بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
پروفایل قزاقستان

جمعیت (۲۰۱۵) : ۱۷,۵۴۴,۱۲۶ (نفر)

تولید ناخالص داخلی (۲۰۱۵) : ۱۸۴,۳۶۰.۶ (میلیون دلار)

شاخص ها
سرمایه گذاری
بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
سهم هزینه های تحقیق و توسعه از GDP
۲۰۰۹/۰۱/۰۱ ۲۰۰۹/۱۲/۳۱ ۰.۲۳ درصد ۲۰۱۳/۰۷/۰۱ ۵۱th
سرمایه انسانی
بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
جمعیت
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۱۷,۵۴۴,۱۲۶ نفر ۲۰۱۶/۰۸/۰۱ ۵۰th
سرانه محققان بخش تحقیق و توسعه
۲۰۱۳/۰۱/۰۱ ۲۰۱۳/۱۲/۳۱ ۷۳۴ نفر ۲۰۱۶/۰۸/۰۱ ۳۵th
علم
بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
h-Index پنج ساله مقالات فناوری نانو
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۱۵.۰۰ ندارد ۲۰۱۶/۰۷/۰۱ ۷۵th
اولویت ملی در تولید علم نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۱.۰۹ ندارد ۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۴th
تعداد مقالات نانو به ازای به GDP ppp
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۰.۱۴ مقاله به میلیارد دلار ۲۰۱۶/۰۸/۰۱ ۸۳th
سرانه مقالات نانو
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۳.۶۵ مقاله به میلیون نفر ۲۰۱۶/۰۸/۰۱ ۷۵th
سهم محلی در تولید علم نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۱۰.۳۴ درصد ۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۴th
سهم همکاری بین المللی در تولید علم نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۷۴.۱۹ درصد ۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۴۳th
مجموع مقالات ISI
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۹۹۰ مقاله ۲۰۱۷/۰۲/۰۳ ۷۵th
مقالات فناوری نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۱۰۲ مقاله ۲۰۱۷/۰۳/۰۱ ۶۴th
صنعت
بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
تولید ناخالص داخلی
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۱۸۴,۳۶۰.۶ میلیون دلار ۲۰۱۶/۰۸/۰۱ ۴۵th
تولید ناخالص داخلی (بر حسب قدرت خرید)
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۴۵۳,۹۸۰.۷ میلیون دلار ۲۰۱۶/۰۸/۰۱ ۳۹th
سرانه تولید ناخالص داخلی بر حسب قدرت خرید
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۲۴,۳۵۳ دلار ۲۰۱۶/۰۸/۰۱ ۴۱th
نمودار

لطفا صبر کنید

h-Index پنج ساله مقالات فناوری نانو

لطفا صبر کنید

سرانه مقالات نانو

لطفا صبر کنید

سهم محلی در تولید علم نانو

لطفا صبر کنید

مقالات فناوری نانو