لطفا صبر کنید ...

انگلستان

انگلستان

جمعیت (2015) : 65,138,232 (نفر)

تولید ناخالص داخلی (2015) : 2,848,755.4 (میلیون دلار)

اقتصاد و مصرف کنندگان انگلستان از توسعه فناوری های نانو از طریق حمایت دولت از نوآوری و گسترش کاربرد این فناوری های نوظهور و توانمندساز به شیوه ای ایمن، مسئولانه و پایدار که نیازهای جامعه، صنعت و دانشگاه را منعکس می کند، سود خواهند برد.

لیست اسناد کشور

عنوان تاریخ شروع تاریخ خاتمه
راهبرد فناوری های نانوی انگلستان؛ فناوری های کوچک، فرصت های بزرگ

سرمایه گذاری

سهم هزینه های تحقیق و توسعه از GDP

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2012/01/01 2012/12/31 1.72 درصد سایت بانک جهانی 2014/08/01 16th

سرمایه انسانی

جمعیت

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 65,138,232 نفر سایت بانک جهانی 2016/08/01 20th

سرانه محققان بخش تحقیق و توسعه

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2013/01/01 2013/12/31 4,055 نفر سایت بانک جهانی 2016/08/01 14th

علم

اولویت ملی در تولید علوم نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 0.52 ندارد بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/07/01 74th

تعداد مقالات نانو به ازای به GDP ppp

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 1.80 مقاله به میلیارد دلار بانک اطلاعاتی Web of Science , سایت بانک جهانی 2016/07/01 36th

تعداد کل ارجاعات مقالات نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 10,384 ارجاع بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/03/01 7th

سرانه مقالات نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 74.29 مقاله به میلیون نفر بانک اطلاعاتی Web of Science , سایت بانک جهانی 2016/07/01 26th

سهم محلی در تولید علوم نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 4.59 درصد بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/07/01 74th

سهم همکاری بین المللی در تولید علوم نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 70.36 درصد بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/02/01 50th

شاخص h-Index مقالات فناوری نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 26.00 ندارد بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/03/01 3rd

مجموع مقالات ISI

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 105,535 مقاله بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/07/01 4th

مقالات فناوری نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 4,839 مقاله بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/07/01 9th

میانگین ارجاع به ازای هر مقاله

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 2.15 ارجاع به مقاله بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/03/01 8th

نوآوری

درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو در USPTO - (قدیمی)

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 706 اختراع بانک اطلاعات پتنت Orbit 2016/01/01 8th

درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو درEPO - (قدیمی)

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 92 اختراع بانک اطلاعات پتنت Orbit 2016/01/01 11th

نسبت تعداد اختراعات فناوری نانو به تعداد مقالات نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 8.39 پتنت به ازای 100 مقاله بانک اطلاعات پتنت Orbit , بانک اطلاعاتی Web of Science 2015/12/31 16th

پتنتهای فناوری نانو در EPO - (قدیمی)

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 202 اختراع بانک اطلاعات پتنت Orbit 2016/01/01 7th

پتنتهای فناوری نانو در USPTO - (قدیمی)

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 396 اختراع بانک اطلاعات پتنت Orbit 2016/01/01 9th

صنعت

تولید ناخالص داخلی

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 2,848,755.4 میلیون دلار سایت بانک جهانی 2016/08/01 5th

تولید ناخالص داخلی (بر حسب قدرت خرید)

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 2,691,808.5 میلیون دلار سایت بانک جهانی 2016/08/01 9th

سرانه تولید ناخالص داخلی بر حسب قدرت خرید

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 38,658 دلار سایت بانک جهانی 2016/08/01 21th