانو در USPTO