بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
پروفایل ایالات متحده

جمعیت (۲۰۱۵) : ۳۲۱,۴۱۸,۸۲۰ (نفر)

تولید ناخالص داخلی (۲۰۱۵) : ۱۷,۹۴۶,۹۹۶.۰ (میلیون دلار)

آینده ای که در آن توانایی فهم و کنترل مواد در مقیاس نانو به انقلابی در فناوری و صنعت منجر می شود که این امر موجب سودرسانی به جامعه سود می گردد.
شاخص ها
سرمایه گذاری
بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
سرمایه گذاری دولتی در فناوری نانو
NA
سهم هزینه های تحقیق و توسعه از GDP
۲۰۱۲/۰۱/۰۱ ۲۰۱۲/۱۲/۳۱ ۲.۷۹ درصد ۲۰۱۴/۰۸/۰۱ ۶th
سرمایه انسانی
بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
جمعیت
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۳۲۱,۴۱۸,۸۲۰ نفر ۲۰۱۶/۰۸/۰۱ ۳rd
سرانه محققان بخش تحقیق و توسعه
۲۰۰۷/۰۱/۰۱ ۲۰۰۷/۱۲/۳۱ ۴,۶۷۳ نفر ۲۰۱۳/۰۷/۰۱ ۸th
علم
بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
h-Index مقالات فناوری نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۳۸.۰۰ ندارد ۲۰۱۷/۰۴/۰۱ ۲nd
h-Index پنج ساله مقالات فناوری نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۲۶۹.۰۰ ندارد ۲۰۱۷/۰۴/۱۸ ۱st
اولویت ملی در تولید علم نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۰.۶۶ ندارد ۲۰۱۷/۰۴/۰۱ ۵۷th
تعداد مقالات نانو به ازای به GDP ppp
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۱.۳۱ مقاله به میلیارد دلار ۲۰۱۶/۰۸/۰۱ ۴۵th
تعداد کل ارجاعات مقالات نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۴۵,۳۷۴ ارجاع ۲۰۱۷/۰۴/۰۱ ۲nd
سرانه مقالات نانو
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۷۳.۱۴ مقاله به میلیون نفر ۲۰۱۶/۰۸/۰۱ ۲۷th
سهم محلی در تولید علم نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۶.۰۶ درصد ۲۰۱۷/۰۴/۰۱ ۵۷th
سهم همکاری بین المللی در تولید علم نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۵۳.۵۶ درصد ۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۸۹th
مجموع مقالات ISI
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۴۰۶,۵۵۸ مقاله ۲۰۱۷/۰۴/۰۱ ۱st
مقالات فناوری نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۲۴,۶۲۹ مقاله ۲۰۱۷/۰۶/۰۱ ۲nd
میانگین پنج ساله ارجاع به مقاله نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۱۳.۵۵ ارجاع به مقاله ۲۰۱۷/۰۵/۰۲ ۴th
میانگین ارجاع به ازای هر مقاله
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۱.۸۴ ارجاع به مقاله ۲۰۱۷/۰۴/۰۱ ۸th
نوآوری
بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو در USPTO
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۵,۶۳۵ اختراع ۲۰۱۷/۰۴/۳۰ ۱st
درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو در USPTO - (قدیمی)
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۱۹,۶۳۲ اختراع ۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۱st
درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو در دفتر ثبت آلمان (DPMA)
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۱۱۲ اختراع ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۲nd
درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو در دفتر ثبت آلمان (DPMA) - (قدیمی)
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۳۱۸ اختراع ۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲nd
درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو درEPO
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۲۸۲ اختراع ۲۰۱۷/۰۴/۳۰ ۱st
درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو درEPO - (قدیمی)
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۱,۰۲۵ اختراع ۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲nd
مجموع تعداد پتنتهای نانوی ثبت شده در USPTO و EPO
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۴,۸۹۳ اختراع ۲۰۱۷/۰۱/۱۰ ۱st
نسبت تعداد اختراعات فناوری نانو به تعداد مقالات نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۴۳.۸۹ پتنت به ازای ۱۰۰ مقاله ۲۰۱۷/۰۱/۱۰ ۱st
پتنتهای فناوری نانو در EPO
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۵۷۷ اختراع ۲۰۱۷/۰۱/۱۰ ۱st
پتنتهای فناوری نانو در EPO - (قدیمی)
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۱,۸۱۵ اختراع ۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۱st
پتنتهای فناوری نانو در USPTO
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۴,۳۱۶ اختراع ۲۰۱۷/۰۱/۱۰ ۱st
پتنتهای فناوری نانو در USPTO - (قدیمی)
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۱۴,۰۸۷ اختراع ۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۱st
پتنتهای فناوری نانو در دفتر ثبت آلمان (DPMA)
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۲۸ اختراع ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۲nd
پتنتهای فناوری نانو در دفتر ثبت آلمان (DPMA) - (قدیمی)
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۶۶ اختراع ۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲nd
صنعت
بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
تولید ناخالص داخلی
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۱۷,۹۴۶,۹۹۶.۰ میلیون دلار ۲۰۱۶/۰۸/۰۱ ۱st
تولید ناخالص داخلی (بر حسب قدرت خرید)
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۱۷,۹۴۶,۹۹۶.۰ میلیون دلار ۲۰۱۶/۰۸/۰۱ ۲nd
سرانه تولید ناخالص داخلی بر حسب قدرت خرید
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۵۲,۵۴۹ دلار ۲۰۱۶/۰۸/۰۱ ۸th
نمودار

لطفا صبر کنید

h-Index پنج ساله مقالات فناوری نانو

لطفا صبر کنید

سرانه مقالات نانو

لطفا صبر کنید

سهم محلی در تولید علم نانو

لطفا صبر کنید

مقالات فناوری نانو

لطفا صبر کنید

میانگین پنج ساله ارجاع به مقاله نانو

لطفا صبر کنید

میانگین ارجاع به ازای هر مقاله

لطفا صبر کنید

درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو در USPTO

لطفا صبر کنید

درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو درEPO

لطفا صبر کنید

نسبت تعداد اختراعات فناوری نانو به تعداد...

لطفا صبر کنید

پتنتهای فناوری نانو در EPO

لطفا صبر کنید

پتنتهای فناوری نانو در USPTO