لطفا صبر کنید ...

سوئیس

سوئیس

جمعیت (2014) : 8,190,229 (نفر)

تولید ناخالص داخلی (2013) : 650,781.8 (میلیون دلار)

لیست اسناد کشور

عنوان تاریخ شروع تاریخ خاتمه
برنامه اقدام: نانومواد مصنوعی

سرمایه گذاری

سهم هزینه های تحقیق و توسعه از GDP

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2008/01/01 2008/12/31 2.99 درصد سایت بانک جهانی 2013/07/01 5th

سرمایه انسانی

جمعیت

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2014/01/01 2014/12/31 8,190,229 نفر سایت بانک جهانی 2015/07/31 69th

سرانه محققان بخش تحقیق و توسعه

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2008/01/01 2008/12/31 3,320 نفر سایت بانک جهانی 2013/07/01 20th

علم

اولویت ملی در تولید علوم نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 0.71 ندارد بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/03/31 51th

تعداد مقالات نانو به ازای به GDP ppp

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2013/01/01 2013/12/31 3.68 مقاله به میلیارد دلار بانک اطلاعاتی Web of Science , سایت بانک جهانی 2014/08/01 4th

تعداد کل ارجاعات مقالات نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 4,338 ارجاع بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/03/01 17th

سرانه مقالات نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2014/01/01 2014/12/31 208.91 مقاله به میلیون نفر بانک اطلاعاتی Web of Science , سایت بانک جهانی 2015/07/31 2nd

سهم محلی در تولید علوم نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 6.38 درصد بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/03/31 51th

سهم همکاری بین المللی در تولید علوم نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 70.39 درصد بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/02/01 49th

شاخص h-Index مقالات فناوری نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 18.00 ندارد بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/03/01 14th

مجموع مقالات ISI

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 28,763 مقاله بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/03/31 18th

مقالات فناوری نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 1,834 مقاله بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/05/01 21th

میانگین ارجاع به ازای هر مقاله

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 2.37 ارجاع به مقاله بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/03/01 3rd

نوآوری

درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو در USPTO - (قدیمی)

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 544 اختراع بانک اطلاعات پتنت Orbit 2016/01/01 10th

درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو درEPO - (قدیمی)

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 181 اختراع بانک اطلاعات پتنت Orbit 2016/01/01 6th

نسبت تعداد اختراعات فناوری نانو به تعداد مقالات نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2013/01/01 2013/12/31 15.46 پتنت به ازای 100 مقاله بانک اطلاعات پتنت Orbit , بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/01/01 9th

پتنتهای فناوری نانو در EPO - (قدیمی)

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 293 اختراع بانک اطلاعات پتنت Orbit 2016/01/01 5th

پتنتهای فناوری نانو در USPTO - (قدیمی)

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 350 اختراع بانک اطلاعات پتنت Orbit 2016/01/01 10th

صنعت

تولید ناخالص داخلی

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2013/01/01 2013/12/31 650,781.8 میلیون دلار سایت بانک جهانی 2014/08/01 20th

تولید ناخالص داخلی (بر حسب قدرت خرید)

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2013/01/01 2013/12/31 434,018.2 میلیون دلار سایت بانک جهانی 2014/08/01 35th

سرانه تولید ناخالص داخلی بر حسب قدرت خرید

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2013/01/01 2013/12/31 53,705 دلار سایت بانک جهانی 2014/08/01 6th