بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
شاخص های مرتبط نانویی تمامی شاخص ها
سرمایه گذاری
عنوان شاخص منبع
سرمایه گذاری دولتی در فناوری نانو
علم
عنوان شاخص منبع
h-Index مقالات فناوری نانو
h-Index پنج ساله مقالات فناوری نانو
اولویت ملی در تولید علم نانو
تعداد مقالات نانو به ازای به GDP ppp
تعداد کل ارجاعات مقالات نانو
سرانه مقالات نانو
سهم محلی در تولید علم نانو
سهم همکاری بین المللی در تولید علم نانو
مقالات فناوری نانو
میانگین پنج ساله ارجاع به مقاله نانو
میانگین ارجاع به ازای هر مقاله
نوآوری
عنوان شاخص منبع
درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو در USPTO
درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو در دفتر ثبت آلمان (DPMA)
درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو درEPO
نسبت تعداد اختراعات فناوری نانو به تعداد مقالات نانو
پتنتهای فناوری نانو در EPO
پتنتهای فناوری نانو در USPTO
پتنتهای فناوری نانو در دفتر ثبت آلمان (DPMA)