بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
شاخصی ها
علم
تاریخ تعداد واحد منبع بروزرسانی رتبه
h-Index مقالات فناوری نانو
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۷.۰۰ ندارد بانک اطلاعاتی استت نانو ۲۰۱۸/۰۶/۲۰ ۵۵۰th
تعداد کل ارجاعات مقالات نانو
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۳۷۴ ارجاع بانک اطلاعاتی استت نانو ۲۰۱۸/۰۶/۲۰ ۴۳۸th
مقالات فناوری نانو
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۲۵۰ مقاله بانک اطلاعاتی استت نانو ۲۰۱۸/۰۶/۲۰ ۲۷۸th
میانگین ارجاع به ازای هر مقاله
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۱.۵۰ ارجاع به مقاله بانک اطلاعاتی استت نانو ۲۰۱۸/۰۶/۲۰ ۸۱۳th