بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
پروفایل نیجریه

جمعیت (۲۰۱۵) : ۱۸۲,۲۰۱,۹۶۲ (نفر)

تولید ناخالص داخلی (۲۰۱۵) : ۴۸۱,۰۶۶.۲ (میلیون دلار)

شاخص ها
سرمایه گذاری
بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
سهم هزینه های تحقیق و توسعه از GDP
۲۰۰۷/۰۱/۰۱ ۲۰۰۷/۱۲/۳۱ ۰.۲۲ درصد ۲۰۱۳/۰۷/۰۱ ۵۷th
سرمایه انسانی
بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
جمعیت
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۱۸۲,۲۰۱,۹۶۲ نفر ۲۰۱۶/۰۸/۰۱ ۷th
سرانه محققان بخش تحقیق و توسعه
۲۰۰۷/۰۱/۰۱ ۲۰۰۷/۱۲/۳۱ ۳۹ نفر ۲۰۱۳/۰۷/۰۱ ۶۱th
علم
بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
h-Index مقالات فناوری نانو
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۴.۰۰ ندارد ۲۰۱۶/۰۳/۰۱ ۶۳th
h-Index پنج ساله مقالات فناوری نانو
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۱۲.۰۰ ندارد ۲۰۱۶/۰۷/۰۱ ۸۱th
اولویت ملی در تولید علم نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۰.۴۵ ندارد ۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۸۴th
تعداد مقالات نانو به ازای به GDP ppp
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۰.۰۹ مقاله به میلیارد دلار ۲۰۱۶/۰۸/۰۱ ۸۶th
تعداد کل ارجاعات مقالات نانو
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۸۱ ارجاع ۲۰۱۶/۰۳/۰۱ ۶۵th
سرانه مقالات نانو
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۰.۵۴ مقاله به میلیون نفر ۲۰۱۶/۰۸/۰۱ ۹۵th
سهم محلی در تولید علم نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۴.۳۰ درصد ۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۸۴th
سهم همکاری بین المللی در تولید علم نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۷۹.۵۶ درصد ۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۹th
مجموع مقالات ISI
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۳,۵۴۴ مقاله ۲۰۱۷/۰۲/۰۳ ۵۱th
مقالات فناوری نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۱۴۷ مقاله ۲۰۱۷/۰۳/۰۱ ۶۱th
میانگین پنج ساله ارجاع به مقاله نانو
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۲.۶۵ ارجاع به مقاله ۲۰۱۷/۰۳/۰۶ ۷۶th
میانگین ارجاع به ازای هر مقاله
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۰.۸۲ ارجاع به مقاله ۲۰۱۶/۰۳/۰۱ ۶۶th
صنعت
بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
تولید ناخالص داخلی
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۴۸۱,۰۶۶.۲ میلیون دلار ۲۰۱۶/۰۸/۰۱ ۲۲th
تولید ناخالص داخلی (بر حسب قدرت خرید)
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۱,۰۹۱,۶۹۷.۸ میلیون دلار ۲۰۱۶/۰۸/۰۱ ۲۰th
سرانه تولید ناخالص داخلی بر حسب قدرت خرید
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۵,۶۳۹ دلار ۲۰۱۶/۰۸/۰۱ ۸۵th
نمودار

لطفا صبر کنید

h-Index پنج ساله مقالات فناوری نانو

لطفا صبر کنید

سرانه مقالات نانو

لطفا صبر کنید

سهم محلی در تولید علم نانو

لطفا صبر کنید

مقالات فناوری نانو

لطفا صبر کنید

میانگین پنج ساله ارجاع به مقاله نانو

لطفا صبر کنید

میانگین ارجاع به ازای هر مقاله