لطفا صبر کنید ...

تایوان

تایوان

جمعیت (2012) : 23,344,213 (نفر)

سرمایه انسانی

جمعیت

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2012/01/01 2012/12/31 23,344,213 نفر سایت بانک جهانی 2013/07/01 43th

علم

اولویت ملی در تولید علوم نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 1.36 ندارد بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/07/01 19th

تعداد مقالات نانو به ازای به GDP ppp

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2012/01/01 2012/12/31 3.44 مقاله به میلیارد دلار بانک اطلاعاتی Web of Science , سایت بانک جهانی 2013/07/01 7th

تعداد کل ارجاعات مقالات نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 4,510 ارجاع بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/03/01 16th

سرانه مقالات نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2012/01/01 2012/12/31 133.10 مقاله به میلیون نفر بانک اطلاعاتی Web of Science , سایت بانک جهانی 2013/07/01 6th

سهم محلی در تولید علوم نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 12.05 درصد بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/07/01 19th

سهم همکاری بین المللی در تولید علوم نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 29.89 درصد بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/02/01 100th

شاخص h-Index مقالات فناوری نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 16.00 ندارد بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/03/01 18th

مجموع مقالات ISI

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 26,494 مقاله بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/07/01 21th

مقالات فناوری نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 3,193 مقاله بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/07/01 15th

میانگین ارجاع به ازای هر مقاله

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 1.41 ارجاع به مقاله بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/03/01 36th

نوآوری

درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو در USPTO - (قدیمی)

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 1,436 اختراع بانک اطلاعات پتنت Orbit 2016/01/01 5th

درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو درEPO - (قدیمی)

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 56 اختراع بانک اطلاعات پتنت Orbit 2016/01/01 13th

نسبت تعداد اختراعات فناوری نانو به تعداد مقالات نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 39.12 پتنت به ازای 100 مقاله بانک اطلاعات پتنت Orbit , بانک اطلاعاتی Web of Science 2015/12/31 3rd

پتنتهای فناوری نانو در EPO - (قدیمی)

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 30 اختراع بانک اطلاعات پتنت Orbit 2016/01/01 19th

پتنتهای فناوری نانو در USPTO - (قدیمی)

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 1,016 اختراع بانک اطلاعات پتنت Orbit 2016/01/01 5th

صنعت

تولید ناخالص داخلی (بر حسب قدرت خرید)

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2012/01/01 2012/12/31 902,000.0 میلیون دلار سایت بانک جهانی 2013/07/01 19th