بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
شاخصی ها
علم
تاریخ تعداد واحد منبع بروزرسانی رتبه
h-Index مقالات فناوری نانو
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۷.۰۰ ندارد بانک اطلاعاتی استت نانو ۲۰۱۷/۰۴/۰۴ ۴۳۱th
تعداد کل ارجاعات مقالات نانو
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۳۳۹ ارجاع بانک اطلاعاتی استت نانو ۲۰۱۷/۰۱/۰۹ ۳۹۲th
مقالات فناوری نانو
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۲۳۷ مقاله بانک اطلاعاتی استت نانو ۲۰۱۷/۰۴/۰۴ ۲۴۶th
میانگین ارجاع به ازای هر مقاله
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۱.۴۳ ارجاع به مقاله بانک اطلاعاتی استت نانو ۲۰۱۷/۰۱/۰۹ ۸۷۳th