بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
پروفایل تایلند

جمعیت (۲۰۱۵) : ۶۷,۹۵۹,۳۵۹ (نفر)

تولید ناخالص داخلی (۲۰۱۵) : ۳۹۵,۲۸۱.۶ (میلیون دلار)

فناوری نانو، شایستگی اقتصادی، کیفیت زندگی، جامعه و محیط زیست را به نحو پایدار، تقویت می‌کند.
چارچوب سیاست ملی فناوری نانو (2012-2021) سه هدف کلان اصلی دارد:
1. بهبود فناوری کشاورزی و صنعت تولید که تقاضای بازار را از طریق فناوری نانو برآورده می‌کند.
2. بهره‌برداری از فناوری نانو برای توسعه مواد، محصولات و تجهیزات به‌منظور ارتقای کیفیت زندگی، رفاه و محیط زیست.
3. تبدیل شدن به رهبر ASEAN در حوزه پژوهش و آموزش فناوری نانو.
شاخص ها
سرمایه گذاری
بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
سهم هزینه های تحقیق و توسعه از GDP
۲۰۰۷/۰۱/۰۱ ۲۰۰۷/۱۲/۳۱ ۰.۲۱ درصد ۲۰۱۳/۰۷/۰۱ ۵۸th
سرمایه انسانی
بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
تعداد نیروی انسانی فعال در تحقیق و توسعه فناوری نانو
۲۰۱۱/۰۱/۰۱ ۲۰۱۱/۱۲/۳۱ ۳۱ نفر ۲۰۱۲/۰۸/۳۱ -
تعداد نیروی انسانی فعال در پشتیبانی فنی فناوری نانو
NA
تعداد افراد دارای مدرک دکترا فعال در فناوری نانو
NA
تعداد افراد دارای مدرک کارشناسی ارشد فعال در فناوری نانو
NA
تعداد افراد دارای مدرک کارشناسی فعال در فناوری نانو
NA
تعداد محققان فناوری نانو
NA
تعداد نیروی انسانی فعال در مدیریت فناوری نانو
NA
جمعیت
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۶۷,۹۵۹,۳۵۹ نفر ۲۰۱۶/۰۸/۰۱ ۱۸th
سرانه محققان بخش تحقیق و توسعه
۲۰۰۷/۰۱/۰۱ ۲۰۰۷/۱۲/۳۱ ۳۱۶ نفر ۲۰۱۳/۰۷/۰۱ ۵۰th
مجموع سرمایه انسانی دانشگاهی در فناوری نانو
NA
مجموع سرمایه انسانی در فناوری نانو
NA
نیروی انسانی دانشگاهی در فناوری نانو
NA
علم
بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
h-Index مقالات فناوری نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۸.۰۰ ندارد ۲۰۱۷/۰۴/۰۱ ۳۸th
h-Index پنج ساله مقالات فناوری نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۴۲.۰۰ ندارد ۲۰۱۷/۰۴/۱۸ ۳۵th
اولویت ملی در تولید علم نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۱.۰۳ ندارد ۲۰۱۷/۰۴/۰۱ ۲۷th
تعداد مقالات نانو به ازای به GDP ppp
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۰.۶۱ مقاله به میلیارد دلار ۲۰۱۶/۰۸/۰۱ ۶۰th
تعداد کل ارجاعات مقالات نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۷۶۱ ارجاع ۲۰۱۷/۰۴/۰۱ ۳۷th
سرانه مقالات نانو
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۹.۹۲ مقاله به میلیون نفر ۲۰۱۶/۰۸/۰۱ ۶۳th
سهم محلی در تولید علم نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۹.۴۴ درصد ۲۰۱۷/۰۴/۰۱ ۲۷th
سهم همکاری بین المللی در تولید علم نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۳۷.۴۸ درصد ۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۹۹th
مجموع مقالات ISI
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۸,۴۹۶ مقاله ۲۰۱۷/۰۴/۰۱ ۴۱th
مقالات فناوری نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۸۰۲ مقاله ۲۰۱۷/۰۴/۰۱ ۳۷th
میانگین پنج ساله ارجاع به مقاله نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۵.۸۳ ارجاع به مقاله ۲۰۱۷/۰۴/۱۹ ۵۴th
میانگین ارجاع به ازای هر مقاله
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۰.۹۵ ارجاع به مقاله ۲۰۱۷/۰۴/۰۱ ۶۴th
نوآوری
بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو در USPTO
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۱ اختراع ۲۰۱۷/۰۱/۱۰ ۴۹th
درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو در USPTO - (قدیمی)
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۶ اختراع ۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۴۲th
درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو در دفتر ثبت آلمان (DPMA)
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۰ اختراع ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ -
درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو در دفتر ثبت آلمان (DPMA) - (قدیمی)
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۰ اختراع ۲۰۱۶/۰۱/۰۱ -
درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو درEPO
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۱ اختراع ۲۰۱۷/۰۱/۱۰ ۳۸th
درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو درEPO - (قدیمی)
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۱ اختراع ۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۴۱th
مجموع تعداد پتنتهای نانوی ثبت شده در USPTO و EPO
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۰ اختراع ۲۰۱۷/۰۱/۱۰ -
نسبت تعداد اختراعات فناوری نانو به تعداد مقالات نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۰.۲۵ پتنت به ازای ۱۰۰ مقاله ۲۰۱۷/۰۱/۱۰ ۵۷th
پتنتهای فناوری نانو در EPO
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۰ اختراع ۲۰۱۷/۰۱/۱۰ -
پتنتهای فناوری نانو در EPO - (قدیمی)
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۲ اختراع ۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۴۲th
پتنتهای فناوری نانو در USPTO
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۰ اختراع ۲۰۱۷/۰۱/۱۰ -
پتنتهای فناوری نانو در USPTO - (قدیمی)
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۴ اختراع ۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۴۲th
پتنتهای فناوری نانو در دفتر ثبت آلمان (DPMA)
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۰ اختراع ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ -
پتنتهای فناوری نانو در دفتر ثبت آلمان (DPMA) - (قدیمی)
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۰ اختراع ۲۰۱۶/۰۱/۰۱ -
صنعت
بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
تعداد قراردادها با صنعت در فناوری نانو
NA
تعداد محصولات فناوری نانو (بهداشت و سلامت)
NA
تعداد محصولات فناوری نانو (کامپیوتر و فناوری اطلاعات)
۲۰۱۱/۰۱/۰۱ ۲۰۱۱/۱۲/۳۱ ۱۵۴ نفر ۲۰۱۱/۱۰/۳۱ -
تولید ناخالص داخلی
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۳۹۵,۲۸۱.۶ میلیون دلار ۲۰۱۶/۰۸/۰۱ ۲۵th
تولید ناخالص داخلی (بر حسب قدرت خرید)
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۱,۱۰۸,۱۰۸.۲ میلیون دلار ۲۰۱۶/۰۸/۰۱ ۱۹th
سرانه تولید ناخالص داخلی بر حسب قدرت خرید
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۱۵,۳۴۵ دلار ۲۰۱۶/۰۸/۰۱ ۵۴th
محصولات فناوری نانو (اسباب بازی)
NA
محصولات فناوری نانو (لوازم آرایشی و بهداشتی)
NA
محصولات فناوری نانو (لوازم خانگی)
NA
محصولات فناوری نانو (مواد غذایی)
NA
نمودار

لطفا صبر کنید

h-Index پنج ساله مقالات فناوری نانو

لطفا صبر کنید

سرانه مقالات نانو

لطفا صبر کنید

سهم محلی در تولید علم نانو

لطفا صبر کنید

مقالات فناوری نانو

لطفا صبر کنید

میانگین پنج ساله ارجاع به مقاله نانو

لطفا صبر کنید

میانگین ارجاع به ازای هر مقاله

لطفا صبر کنید

درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو در USPTO

لطفا صبر کنید

درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو درEPO

لطفا صبر کنید

نسبت تعداد اختراعات فناوری نانو به تعداد...

لطفا صبر کنید

پتنتهای فناوری نانو در EPO

لطفا صبر کنید

پتنتهای فناوری نانو در USPTO