بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
پروفایل نیجریه

جمعیت (۲۰۱۵) : ۱۸۲,۲۰۱,۹۶۲ (نفر)

تولید ناخالص داخلی (۲۰۱۵) : ۴۸۱,۰۶۶.۲ (میلیون دلار)

شاخص ها
سرمایه گذاری
بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
سهم هزینه های تحقیق و توسعه از GDP
۲۰۰۷/۰۱/۰۱ ۲۰۰۷/۱۲/۳۱ ۰.۲۲ درصد ۲۰۱۳/۰۷/۰۱ ۵۷th
سرمایه انسانی
بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
جمعیت
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۱۸۲,۲۰۱,۹۶۲ نفر ۲۰۱۶/۰۸/۰۱ ۷th
سرانه محققان بخش تحقیق و توسعه
۲۰۰۷/۰۱/۰۱ ۲۰۰۷/۱۲/۳۱ ۳۹ نفر ۲۰۱۳/۰۷/۰۱ ۶۱th
علم
بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
h-Index مقالات فناوری نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۶.۰۰ ندارد ۲۰۱۷/۰۴/۰۱ ۴۸th
h-Index پنج ساله مقالات فناوری نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۱۴.۰۰ ندارد ۲۰۱۷/۰۴/۱۸ ۸۰th
اولویت ملی در تولید علم نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۰.۴۴ ندارد ۲۰۱۷/۰۴/۰۱ ۸۱th
تعداد مقالات نانو به ازای به GDP ppp
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۰.۰۹ مقاله به میلیارد دلار ۲۰۱۶/۰۸/۰۱ ۸۷th
تعداد کل ارجاعات مقالات نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۱۷۲ ارجاع ۲۰۱۷/۰۴/۰۱ ۵۷th
سرانه مقالات نانو
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۰.۵۴ مقاله به میلیون نفر ۲۰۱۶/۰۸/۰۱ ۹۵th
سهم محلی در تولید علم نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۴.۰۵ درصد ۲۰۱۷/۰۴/۰۱ ۸۲th
سهم همکاری بین المللی در تولید علم نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۷۹.۵۶ درصد ۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۹th
مجموع مقالات ISI
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۳,۸۲۵ مقاله ۲۰۱۷/۰۴/۰۱ ۵۲th
مقالات فناوری نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۱۵۵ مقاله ۲۰۱۷/۰۶/۰۱ ۶۲th
میانگین پنج ساله ارجاع به مقاله نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۳.۰۴ ارجاع به مقاله ۲۰۱۷/۰۵/۰۲ ۹۸th
میانگین ارجاع به ازای هر مقاله
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۱.۱۱ ارجاع به مقاله ۲۰۱۷/۰۴/۰۱ ۴۹th
نوآوری
بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو در USPTO
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۰ اختراع ۲۰۱۷/۰۴/۳۰ -
درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو درEPO
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۰ اختراع ۲۰۱۷/۰۴/۳۰ -
صنعت
بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
تولید ناخالص داخلی
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۴۸۱,۰۶۶.۲ میلیون دلار ۲۰۱۶/۰۸/۰۱ ۲۲th
تولید ناخالص داخلی (بر حسب قدرت خرید)
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۱,۰۹۱,۶۹۷.۸ میلیون دلار ۲۰۱۶/۰۸/۰۱ ۲۰th
سرانه تولید ناخالص داخلی بر حسب قدرت خرید
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۵,۶۳۹ دلار ۲۰۱۶/۰۸/۰۱ ۸۵th
نمودار

لطفا صبر کنید

h-Index پنج ساله مقالات فناوری نانو

لطفا صبر کنید

سرانه مقالات نانو

لطفا صبر کنید

سهم محلی در تولید علم نانو

لطفا صبر کنید

مقالات فناوری نانو

لطفا صبر کنید

میانگین پنج ساله ارجاع به مقاله نانو

لطفا صبر کنید

میانگین ارجاع به ازای هر مقاله

لطفا صبر کنید

درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو در USPTO

لطفا صبر کنید

درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو درEPO