بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
شاخص ها در یک نگاه
لطفا صبر کنید
شاخص مقدار
علم
h-Index پنج ساله (۲۰۱۵) ۲۶۴.۰۰ (۱st)
سرانه مقالات نانو (۲۰۱۵) ۷۳.۱۴ (۲۷th)
سهم محلی در تولید علم نانو (درصد) (۲۰۱۶) ۶.۱۳ (۵۹th)
مقالات فناوری نانو (۲۰۱۶) ۲۴,۱۸۵ (۲nd)
میانگین 5 ساله ارجاع به مقاله (۲۰۱۵) ۱۳.۹۱ (۳rd)
میانگین ارجاع به ازای هر مقاله (۲۰۱۵) ۲.۳۰ (۵th)
نوآوری
درخواست ثبت اختراع نانو (USPTO) (۲۰۱۶) ۵,۶۳۵ (۱st)
درخواست ثبت اختراع نانو (EPO) (۲۰۱۶) ۲۸۲ (۱st)
نسبت اختراعات نانو به مقالات نانو (۲۰۱۵) ۴۴.۷۲ (۱st)
نانوپتنت (EPO) (۲۰۱۶) ۵۷۷ (۱st)
نانوپتنت (USPTO) (۲۰۱۶) ۴,۳۱۶ (۱st)
صنعت
بخش های صنعتی ۱۳
شرکت ها ۴۱۵
محصولات ۲۷۷۴
بروز شده ها

لطفا صبر کنید