بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
شاخصی ها
علم
تاریخ تعداد واحد منبع بروزرسانی رتبه
h-Index مقالات فناوری نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۶.۰۰ ندارد بانک اطلاعاتی استت نانو ۲۰۱۸/۰۴/۰۸ ۵۹۴th
تعداد کل ارجاعات مقالات نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۲۶۹ ارجاع بانک اطلاعاتی استت نانو ۲۰۱۷/۱۲/۱۲ ۴۹۱th
مقالات فناوری نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۲۱۰ مقاله بانک اطلاعاتی استت نانو ۲۰۱۷/۱۲/۱۲ ۳۲۶th
میانگین ارجاع به ازای هر مقاله
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۱.۲۸ ارجاع به مقاله بانک اطلاعاتی استت نانو ۲۰۱۷/۱۲/۱۲ ۸۷۱th