لطفا صبر کنید ...

سوئد

سوئد

جمعیت (2015) : 9,798,871 (نفر)

تولید ناخالص داخلی (2015) : 492,618.1 (میلیون دلار)

سرمایه گذاری

سهم هزینه های تحقیق و توسعه از GDP

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2012/01/01 2012/12/31 3.41 درصد سایت بانک جهانی 2014/08/01 2nd

سرمایه انسانی

جمعیت

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 9,798,871 نفر سایت بانک جهانی 2016/08/01 63th

سرانه محققان بخش تحقیق و توسعه

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2013/01/01 2013/12/31 6,473 نفر سایت بانک جهانی 2016/08/01 3rd

علم

اولویت ملی در تولید علوم نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 0.66 ندارد بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/07/01 59th

تعداد مقالات نانو به ازای به GDP ppp

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 3.47 مقاله به میلیارد دلار بانک اطلاعاتی Web of Science , سایت بانک جهانی 2016/07/01 8th

تعداد کل ارجاعات مقالات نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 2,851 ارجاع بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/03/01 20th

سرانه مقالات نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 161.24 مقاله به میلیون نفر بانک اطلاعاتی Web of Science , سایت بانک جهانی 2016/07/01 6th

سهم محلی در تولید علوم نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 5.87 درصد بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/07/01 59th

سهم همکاری بین المللی در تولید علوم نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 74.61 درصد بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/02/01 36th

شاخص h-Index مقالات فناوری نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 15.00 ندارد بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/03/01 19th

مجموع مقالات ISI

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 26,927 مقاله بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/07/01 20th

مقالات فناوری نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 1,580 مقاله بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/07/01 24th

میانگین ارجاع به ازای هر مقاله

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 1.80 ارجاع به مقاله بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/03/01 16th

نوآوری

درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو در USPTO - (قدیمی)

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 200 اختراع بانک اطلاعات پتنت Orbit 2016/01/01 15th

درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو درEPO - (قدیمی)

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 35 اختراع بانک اطلاعات پتنت Orbit 2016/01/01 16th

نسبت تعداد اختراعات فناوری نانو به تعداد مقالات نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 9.49 پتنت به ازای 100 مقاله بانک اطلاعات پتنت Orbit , بانک اطلاعاتی Web of Science 2015/12/31 13th

پتنتهای فناوری نانو در EPO - (قدیمی)

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 62 اختراع بانک اطلاعات پتنت Orbit 2016/01/01 11th

پتنتهای فناوری نانو در USPTO - (قدیمی)

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 127 اختراع بانک اطلاعات پتنت Orbit 2016/01/01 14th

صنعت

تولید ناخالص داخلی

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 492,618.1 میلیون دلار سایت بانک جهانی 2016/08/01 21th

تولید ناخالص داخلی (بر حسب قدرت خرید)

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 454,867.7 میلیون دلار سایت بانک جهانی 2016/08/01 38th

سرانه تولید ناخالص داخلی بر حسب قدرت خرید

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 45,296 دلار سایت بانک جهانی 2016/08/01 12th