بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
شاخصی ها
علم
تاریخ تعداد واحد منبع بروزرسانی رتبه
h-Index مقالات فناوری نانو
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۹.۰۰ ندارد بانک اطلاعاتی استت نانو ۲۰۱۷/۰۴/۰۴ ۲۴۰th
تعداد کل ارجاعات مقالات نانو
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۴۶۰ ارجاع بانک اطلاعاتی استت نانو ۲۰۱۷/۰۱/۰۹ ۲۷۸th
مقالات فناوری نانو
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۲۸۸ مقاله بانک اطلاعاتی استت نانو ۲۰۱۷/۰۴/۰۴ ۱۸۸th
میانگین ارجاع به ازای هر مقاله
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۱.۶۰ ارجاع به مقاله بانک اطلاعاتی استت نانو ۲۰۱۷/۰۱/۰۹ ۷۴۸th