بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

جعبه ابزار گزارش
اطلاعات
شاخص : مجموع پتنتهای نانوی ثبت شده در USPTO و EPO (اختراع)
توضیحات : مجموع تعداد پتنتهای نانوی ثبت شده (گرنت) در دو دفتر ثبت آمریکا و اروپا
حالت نمودار در حالت جدول غیر فعال است
نوع شاخص
منطقه جغرافیایی
کشورها
سال
دریافت خروجی
مجموع پتنتهای نانوی ثبت شده در USPTO و EPO (اختراع)
۱۳۸۰ [۲۰۰۱] ۱۳۸۱ [۲۰۰۲] ۱۳۸۲ [۲۰۰۳] ۱۳۸۳ [۲۰۰۴] ۱۳۸۴ [۲۰۰۵] ۱۳۸۵ [۲۰۰۶] ۱۳۸۶ [۲۰۰۷] ۱۳۸۷ [۲۰۰۸] ۱۳۸۸ [۲۰۰۹] ۱۳۸۹ [۲۰۱۰] ۱۳۹۰ [۲۰۱۱] ۱۳۹۱ [۲۰۱۲] ۱۳۹۲ [۲۰۱۳] ۱۳۹۳ [۲۰۱۴] ۱۳۹۴ [۲۰۱۵] ۱۳۹۵ [۲۰۱۶] ۱۳۹۶ [۲۰۱۷] ۱۳۹۷ [۲۰۱۸]
کل جهان ۱,۵۷۱ ۱,۸۴۴ ۲,۳۵۲ ۲,۵۴۵ ۲,۴۴۰ ۳,۱۰۵ ۳,۱۷۵ ۳,۴۱۹ ۳,۸۶۶ ۵,۳۲۸ ۵,۷۴۹ ۶,۴۷۵ ۷,۶۰۹ ۹,۹۷۰ ۱۰,۰۰۳ ۱۰,۴۹۰ ۱۱,۵۳۱ ۲,۷۸۶
۱ ایالات متحده ۹۶۱ ۱,۱۱۲ ۱,۴۰۲ ۱,۵۲۹ ۱,۴۲۸ ۱,۸۳۲ ۱,۸۸۶ ۱,۹۰۰ ۲,۱۳۲ ۲,۸۳۰ ۲,۹۶۹ ۳,۳۴۷ ۳,۹۶۵ ۴,۷۷۵ ۴,۷۸۶ ۴,۸۹۳ ۵,۳۹۴ ۱,۲۹۰
۲ کره جنوبی ۲۰ ۲۹ ۴۹ ۷۵ ۱۵۴ ۱۰۷ ۱۳۴ ۲۱۶ ۲۸۰ ۴۲۵ ۴۸۳ ۴۷۹ ۵۵۶ ۷۴۰ ۸۹۱ ۱,۰۱۹ ۱,۲۱۰ ۳۲۵
۳ ژاپن ۱۹۶ ۲۰۴ ۲۷۶ ۲۸۲ ۲۹۶ ۳۲۴ ۳۰۹ ۳۳۷ ۴۲۰ ۵۹۵ ۵۶۶ ۶۵۹ ۷۲۱ ۱,۰۳۰ ۱,۰۳۳ ۱,۰۰۷ ۹۹۸ ۲۳۲
۴ آلمان ۹۴ ۱۵۲ ۱۹۳ ۱۹۸ ۱۷۰ ۲۳۳ ۲۲۵ ۲۴۳ ۲۴۰ ۳۶۲ ۴۱۱ ۴۱۳ ۴۹۱ ۷۰۲ ۵۳۶ ۵۹۰ ۷۳۲ ۱۵۹
۵ چین ۳ ۱ ۹ ۱۱ ۱۴ ۲۷ ۲۲ ۴۲ ۶۱ ۱۰۷ ۱۴۵ ۲۴۰ ۲۸۶ ۳۷۱ ۴۲۱ ۴۷۵ ۵۸۸ ۱۴۶
۶ تایوان ۲۶ ۳۹ ۳۷ ۶۱ ۶۸ ۱۰۹ ۱۱۶ ۱۴۵ ۱۹۳ ۲۷۴ ۳۲۰ ۴۱۵ ۴۳۱ ۵۵۹ ۵۱۲ ۵۳۳ ۵۰۵ ۱۱۹
۷ فرانسه ۱۰۸ ۱۰۹ ۱۱۹ ۹۵ ۱۱۰ ۱۱۲ ۱۲۰ ۱۲۹ ۱۲۷ ۱۹۵ ۲۶۲ ۲۶۸ ۳۲۱ ۴۸۷ ۳۹۴ ۴۱۸ ۴۷۱ ۱۱۸
۸ هلند ۱۶ ۲۴ ۳۸ ۲۸ ۴۶ ۵۴ ۷۳ ۸۰ ۸۰ ۱۳۰ ۱۱۰ ۱۴۰ ۱۶۰ ۱۹۳ ۱۹۹ ۲۰۷ ۱۹۱ ۵۲
۹ انگلستان ۲۷ ۴۰ ۳۶ ۵۶ ۳۶ ۴۵ ۴۳ ۳۹ ۴۷ ۵۷ ۷۹ ۱۰۵ ۱۲۵ ۱۹۰ ۱۵۴ ۲۰۴ ۲۳۳ ۴۴
۱۰ سوئیس ۱۵ ۱۸ ۳۹ ۲۳ ۳۴ ۳۶ ۴۷ ۵۵ ۵۶ ۶۳ ۷۹ ۸۵ ۱۰۸ ۱۸۹ ۱۱۲ ۱۵۴ ۱۸۴ ۴۰
۱۱ کانادا ۲۸ ۳۰ ۳۹ ۴۵ ۴۴ ۶۷ ۳۲ ۵۳ ۴۶ ۶۵ ۸۹ ۹۹ ۱۰۶ ۱۴۱ ۱۲۳ ۱۲۸ ۱۴۸ ۳۶
۱۲ هند ۵ ۸ ۴ ۱۴ ۳ ۱۲ ۱۰ ۹ ۹ ۱۳ ۷ ۱۶ ۳۶ ۶۹ ۶۱ ۶۷ ۸۴ ۲۷
۱۳ عربستان ۰ ۱ ۲ ۱ ۰ ۲ ۱ ۰ ۱ ۲ ۳ ۱۲ ۲۶ ۳۶ ۵۸ ۵۹ ۱۰۶ ۲۵
۱۴ سنگاپور ۲ ۱۰ ۷ ۷ ۱۰ ۸ ۲۱ ۲۳ ۲۳ ۲۳ ۲۸ ۳۹ ۴۲ ۵۹ ۶۷ ۷۰ ۷۴ ۲۳
۱۵ ایتالیا ۱۲ ۱۷ ۱۶ ۳۱ ۲۰ ۲۷ ۲۲ ۴۵ ۳۷ ۵۹ ۵۵ ۶۷ ۸۰ ۱۰۶ ۸۸ ۹۶ ۹۴ ۲۳
۱۶ فنلاند ۶ ۳ ۱ ۸ ۸ ۱۱ ۷ ۹ ۱۱ ۲۱ ۱۶ ۲۴ ۳۳ ۴۶ ۴۹ ۷۵ ۷۵ ۲۲
۱۷ بلژیک ۱۰ ۹ ۱۳ ۱۶ ۲۳ ۱۶ ۱۶ ۲۰ ۲۳ ۲۵ ۵۲ ۴۶ ۴۶ ۷۰ ۷۸ ۷۱ ۸۳ ۲۰
۱۸ اسپانیا ۲ ۲ ۳ ۴ ۴ ۸ ۵ ۱۲ ۱۱ ۱۲ ۱۰ ۲۰ ۲۳ ۴۷ ۴۲ ۶۲ ۷۲ ۱۷
۱۹ استرالیا ۸ ۹ ۱۲ ۱۸ ۱۲ ۳۴ ۳۶ ۲۵ ۴۳ ۴۴ ۵۱ ۲۲ ۳۵ ۳۷ ۳۳ ۴۲ ۵۵ ۱۵
۲۰ سوئد ۱۳ ۱۲ ۱۱ ۱۱ ۱۵ ۱۷ ۱۶ ۱۹ ۱۸ ۳۴ ۳۷ ۴۵ ۴۵ ۸۷ ۷۳ ۷۶ ۷۴ ۱۱
۲۱ اتریش ۶ ۸ ۳ ۸ ۱۰ ۱۴ ۱۳ ۴ ۷ ۱۶ ۱۱ ۲۰ ۲۲ ۳۸ ۳۲ ۲۷ ۳۱ ۱۱
۲۲ ترکیه ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۲ ۰ ۲ ۱ ۷ ۷ ۱۱ ۲۱ ۱۶ ۷
۲۳ ایران ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۵ ۸ ۱۱ ۸ ۱۲ ۱۰ ۱۳ ۶
۲۴ دانمارک ۲ ۴ ۲ ۴ ۳ ۷ ۵ ۱۵ ۱۰ ۱۶ ۲۰ ۲۲ ۲۱ ۲۹ ۲۲ ۲۶ ۲۳ ۶
۲۵ ایرلند ۶ ۳ ۱۳ ۶ ۱۵ ۹ ۱۴ ۱۸ ۱۵ ۱۷ ۱۰ ۲۵ ۱۷ ۲۷ ۱۸ ۱۶ ۱۷ ۵
۲۶ اسلوانی ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ ۲ ۶ ۸ ۳ ۶ ۵
۲۷ مکزیک ۰ ۲ ۲ ۰ ۰ ۱ ۰ ۲ ۰ ۲ ۳ ۵ ۸ ۱۱ ۱۲ ۶ ۱۸ ۴
۲۸ برزیل ۰ ۰ ۲ ۳ ۱ ۰ ۰ ۲ ۰ ۳ ۶ ۳ ۸ ۱۵ ۹ ۱۲ ۲۰ ۴
۲۹ جمهوری چک ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۳ ۴ ۲ ۴ ۷ ۱۹ ۱۰ ۱۳ ۱۰ ۳
۳۰ قبرس ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۱ ۰ ۲ ۰ ۳ ۱ ۱ ۱ ۳ ۰ ۲
۳۱ قطر ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲ ۲
۳۲ مصر ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۳ ۷ ۳ ۳ ۲
۳۳ روسیه ۲ ۱ ۵ ۶ ۲ ۳ ۵ ۶ ۶ ۶ ۸ ۵ ۴ ۱۵ ۱۱ ۱۸ ۱۱ ۲
۳۴ پرتغال ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴ ۱ ۴ ۷ ۸ ۶ ۸ ۱
۳۵ کویت ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ۱ ۰ ۳ ۱
۳۶ لهستان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۳ ۲ ۲ ۳ ۴ ۳ ۱۶ ۱۸ ۲۶ ۱
۳۷ مالزی ۰ ۰ ۰ ۳ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۰ ۲ ۳ ۵ ۶ ۵ ۳ ۱
۳۸ لیتوانی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۴ ۱ ۳ ۶ ۱
۳۹ اردن ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱
۴۰ لیختن اشتاین ۰ ۰ ۱ ۵ ۱ ۱ ۱ ۲ ۵ ۷ ۵ ۰ ۵ ۱۰ ۳ ۹ ۴ ۱
۴۱ لتونی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۳ ۱
۴۲ مجارستان ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۰ ۲ ۶ ۲ ۲ ۴ ۴ ۳ ۰ ۱
۴۳ استونی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۲ ۳ ۲ ۲ ۳ ۱
۴۴ تایلند ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۰ ۱ ۱
۴۵ آرژانتین ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۲ ۱ ۲ ۱ ۱
۴۶ آفریقای جنوبی ۳ ۳ ۳ ۱ ۱ ۳ ۱ ۱ ۰ ۳ ۸ ۳ ۱۱ ۴ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱
۴۷ ویتنام ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴ ۱ ۰ ۰
۴۸ اروگوئه ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۱ ۲ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰
۴۹ رومانی ۱ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۳ ۵ ۱۰ ۷ ۰
۵۰ ونزوئلا ۱ ۲ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۱ اوکراین ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ ۱ ۲ ۲ ۰ ۰ ۳ ۱ ۰
۵۲ اسلواکی ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۳ امارات عربی متحده ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۲ ۱ ۲ ۱ ۴ ۰
۵۴ کلمبیا ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۴ ۲ ۰
۵۵ شیلی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۱ ۵ ۲ ۲ ۵ ۰
۵۶ بلغارستان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰
۵۷ کاستاریکا ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰
۵۸ کرواسی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۹ گرجستان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰
۶۰ کوبا ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲ ۱ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۲ ۲ ۰
۶۱ بلاروس ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۰ ۲ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۲ الجزایر ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۳ آذربایجان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰
۶۴ یونان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۲ ۲ ۳ ۳ ۵ ۱ ۲ ۳ ۰
۶۵ ایسلند ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰
۶۶ کره شمالی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲ ۰ ۰
۶۷ نروژ ۰ ۲ ۴ ۰ ۴ ۲ ۷ ۲ ۳ ۸ ۶ ۸ ۵ ۱۰ ۸ ۱۵ ۱۹ ۰
۶۸ عمان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰
۶۹ پاناما ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۲ ۰
۷۰ پاکستان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۴ ۰
۷۱ نیوزلند ۲ ۱ ۱ ۲ ۲ ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۳ ۳ ۰ ۳ ۳ ۳ ۱۲ ۰
۷۲ مراکش ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۰
۷۳ قزاقستان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰
۷۴ لوکزامبورگ ۱ ۴ ۳ ۳ ۳ ۳ ۲ ۱ ۲ ۱ ۲ ۸ ۹ ۹ ۱۳ ۱۲ ۲۶ ۰
مجموع پتنتهای نانوی ثبت شده در USPTO و EPO (اختراع)