استت نانو | اولویت های راهبردی برنامه فناوری نانو بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

برنامه های استراتژیک Saudi Arabia

اولویت های راهبردی برنامه فناوری نانو ۲۰۰۸ - ۲۰۱۲
چشم انداز
خلق برنامه ای چندرشته ای که همه شاخه های علوم را به منظور ایجاد شایستگی و ظرفیت در فناوری های نانو به کار گیرد، به نحوی که رقابت پذیری آینده کشور سهیم باشد.
ماموریت
عربستان بازیگر مهمی در تحقیق و توسعه فناوری های نانو در سطح جهانی خواهد شد. برنامه فناوری نانو با اتخاذ رویکردی همکارانه و میان رشته ای، وضعیت دانشگاهی را بهبود خواهد داد، و امکانات لازم را برای تحقیق و توسعه درسطح جهانی برای همه بخش های اقتصادی، از نهادهای دانشگاهی گرفته تا صنعت فراهم خواهد آورد. تمرکز اصلی برنامه بر پشتیبانی از راهبرد اقتصادی آینده کشور و انتقال فناوری از جامعه تحقیقاتی به صنعت خواهد بود.
اولویت ها
تمرکز تحقیق و توسعه ساختارهای کوانتومی و نانوابزارها
تمرکز تحقیق و توسعه سنتز و تعیین مشخصات نانومواد
تمرکز تحقیق و توسعه مدلسازی و محاسبات نانوساختارها