لطفا صبر کنید ...

قطر

قطر

جمعیت (2015) : 2,235,355 (نفر)

تولید ناخالص داخلی (2015) : 166,907.7 (میلیون دلار)

سرمایه انسانی

جمعیت

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 2,235,355 نفر سایت بانک جهانی 2016/08/01 97th

علم

اولویت ملی در تولید علوم نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 1.28 ندارد بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/07/01 22th

تعداد مقالات نانو به ازای به GDP ppp

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 0.66 مقاله به میلیارد دلار بانک اطلاعاتی Web of Science , سایت بانک جهانی 2016/07/01 58th

تعداد کل ارجاعات مقالات نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 390 ارجاع بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/03/01 46th

سرانه مقالات نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 95.29 مقاله به میلیون نفر بانک اطلاعاتی Web of Science , سایت بانک جهانی 2016/07/01 20th

سهم محلی در تولید علوم نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 11.31 درصد بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/07/01 22th

سهم همکاری بین المللی در تولید علوم نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 95.15 درصد بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/02/01 10th

شاخص h-Index مقالات فناوری نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 9.00 ندارد بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/03/01 36th

مجموع مقالات ISI

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 1,884 مقاله بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/07/01 62th

مقالات فناوری نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 213 مقاله بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/07/01 51th

میانگین ارجاع به ازای هر مقاله

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 1.83 ارجاع به مقاله بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/03/01 15th

نوآوری

درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو در USPTO - (قدیمی)

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 4 اختراع بانک اطلاعات پتنت Orbit 2016/01/01 48th

درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو درEPO - (قدیمی)

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 0 اختراع بانک اطلاعات پتنت Orbit 2016/01/01 -

نسبت تعداد اختراعات فناوری نانو به تعداد مقالات نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 1.41 پتنت به ازای 100 مقاله بانک اطلاعات پتنت Orbit , بانک اطلاعاتی Web of Science 2015/12/31 44th

پتنتهای فناوری نانو در EPO - (قدیمی)

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 0 اختراع بانک اطلاعات پتنت Orbit 2016/01/01 -

پتنتهای فناوری نانو در USPTO - (قدیمی)

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 0 اختراع بانک اطلاعات پتنت Orbit 2016/01/01 -

صنعت

تولید ناخالص داخلی

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 166,907.7 میلیون دلار سایت بانک جهانی 2016/08/01 50th

تولید ناخالص داخلی (بر حسب قدرت خرید)

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 321,417.8 میلیون دلار سایت بانک جهانی 2016/08/01 46th

سرانه تولید ناخالص داخلی بر حسب قدرت خرید

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 135,322 دلار سایت بانک جهانی 2016/08/01 1st