بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
شاخصی ها
علم
تاریخ تعداد واحد منبع بروزرسانی رتبه
h-Index مقالات فناوری نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۱۱.۰۰ ندارد بانک اطلاعاتی استت نانو ۲۰۱۷/۰۷/۱۶ ۱۲۹th
تعداد کل ارجاعات مقالات نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۶۷۶ ارجاع بانک اطلاعاتی استت نانو ۲۰۱۷/۰۷/۱۶ ۱۸۰th
مقالات فناوری نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۳۲۰ مقاله بانک اطلاعاتی استت نانو ۲۰۱۷/۰۷/۱۶ ۱۸۶th
میانگین ارجاع به ازای هر مقاله
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۲.۱۱ ارجاع به مقاله بانک اطلاعاتی استت نانو ۲۰۱۷/۰۷/۱۶ ۳۱۱th