بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
کره جنوبی

جمعیت (۲۰۱۶) : ۵۱,۲۴۵,۷۰۷ (نفر)

تولید ناخالص داخلی (۲۰۱۶) : ۱,۴۱۱,۲۴۵.۶ (میلیون دلار)

شاخص ها
سرمایه گذاری
بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
سرمایه گذاری دولتی در فناوری نانو
NA
سهم هزینه های تحقیق و توسعه از GDP
۲۰۱۴/۰۱/۰۱ ۲۰۱۴/۱۲/۳۱ ۴.۲۹ درصد ۲۰۱۷/۰۶/۳۰ ۱st
میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی در فناوری نانو
NA
میزان کل سرمایه گذاری در فناوری نانو
NA
سرمایه انسانی
بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
تعداد محققان فناوری نانو
NA
جمعیت
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۵۱,۲۴۵,۷۰۷ نفر ۲۰۱۷/۰۶/۳۰ ۲۳th
سرانه محققان بخش تحقیق و توسعه
۲۰۱۴/۰۱/۰۱ ۲۰۱۴/۱۲/۳۱ ۶,۸۹۹ نفر ۲۰۱۷/۰۶/۳۰ ۳rd
علم
بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
h-Index مقالات فناوری نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۲۱.۰۰ ندارد ۲۰۱۷/۰۴/۰۱ ۹th
h-Index پنج ساله مقالات فناوری نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۱۴۶.۰۰ ندارد ۲۰۱۷/۰۴/۱۸ ۵th
اولویت ملی در تولید علم نانو
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۱.۵۷ ندارد ۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۱۱th
تعداد مقالات نانو به ازای به GDP ppp
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۴.۹۸ مقاله به میلیارد دلار ۲۰۱۷/۰۶/۳۰ ۱st
تعداد کل ارجاعات مقالات نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۱۱,۷۹۱ ارجاع ۲۰۱۷/۰۴/۰۱ ۵th
سرانه مقالات نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۱۷۸.۱۰ مقاله به میلیون نفر ۲۰۱۷/۰۶/۳۰ ۳rd
سهم محلی در تولید علم نانو
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۱۵.۸۴ درصد ۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۱۱th
سهم همکاری بین المللی در تولید علم نانو
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۳۵.۰۴ درصد ۲۰۱۸/۰۱/۰۶ ۱۰۱th
مجموع مقالات ISI
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۵۷,۴۱۲ مقاله ۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۱۲th
مقالات فناوری نانو
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۹,۰۹۴ مقاله ۲۰۱۸/۰۲/۰۱ ۵th
میانگین پنج ساله ارجاع به مقاله نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۹.۱۰ ارجاع به مقاله ۲۰۱۷/۰۹/۰۵ ۲۳th
میانگین ارجاع به ازای هر مقاله
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۱.۲۷ ارجاع به مقاله ۲۰۱۷/۰۴/۰۱ ۳۶th
نوآوری
بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
تعداد کل پتنت ها در EPO
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۴,۴۸۲ اختراع ۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۵th
تعداد کل پتنت ها در USPTO
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۲۳,۵۳۹ اختراع ۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۳rd
درخواستهای ثبت اختراع در EPO
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۶,۵۶۶ اختراع ۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۶th
درخواستهای ثبت اختراع در USPTO
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۲۳,۳۰۶ اختراع ۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۳rd
درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو در USPTO
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۱,۲۵۴ اختراع ۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۲nd
درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو در دفتر ثبت آلمان (DPMA)
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۳۳ اختراع ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۳rd
درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو درEPO
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۲۴۶ اختراع ۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۲nd
سهم درخواست های ثبت اختراع نانو به کل درخواست های ثبت اختراع
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۵.۰۲ درصد ۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۲۱th
سهم پتنت های فناوری نانو از کل پتنت ها
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۴.۳۲ درصد ۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۲۶th
نسبت تعداد اختراعات فناوری نانو به تعداد مقالات نانو
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۲۹.۸۰ پتنت به ازای ۱۰۰ مقاله ۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۶th
پتنتهای فناوری نانو در EPO
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۱۶۶ اختراع ۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۵th
پتنتهای فناوری نانو در USPTO
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۱,۰۴۴ اختراع ۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۲nd
پتنتهای فناوری نانو در دفتر ثبت آلمان (DPMA)
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۶ اختراع ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۴th
صنعت
بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
تعداد شرکت های بزرگ در فناوری نانو
NA
تعداد شرکت های خطرپذیر (VC) درفناوری نانو
NA
تعداد شرکت های فناوری نانو
NA
تعداد شرکت های نانو ابزار
NA
تعداد شرکت های نانو بیو
NA
تعداد شرکت های نانو مواد
NA
تعداد شرکت های کوچک و متوسط درفناوری نانو
NA
تعداد شرکتهای نانویی در بخش انرژی
NA
تعداد شرکتهای نانویی در بخش فرآیند و تجهیزات
NA
تعداد محصولات فناوری نانو
NA
تولید ناخالص داخلی
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۱,۴۱۱,۲۴۵.۶ میلیون دلار ۲۰۱۷/۰۶/۳۰ ۱۱th
تولید ناخالص داخلی (بر حسب قدرت خرید)
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۱,۸۳۲,۰۷۳.۵ میلیون دلار ۲۰۱۷/۰۶/۳۰ ۱۴th
سایر شرکت های مرتبط با فناوری نانو
NA
سایرمحصولات فناوری نانو
NA
سرانه تولید ناخالص داخلی بر حسب قدرت خرید
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۳۵,۷۵۱ دلار ۲۰۱۷/۰۶/۳۰ ۲۶th
محصولات فناوری نانو (مواد شوینده)
NA
محصولات فناوری نانو (اسباب بازی)
NA
محصولات فناوری نانو (لوازم آرایشی و بهداشتی)
NA
محصولات فناوری نانو (لوازم خانگی)
NA
محصولات فناوری نانو (محصولات آشپزخانه)
NA
محصولات فناوری نانو (محصولات ورزشی)
NA
محصولات فناوری نانو (مصالح ساختمانی)
NA
محصولات فناوری نانو (مواد غذایی)
NA
محصولات فناوری نانو (پوشاک)
NA
نمودار

لطفا صبر کنید

h-Index پنج ساله مقالات فناوری نانو

لطفا صبر کنید

سرانه مقالات نانو

لطفا صبر کنید

سهم محلی در تولید علم نانو

لطفا صبر کنید

مقالات فناوری نانو

لطفا صبر کنید

میانگین پنج ساله ارجاع به مقاله نانو

لطفا صبر کنید

میانگین ارجاع به ازای هر مقاله

لطفا صبر کنید

درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو در USPTO

لطفا صبر کنید

درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو درEPO

لطفا صبر کنید

نسبت تعداد اختراعات فناوری نانو به تعداد...

لطفا صبر کنید

پتنتهای فناوری نانو در EPO

لطفا صبر کنید

پتنتهای فناوری نانو در USPTO