بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

جعبه ابزار گزارش
اطلاعات
شاخص : مجموع پتنتهای نانوی ثبت شده در USPTO و EPO (اختراع)
توضیحات : مجموع تعداد پتنتهای نانوی ثبت شده (گرنت) در دو دفتر ثبت آمریکا و اروپا
حالت نمودار در حالت جدول غیر فعال است
نوع شاخص
منطقه جغرافیایی
کشورها
سال
دریافت خروجی
مجموع پتنتهای نانوی ثبت شده در USPTO و EPO (اختراع)
۱۳۸۰ [۲۰۰۱] ۱۳۸۱ [۲۰۰۲] ۱۳۸۲ [۲۰۰۳] ۱۳۸۳ [۲۰۰۴] ۱۳۸۴ [۲۰۰۵] ۱۳۸۵ [۲۰۰۶] ۱۳۸۶ [۲۰۰۷] ۱۳۸۷ [۲۰۰۸] ۱۳۸۸ [۲۰۰۹] ۱۳۸۹ [۲۰۱۰] ۱۳۹۰ [۲۰۱۱] ۱۳۹۱ [۲۰۱۲] ۱۳۹۲ [۲۰۱۳] ۱۳۹۳ [۲۰۱۴] ۱۳۹۴ [۲۰۱۵] ۱۳۹۵ [۲۰۱۶] ۱۳۹۶ [۲۰۱۷]
کل جهان ۱,۵۷۱ ۱,۸۴۴ ۲,۳۵۲ ۲,۵۴۵ ۲,۴۴۰ ۳,۱۰۵ ۳,۱۷۵ ۳,۴۱۹ ۳,۸۶۶ ۵,۳۲۸ ۵,۷۴۹ ۶,۴۷۵ ۷,۶۰۹ ۹,۹۷۰ ۱۰,۰۰۳ ۱۰,۴۹۰ ۸,۷۱۵
۱ ایالات متحده ۹۶۱ ۱,۱۱۲ ۱,۴۰۲ ۱,۵۲۹ ۱,۴۲۸ ۱,۸۳۲ ۱,۸۸۶ ۱,۹۰۰ ۲,۱۳۲ ۲,۸۳۰ ۲,۹۶۹ ۳,۳۴۷ ۳,۹۶۵ ۴,۷۷۵ ۴,۷۸۶ ۴,۸۹۳ ۴,۰۵۷
۲ کره جنوبی ۲۰ ۲۹ ۴۹ ۷۵ ۱۵۴ ۱۰۷ ۱۳۴ ۲۱۶ ۲۸۰ ۴۲۵ ۴۸۳ ۴۷۹ ۵۵۶ ۷۴۰ ۸۹۱ ۱,۰۱۹ ۹۰۹
۳ ژاپن ۱۹۶ ۲۰۴ ۲۷۶ ۲۸۲ ۲۹۶ ۳۲۴ ۳۰۹ ۳۳۷ ۴۲۰ ۵۹۵ ۵۶۶ ۶۵۹ ۷۲۱ ۱,۰۳۰ ۱,۰۳۳ ۱,۰۰۷ ۷۴۸
۴ آلمان ۹۴ ۱۵۲ ۱۹۳ ۱۹۸ ۱۷۰ ۲۳۳ ۲۲۵ ۲۴۳ ۲۴۰ ۳۶۲ ۴۱۱ ۴۱۳ ۴۹۱ ۷۰۲ ۵۳۶ ۵۹۰ ۵۶۸
۵ چین ۳ ۱ ۹ ۱۱ ۱۴ ۲۷ ۲۲ ۴۲ ۶۱ ۱۰۷ ۱۴۵ ۲۴۰ ۲۸۶ ۳۷۱ ۴۲۱ ۴۷۵ ۴۳۳
۶ تایوان ۲۶ ۳۹ ۳۷ ۶۱ ۶۸ ۱۰۹ ۱۱۶ ۱۴۵ ۱۹۳ ۲۷۴ ۳۲۰ ۴۱۵ ۴۳۱ ۵۵۹ ۵۱۲ ۵۳۳ ۴۰۳
۷ فرانسه ۱۰۸ ۱۰۹ ۱۱۹ ۹۵ ۱۱۰ ۱۱۲ ۱۲۰ ۱۲۹ ۱۲۷ ۱۹۵ ۲۶۲ ۲۶۸ ۳۲۱ ۴۸۷ ۳۹۴ ۴۱۸ ۳۶۱
۸ انگلستان ۲۷ ۴۰ ۳۶ ۵۶ ۳۶ ۴۵ ۴۳ ۳۹ ۴۷ ۵۷ ۷۹ ۱۰۵ ۱۲۵ ۱۹۰ ۱۵۴ ۲۰۴ ۱۷۴
۹ هلند ۱۶ ۲۴ ۳۸ ۲۸ ۴۶ ۵۴ ۷۳ ۸۰ ۸۰ ۱۳۰ ۱۱۰ ۱۴۰ ۱۶۰ ۱۹۳ ۱۹۹ ۲۰۷ ۱۶۰
۱۰ سوئیس ۱۵ ۱۸ ۳۹ ۲۳ ۳۴ ۳۶ ۴۷ ۵۵ ۵۶ ۶۳ ۷۹ ۸۵ ۱۰۸ ۱۸۹ ۱۱۲ ۱۵۴ ۱۴۳
۱۱ کانادا ۲۸ ۳۰ ۳۹ ۴۵ ۴۴ ۶۷ ۳۲ ۵۳ ۴۶ ۶۵ ۸۹ ۹۹ ۱۰۶ ۱۴۱ ۱۲۳ ۱۲۸ ۱۱۰
۱۲ عربستان ۰ ۱ ۲ ۱ ۰ ۲ ۱ ۰ ۱ ۲ ۳ ۱۲ ۲۶ ۳۶ ۵۸ ۵۹ ۷۵
۱۳ ایتالیا ۱۲ ۱۷ ۱۶ ۳۱ ۲۰ ۲۷ ۲۲ ۴۵ ۳۷ ۵۹ ۵۵ ۶۷ ۸۰ ۱۰۶ ۸۸ ۹۶ ۷۱
۱۴ هند ۵ ۸ ۴ ۱۴ ۳ ۱۲ ۱۰ ۹ ۹ ۱۳ ۷ ۱۶ ۳۶ ۶۹ ۶۱ ۶۷ ۶۴
۱۵ بلژیک ۱۰ ۹ ۱۳ ۱۶ ۲۳ ۱۶ ۱۶ ۲۰ ۲۳ ۲۵ ۵۲ ۴۶ ۴۶ ۷۰ ۷۸ ۷۱ ۶۱
۱۶ فنلاند ۶ ۳ ۱ ۸ ۸ ۱۱ ۷ ۹ ۱۱ ۲۱ ۱۶ ۲۴ ۳۳ ۴۶ ۴۹ ۷۵ ۵۹
۱۷ سوئد ۱۳ ۱۲ ۱۱ ۱۱ ۱۵ ۱۷ ۱۶ ۱۹ ۱۸ ۳۴ ۳۷ ۴۵ ۴۵ ۸۷ ۷۳ ۷۶ ۵۹
۱۸ سنگاپور ۲ ۱۰ ۷ ۷ ۱۰ ۸ ۲۱ ۲۳ ۲۳ ۲۳ ۲۸ ۳۹ ۴۲ ۵۹ ۶۷ ۷۰ ۵۷
۱۹ اسپانیا ۲ ۲ ۳ ۴ ۴ ۸ ۵ ۱۲ ۱۱ ۱۲ ۱۰ ۲۰ ۲۳ ۴۷ ۴۲ ۶۲ ۵۶
۲۰ استرالیا ۸ ۹ ۱۲ ۱۸ ۱۲ ۳۴ ۳۶ ۲۵ ۴۳ ۴۴ ۵۱ ۲۲ ۳۵ ۳۷ ۳۳ ۴۲ ۴۲
۲۱ اتریش ۶ ۸ ۳ ۸ ۱۰ ۱۴ ۱۳ ۴ ۷ ۱۶ ۱۱ ۲۰ ۲۲ ۳۸ ۳۲ ۲۷ ۲۶
۲۲ لهستان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۳ ۲ ۲ ۳ ۴ ۳ ۱۶ ۱۸ ۲۰
۲۳ برزیل ۰ ۰ ۲ ۳ ۱ ۰ ۰ ۲ ۰ ۳ ۶ ۳ ۸ ۱۵ ۹ ۱۲ ۱۶
۲۴ لوکزامبورگ ۱ ۴ ۳ ۳ ۳ ۳ ۲ ۱ ۲ ۱ ۲ ۸ ۹ ۹ ۱۳ ۱۲ ۱۶
۲۵ دانمارک ۲ ۴ ۲ ۴ ۳ ۷ ۵ ۱۵ ۱۰ ۱۶ ۲۰ ۲۲ ۲۱ ۲۹ ۲۲ ۲۶ ۱۵
۲۶ مکزیک ۰ ۲ ۲ ۰ ۰ ۱ ۰ ۲ ۰ ۲ ۳ ۵ ۸ ۱۱ ۱۲ ۶ ۱۴
۲۷ ایرلند ۶ ۳ ۱۳ ۶ ۱۵ ۹ ۱۴ ۱۸ ۱۵ ۱۷ ۱۰ ۲۵ ۱۷ ۲۷ ۱۸ ۱۶ ۱۳
۲۸ نروژ ۰ ۲ ۴ ۰ ۴ ۲ ۷ ۲ ۳ ۸ ۶ ۸ ۵ ۱۰ ۸ ۱۵ ۱۲
۲۹ ترکیه ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۲ ۰ ۲ ۱ ۷ ۷ ۱۱ ۲۱ ۱۱
۳۰ ایران ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۵ ۸ ۱۱ ۸ ۱۲ ۱۰ ۹
۳۱ نیوزلند ۲ ۱ ۱ ۲ ۲ ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۳ ۳ ۰ ۳ ۳ ۳ ۹
۳۲ آفریقای جنوبی ۳ ۳ ۳ ۱ ۱ ۳ ۱ ۱ ۰ ۳ ۸ ۳ ۱۱ ۴ ۱۰ ۱۰ ۶
۳۳ جمهوری چک ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۳ ۴ ۲ ۴ ۷ ۱۹ ۱۰ ۱۳ ۶
۳۴ رومانی ۱ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۳ ۵ ۱۰ ۶
۳۵ لیتوانی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۴ ۱ ۳ ۵
۳۶ روسیه ۲ ۱ ۵ ۶ ۲ ۳ ۵ ۶ ۶ ۶ ۸ ۵ ۴ ۱۵ ۱۱ ۱۸ ۵
۳۷ شیلی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۱ ۵ ۲ ۲ ۵
۳۸ پرتغال ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴ ۱ ۴ ۷ ۸ ۶ ۴
۳۹ اسلوانی ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ ۲ ۶ ۸ ۳ ۴
۴۰ لتونی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۳
۴۱ مالزی ۰ ۰ ۰ ۳ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۰ ۲ ۳ ۵ ۶ ۵ ۳
۴۲ کوبا ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲ ۱ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۲ ۲
۴۳ لیختن اشتاین ۰ ۰ ۱ ۵ ۱ ۱ ۱ ۲ ۵ ۷ ۵ ۰ ۵ ۱۰ ۳ ۹ ۲
۴۴ کویت ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ۱ ۰ ۲
۴۵ مراکش ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲
۴۶ پاناما ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۲
۴۷ مصر ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۳ ۷ ۳ ۲
۴۸ عمان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱
۴۹ اوکراین ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ ۱ ۲ ۲ ۰ ۰ ۳ ۱
۵۰ پاکستان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
۵۱ امارات عربی متحده ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۲ ۱ ۲ ۱ ۱
۵۲ تایلند ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۰ ۱
۵۳ قطر ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱
۵۴ استونی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۲ ۳ ۲ ۲ ۱
۵۵ اروگوئه ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۱ ۲ ۰ ۰ ۱ ۱
۵۶ یونان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۲ ۲ ۳ ۳ ۵ ۱ ۲ ۱
۵۷ ونزوئلا ۱ ۲ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۸ ویتنام ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴ ۱ ۰
۵۹ اسلواکی ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۰ بلاروس ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۰ ۲ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۱ بلغارستان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰
۶۲ کلمبیا ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۴ ۰
۶۳ کرواسی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۴ کاستاریکا ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰
۶۵ الجزایر ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲ ۰ ۰ ۰
۶۶ آرژانتین ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۲ ۱ ۲ ۰
۶۷ آذربایجان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰
۶۸ قبرس ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۱ ۰ ۲ ۰ ۳ ۱ ۱ ۱ ۳ ۰
۶۹ گرجستان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰
۷۰ کره شمالی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲ ۰
۷۱ ایسلند ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ ۰
۷۲ مجارستان ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۰ ۲ ۶ ۲ ۲ ۴ ۴ ۳ ۰
مجموع پتنتهای نانوی ثبت شده در USPTO و EPO (اختراع)