بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
شاخصی ها
علم
تاریخ تعداد واحد منبع بروزرسانی رتبه
h-Index مقالات فناوری نانو
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۱۵.۰۰ ندارد بانک اطلاعاتی استت نانو ۲۰۱۸/۰۶/۲۰ ۶۸th
تعداد کل ارجاعات مقالات نانو
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۱,۴۱۲ ارجاع بانک اطلاعاتی استت نانو ۲۰۱۸/۰۶/۲۰ ۸۷th
مقالات فناوری نانو
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۴۹۲ مقاله بانک اطلاعاتی استت نانو ۲۰۱۸/۰۶/۲۰ ۱۰۰th
میانگین ارجاع به ازای هر مقاله
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۲.۸۷ ارجاع به مقاله بانک اطلاعاتی استت نانو ۲۰۱۸/۰۶/۲۰ ۱۵۵th