بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
پروفایل عمان

جمعیت (۲۰۱۵) : ۴,۴۹۰,۵۴۱ (نفر)

تولید ناخالص داخلی (۲۰۱۵) : ۷۰,۲۵۴.۹ (میلیون دلار)

شاخص ها
سرمایه انسانی
بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
جمعیت
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۴,۴۹۰,۵۴۱ نفر ۲۰۱۶/۰۸/۰۱ ۸۵th
سرانه محققان بخش تحقیق و توسعه
۲۰۱۳/۰۱/۰۱ ۲۰۱۳/۱۲/۳۱ ۱۲۷ نفر ۲۰۱۶/۰۸/۰۱ ۴۲th
علم
بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
h-Index مقالات فناوری نانو
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۵.۰۰ ندارد ۲۰۱۶/۰۳/۰۱ ۵۷th
h-Index پنج ساله مقالات فناوری نانو
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۱۶.۰۰ ندارد ۲۰۱۶/۰۷/۰۱ ۷۲th
اولویت ملی در تولید علم نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۰.۹۷ ندارد ۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۳۰th
تعداد مقالات نانو به ازای به GDP ppp
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۰.۳۴ مقاله به میلیارد دلار ۲۰۱۶/۰۸/۰۱ ۶۸th
تعداد کل ارجاعات مقالات نانو
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۷۵ ارجاع ۲۰۱۶/۰۳/۰۱ ۶۶th
سرانه مقالات نانو
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۱۲.۹۲ مقاله به میلیون نفر ۲۰۱۶/۰۸/۰۱ ۵۶th
سهم محلی در تولید علم نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۹.۱۹ درصد ۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۳۰th
سهم همکاری بین المللی در تولید علم نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۸۴.۲۱ درصد ۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۶th
مجموع مقالات ISI
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۸۸۸ مقاله ۲۰۱۷/۰۲/۰۳ ۷۹th
مقالات فناوری نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۸۱ مقاله ۲۰۱۷/۰۳/۰۱ ۶۸th
میانگین پنج ساله ارجاع به مقاله نانو
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۵.۳۲ ارجاع به مقاله ۲۰۱۷/۰۳/۰۶ ۵۰th
میانگین ارجاع به ازای هر مقاله
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۱.۲۹ ارجاع به مقاله ۲۰۱۶/۰۳/۰۱ ۴۴th
صنعت
بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
تولید ناخالص داخلی
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۷۰,۲۵۴.۹ میلیون دلار ۲۰۱۶/۰۸/۰۱ ۶۰th
تولید ناخالص داخلی (بر حسب قدرت خرید)
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۱۷۱,۶۹۱.۶ میلیون دلار ۲۰۱۶/۰۸/۰۱ ۶۰th
سرانه تولید ناخالص داخلی بر حسب قدرت خرید
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۳۵,۹۸۳ دلار ۲۰۱۶/۰۸/۰۱ ۲۴th
نمودار

لطفا صبر کنید

h-Index پنج ساله مقالات فناوری نانو

لطفا صبر کنید

سرانه مقالات نانو

لطفا صبر کنید

سهم محلی در تولید علم نانو

لطفا صبر کنید

مقالات فناوری نانو

لطفا صبر کنید

میانگین پنج ساله ارجاع به مقاله نانو

لطفا صبر کنید

میانگین ارجاع به ازای هر مقاله