بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
شاخصی ها
علم
تاریخ تعداد واحد منبع بروزرسانی رتبه
h-Index مقالات فناوری نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۱۵.۰۰ ندارد بانک اطلاعاتی استت نانو ۲۰۱۷/۱۲/۱۲ ۳۱th
تعداد کل ارجاعات مقالات نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۲,۰۴۷ ارجاع بانک اطلاعاتی استت نانو ۲۰۱۷/۱۲/۱۲ ۲۹th
مقالات فناوری نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۷۱۹ مقاله بانک اطلاعاتی استت نانو ۲۰۱۷/۱۲/۱۲ ۳۹th
میانگین ارجاع به ازای هر مقاله
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۲.۸۵ ارجاع به مقاله بانک اطلاعاتی استت نانو ۲۰۱۷/۱۲/۱۲ ۷۴th