بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

جعبه ابزار گزارش
اطلاعات
شاخص : مجموع پتنتهای نانوی ثبت شده در USPTO و EPO (اختراع)
توضیحات : مجموع تعداد پتنتهای نانوی ثبت شده (گرنت) در دو دفتر ثبت آمریکا و اروپا
حالت نمودار در حالت جدول غیر فعال است
نوع شاخص
منطقه جغرافیایی
کشورها
سال
دریافت خروجی
مجموع پتنتهای نانوی ثبت شده در USPTO و EPO (اختراع)
۱۳۸۰ [۲۰۰۱] ۱۳۸۱ [۲۰۰۲] ۱۳۸۲ [۲۰۰۳] ۱۳۸۳ [۲۰۰۴] ۱۳۸۴ [۲۰۰۵] ۱۳۸۵ [۲۰۰۶] ۱۳۸۶ [۲۰۰۷] ۱۳۸۷ [۲۰۰۸] ۱۳۸۸ [۲۰۰۹] ۱۳۸۹ [۲۰۱۰] ۱۳۹۰ [۲۰۱۱] ۱۳۹۱ [۲۰۱۲] ۱۳۹۲ [۲۰۱۳] ۱۳۹۳ [۲۰۱۴] ۱۳۹۴ [۲۰۱۵] ۱۳۹۵ [۲۰۱۶] ۱۳۹۶ [۲۰۱۷]
کل جهان ۱,۵۷۱ ۱,۸۴۴ ۲,۳۵۲ ۲,۵۴۵ ۲,۴۴۰ ۳,۱۰۵ ۳,۱۷۵ ۳,۴۱۹ ۳,۸۶۶ ۵,۳۲۸ ۵,۷۴۹ ۶,۴۷۵ ۷,۶۰۹ ۹,۹۷۰ ۱۰,۰۰۳ ۱۰,۴۹۰ ۱۱,۵۳۱
۱ ایالات متحده ۹۶۱ ۱,۱۱۲ ۱,۴۰۲ ۱,۵۲۹ ۱,۴۲۸ ۱,۸۳۲ ۱,۸۸۶ ۱,۹۰۰ ۲,۱۳۲ ۲,۸۳۰ ۲,۹۶۹ ۳,۳۴۷ ۳,۹۶۵ ۴,۷۷۵ ۴,۷۸۶ ۴,۸۹۳ ۵,۳۹۴
۲ کره جنوبی ۲۰ ۲۹ ۴۹ ۷۵ ۱۵۴ ۱۰۷ ۱۳۴ ۲۱۶ ۲۸۰ ۴۲۵ ۴۸۳ ۴۷۹ ۵۵۶ ۷۴۰ ۸۹۱ ۱,۰۱۹ ۱,۲۱۰
۳ ژاپن ۱۹۶ ۲۰۴ ۲۷۶ ۲۸۲ ۲۹۶ ۳۲۴ ۳۰۹ ۳۳۷ ۴۲۰ ۵۹۵ ۵۶۶ ۶۵۹ ۷۲۱ ۱,۰۳۰ ۱,۰۳۳ ۱,۰۰۷ ۹۹۸
۴ آلمان ۹۴ ۱۵۲ ۱۹۳ ۱۹۸ ۱۷۰ ۲۳۳ ۲۲۵ ۲۴۳ ۲۴۰ ۳۶۲ ۴۱۱ ۴۱۳ ۴۹۱ ۷۰۲ ۵۳۶ ۵۹۰ ۷۳۲
۵ چین ۳ ۱ ۹ ۱۱ ۱۴ ۲۷ ۲۲ ۴۲ ۶۱ ۱۰۷ ۱۴۵ ۲۴۰ ۲۸۶ ۳۷۱ ۴۲۱ ۴۷۵ ۵۸۸
۶ تایوان ۲۶ ۳۹ ۳۷ ۶۱ ۶۸ ۱۰۹ ۱۱۶ ۱۴۵ ۱۹۳ ۲۷۴ ۳۲۰ ۴۱۵ ۴۳۱ ۵۵۹ ۵۱۲ ۵۳۳ ۵۰۵
۷ فرانسه ۱۰۸ ۱۰۹ ۱۱۹ ۹۵ ۱۱۰ ۱۱۲ ۱۲۰ ۱۲۹ ۱۲۷ ۱۹۵ ۲۶۲ ۲۶۸ ۳۲۱ ۴۸۷ ۳۹۴ ۴۱۸ ۴۷۱
۸ انگلستان ۲۷ ۴۰ ۳۶ ۵۶ ۳۶ ۴۵ ۴۳ ۳۹ ۴۷ ۵۷ ۷۹ ۱۰۵ ۱۲۵ ۱۹۰ ۱۵۴ ۲۰۴ ۲۳۳
۹ هلند ۱۶ ۲۴ ۳۸ ۲۸ ۴۶ ۵۴ ۷۳ ۸۰ ۸۰ ۱۳۰ ۱۱۰ ۱۴۰ ۱۶۰ ۱۹۳ ۱۹۹ ۲۰۷ ۱۹۱
۱۰ سوئیس ۱۵ ۱۸ ۳۹ ۲۳ ۳۴ ۳۶ ۴۷ ۵۵ ۵۶ ۶۳ ۷۹ ۸۵ ۱۰۸ ۱۸۹ ۱۱۲ ۱۵۴ ۱۸۴
۱۱ کانادا ۲۸ ۳۰ ۳۹ ۴۵ ۴۴ ۶۷ ۳۲ ۵۳ ۴۶ ۶۵ ۸۹ ۹۹ ۱۰۶ ۱۴۱ ۱۲۳ ۱۲۸ ۱۴۸
۱۲ عربستان ۰ ۱ ۲ ۱ ۰ ۲ ۱ ۰ ۱ ۲ ۳ ۱۲ ۲۶ ۳۶ ۵۸ ۵۹ ۱۰۶
۱۳ ایتالیا ۱۲ ۱۷ ۱۶ ۳۱ ۲۰ ۲۷ ۲۲ ۴۵ ۳۷ ۵۹ ۵۵ ۶۷ ۸۰ ۱۰۶ ۸۸ ۹۶ ۹۴
۱۴ هند ۵ ۸ ۴ ۱۴ ۳ ۱۲ ۱۰ ۹ ۹ ۱۳ ۷ ۱۶ ۳۶ ۶۹ ۶۱ ۶۷ ۸۴
۱۵ بلژیک ۱۰ ۹ ۱۳ ۱۶ ۲۳ ۱۶ ۱۶ ۲۰ ۲۳ ۲۵ ۵۲ ۴۶ ۴۶ ۷۰ ۷۸ ۷۱ ۸۳
۱۶ فنلاند ۶ ۳ ۱ ۸ ۸ ۱۱ ۷ ۹ ۱۱ ۲۱ ۱۶ ۲۴ ۳۳ ۴۶ ۴۹ ۷۵ ۷۵
۱۷ سنگاپور ۲ ۱۰ ۷ ۷ ۱۰ ۸ ۲۱ ۲۳ ۲۳ ۲۳ ۲۸ ۳۹ ۴۲ ۵۹ ۶۷ ۷۰ ۷۴
۱۸ سوئد ۱۳ ۱۲ ۱۱ ۱۱ ۱۵ ۱۷ ۱۶ ۱۹ ۱۸ ۳۴ ۳۷ ۴۵ ۴۵ ۸۷ ۷۳ ۷۶ ۷۴
۱۹ اسپانیا ۲ ۲ ۳ ۴ ۴ ۸ ۵ ۱۲ ۱۱ ۱۲ ۱۰ ۲۰ ۲۳ ۴۷ ۴۲ ۶۲ ۷۲
۲۰ استرالیا ۸ ۹ ۱۲ ۱۸ ۱۲ ۳۴ ۳۶ ۲۵ ۴۳ ۴۴ ۵۱ ۲۲ ۳۵ ۳۷ ۳۳ ۴۲ ۵۵
۲۱ اتریش ۶ ۸ ۳ ۸ ۱۰ ۱۴ ۱۳ ۴ ۷ ۱۶ ۱۱ ۲۰ ۲۲ ۳۸ ۳۲ ۲۷ ۳۱
۲۲ لهستان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۳ ۲ ۲ ۳ ۴ ۳ ۱۶ ۱۸ ۲۶
۲۳ لوکزامبورگ ۱ ۴ ۳ ۳ ۳ ۳ ۲ ۱ ۲ ۱ ۲ ۸ ۹ ۹ ۱۳ ۱۲ ۲۶
۲۴ دانمارک ۲ ۴ ۲ ۴ ۳ ۷ ۵ ۱۵ ۱۰ ۱۶ ۲۰ ۲۲ ۲۱ ۲۹ ۲۲ ۲۶ ۲۳
۲۵ برزیل ۰ ۰ ۲ ۳ ۱ ۰ ۰ ۲ ۰ ۳ ۶ ۳ ۸ ۱۵ ۹ ۱۲ ۲۰
۲۶ نروژ ۰ ۲ ۴ ۰ ۴ ۲ ۷ ۲ ۳ ۸ ۶ ۸ ۵ ۱۰ ۸ ۱۵ ۱۹
۲۷ مکزیک ۰ ۲ ۲ ۰ ۰ ۱ ۰ ۲ ۰ ۲ ۳ ۵ ۸ ۱۱ ۱۲ ۶ ۱۸
۲۸ ایرلند ۶ ۳ ۱۳ ۶ ۱۵ ۹ ۱۴ ۱۸ ۱۵ ۱۷ ۱۰ ۲۵ ۱۷ ۲۷ ۱۸ ۱۶ ۱۷
۲۹ ترکیه ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۲ ۰ ۲ ۱ ۷ ۷ ۱۱ ۲۱ ۱۶
۳۰ ایران ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۵ ۸ ۱۱ ۸ ۱۲ ۱۰ ۱۳
۳۱ نیوزلند ۲ ۱ ۱ ۲ ۲ ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۳ ۳ ۰ ۳ ۳ ۳ ۱۲
۳۲ روسیه ۲ ۱ ۵ ۶ ۲ ۳ ۵ ۶ ۶ ۶ ۸ ۵ ۴ ۱۵ ۱۱ ۱۸ ۱۱
۳۳ جمهوری چک ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۳ ۴ ۲ ۴ ۷ ۱۹ ۱۰ ۱۳ ۱۰
۳۴ آفریقای جنوبی ۳ ۳ ۳ ۱ ۱ ۳ ۱ ۱ ۰ ۳ ۸ ۳ ۱۱ ۴ ۱۰ ۱۰ ۱۰
۳۵ پرتغال ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴ ۱ ۴ ۷ ۸ ۶ ۸
۳۶ رومانی ۱ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۳ ۵ ۱۰ ۷
۳۷ لیتوانی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۴ ۱ ۳ ۶
۳۸ اسلوانی ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ ۲ ۶ ۸ ۳ ۶
۳۹ شیلی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۱ ۵ ۲ ۲ ۵
۴۰ پاکستان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۴
۴۱ لیختن اشتاین ۰ ۰ ۱ ۵ ۱ ۱ ۱ ۲ ۵ ۷ ۵ ۰ ۵ ۱۰ ۳ ۹ ۴
۴۲ امارات عربی متحده ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۲ ۱ ۲ ۱ ۴
۴۳ مالزی ۰ ۰ ۰ ۳ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۰ ۲ ۳ ۵ ۶ ۵ ۳
۴۴ استونی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۲ ۳ ۲ ۲ ۳
۴۵ مصر ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۳ ۷ ۳ ۳
۴۶ یونان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۲ ۲ ۳ ۳ ۵ ۱ ۲ ۳
۴۷ لتونی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۳
۴۸ کویت ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ۱ ۰ ۳
۴۹ قطر ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲
۵۰ مراکش ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲
۵۱ پاناما ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۲
۵۲ کلمبیا ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۴ ۲
۵۳ کوبا ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲ ۱ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۲ ۲
۵۴ قزاقستان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱
۵۵ عمان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱
۵۶ اوکراین ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ ۱ ۲ ۲ ۰ ۰ ۳ ۱
۵۷ آرژانتین ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۲ ۱ ۲ ۱
۵۸ تایلند ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۰ ۱
۵۹ اروگوئه ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۱ ۲ ۰ ۰ ۱ ۱
۶۰ ویتنام ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴ ۱ ۰
۶۱ ونزوئلا ۱ ۲ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۲ اسلواکی ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۳ بلاروس ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۰ ۲ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۴ بلغارستان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰
۶۵ کاستاریکا ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰
۶۶ کرواسی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۷ الجزایر ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲ ۰ ۰ ۰
۶۸ آذربایجان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰
۶۹ قبرس ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۱ ۰ ۲ ۰ ۳ ۱ ۱ ۱ ۳ ۰
۷۰ گرجستان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰
۷۱ کره شمالی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲ ۰
۷۲ مجارستان ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۰ ۲ ۶ ۲ ۲ ۴ ۴ ۳ ۰
۷۳ ایسلند ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ ۰
مجموع پتنتهای نانوی ثبت شده در USPTO و EPO (اختراع)