بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
شاخصی ها
علم
تاریخ تعداد واحد منبع بروزرسانی رتبه
h-Index مقالات فناوری نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۹.۰۰ ندارد بانک اطلاعاتی استت نانو ۲۰۱۷/۰۷/۱۶ ۲۳۶th
تعداد کل ارجاعات مقالات نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۶۳۸ ارجاع بانک اطلاعاتی استت نانو ۲۰۱۷/۰۷/۱۶ ۱۹۲th
مقالات فناوری نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۴۵۶ مقاله بانک اطلاعاتی استت نانو ۲۰۱۷/۰۷/۱۶ ۱۰۵th
میانگین ارجاع به ازای هر مقاله
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۱.۴۰ ارجاع به مقاله بانک اطلاعاتی استت نانو ۲۰۱۷/۰۷/۱۶ ۸۰۵th