لطفا صبر کنید ...

قطر

قطر

جمعیت (2014) : 2,267,916 (نفر)

تولید ناخالص داخلی (2014) : 211,816.8 (میلیون دلار)

سرمایه انسانی

جمعیت

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2014/01/01 2014/12/31 2,267,916 نفر سایت بانک جهانی 2015/07/31 97th

علم

اولویت ملی در تولید علوم نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 1.26 ندارد بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/03/31 21th

تعداد مقالات نانو به ازای به GDP ppp

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2014/01/01 2014/12/31 0.33 مقاله به میلیارد دلار بانک اطلاعاتی Web of Science , سایت بانک جهانی 2015/07/31 63th

تعداد کل ارجاعات مقالات نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 390 ارجاع بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/03/01 46th

سرانه مقالات نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2014/01/01 2014/12/31 46.74 مقاله به میلیون نفر بانک اطلاعاتی Web of Science , سایت بانک جهانی 2015/07/31 37th

سهم محلی در تولید علوم نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 11.41 درصد بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/03/31 21th

سهم همکاری بین المللی در تولید علوم نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 95.15 درصد بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/02/01 10th

شاخص h-Index مقالات فناوری نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 9.00 ندارد بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/03/01 36th

مجموع مقالات ISI

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 1,850 مقاله بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/03/31 61th

مقالات فناوری نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 211 مقاله بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/05/01 51th

میانگین ارجاع به ازای هر مقاله

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 1.85 ارجاع به مقاله بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/03/01 15th

نوآوری

درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو در USPTO - (قدیمی)

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 4 اختراع بانک اطلاعات پتنت Orbit 2016/01/01 48th

درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو درEPO - (قدیمی)

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 0 اختراع بانک اطلاعات پتنت Orbit 2016/01/01 -

نسبت تعداد اختراعات فناوری نانو به تعداد مقالات نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2013/01/01 2013/12/31 0.00 پتنت به ازای 100 مقاله بانک اطلاعات پتنت Orbit , بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/01/01 -

پتنتهای فناوری نانو در EPO - (قدیمی)

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 0 اختراع بانک اطلاعات پتنت Orbit 2016/01/01 -

پتنتهای فناوری نانو در USPTO - (قدیمی)

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 0 اختراع بانک اطلاعات پتنت Orbit 2016/01/01 -

صنعت

تولید ناخالص داخلی

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2014/01/01 2014/12/31 211,816.8 میلیون دلار سایت بانک جهانی 2015/07/31 47th

تولید ناخالص داخلی (بر حسب قدرت خرید)

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2014/01/01 2014/12/31 317,507.4 میلیون دلار سایت بانک جهانی 2015/07/31 47th

سرانه تولید ناخالص داخلی بر حسب قدرت خرید

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2014/01/01 2014/12/31 140,000 دلار سایت بانک جهانی 2015/07/31 1st