بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
شاخصی ها
علم
تاریخ تعداد واحد منبع بروزرسانی رتبه
h-Index مقالات فناوری نانو
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۱۰.۰۰ ندارد بانک اطلاعاتی استت نانو ۲۰۱۷/۰۴/۰۴ ۱۸۱th
تعداد کل ارجاعات مقالات نانو
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۶۷۳ ارجاع بانک اطلاعاتی استت نانو ۲۰۱۷/۰۱/۰۹ ۱۸۹th
مقالات فناوری نانو
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۴۰۷ مقاله بانک اطلاعاتی استت نانو ۲۰۱۷/۰۴/۰۴ ۱۱۶th
میانگین ارجاع به ازای هر مقاله
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۱.۶۵ ارجاع به مقاله بانک اطلاعاتی استت نانو ۲۰۱۷/۰۱/۰۹ ۷۰۸th