بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

برنامه های استراتژیک Poland

راهبرد تقویت تحقیق و توسعه لهستان در حوزه علوم و فناوری های نانو ۲۰۰۷ - ۲۰۱۳
اولویت ها
اولویت ملی پدیده ها و فرآیندهای نانومقیاس
اولویت ملی نانومواد ونانوکاموزیتها
اولویت ملی دستگاههای نانومقیاس
اولویت ملی آنالیز نانومقیاس و نانومترولوژی
اولویت ملی فرآیندهای ساخت و دستگاههایی برای فناوری نانو
اولویت ملی توسعه و پیاده سازی سیستمهای پژوهشی در فناوری نانو