بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
شاخصی ها
علم
تاریخ تعداد واحد منبع بروزرسانی رتبه
h-Index مقالات فناوری نانو
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۱۳.۰۰ ندارد بانک اطلاعاتی استت نانو ۲۰۱۸/۰۶/۲۰ ۱۲۰th
تعداد کل ارجاعات مقالات نانو
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۱,۳۳۲ ارجاع بانک اطلاعاتی استت نانو ۲۰۱۸/۰۶/۲۰ ۹۶th
مقالات فناوری نانو
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۴۶۵ مقاله بانک اطلاعاتی استت نانو ۲۰۱۸/۰۶/۲۰ ۱۱۳th
میانگین ارجاع به ازای هر مقاله
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۲.۸۶ ارجاع به مقاله بانک اطلاعاتی استت نانو ۲۰۱۸/۰۶/۲۰ ۱۶۱th