بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
شاخصی ها
علم
تاریخ تعداد واحد منبع بروزرسانی رتبه
h-Index مقالات فناوری نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۷.۰۰ ندارد بانک اطلاعاتی استت نانو ۲۰۱۷/۱۲/۱۲ ۴۳۹th
تعداد کل ارجاعات مقالات نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۳۵۵ ارجاع بانک اطلاعاتی استت نانو ۲۰۱۷/۱۲/۱۲ ۳۷۸th
مقالات فناوری نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۲۱۱ مقاله بانک اطلاعاتی استت نانو ۲۰۱۷/۱۲/۱۲ ۳۲۴th
میانگین ارجاع به ازای هر مقاله
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۱.۶۸ ارجاع به مقاله بانک اطلاعاتی استت نانو ۲۰۱۷/۱۲/۱۲ ۶۰۴th