بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
پروفایل ژاپن

جمعیت (۲۰۱۵) : ۱۲۶,۹۵۸,۴۷۲ (نفر)

تولید ناخالص داخلی (۲۰۱۵) : ۴,۱۲۳,۲۵۷.۶ (میلیون دلار)

شاخص ها
سرمایه گذاری
بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
سرمایه گذاری دولتی در فناوری نانو
NA
سهم هزینه های تحقیق و توسعه از GDP
۲۰۰۹/۰۱/۰۱ ۲۰۰۹/۱۲/۳۱ ۳.۳۶ درصد ۲۰۱۳/۰۷/۰۱ ۴th
سرمایه انسانی
بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
جمعیت
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۱۲۶,۹۵۸,۴۷۲ نفر ۲۰۱۶/۰۸/۰۱ ۱۱th
سرانه محققان بخش تحقیق و توسعه
۲۰۱۳/۰۱/۰۱ ۲۰۱۳/۱۲/۳۱ ۵,۲۰۱ نفر ۲۰۱۶/۰۸/۰۱ ۶th
علم
بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
h-Index مقالات فناوری نانو
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۲۵.۰۰ ندارد ۲۰۱۶/۰۳/۰۱ ۵th
h-Index پنج ساله مقالات فناوری نانو
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۱۳۳.۰۰ ندارد ۲۰۱۶/۰۷/۰۱ ۷th
اولویت ملی در تولید علم نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۱.۰۱ ندارد ۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۷th
تعداد مقالات نانو به ازای به GDP ppp
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۱.۵۵ مقاله به میلیارد دلار ۲۰۱۶/۰۸/۰۱ ۴۰th
تعداد کل ارجاعات مقالات نانو
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۱۱,۴۴۹ ارجاع ۲۰۱۶/۰۳/۰۱ ۶th
سرانه مقالات نانو
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۵۷.۶۹ مقاله به میلیون نفر ۲۰۱۶/۰۸/۰۱ ۳۳th
سهم محلی در تولید علم نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۹.۵۶ درصد ۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۷th
سهم همکاری بین المللی در تولید علم نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۴۲.۷۹ درصد ۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۹۸th
مجموع مقالات ISI
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۷۷,۵۵۱ مقاله ۲۰۱۷/۰۲/۰۳ ۵th
مقالات فناوری نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۷,۴۵۹ مقاله ۲۰۱۷/۰۳/۰۱ ۷th
میانگین پنج ساله ارجاع به مقاله نانو
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۸.۶۱ ارجاع به مقاله ۲۰۱۷/۰۳/۰۶ ۲۲th
میانگین ارجاع به ازای هر مقاله
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۱.۵۶ ارجاع به مقاله ۲۰۱۶/۰۳/۰۱ ۲۷th
نوآوری
بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو در USPTO
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۸۰۵ اختراع ۲۰۱۷/۰۱/۱۰ ۳rd
درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو در USPTO - (قدیمی)
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۴,۵۵۰ اختراع ۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲nd
درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو در دفتر ثبت آلمان (DPMA)
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۳۲ اختراع ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۴th
درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو در دفتر ثبت آلمان (DPMA) - (قدیمی)
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۱۹۷ اختراع ۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۳rd
درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو درEPO
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۲۶۸ اختراع ۲۰۱۷/۰۱/۱۰ ۳rd
درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو درEPO - (قدیمی)
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۱,۳۸۸ اختراع ۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۱st
نسبت تعداد اختراعات فناوری نانو به تعداد مقالات نانو
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۳۰.۵۰ پتنت به ازای ۱۰۰ مقاله ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۵th
پتنتهای فناوری نانو در EPO
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۱۸۸ اختراع ۲۰۱۷/۰۱/۱۰ ۴th
پتنتهای فناوری نانو در EPO - (قدیمی)
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۶۴۵ اختراع ۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۳rd
پتنتهای فناوری نانو در USPTO
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۸۱۹ اختراع ۲۰۱۷/۰۱/۱۰ ۳rd
پتنتهای فناوری نانو در USPTO - (قدیمی)
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۳,۴۵۱ اختراع ۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲nd
پتنتهای فناوری نانو در دفتر ثبت آلمان (DPMA)
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۸ اختراع ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۳rd
پتنتهای فناوری نانو در دفتر ثبت آلمان (DPMA) - (قدیمی)
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۳۶ اختراع ۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۳rd
صنعت
بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
تولید ناخالص داخلی
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۴,۱۲۳,۲۵۷.۶ میلیون دلار ۲۰۱۶/۰۸/۰۱ ۳rd
تولید ناخالص داخلی (بر حسب قدرت خرید)
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۴,۷۳۸,۲۹۳.۶ میلیون دلار ۲۰۱۶/۰۸/۰۱ ۴th
سرانه تولید ناخالص داخلی بر حسب قدرت خرید
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۳۵,۸۰۴ دلار ۲۰۱۶/۰۸/۰۱ ۲۵th
نمودار

لطفا صبر کنید

h-Index پنج ساله مقالات فناوری نانو

لطفا صبر کنید

سرانه مقالات نانو

لطفا صبر کنید

سهم محلی در تولید علم نانو

لطفا صبر کنید

مقالات فناوری نانو

لطفا صبر کنید

میانگین پنج ساله ارجاع به مقاله نانو

لطفا صبر کنید

میانگین ارجاع به ازای هر مقاله

لطفا صبر کنید

درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو در USPTO

لطفا صبر کنید

درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو درEPO

لطفا صبر کنید

نسبت تعداد اختراعات فناوری نانو به تعداد...

لطفا صبر کنید

پتنتهای فناوری نانو در EPO

لطفا صبر کنید

پتنتهای فناوری نانو در USPTO