بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
شاخصی ها
علم
تاریخ تعداد واحد منبع بروزرسانی رتبه
h-Index مقالات فناوری نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۱۰.۰۰ ندارد بانک اطلاعاتی استت نانو ۲۰۱۷/۰۷/۱۶ ۱۷۹th
تعداد کل ارجاعات مقالات نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۴۶۷ ارجاع بانک اطلاعاتی استت نانو ۲۰۱۷/۰۷/۱۶ ۲۷۹th
مقالات فناوری نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۱۶۳ مقاله بانک اطلاعاتی استت نانو ۲۰۱۷/۰۹/۰۵ ۴۴۹th
میانگین ارجاع به ازای هر مقاله
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۲.۸۷ ارجاع به مقاله بانک اطلاعاتی استت نانو ۲۰۱۷/۰۷/۱۶ ۷۲th