بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

برنامه های استراتژیک Thailand

نقشه‌راه فناوری‌نانو : نقشه تحقیق و توسعه فناوری‌نانو در تایلند ۲۰۱۷ - ۲۰۲۱
اولویت ها
تمرکز تحقیق و توسعه نانوحسگرها برای تشخیص و معاینه
تمرکز تحقیق و توسعه نانوپزشکی و مواد پزشکی
تمرکز تحقیق و توسعه مواد ارایشی نانو و محصولات تایلندی گیاهی و طبیعی بسته بندی شده
تمرکز تحقیق و توسعه فناوری‌نانو برای بهداشت و تغذیه حیوانات
تمرکز تحقیق و توسعه فناوری‌نانو برای پیش‌برداشت
تمرکز تحقیق و توسعه نانومواد برای بسته بندی و نگهداری مواد غذایی (بسته بندی هوشمند)
تمرکز تحقیق و توسعه نانوحسگرها برای محصولات کشاورزی
تمرکز تحقیق و توسعه نانومواد برای تولید و بهره برداری انرژی
تمرکز تحقیق و توسعه فناوری‌نانو برای ذخیره انرژی
تمرکز تحقیق و توسعه فناوری‌نانو برای پایش و رفع آلودگی هوا
تمرکز تحقیق و توسعه فناوری‌نانو برایرآب پاک
تمرکز تحقیق و توسعه نانوایمنی و ارزیابی ریسک
تمرکز تحقیق و توسعه تعیین مشخصات نانومقیاس، تجزیه و تحلیل دقیق و استانداردها
تمرکز تحقیق و توسعه نانوالکترونیک
تمرکز تحقیق و توسعه الیافها و نساجی کارکردی نانو برای کاربردهای پیشرفته
تمرکز تحقیق و توسعه فناوری‌نانو برای امنیت ملی
تمرکز تحقیق و توسعه نانومواد و روش شناسی برای کاربردهای آینده