لطفا صبر کنید ...

رومانی

رومانی

جمعیت (2014) : 19,910,995 (نفر)

تولید ناخالص داخلی (2014) : 199,043.7 (میلیون دلار)

سرمایه گذاری

سهم هزینه های تحقیق و توسعه از GDP

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2012/01/01 2012/12/31 0.49 درصد سایت بانک جهانی 2014/08/01 31th

سرمایه انسانی

جمعیت

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2014/01/01 2014/12/31 19,910,995 نفر سایت بانک جهانی 2015/07/31 48th

سرانه محققان بخش تحقیق و توسعه

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2012/01/01 2012/12/31 828 نفر سایت بانک جهانی 2014/08/01 30th

علم

اولویت ملی در تولید علوم نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 1.37 ندارد بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/03/31 17th

تعداد مقالات نانو به ازای به GDP ppp

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2014/01/01 2014/12/31 2.12 مقاله به میلیارد دلار بانک اطلاعاتی Web of Science , سایت بانک جهانی 2015/07/31 22th

تعداد کل ارجاعات مقالات نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 897 ارجاع بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/03/01 37th

سرانه مقالات نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2014/01/01 2014/12/31 41.08 مقاله به میلیون نفر بانک اطلاعاتی Web of Science , سایت بانک جهانی 2015/07/31 40th

سهم محلی در تولید علوم نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 12.36 درصد بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/03/31 17th

سهم همکاری بین المللی در تولید علوم نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 48.05 درصد بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/02/01 90th

شاخص h-Index مقالات فناوری نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 8.00 ندارد بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/03/01 40th

مجموع مقالات ISI

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 8,084 مقاله بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/03/31 39th

مقالات فناوری نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 999 مقاله بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/05/01 30th

میانگین ارجاع به ازای هر مقاله

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 0.90 ارجاع به مقاله بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/03/01 65th

نوآوری

درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو در USPTO - (قدیمی)

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 5 اختراع بانک اطلاعات پتنت Orbit 2016/01/01 45th

درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو درEPO - (قدیمی)

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 9 اختراع بانک اطلاعات پتنت Orbit 2016/01/01 27th

نسبت تعداد اختراعات فناوری نانو به تعداد مقالات نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2013/01/01 2013/12/31 0.54 پتنت به ازای 100 مقاله بانک اطلاعات پتنت Orbit , بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/01/01 55th

پتنتهای فناوری نانو در EPO - (قدیمی)

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 3 اختراع بانک اطلاعات پتنت Orbit 2016/01/01 37th

پتنتهای فناوری نانو در USPTO - (قدیمی)

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 2 اختراع بانک اطلاعات پتنت Orbit 2016/01/01 46th

صنعت

تولید ناخالص داخلی

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2014/01/01 2014/12/31 199,043.7 میلیون دلار سایت بانک جهانی 2015/07/31 50th

تولید ناخالص داخلی (بر حسب قدرت خرید)

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2014/01/01 2014/12/31 386,300.2 میلیون دلار سایت بانک جهانی 2015/07/31 42th

سرانه تولید ناخالص داخلی بر حسب قدرت خرید

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2014/01/01 2014/12/31 19,401 دلار سایت بانک جهانی 2015/07/31 43th