بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
شاخصی ها
علم
تاریخ تعداد واحد منبع بروزرسانی رتبه
h-Index مقالات فناوری نانو
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۱۶.۰۰ ندارد بانک اطلاعاتی استت نانو ۲۰۱۸/۰۶/۲۰ ۵۱th
تعداد کل ارجاعات مقالات نانو
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۱,۹۹۳ ارجاع بانک اطلاعاتی استت نانو ۲۰۱۸/۰۶/۲۰ ۵۳th
مقالات فناوری نانو
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۸۰۲ مقاله بانک اطلاعاتی استت نانو ۲۰۱۸/۰۶/۲۰ ۳۵th
میانگین ارجاع به ازای هر مقاله
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۲.۴۹ ارجاع به مقاله بانک اطلاعاتی استت نانو ۲۰۱۸/۰۶/۲۰ ۲۸۷th