بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
شاخصی ها
علم
تاریخ تعداد واحد منبع بروزرسانی رتبه
h-Index مقالات فناوری نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۱۳.۰۰ ندارد بانک اطلاعاتی استت نانو ۲۰۱۸/۰۴/۰۸ ۵۶th
تعداد کل ارجاعات مقالات نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۲,۴۱۴ ارجاع بانک اطلاعاتی استت نانو ۲۰۱۷/۱۲/۱۲ ۲۰th
مقالات فناوری نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۱,۵۴۳ مقاله بانک اطلاعاتی استت نانو ۲۰۱۷/۱۲/۱۲ ۸th
میانگین ارجاع به ازای هر مقاله
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۱.۵۶ ارجاع به مقاله بانک اطلاعاتی استت نانو ۲۰۱۷/۱۲/۱۲ ۶۹۴th