بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
شاخصی ها
علم
تاریخ تعداد واحد منبع بروزرسانی رتبه
h-Index مقالات فناوری نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۱۲.۰۰ ندارد بانک اطلاعاتی استت نانو ۲۰۱۷/۱۲/۱۲ ۸۶th
تعداد کل ارجاعات مقالات نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۱,۰۴۵ ارجاع بانک اطلاعاتی استت نانو ۲۰۱۷/۱۲/۱۲ ۱۰۳th
مقالات فناوری نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۴۱۰ مقاله بانک اطلاعاتی استت نانو ۲۰۱۷/۱۲/۱۲ ۱۲۵th
میانگین ارجاع به ازای هر مقاله
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۲.۵۵ ارجاع به مقاله بانک اطلاعاتی استت نانو ۲۰۱۷/۱۲/۱۲ ۱۳۳th