لطفا صبر کنید ...

ایالات متحده

ایالات متحده

جمعیت (2015) : 321,418,820 (نفر)

تولید ناخالص داخلی (2015) : 17,946,996.0 (میلیون دلار)

آینده ای که در آن توانایی فهم و کنترل مواد در مقیاس نانو به انقلابی در فناوری و صنعت منجر می شود که این امر موجب سودرسانی به جامعه سود می گردد.

لیست اسناد کشور

عنوان تاریخ شروع تاریخ خاتمه
برنامه راهبردی پیشگامی ملی در فناوری نانو 2014 2016
برنامه راهبردی پیشگامی ملی در فناوری نانو 2011 2013
استراتژی پژوهشی مربوط به یمنی، سلامت انسانی و محیطی نانو تکنولوژی 2011 2013
سند راهبردی برای پژوهشهای مربوط به ایمنی، سلامت انسانی و محیطی نانو تکنولوژی 2008 2010
رنامه راهبردی پیشگامی ملی در فناوری نانو 2007 2010
نیازهای پژوهشی برای ایمنی و سلامت انسانی و محیطی نانو مواد مهندسی شده 2006 2007
برنامه راهبردی پیشگامی ملی در فناوری نانو 2004 2006

سرمایه گذاری

سهم هزینه های تحقیق و توسعه از GDP

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2012/01/01 2012/12/31 2.79 درصد سایت بانک جهانی 2014/08/01 6th

سرمایه انسانی

جمعیت

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 321,418,820 نفر سایت بانک جهانی 2016/08/01 3rd

سرانه محققان بخش تحقیق و توسعه

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2007/01/01 2007/12/31 4,673 نفر سایت بانک جهانی 2013/07/01 8th

علم

اولویت ملی در تولید علوم نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 0.66 ندارد بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/07/01 60th

تعداد مقالات نانو به ازای به GDP ppp

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 1.32 مقاله به میلیارد دلار بانک اطلاعاتی Web of Science , سایت بانک جهانی 2016/07/01 45th

تعداد کل ارجاعات مقالات نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 54,115 ارجاع بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/03/01 2nd

سرانه مقالات نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 73.77 مقاله به میلیون نفر بانک اطلاعاتی Web of Science , سایت بانک جهانی 2016/07/01 27th

سهم محلی در تولید علوم نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 5.84 درصد بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/07/01 60th

سهم همکاری بین المللی در تولید علوم نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 49.22 درصد بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/02/01 89th

شاخص h-Index مقالات فناوری نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 42.00 ندارد بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/03/01 1st

مجموع مقالات ISI

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 405,878 مقاله بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/07/01 1st

مقالات فناوری نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 23,710 مقاله بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/07/01 2nd

میانگین ارجاع به ازای هر مقاله

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 2.28 ارجاع به مقاله بانک اطلاعاتی Web of Science 2016/03/01 5th

نوآوری

درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو در USPTO - (قدیمی)

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 19,632 اختراع بانک اطلاعات پتنت Orbit 2016/01/01 1st

درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو درEPO - (قدیمی)

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 1,025 اختراع بانک اطلاعات پتنت Orbit 2016/01/01 2nd

نسبت تعداد اختراعات فناوری نانو به تعداد مقالات نانو

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 44.34 پتنت به ازای 100 مقاله بانک اطلاعات پتنت Orbit , بانک اطلاعاتی Web of Science 2015/12/31 1st

پتنتهای فناوری نانو در EPO - (قدیمی)

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 1,815 اختراع بانک اطلاعات پتنت Orbit 2016/01/01 1st

پتنتهای فناوری نانو در USPTO - (قدیمی)

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 14,087 اختراع بانک اطلاعات پتنت Orbit 2016/01/01 1st

صنعت

تولید ناخالص داخلی

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 17,946,996.0 میلیون دلار سایت بانک جهانی 2016/08/01 1st

تولید ناخالص داخلی (بر حسب قدرت خرید)

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 17,946,996.0 میلیون دلار سایت بانک جهانی 2016/08/01 2nd

سرانه تولید ناخالص داخلی بر حسب قدرت خرید

بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
2015/01/01 2015/12/31 52,549 دلار سایت بانک جهانی 2016/08/01 8th