بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
ایالات متحده

جمعیت (۲۰۱۶) : ۳۲۳,۱۲۷,۵۱۳ (نفر)

تولید ناخالص داخلی (۲۰۱۶) : ۱۸,۵۶۹,۱۰۰.۰ (میلیون دلار)

آینده ای که در آن توانایی فهم و کنترل مواد در مقیاس نانو به انقلابی در فناوری و صنعت منجر می شود و جامعه از آن منتفع می گردد.
شاخص ها
سرمایه گذاری
بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
سرمایه گذاری دولتی در فناوری نانو
NA
سهم هزینه های تحقیق و توسعه از GDP
۲۰۱۳/۰۱/۰۱ ۲۰۱۳/۱۲/۳۱ ۲.۷۳ درصد ۲۰۱۷/۰۶/۳۰ ۸th
سرمایه انسانی
بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
جمعیت
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۳۲۳,۱۲۷,۵۱۳ نفر ۲۰۱۷/۰۶/۳۰ ۳rd
سرانه محققان بخش تحقیق و توسعه
۲۰۱۲/۰۱/۰۱ ۲۰۱۲/۱۲/۳۱ ۴,۰۱۹ نفر ۲۰۱۷/۰۶/۳۰ ۱۹th
علم
بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
h-Index مقالات فناوری نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۳۸.۰۰ ندارد ۲۰۱۷/۰۴/۰۱ ۲nd
h-Index پنج ساله مقالات فناوری نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۲۶۹.۰۰ ندارد ۲۰۱۷/۰۴/۱۸ ۱st
اولویت ملی در تولید علم نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۰.۶۶ ندارد ۲۰۱۷/۰۷/۰۱ ۵۷th
تعداد مقالات نانو به ازای به GDP ppp
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۱.۳۳ مقاله به میلیارد دلار ۲۰۱۷/۰۶/۳۰ ۴۷th
تعداد کل ارجاعات مقالات نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۴۵,۳۷۴ ارجاع ۲۰۱۷/۰۴/۰۱ ۲nd
سرانه مقالات نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۷۶.۲۸ مقاله به میلیون نفر ۲۰۱۷/۰۶/۳۰ ۲۷th
سهم محلی در تولید علم نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۶.۰۸ درصد ۲۰۱۷/۰۷/۰۱ ۵۷th
سهم همکاری بین المللی در تولید علم نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۵۳.۵۶ درصد ۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۸۹th
مجموع مقالات ISI
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۴۱۲,۲۳۱ مقاله ۲۰۱۷/۱۲/۰۱ ۱st
مقالات فناوری نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۲۴,۸۷۶ مقاله ۲۰۱۷/۱۲/۰۱ ۲nd
میانگین پنج ساله ارجاع به مقاله نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۱۳.۵۴ ارجاع به مقاله ۲۰۱۷/۰۹/۰۵ ۳rd
میانگین ارجاع به ازای هر مقاله
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۱.۸۲ ارجاع به مقاله ۲۰۱۷/۰۴/۰۱ ۷th
نوآوری
بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
تعداد کل پتنت ها در EPO
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۲۲,۵۶۸ اختراع ۲۰۱۷/۰۷/۰۱ ۱st
تعداد کل پتنت ها در USPTO
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۱۷۰,۰۰۶ اختراع ۲۰۱۷/۰۷/۰۱ ۱st
درخواستهای ثبت اختراع در EPO
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۴۲,۷۱۶ اختراع ۲۰۱۷/۰۷/۰۱ ۱st
درخواستهای ثبت اختراع در USPTO
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۱۸۵,۵۲۳ اختراع ۲۰۱۷/۰۷/۰۱ ۱st
درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو در USPTO
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۵,۶۳۵ اختراع ۲۰۱۷/۰۷/۰۱ ۱st
درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو در دفتر ثبت آلمان (DPMA)
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۱۱۲ اختراع ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۲nd
درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو درEPO
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۲۸۲ اختراع ۲۰۱۷/۰۷/۰۱ ۱st
سهم درخواست های ثبت اختراع نانو به کل درخواست های ثبت اختراع
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۲.۵۹ درصد ۲۰۱۷/۰۷/۰۱ ۳۷th
سهم پتنت های فناوری نانو از کل پتنت ها
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۲.۵۴ درصد ۲۰۱۷/۰۷/۰۱ ۳۹th
نسبت تعداد اختراعات فناوری نانو به تعداد مقالات نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۴۳.۴۶ پتنت به ازای ۱۰۰ مقاله ۲۰۱۷/۰۷/۰۱ ۲nd
پتنتهای فناوری نانو در EPO
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۵۷۷ اختراع ۲۰۱۷/۰۷/۰۱ ۱st
پتنتهای فناوری نانو در USPTO
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۴,۳۱۶ اختراع ۲۰۱۷/۰۷/۰۱ ۱st
پتنتهای فناوری نانو در دفتر ثبت آلمان (DPMA)
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۲۸ اختراع ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۲nd
صنعت
بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
تولید ناخالص داخلی
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۱۸,۵۶۹,۱۰۰.۰ میلیون دلار ۲۰۱۷/۰۶/۳۰ ۱st
تولید ناخالص داخلی (بر حسب قدرت خرید)
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۱۸,۵۶۹,۱۰۰.۰ میلیون دلار ۲۰۱۷/۰۶/۳۰ ۲nd
سرانه تولید ناخالص داخلی بر حسب قدرت خرید
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۵۷,۴۶۷ دلار ۲۰۱۷/۰۶/۳۰ ۸th
نمودار

لطفا صبر کنید

h-Index پنج ساله مقالات فناوری نانو

لطفا صبر کنید

سرانه مقالات نانو

لطفا صبر کنید

سهم محلی در تولید علم نانو

لطفا صبر کنید

مقالات فناوری نانو

لطفا صبر کنید

میانگین پنج ساله ارجاع به مقاله نانو

لطفا صبر کنید

میانگین ارجاع به ازای هر مقاله

لطفا صبر کنید

درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو در USPTO

لطفا صبر کنید

درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو درEPO

لطفا صبر کنید

نسبت تعداد اختراعات فناوری نانو به تعداد...

لطفا صبر کنید

پتنتهای فناوری نانو در EPO

لطفا صبر کنید

پتنتهای فناوری نانو در USPTO