بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
تایلند
شاخص ها
سرمایه گذاری
بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
سهم هزینه های تحقیق و توسعه از GDP
۲۰۱۴/۰۱/۰۱ ۲۰۱۴/۱۲/۳۱ ۰.۴۸ درصد ۲۰۱۷/۰۶/۳۰ ۴۳th
سرمایه انسانی
بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
تعداد نیروی انسانی فعال در تحقیق و توسعه فناوری نانو
۲۰۱۱/۰۱/۰۱ ۲۰۱۱/۱۲/۳۱ ۳۱ نفر ۲۰۱۲/۰۸/۳۱ -
تعداد نیروی انسانی فعال در پشتیبانی فنی فناوری نانو
NA
تعداد افراد دارای مدرک دکترا فعال در فناوری نانو
NA
تعداد افراد دارای مدرک کارشناسی ارشد فعال در فناوری نانو
NA
تعداد افراد دارای مدرک کارشناسی فعال در فناوری نانو
NA
تعداد محققان فناوری نانو
NA
تعداد نیروی انسانی فعال در مدیریت فناوری نانو
NA
جمعیت
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۶۸,۸۶۳,۵۱۴ نفر ۲۰۱۷/۰۶/۳۰ ۱۸th
سرانه محققان بخش تحقیق و توسعه
۲۰۱۴/۰۱/۰۱ ۲۰۱۴/۱۲/۳۱ ۹۷۴ نفر ۲۰۱۷/۰۶/۳۰ ۳۸th
مجموع سرمایه انسانی دانشگاهی در فناوری نانو
NA
مجموع سرمایه انسانی در فناوری نانو
NA
نیروی انسانی دانشگاهی در فناوری نانو
NA
علم
بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
h-Index مقالات فناوری نانو
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۱۰.۰۰ ندارد ۲۰۱۸/۰۴/۰۱ ۳۷th
h-Index پنج ساله مقالات فناوری نانو
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۴۹.۰۰ ندارد ۲۰۱۸/۰۴/۱۰ ۳۶th
اولویت ملی در تولید علم نانو
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۱.۰۵ ندارد ۲۰۱۸/۰۴/۰۱ ۲۴th
تعداد مقالات نانو به ازای به GDP ppp
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۰.۷۰ مقاله به میلیارد دلار ۲۰۱۷/۰۶/۳۰ ۶۱th
تعداد کل ارجاعات مقالات نانو
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۱,۲۰۱ ارجاع ۲۰۱۸/۰۴/۰۱ ۳۵th
سرانه مقالات نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۱۱.۶۶ مقاله به میلیون نفر ۲۰۱۷/۰۶/۳۰ ۶۲th
سهم محلی در تولید علم نانو
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۹.۸۵ درصد ۲۰۱۸/۰۴/۰۱ ۲۴th
سهم همکاری بین المللی در تولید علم نانو
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۴۱.۸۳ درصد ۲۰۱۸/۰۱/۰۶ ۹۹th
مجموع مقالات ISI
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۹,۷۱۰ مقاله ۲۰۱۸/۰۴/۰۱ ۴۰th
مقالات فناوری نانو
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۹۵۶ مقاله ۲۰۱۸/۰۴/۰۱ ۳۴th
میانگین پنج ساله ارجاع به مقاله نانو
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۶.۶۲ ارجاع به مقاله ۲۰۱۸/۰۴/۱۶ ۵۴th
میانگین ارجاع به ازای هر مقاله
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۱.۲۶ ارجاع به مقاله ۲۰۱۸/۰۴/۰۱ ۵۸th
نوآوری
بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
تعداد کل پتنت ها در EPO
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۷ اختراع ۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۵۵th
تعداد کل پتنت ها در USPTO
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۷۳ اختراع ۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۴۱th
درخواستهای ثبت اختراع در EPO
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۶۶ اختراع ۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۳۹th
درخواستهای ثبت اختراع در USPTO
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۹۷ اختراع ۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۳۹th
درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو در USPTO
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۲ اختراع ۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۴۷th
درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو در دفتر ثبت آلمان (DPMA)
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۰ اختراع ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ -
درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو درEPO
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۰ اختراع ۲۰۱۸/۰۱/۰۱ -
سهم درخواست های ثبت اختراع نانو به کل درخواست های ثبت اختراع
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۱.۲۳ درصد ۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۶۰th
سهم پتنت های فناوری نانو از کل پتنت ها
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۱.۲۵ درصد ۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۵۶th
نسبت تعداد اختراعات فناوری نانو به تعداد مقالات نانو
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۰.۳۱ پتنت به ازای ۱۰۰ مقاله ۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۶۸th
پتنتهای فناوری نانو در EPO
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۰ اختراع ۲۰۱۸/۰۱/۰۱ -
پتنتهای فناوری نانو در USPTO
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۱ اختراع ۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۴۸th
پتنتهای فناوری نانو در دفتر ثبت آلمان (DPMA)
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۰ اختراع ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ -
صنعت
بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
تعداد قراردادها با صنعت در فناوری نانو
NA
تعداد محصولات فناوری نانو (بهداشت و سلامت)
NA
تعداد محصولات فناوری نانو (کامپیوتر و فناوری اطلاعات)
۲۰۱۱/۰۱/۰۱ ۲۰۱۱/۱۲/۳۱ ۱۵۴ نفر ۲۰۱۱/۱۰/۳۱ -
تولید ناخالص داخلی
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۴۰۶,۸۳۹.۷ میلیون دلار ۲۰۱۷/۰۶/۳۰ ۲۵th
تولید ناخالص داخلی (بر حسب قدرت خرید)
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۱,۱۶۴,۹۲۸.۳ میلیون دلار ۲۰۱۷/۰۶/۳۰ ۱۹th
سرانه تولید ناخالص داخلی بر حسب قدرت خرید
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۱۶,۹۱۶ دلار ۲۰۱۷/۰۶/۳۰ ۵۳th
محصولات فناوری نانو (اسباب بازی)
NA
محصولات فناوری نانو (لوازم آرایشی و بهداشتی)
NA
محصولات فناوری نانو (لوازم خانگی)
NA
محصولات فناوری نانو (مواد غذایی)
NA
نمودار

لطفا صبر کنید

h-Index پنج ساله مقالات فناوری نانو

لطفا صبر کنید

سرانه مقالات نانو

لطفا صبر کنید

سهم محلی در تولید علم نانو

لطفا صبر کنید

مقالات فناوری نانو

لطفا صبر کنید

میانگین پنج ساله ارجاع به مقاله نانو

لطفا صبر کنید

میانگین ارجاع به ازای هر مقاله

لطفا صبر کنید

درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو در USPTO

لطفا صبر کنید

درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو درEPO

لطفا صبر کنید

نسبت تعداد اختراعات فناوری نانو به تعداد...

لطفا صبر کنید

پتنتهای فناوری نانو در EPO

لطفا صبر کنید

پتنتهای فناوری نانو در USPTO
سازمان های نانوتکنولوژی
نام h-index تعداد مقاله
Chiang Mai University ‏(۲۰۱۶) ۴ ۱۱۱
Mahidol University ‏(۲۰۱۶) ۵ ۸۳
Kasetsart University ‏(۲۰۱۶) ۵ ۷۶
Prince of Songkla University ‏(۲۰۱۶) ۳ ۷۵
Khon Kaen University ‏(۲۰۱۶) ۳ ۷۱