بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
شاخصی ها
علم
تاریخ تعداد واحد منبع بروزرسانی رتبه
h-Index مقالات فناوری نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۸.۰۰ ندارد بانک اطلاعاتی استت نانو ۲۰۱۷/۱۲/۱۲ ۳۲۶th
تعداد کل ارجاعات مقالات نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۵۷۷ ارجاع بانک اطلاعاتی استت نانو ۲۰۱۷/۱۲/۱۲ ۲۱۶th
مقالات فناوری نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۲۵۱ مقاله بانک اطلاعاتی استت نانو ۲۰۱۷/۱۲/۱۲ ۲۵۹th
میانگین ارجاع به ازای هر مقاله
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۲.۳۰ ارجاع به مقاله بانک اطلاعاتی استت نانو ۲۰۱۷/۱۲/۱۲ ۲۲۷th