بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
شاخصی ها
علم
تاریخ تعداد واحد منبع بروزرسانی رتبه
h-Index مقالات فناوری نانو
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۸.۰۰ ندارد بانک اطلاعاتی استت نانو ۲۰۱۸/۰۶/۲۰ ۴۲۴th
تعداد کل ارجاعات مقالات نانو
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۵۴۴ ارجاع بانک اطلاعاتی استت نانو ۲۰۱۸/۰۶/۲۰ ۲۸۸th
مقالات فناوری نانو
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۲۱۱ مقاله بانک اطلاعاتی استت نانو ۲۰۱۸/۰۶/۲۰ ۳۴۴th
میانگین ارجاع به ازای هر مقاله
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۲.۵۸ ارجاع به مقاله بانک اطلاعاتی استت نانو ۲۰۱۸/۰۶/۲۰ ۲۴۷th