بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

برنامه های استراتژیک Germany

برنامه اقدام فناوری نانو 2015 ۲۰۱۱ - ۲۰۱۵
اولویت ها
چالشهای جهانی آب و هوا / انرژی
چالشهای جهانی سلامت، تغذیه و کشاورزی
چالشهای جهانی حمل و نقل
چالشهای جهانی ارتباطات
چالشهای جهانی امنیت
تمرکز تحقیق و توسعه نانوشیمی
تمرکز تحقیق و توسعه نانواپتیک و فناوری های روشنایی
تمرکز تحقیق و توسعه آنالیز نانومقیاس
تمرکز تحقیق و توسعه نانوفناوری زیستی