لطفا صبر کنید ...

هلند

هلند

جمعیت (2015) : 16,936,520 (نفر)

تولید ناخالص داخلی (2015) : 752,547.4 (میلیون دلار)

لیست اسناد کشور

عنوان تاریخ شروع تاریخ خاتمه
برنامه تحقیقاتی راهبردی در فناوری نانو، برنامه پیشگامی ملی فناوری نانو

سرمایه گذاری

سهم هزینه های تحقیق و توسعه از GDP

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2012/01/01 2012/12/31 2.16 درصد سایت بانک جهانی 2014/08/01 10th

سرمایه انسانی

جمعیت

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 16,936,520 نفر سایت بانک جهانی 2016/08/01 51th

سرانه محققان بخش تحقیق و توسعه

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2013/01/01 2013/12/31 4,303 نفر سایت بانک جهانی 2016/08/01 10th

علم

اولویت ملی در تولید علوم نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 0.48 ندارد بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/07/01 78th

تعداد مقالات نانو به ازای به GDP ppp

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 2.01 مقاله به میلیارد دلار بانک اطلاعاتی Web of Science , سایت بانک جهانی 2016/07/01 34th

تعداد کل ارجاعات مقالات نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 3,725 ارجاع بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/03/01 18th

سرانه مقالات نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 97.60 مقاله به میلیون نفر بانک اطلاعاتی Web of Science , سایت بانک جهانی 2016/07/01 19th

سهم محلی در تولید علوم نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 4.25 درصد بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/07/01 78th

سهم همکاری بین المللی در تولید علوم نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 69.28 درصد بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/02/01 52th

شاخص h-Index مقالات فناوری نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 18.00 ندارد بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/03/01 14th

مجموع مقالات ISI

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 38,936 مقاله بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/07/01 14th

مقالات فناوری نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 1,653 مقاله بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/07/01 22th

میانگین ارجاع به ازای هر مقاله

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 2.25 ارجاع به مقاله بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/03/01 6th

نوآوری

درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو در USPTO - (قدیمی)

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 621 اختراع بانک اطلاعات پتنت Orbit 2016/01/01 9th

درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو درEPO - (قدیمی)

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 106 اختراع بانک اطلاعات پتنت Orbit 2016/01/01 8th

نسبت تعداد اختراعات فناوری نانو به تعداد مقالات نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 24.20 پتنت به ازای 100 مقاله بانک اطلاعات پتنت Orbit , بانک اطلاعاتی Web of Science 2015/12/31 6th

پتنتهای فناوری نانو در EPO - (قدیمی)

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 215 اختراع بانک اطلاعات پتنت Orbit 2016/01/01 6th

پتنتهای فناوری نانو در USPTO - (قدیمی)

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 503 اختراع بانک اطلاعات پتنت Orbit 2016/01/01 8th

صنعت

تولید ناخالص داخلی

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 752,547.4 میلیون دلار سایت بانک جهانی 2016/08/01 17th

تولید ناخالص داخلی (بر حسب قدرت خرید)

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 820,725.8 میلیون دلار سایت بانک جهانی 2016/08/01 25th

سرانه تولید ناخالص داخلی بر حسب قدرت خرید

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 46,374 دلار سایت بانک جهانی 2016/08/01 11th