بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
شاخصی ها
علم
تاریخ تعداد واحد منبع بروزرسانی رتبه
h-Index مقالات فناوری نانو
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۱۴.۰۰ ندارد بانک اطلاعاتی استت نانو ۲۰۱۷/۰۴/۰۴ ۴۷th
تعداد کل ارجاعات مقالات نانو
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۲,۵۱۵ ارجاع بانک اطلاعاتی استت نانو ۲۰۱۷/۰۱/۰۹ ۲۰th
مقالات فناوری نانو
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۱,۵۳۱ مقاله بانک اطلاعاتی استت نانو ۲۰۱۷/۰۴/۰۴ ۷th
میانگین ارجاع به ازای هر مقاله
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۱.۶۴ ارجاع به مقاله بانک اطلاعاتی استت نانو ۲۰۱۷/۰۱/۰۹ ۷۱۸th