لطفا صبر کنید ...

عربستان

عربستان

جمعیت (2015) : 31,540,372 (نفر)

تولید ناخالص داخلی (2015) : 646,001.9 (میلیون دلار)

خلق برنامه ای چندرشته ای که همه شاخه های علوم را به منظور ایجاد شایستگی و ظرفیت در فناوری های نانو به کار گیرد، به نحوی که رقابت پذیری آینده کشور سهیم باشد.

لیست اسناد کشور

عنوان تاریخ شروع تاریخ خاتمه
اولویت های راهبردی برنامه فناوری نانو 2008 2012

سرمایه گذاری

سهم هزینه های تحقیق و توسعه از GDP

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2009/01/01 2009/12/31 0.08 درصد سایت بانک جهانی 2013/07/01 59th

سرمایه انسانی

جمعیت

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 31,540,372 نفر سایت بانک جهانی 2016/08/01 35th

علم

اولویت ملی در تولید علوم نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 2.01 ندارد بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/07/01 4th

تعداد مقالات نانو به ازای به GDP ppp

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 1.46 مقاله به میلیارد دلار بانک اطلاعاتی Web of Science , سایت بانک جهانی 2016/07/01 42th

تعداد کل ارجاعات مقالات نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 5,738 ارجاع بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/03/01 15th

سرانه مقالات نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 77.77 مقاله به میلیون نفر بانک اطلاعاتی Web of Science , سایت بانک جهانی 2016/07/01 25th

سهم محلی در تولید علوم نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 17.77 درصد بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/07/01 4th

سهم همکاری بین المللی در تولید علوم نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 86.60 درصد بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/02/01 21th

شاخص h-Index مقالات فناوری نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 22.00 ندارد بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/03/01 9th

مجموع مقالات ISI

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 13,801 مقاله بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/07/01 27th

مقالات فناوری نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 2,453 مقاله بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/07/01 17th

میانگین ارجاع به ازای هر مقاله

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 2.34 ارجاع به مقاله بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/03/01 4th

نوآوری

درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو در USPTO - (قدیمی)

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 122 اختراع بانک اطلاعات پتنت Orbit 2016/01/01 19th

درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو درEPO - (قدیمی)

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 9 اختراع بانک اطلاعات پتنت Orbit 2016/01/01 27th

نسبت تعداد اختراعات فناوری نانو به تعداد مقالات نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 5.38 پتنت به ازای 100 مقاله بانک اطلاعات پتنت Orbit , بانک اطلاعاتی Web of Science 2015/12/31 22th

پتنتهای فناوری نانو در EPO - (قدیمی)

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 8 اختراع بانک اطلاعات پتنت Orbit 2016/01/01 27th

پتنتهای فناوری نانو در USPTO - (قدیمی)

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 82 اختراع بانک اطلاعات پتنت Orbit 2016/01/01 19th

صنعت

تولید ناخالص داخلی

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 646,001.9 میلیون دلار سایت بانک جهانی 2016/08/01 20th

تولید ناخالص داخلی (بر حسب قدرت خرید)

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 1,685,203.5 میلیون دلار سایت بانک جهانی 2016/08/01 14th

سرانه تولید ناخالص داخلی بر حسب قدرت خرید

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 50,284 دلار سایت بانک جهانی 2016/08/01 10th