بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
شاخصی ها
علم
تاریخ تعداد واحد منبع بروزرسانی رتبه
h-Index مقالات فناوری نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۱۴.۰۰ ندارد بانک اطلاعاتی استت نانو ۲۰۱۷/۰۷/۱۶ ۳۸th
تعداد کل ارجاعات مقالات نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۱,۷۵۹ ارجاع بانک اطلاعاتی استت نانو ۲۰۱۷/۰۷/۱۶ ۳۷th
مقالات فناوری نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۷۶۷ مقاله بانک اطلاعاتی استت نانو ۲۰۱۷/۰۹/۰۵ ۳۳th
میانگین ارجاع به ازای هر مقاله
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۲.۲۹ ارجاع به مقاله بانک اطلاعاتی استت نانو ۲۰۱۷/۰۷/۱۶ ۲۳۴th