بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
پروفایل عمان

جمعیت (۲۰۱۵) : ۴,۴۹۰,۵۴۱ (نفر)

تولید ناخالص داخلی (۲۰۱۵) : ۷۰,۲۵۴.۹ (میلیون دلار)

شاخص ها
سرمایه انسانی
بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
جمعیت
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۴,۴۹۰,۵۴۱ نفر ۲۰۱۶/۰۸/۰۱ ۸۵th
سرانه محققان بخش تحقیق و توسعه
۲۰۱۳/۰۱/۰۱ ۲۰۱۳/۱۲/۳۱ ۱۲۷ نفر ۲۰۱۶/۰۸/۰۱ ۴۲th
علم
بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
h-Index مقالات فناوری نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۶.۰۰ ندارد ۲۰۱۷/۰۴/۰۱ ۴۸th
h-Index پنج ساله مقالات فناوری نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۲۰.۰۰ ندارد ۲۰۱۷/۰۴/۱۸ ۶۷th
اولویت ملی در تولید علم نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۰.۹۷ ندارد ۲۰۱۷/۰۴/۰۱ ۳۰th
تعداد مقالات نانو به ازای به GDP ppp
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۰.۳۴ مقاله به میلیارد دلار ۲۰۱۶/۰۸/۰۱ ۶۸th
تعداد کل ارجاعات مقالات نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۹۶ ارجاع ۲۰۱۷/۰۴/۰۱ ۶۹th
سرانه مقالات نانو
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۱۲.۹۲ مقاله به میلیون نفر ۲۰۱۶/۰۸/۰۱ ۵۶th
سهم محلی در تولید علم نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۸.۸۶ درصد ۲۰۱۷/۰۴/۰۱ ۳۰th
سهم همکاری بین المللی در تولید علم نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۸۴.۲۱ درصد ۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۶th
مجموع مقالات ISI
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۹۴۸ مقاله ۲۰۱۷/۰۴/۰۱ ۸۰th
مقالات فناوری نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۸۴ مقاله ۲۰۱۷/۰۵/۰۱ ۶۹th
میانگین پنج ساله ارجاع به مقاله نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۵.۷۹ ارجاع به مقاله ۲۰۱۷/۰۵/۰۲ ۵۵th
میانگین ارجاع به ازای هر مقاله
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۱.۱۴ ارجاع به مقاله ۲۰۱۷/۰۴/۰۱ ۴۷th
نوآوری
بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو در USPTO
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۰ اختراع ۲۰۱۷/۰۴/۳۰ -
درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو درEPO
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۰ اختراع ۲۰۱۷/۰۴/۳۰ -
صنعت
بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
تولید ناخالص داخلی
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۷۰,۲۵۴.۹ میلیون دلار ۲۰۱۶/۰۸/۰۱ ۶۰th
تولید ناخالص داخلی (بر حسب قدرت خرید)
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۱۷۱,۶۹۱.۶ میلیون دلار ۲۰۱۶/۰۸/۰۱ ۶۰th
سرانه تولید ناخالص داخلی بر حسب قدرت خرید
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۳۵,۹۸۳ دلار ۲۰۱۶/۰۸/۰۱ ۲۴th
نمودار

لطفا صبر کنید

h-Index پنج ساله مقالات فناوری نانو

لطفا صبر کنید

سرانه مقالات نانو

لطفا صبر کنید

سهم محلی در تولید علم نانو

لطفا صبر کنید

مقالات فناوری نانو

لطفا صبر کنید

میانگین پنج ساله ارجاع به مقاله نانو

لطفا صبر کنید

میانگین ارجاع به ازای هر مقاله

لطفا صبر کنید

درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو در USPTO

لطفا صبر کنید

درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو درEPO