بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
شاخصی ها
علم
تاریخ تعداد واحد منبع بروزرسانی رتبه
h-Index مقالات فناوری نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۱۰.۰۰ ندارد بانک اطلاعاتی استت نانو ۲۰۱۷/۰۷/۱۶ ۱۷۹th
تعداد کل ارجاعات مقالات نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۶۸۵ ارجاع بانک اطلاعاتی استت نانو ۲۰۱۷/۰۷/۱۶ ۱۷۶th
مقالات فناوری نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۳۱۲ مقاله بانک اطلاعاتی استت نانو ۲۰۱۷/۰۹/۰۵ ۱۹۲th
میانگین ارجاع به ازای هر مقاله
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۲.۲۰ ارجاع به مقاله بانک اطلاعاتی استت نانو ۲۰۱۷/۰۷/۱۶ ۲۷۱th