بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
شاخص ها در یک نگاه
لطفا صبر کنید
شاخص مقدار
علم
h-Index پنج ساله (۲۰۱۶) ۲۶۹.۰۰ (۱st)
سرانه مقالات نانو (۲۰۱۶) ۷۶.۲۸ (۲۷th)
سهم محلی در تولید علم نانو (درصد) (۲۰۱۶) ۶.۰۸ (۵۷th)
مقالات فناوری نانو (۲۰۱۶) ۲۴,۶۴۹ (۲nd)
میانگین 5 ساله ارجاع به مقاله (۲۰۱۶) ۱۳.۵۴ (۳rd)
میانگین ارجاع به ازای هر مقاله (۲۰۱۶) ۱.۸۴ (۸th)
نوآوری
درخواست ثبت اختراع نانو (USPTO) (۲۰۱۶) ۵,۶۳۵ (۱st)
درخواست ثبت اختراع نانو (EPO) (۲۰۱۶) ۲۸۲ (۱st)
نسبت اختراعات نانو به مقالات نانو (۲۰۱۶) ۴۳.۸۶ (۲nd)
نانوپتنت (EPO) (۲۰۱۶) ۵۷۷ (۱st)
نانوپتنت (USPTO) (۲۰۱۶) ۴,۳۱۶ (۱st)
صنعت
بخش های صنعتی ۱۵
شرکت ها ۴۷۱
محصولات ۲۷۴۵
بروز شده ها

لطفا صبر کنید