بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

جعبه ابزار گزارش
اطلاعات
شاخص : جمعیت (نفر)
توضیحات : جمعیت یک کشور عبارت است از انسانهایی که در یک کشور در قالب خانواده یا خانوار زندگی می‌کنند و تابعیت آن کشور را دارند.
حالت نمودار در حالت جدول غیر فعال است
نوع شاخص
منطقه جغرافیایی
کشورها
سال
دریافت خروجی
جمعیت (نفر)
۱۳۸۴ [۲۰۰۵] ۱۳۸۵ [۲۰۰۶] ۱۳۸۶ [۲۰۰۷] ۱۳۸۷ [۲۰۰۸] ۱۳۸۸ [۲۰۰۹] ۱۳۸۹ [۲۰۱۰] ۱۳۹۰ [۲۰۱۱] ۱۳۹۱ [۲۰۱۲] ۱۳۹۲ [۲۰۱۳] ۱۳۹۳ [۲۰۱۴] ۱۳۹۴ [۲۰۱۵]
کل جهان ۶,۵۰۳,۱۹۰,۰۰۰ ۶,۵۸۰,۵۵۰,۰۰۰ ۶,۶۵۸,۴۷۰,۰۰۰ ۶,۷۳۷,۱۹۰,۰۰۰ ۶,۸۱۵,۸۵۰,۰۰۰ ۶,۸۹۴,۳۸۰,۰۰۰ ۶,۹۶۵,۹۴۰,۰۰۰ ۷,۰۴۶,۳۷۰,۰۰۰ ۷,۱۲۴,۵۴۰,۰۰۰ ۷,۲۰۷,۷۳۰,۰۰۰ ۷,۳۴۶,۶۳۰,۰۰۰
۱ چین ۱,۳۰۳,۷۲۰,۰۰۰ ۱,۳۱۱,۰۲۰,۰۰۰ ۱,۳۱۷,۸۹۰,۰۰۰ ۱,۳۲۴,۶۵۰,۰۰۰ ۱,۳۳۱,۳۸۰,۰۰۰ ۱,۳۳۷,۸۳۰,۰۰۰ ۱,۳۴۴,۱۳۰,۰۰۰ ۱,۳۵۰,۷۰۰,۰۰۰ ۱,۳۵۷,۳۸۰,۰۰۰ ۱,۳۶۴,۲۷۰,۰۰۰ ۱,۳۷۱,۲۲۰,۰۰۰
۲ هند ۱,۱۴۰,۰۴۰,۰۰۰ ۱,۱۵۷,۰۴۰,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۹۷۰,۰۰۰ ۱,۱۹۰,۸۶۰,۰۰۰ ۱,۲۰۷,۷۴۰,۰۰۰ ۱,۲۲۴,۶۱۰,۰۰۰ ۱,۲۲۱,۱۶۰,۰۰۰ ۱,۲۳۶,۶۹۰,۰۰۰ ۱,۲۵۲,۱۴۰,۰۰۰ ۱,۲۶۷,۴۰۰,۰۰۰ ۱,۳۱۱,۰۵۰,۰۰۰
۳ ایالات متحده ۲۹۵,۵۱۷,۰۰۰ ۲۹۸,۳۸۰,۰۰۰ ۳۰۱,۲۳۱,۰۰۰ ۳۰۴,۰۹۴,۰۰۰ ۳۰۶,۷۷۲,۰۰۰ ۳۰۹,۳۵۰,۰۰۰ ۳۱۱,۵۸۸,۰۰۰ ۳۱۳,۹۱۴,۰۰۰ ۳۱۶,۱۲۹,۰۰۰ ۳۱۸,۸۵۷,۰۰۰ ۳۲۱,۴۱۹,۰۰۰
۴ اندونزی ۲۲۷,۳۰۳,۰۰۰ ۲۲۹,۹۱۹,۰۰۰ ۲۳۲,۴۶۲,۰۰۰ ۲۳۴,۹۵۱,۰۰۰ ۲۳۷,۴۱۴,۰۰۰ ۲۳۹,۸۷۱,۰۰۰ ۲۴۳,۸۰۲,۰۰۰ ۲۴۶,۸۶۴,۰۰۰ ۲۴۹,۸۶۶,۰۰۰ ۲۵۲,۸۱۲,۰۰۰ ۲۵۷,۵۶۴,۰۰۰
۵ برزیل ۱۸۵,۹۸۷,۰۰۰ ۱۸۷,۹۵۸,۰۰۰ ۱۸۹,۷۹۸,۰۰۰ ۱۹۱,۵۴۳,۰۰۰ ۱۹۳,۲۴۷,۰۰۰ ۱۹۴,۹۴۶,۰۰۰ ۱۹۶,۹۳۵,۰۰۰ ۱۹۸,۶۵۶,۰۰۰ ۲۰۰,۳۶۲,۰۰۰ ۲۰۲,۰۳۴,۰۰۰ ۲۰۷,۸۴۸,۰۰۰
۶ پاکستان ۱۵۸,۶۴۵,۰۰۰ ۱۶۱,۵۱۳,۰۰۰ ۱۶۴,۴۴۶,۰۰۰ ۱۶۷,۴۴۲,۰۰۰ ۱۷۰,۴۹۴,۰۰۰ ۱۷۳,۵۹۳,۰۰۰ ۱۷۶,۱۶۶,۰۰۰ ۱۷۹,۱۶۰,۰۰۰ ۱۸۲,۱۴۳,۰۰۰ ۱۸۵,۱۳۳,۰۰۰ ۱۸۸,۹۲۵,۰۰۰
۷ نیجریه ۱۳۹,۸۲۳,۰۰۰ ۱۴۳,۳۳۹,۰۰۰ ۱۴۶,۹۵۱,۰۰۰ ۱۵۰,۶۶۶,۰۰۰ ۱۵۴,۴۸۸,۰۰۰ ۱۵۸,۴۲۳,۰۰۰ ۱۶۴,۱۹۳,۰۰۰ ۱۶۸,۸۳۴,۰۰۰ ۱۷۳,۶۱۵,۰۰۰ ۱۷۸,۵۱۷,۰۰۰ ۱۸۲,۲۰۲,۰۰۰
۸ بنگلادش ۱۴۰,۵۸۸,۰۰۰ ۱۴۲,۳۵۴,۰۰۰ ۱۴۳,۹۵۷,۰۰۰ ۱۴۵,۴۷۸,۰۰۰ ۱۴۷,۰۳۰,۰۰۰ ۱۴۸,۶۹۲,۰۰۰ ۱۵۲,۸۶۲,۰۰۰ ۱۵۴,۶۹۵,۰۰۰ ۱۵۶,۵۹۵,۰۰۰ ۱۵۸,۵۱۳,۰۰۰ ۱۶۰,۹۹۶,۰۰۰
۹ روسیه ۱۴۳,۱۵۰,۰۰۰ ۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۴۲,۱۰۰,۰۰۰ ۱۴۱,۹۵۰,۰۰۰ ۱۴۱,۹۱۰,۰۰۰ ۱۴۱,۹۲۰,۰۰۰ ۱۴۲,۹۶۰,۰۰۰ ۱۴۳,۵۳۳,۰۰۰ ۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰ ۱۴۳,۸۲۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۹۷,۰۰۰
۱۰ مکزیک ۱۰۶,۴۸۴,۰۰۰ ۱۰۷,۸۳۵,۰۰۰ ۱۰۹,۲۲۱,۰۰۰ ۱۱۰,۶۲۷,۰۰۰ ۱۱۲,۰۳۳,۰۰۰ ۱۱۳,۴۲۳,۰۰۰ ۱۱۹,۳۶۱,۰۰۰ ۱۲۰,۸۴۷,۰۰۰ ۱۲۲,۳۳۲,۰۰۰ ۱۲۳,۷۹۹,۰۰۰ ۱۲۷,۰۱۷,۰۰۰
۱۱ ژاپن ۱۲۷,۷۷۳,۰۰۰ ۱۲۷,۷۵۶,۰۰۰ ۱۲۷,۷۷۱,۰۰۰ ۱۲۷,۷۰۴,۰۰۰ ۱۲۷,۵۵۸,۰۰۰ ۱۲۷,۴۵۰,۰۰۰ ۱۲۷,۸۱۷,۰۰۰ ۱۲۷,۵۶۱,۰۰۰ ۱۲۷,۳۳۹,۰۰۰ ۱۲۷,۱۳۲,۰۰۰ ۱۲۶,۹۵۸,۰۰۰
۱۲ فیلیپین ۸۵,۵۴۶,۴۰۰ ۸۷,۱۱۶,۳۰۰ ۸۸,۶۵۲,۶۰۰ ۹۰,۱۷۳,۱۰۰ ۹۱,۷۰۳,۱۰۰ ۹۳,۲۶۰,۸۰۰ ۹۵,۰۵۳,۴۰۰ ۹۶,۷۰۶,۸۰۰ ۹۸,۳۹۳,۶۰۰ ۱۰۰,۰۹۶,۰۰۰ ۱۰۰,۶۹۹,۰۰۰
۱۳ ویتنام ۸۲,۳۹۳,۵۰۰ ۸۳,۳۱۳,۰۰۰ ۸۴,۲۲۱,۱۰۰ ۸۵,۱۲۲,۳۰۰ ۸۶,۰۲۵,۰۰۰ ۸۶,۹۲۷,۷۰۰ ۸۷,۸۴۰,۰۰۰ ۸۸,۷۷۵,۵۰۰ ۸۹,۷۰۸,۹۰۰ ۹۰,۷۳۰,۰۰۰ ۹۱,۷۰۳,۸۰۰
۱۴ مصر ۷۴,۲۰۳,۲۰۰ ۷۵,۵۶۸,۵۰۰ ۷۶,۹۴۱,۶۰۰ ۷۸,۳۲۳,۳۰۰ ۷۹,۷۱۶,۲۰۰ ۸۱,۱۲۱,۱۰۰ ۷۹,۳۹۲,۵۰۰ ۸۰,۷۲۱,۹۰۰ ۸۲,۰۵۶,۴۰۰ ۸۳,۳۸۶,۷۰۰ ۹۱,۵۰۸,۱۰۰
۱۵ آلمان ۸۲,۴۶۹,۴۰۰ ۸۲,۳۷۶,۴۰۰ ۸۲,۲۶۶,۴۰۰ ۸۲,۱۱۰,۱۰۰ ۸۱,۹۰۲,۳۰۰ ۸۱,۷۷۶,۹۰۰ ۸۱,۷۹۷,۷۰۰ ۸۱,۸۸۹,۸۰۰ ۸۰,۶۲۱,۸۰۰ ۸۰,۸۸۹,۵۰۰ ۸۱,۴۱۳,۱۰۰
۱۶ ایران ۶۹,۷۳۲,۰۰۰ ۷۰,۵۸۲,۱۰۰ ۷۱,۴۳۵,۵۰۰ ۷۲,۲۸۹,۳۰۰ ۷۳,۱۳۷,۲۰۰ ۷۳,۹۷۳,۶۰۰ ۷۵,۴۲۴,۳۰۰ ۷۶,۴۲۴,۴۰۰ ۷۷,۴۴۷,۲۰۰ ۷۸,۴۷۰,۲۰۰ ۷۹,۱۰۹,۳۰۰
۱۷ ترکیه ۶۸,۱۴۳,۲۰۰ ۶۹,۰۶۳,۵۰۰ ۶۹,۹۹۲,۸۰۰ ۷۰,۹۲۳,۷۰۰ ۷۱,۸۴۶,۲۰۰ ۷۲,۷۵۲,۳۰۰ ۷۳,۰۵۸,۶۰۰ ۷۳,۹۹۷,۱۰۰ ۷۴,۹۳۲,۶۰۰ ۷۵,۸۳۷,۰۰۰ ۷۸,۶۶۵,۸۰۰
۱۸ تایلند ۶۶,۶۹۸,۵۰۰ ۶۷,۲۷۶,۴۰۰ ۶۷,۷۹۶,۴۰۰ ۶۸,۲۶۸,۰۰۰ ۶۸,۷۰۶,۱۰۰ ۶۹,۱۲۲,۲۰۰ ۶۶,۵۷۶,۳۰۰ ۶۶,۷۸۵,۰۰۰ ۶۷,۰۱۰,۵۰۰ ۶۷,۲۲۳,۰۰۰ ۶۷,۹۵۹,۴۰۰
۱۹ فرانسه ۶۳,۱۷۵,۹۰۰ ۶۳,۶۱۷,۶۰۰ ۶۴,۰۱۲,۱۰۰ ۶۴,۳۷۰,۵۰۰ ۶۴,۷۲۰,۲۰۰ ۶۵,۰۷۵,۶۰۰ ۶۵,۳۷۱,۶۰۰ ۶۵,۶۹۶,۷۰۰ ۶۶,۰۲۸,۵۰۰ ۶۶,۲۰۱,۴۰۰ ۶۶,۸۰۸,۴۰۰
۲۰ انگلستان ۶۰,۲۲۴,۳۰۰ ۶۰,۵۹۵,۶۰۰ ۶۰,۹۸۶,۶۰۰ ۶۱,۳۹۳,۵۰۰ ۶۱,۸۱۱,۰۰۰ ۶۲,۲۳۱,۳۰۰ ۶۲,۷۵۲,۵۰۰ ۶۳,۲۲۷,۵۰۰ ۶۴,۰۹۷,۱۰۰ ۶۴,۵۱۰,۴۰۰ ۶۵,۱۳۸,۲۰۰
۲۱ ایتالیا ۵۸,۶۰۷,۰۰۰ ۵۸,۹۴۱,۵۰۰ ۵۹,۳۷۵,۳۰۰ ۵۹,۸۳۲,۲۰۰ ۶۰,۱۹۲,۷۰۰ ۶۰,۴۸۳,۴۰۰ ۶۰,۷۲۳,۶۰۰ ۶۰,۹۱۸,۰۰۰ ۵۹,۸۳۱,۱۰۰ ۶۱,۳۳۶,۴۰۰ ۶۰,۸۰۲,۱۰۰
۲۲ آفریقای جنوبی ۴۷,۱۹۸,۵۰۰ ۴۷,۷۳۰,۹۰۰ ۴۸,۲۵۷,۳۰۰ ۴۸,۷۹۳,۰۰۰ ۴۹,۳۲۰,۲۰۰ ۴۹,۹۹۱,۳۰۰ ۵۰,۵۸۶,۸۰۰ ۵۱,۱۸۹,۳۰۰ ۵۲,۹۸۲,۰۰۰ ۵۴,۰۰۲,۰۰۰ ۵۴,۹۵۶,۹۰۰
۲۳ کره جنوبی ۴۸,۱۳۸,۰۰۰ ۴۸,۳۷۲,۰۰۰ ۴۸,۵۹۸,۰۰۰ ۴۸,۹۴۹,۰۰۰ ۴۹,۱۸۲,۰۰۰ ۴۹,۴۱۰,۰۰۰ ۴۹,۷۷۹,۰۰۰ ۵۰,۰۰۴,۰۰۰ ۵۰,۲۱۹,۷۰۰ ۵۰,۴۲۴,۰۰۰ ۵۰,۶۱۷,۰۰۰
۲۴ کلمبیا ۴۳,۰۴۰,۶۰۰ ۴۳,۶۹۶,۵۰۰ ۴۴,۳۵۲,۳۰۰ ۴۵,۰۰۵,۸۰۰ ۴۵,۶۵۴,۰۰۰ ۴۶,۲۹۴,۸۰۰ ۴۷,۰۷۸,۸۰۰ ۴۷,۷۰۴,۴۰۰ ۴۸,۳۲۱,۴۰۰ ۴۸,۹۲۹,۷۰۰ ۴۸,۲۲۸,۷۰۰
۲۵ اسپانیا ۴۳,۳۹۸,۱۰۰ ۴۴,۱۱۶,۴۰۰ ۴۴,۸۷۸,۹۰۰ ۴۵,۵۵۵,۷۰۰ ۴۵,۹۰۸,۶۰۰ ۴۶,۰۷۱,۰۰۰ ۴۶,۱۷۴,۶۰۰ ۴۶,۲۱۸,۰۰۰ ۴۶,۶۴۷,۴۰۰ ۴۶,۴۰۴,۶۰۰ ۴۶,۴۱۸,۳۰۰
۲۶ کنیا ۳۵,۶۱۴,۶۰۰ ۳۶,۵۴۰,۹۰۰ ۳۷,۴۸۵,۲۰۰ ۳۸,۴۵۵,۴۰۰ ۳۹,۴۶۲,۲۰۰ ۴۰,۵۱۲,۷۰۰ ۴۲,۰۲۷,۹۰۰ ۴۳,۱۷۸,۱۰۰ ۴۴,۳۵۳,۷۰۰ ۴۵,۵۴۶,۰۰۰ ۴۶,۰۵۰,۳۰۰
۲۷ اوکراین ۴۷,۱۰۵,۲۰۰ ۴۶,۷۸۷,۸۰۰ ۴۶,۵۰۹,۴۰۰ ۴۶,۲۵۸,۲۰۰ ۴۶,۰۵۳,۳۰۰ ۴۵,۸۷۰,۷۰۰ ۴۵,۷۰۶,۱۰۰ ۴۵,۵۹۳,۳۰۰ ۴۵,۴۸۹,۶۰۰ ۴۵,۳۶۲,۹۰۰ ۴۵,۱۹۸,۲۰۰
۲۸ آرژانتین ۳۸,۶۸۱,۲۰۰ ۳۹,۰۲۳,۸۰۰ ۳۹,۳۶۸,۱۰۰ ۳۹,۷۱۴,۳۰۰ ۴۰,۰۶۲,۵۰۰ ۴۰,۴۱۲,۴۰۰ ۴۰,۷۲۸,۷۰۰ ۴۱,۰۸۶,۹۰۰ ۴۱,۴۴۶,۲۰۰ ۴۱,۸۰۳,۱۰۰ ۴۳,۴۱۶,۸۰۰
۲۹ الجزایر ۳۲,۸۸۸,۴۰۰ ۳۳,۳۹۲,۰۰۰ ۳۳,۹۰۶,۶۰۰ ۳۴,۴۲۸,۰۰۰ ۳۴,۹۵۰,۲۰۰ ۳۵,۴۶۸,۲۰۰ ۳۷,۷۶۳,۰۰۰ ۳۸,۴۸۱,۷۰۰ ۳۹,۲۰۸,۲۰۰ ۳۹,۹۲۸,۹۰۰ ۳۹,۶۶۶,۵۰۰
۳۰ لهستان ۳۸,۱۶۵,۴۰۰ ۳۸,۱۴۱,۳۰۰ ۳۸,۱۲۰,۶۰۰ ۳۸,۱۲۵,۸۰۰ ۳۸,۱۵۱,۶۰۰ ۳۸,۱۸۳,۷۰۰ ۳۸,۵۳۴,۲۰۰ ۳۸,۵۴۲,۷۰۰ ۳۸,۵۳۰,۷۰۰ ۳۷,۹۹۵,۵۰۰ ۳۷,۹۹۹,۵۰۰
۳۱ عراق ۲۷,۵۹۸,۴۰۰ ۲۸,۴۳۲,۹۰۰ ۲۹,۲۹۲,۶۰۰ ۳۰,۱۷۸,۳۰۰ ۳۱,۰۹۰,۸۰۰ ۳۲,۰۳۰,۸۰۰ ۳۱,۷۶۰,۰۰۰ ۳۲,۵۷۸,۲۰۰ ۳۳,۴۱۷,۵۰۰ ۳۴,۲۷۸,۴۰۰ ۳۶,۴۲۳,۴۰۰
۳۲ کانادا ۳۲,۳۱۲,۰۰۰ ۳۲,۵۷۶,۱۰۰ ۳۲,۹۲۹,۷۰۰ ۳۳,۳۱۹,۱۰۰ ۳۳,۷۲۹,۷۰۰ ۳۴,۱۲۶,۲۰۰ ۳۴,۴۸۴,۰۰۰ ۳۴,۸۸۰,۵۰۰ ۳۵,۱۵۸,۳۰۰ ۳۵,۵۴۰,۴۰۰ ۳۵,۸۵۱,۸۰۰
۳۳ مراکش ۳۰,۳۹۲,۵۰۰ ۳۰,۷۰۲,۱۰۰ ۳۱,۰۱۱,۲۰۰ ۳۱,۳۲۱,۵۰۰ ۳۱,۶۳۴,۵۰۰ ۳۱,۹۵۱,۴۰۰ ۳۲,۰۵۹,۴۰۰ ۳۲,۵۲۱,۱۰۰ ۳۳,۰۰۸,۲۰۰ ۳۳,۴۹۲,۹۰۰ ۳۴,۳۷۷,۵۰۰
۳۴ افغانستان ۲۹,۹۰۵,۰۰۰ ۳۰,۷۵۱,۷۰۰ ۳۱,۶۲۲,۳۰۰ ۳۲,۵۱۷,۷۰۰ ۳۳,۴۳۸,۳۰۰ ۳۴,۳۸۵,۱۰۰ ۲۹,۱۰۵,۵۰۰ ۲۹,۸۲۴,۵۰۰ ۳۰,۵۵۱,۷۰۰ ۳۱,۲۸۰,۵۰۰ ۳۲,۵۲۶,۶۰۰
۳۵ عربستان ۲۴,۰۴۱,۱۰۰ ۲۴,۷۹۹,۴۰۰ ۲۵,۵۰۴,۲۰۰ ۲۶,۱۶۶,۶۰۰ ۲۶,۸۰۹,۱۰۰ ۲۷,۴۴۸,۱۰۰ ۲۷,۷۶۱,۷۰۰ ۲۸,۲۸۷,۹۰۰ ۲۸,۸۲۸,۹۰۰ ۲۹,۳۶۹,۴۰۰ ۳۱,۵۴۰,۴۰۰
۳۶ پرو ۲۷,۵۵۸,۸۰۰ ۲۷,۸۶۶,۴۰۰ ۲۸,۱۶۶,۱۰۰ ۲۸,۴۶۳,۳۰۰ ۲۸,۷۶۵,۲۰۰ ۲۹,۰۷۶,۵۰۰ ۲۹,۶۱۴,۹۰۰ ۲۹,۹۸۷,۸۰۰ ۳۰,۳۷۵,۶۰۰ ۳۰,۷۶۹,۱۰۰ ۳۱,۳۷۶,۷۰۰
۳۷ ازبکستان ۲۶,۱۶۷,۰۰۰ ۲۶,۴۸۸,۲۰۰ ۲۶,۸۶۸,۰۰۰ ۲۷,۳۰۲,۷۰۰ ۲۷,۷۶۷,۴۰۰ ۲۸,۵۶۲,۴۰۰ ۲۹,۳۴۱,۲۰۰ ۲۹,۷۷۶,۸۰۰ ۳۰,۲۴۱,۱۰۰ ۳۰,۷۴۲,۵۰۰ ۳۱,۲۹۹,۵۰۰
۳۸ ونزوئلا ۲۶,۵۷۷,۰۰۰ ۲۷,۰۳۱,۰۰۰ ۲۷,۴۸۳,۰۰۰ ۲۷,۹۳۵,۰۰۰ ۲۸,۳۸۴,۰۰۰ ۲۸,۸۳۴,۰۰۰ ۲۹,۵۰۰,۶۰۰ ۲۹,۹۵۴,۸۰۰ ۳۰,۴۰۵,۲۰۰ ۳۰,۸۵۱,۳۰۰ ۳۱,۱۰۸,۱۰۰
۳۹ مالزی ۲۶,۱۰۰,۲۰۰ ۲۶,۵۸۶,۳۰۰ ۲۷,۰۵۱,۱۰۰ ۲۷,۵۰۲,۰۰۰ ۲۷,۹۴۹,۴۰۰ ۲۸,۴۰۱,۰۰۰ ۲۸,۷۵۹,۰۰۰ ۲۹,۲۳۹,۹۰۰ ۲۹,۷۱۷,۰۰۰ ۳۰,۱۸۷,۹۰۰ ۳۰,۳۳۱,۰۰۰
۴۰ نپال ۲۷,۲۸۱,۹۰۰ ۲۷,۸۳۳,۷۰۰ ۲۸,۳۷۳,۸۰۰ ۲۸,۹۰۵,۴۰۰ ۲۹,۴۳۲,۷۰۰ ۲۹,۹۵۹,۴۰۰ ۲۷,۱۵۶,۴۰۰ ۲۷,۴۷۴,۴۰۰ ۲۷,۷۹۷,۵۰۰ ۲۸,۱۲۰,۷۰۰ ۲۸,۵۱۳,۷۰۰
۴۱ یمن ۲۰,۶۴۸,۶۰۰ ۲۱,۲۸۸,۱۰۰ ۲۱,۹۴۷,۰۰۰ ۲۲,۶۲۶,۶۰۰ ۲۳,۳۲۸,۲۰۰ ۲۴,۰۵۲,۵۰۰ ۲۳,۳۰۴,۲۰۰ ۲۳,۸۵۲,۴۰۰ ۲۴,۴۰۷,۴۰۰ ۲۴,۹۶۸,۵۰۰ ۲۶,۸۳۲,۲۰۰
۴۲ کره شمالی ۲۳,۷۴۵,۹۰۰ ۲۳,۸۸۲,۵۰۰ ۲۴,۰۰۸,۶۰۰ ۲۴,۱۲۶,۳۰۰ ۲۴,۲۳۸,۲۰۰ ۲۴,۳۴۶,۲۰۰ ۲۴,۶۳۱,۳۰۰ ۲۴,۷۶۳,۲۰۰ ۲۴,۸۹۵,۵۰۰ ۲۵,۰۲۶,۶۰۰ ۲۵,۱۵۵,۳۰۰
۴۳ آنگولا ۱۶,۴۸۹,۰۰۰ ۱۷,۰۱۰,۴۰۰ ۱۷,۵۲۵,۴۰۰ ۱۸,۰۳۸,۰۰۰ ۱۸,۵۵۵,۱۰۰ ۱۹,۰۸۱,۹۰۰ ۲۰,۱۸۰,۵۰۰ ۲۰,۸۲۰,۵۰۰ ۲۱,۴۷۱,۶۰۰ ۲۲,۱۳۷,۳۰۰ ۲۵,۰۲۲,۰۰۰
۴۴ استرالیا ۲۰,۳۹۴,۸۰۰ ۲۰,۶۹۷,۹۰۰ ۲۱,۰۷۲,۵۰۰ ۲۱,۴۹۸,۵۰۰ ۲۱,۹۵۱,۷۰۰ ۲۲,۲۹۹,۸۰۰ ۲۲,۳۲۳,۹۰۰ ۲۲,۶۸۳,۶۰۰ ۲۳,۱۳۰,۹۰۰ ۲۳,۴۹۰,۷۰۰ ۲۳,۷۸۱,۲۰۰
۴۵ کامرون ۱۷,۵۵۳,۶۰۰ ۱۷,۹۴۸,۴۰۰ ۱۸,۳۵۰,۰۰۰ ۱۸,۷۵۸,۸۰۰ ۱۹,۱۷۵,۰۰۰ ۱۹,۵۹۸,۹۰۰ ۲۱,۱۵۶,۳۰۰ ۲۱,۶۹۹,۶۰۰ ۲۲,۲۵۴,۰۰۰ ۲۲,۸۱۸,۶۰۰ ۲۳,۳۴۴,۲۰۰
۴۶ سریلانکا ۱۹,۶۴۴,۰۰۰ ۱۹,۸۵۸,۰۰۰ ۲۰,۰۳۹,۰۰۰ ۲۰,۲۱۷,۰۰۰ ۲۰,۴۵۰,۰۰۰ ۲۰,۶۵۳,۰۰۰ ۲۰,۸۶۹,۰۰۰ ۲۰,۳۲۸,۰۰۰ ۲۰,۴۸۳,۰۰۰ ۲۰,۶۳۹,۰۰۰ ۲۰,۹۶۶,۰۰۰
۴۷ رومانی ۲۱,۶۳۴,۴۰۰ ۲۱,۵۸۷,۷۰۰ ۲۱,۵۴۶,۹۰۰ ۲۱,۵۱۳,۶۰۰ ۲۱,۴۸۰,۴۰۰ ۲۱,۴۳۸,۰۰۰ ۲۱,۳۸۴,۸۰۰ ۲۱,۳۲۶,۹۰۰ ۱۹,۹۶۳,۶۰۰ ۱۹,۹۱۱,۰۰۰ ۱۹,۸۳۲,۴۰۰
۴۸ سوریه ۱۸,۴۸۴,۱۰۰ ۱۸,۸۶۰,۹۰۰ ۱۹,۲۴۵,۴۰۰ ۱۹,۶۳۷,۸۰۰ ۲۰,۰۳۸,۱۰۰ ۲۰,۴۴۶,۶۰۰ ۲۱,۹۶۱,۷۰۰ ۲۲,۳۹۹,۳۰۰ ۲۲,۸۴۵,۶۰۰ ۲۳,۳۰۰,۷۰۰ ۱۸,۵۰۲,۴۰۰
۴۹ شیلی ۱۶,۳۰۱,۷۰۰ ۱۶,۴۶۸,۷۰۰ ۱۶,۶۳۳,۳۰۰ ۱۶,۷۹۵,۶۰۰ ۱۶,۹۵۵,۷۰۰ ۱۷,۱۱۳,۷۰۰ ۱۷,۳۰۸,۴۰۰ ۱۷,۴۶۴,۸۰۰ ۱۷,۶۱۹,۷۰۰ ۱۷,۷۷۲,۹۰۰ ۱۷,۹۴۸,۱۰۰
۵۰ قزاقستان ۱۵,۱۴۷,۰۰۰ ۱۵,۳۰۸,۱۰۰ ۱۵,۴۸۴,۲۰۰ ۱۵,۶۷۴,۰۰۰ ۱۶,۰۹۳,۵۰۰ ۱۶,۳۲۳,۳۰۰ ۱۶,۵۵۸,۷۰۰ ۱۶,۷۹۷,۵۰۰ ۱۷,۰۳۷,۵۰۰ ۱۷,۲۸۹,۱۰۰ ۱۷,۵۴۴,۱۰۰
۵۱ هلند ۱۶,۳۱۹,۹۰۰ ۱۶,۳۴۶,۱۰۰ ۱۶,۳۸۱,۷۰۰ ۱۶,۴۴۵,۶۰۰ ۱۶,۵۳۰,۴۰۰ ۱۶,۶۱۵,۴۰۰ ۱۶,۶۹۳,۱۰۰ ۱۶,۷۶۷,۷۰۰ ۱۶,۸۰۴,۲۰۰ ۱۶,۸۵۴,۲۰۰ ۱۶,۹۳۶,۵۰۰
۵۲ اکوادور ۱۳,۴۲۶,۴۰۰ ۱۳,۶۳۹,۷۰۰ ۱۳,۸۴۹,۷۰۰ ۱۴,۰۵۶,۷۰۰ ۱۴,۲۶۱,۶۰۰ ۱۴,۴۶۴,۷۰۰ ۱۵,۲۴۶,۵۰۰ ۱۵,۴۹۲,۳۰۰ ۱۵,۷۳۷,۹۰۰ ۱۵,۹۸۲,۶۰۰ ۱۶,۱۴۴,۴۰۰
۵۳ زیمبابوه ۱۲,۵۷۰,۷۰۰ ۱۲,۵۲۹,۷۰۰ ۱۲,۴۸۱,۲۰۰ ۱۲,۴۵۱,۵۰۰ ۱۲,۴۷۴,۰۰۰ ۱۲,۵۷۱,۵۰۰ ۱۳,۳۵۸,۷۰۰ ۱۳,۷۲۴,۳۰۰ ۱۴,۱۴۹,۶۰۰ ۱۴,۵۹۹,۳۰۰ ۱۵,۶۰۲,۸۰۰
۵۴ سنگال ۱۰,۸۷۱,۹۰۰ ۱۱,۱۶۹,۵۰۰ ۱۱,۴۷۴,۷۰۰ ۱۱,۷۸۷,۱۰۰ ۱۲,۱۰۶,۹۰۰ ۱۲,۴۳۳,۷۰۰ ۱۳,۳۳۰,۷۰۰ ۱۳,۷۲۶,۰۰۰ ۱۴,۱۳۳,۳۰۰ ۱۴,۵۴۸,۲۰۰ ۱۵,۱۲۹,۳۰۰
۵۵ کوبا ۱۱,۲۵۴,۲۰۰ ۱۱,۲۶۵,۱۰۰ ۱۱,۲۶۸,۷۰۰ ۱۱,۲۶۶,۹۰۰ ۱۱,۲۶۲,۶۰۰ ۱۱,۲۵۸,۰۰۰ ۱۱,۲۷۶,۱۰۰ ۱۱,۲۷۱,۰۰۰ ۱۱,۲۶۵,۶۰۰ ۱۱,۲۵۸,۶۰۰ ۱۱,۳۸۹,۶۰۰
۵۶ بلژیک ۱۰,۴۷۸,۶۰۰ ۱۰,۵۴۸,۰۰۰ ۱۰,۶۲۵,۷۰۰ ۱۰,۷۱۰,۰۰۰ ۱۰,۷۹۶,۵۰۰ ۱۰,۸۹۵,۸۰۰ ۱۱,۰۴۷,۷۰۰ ۱۱,۱۴۲,۲۰۰ ۱۱,۱۹۵,۱۰۰ ۱۱,۲۲۵,۲۰۰ ۱۱,۲۸۵,۷۰۰
۵۷ تونس ۱۰,۰۲۹,۰۰۰ ۱۰,۱۲۷,۹۰۰ ۱۰,۲۲۵,۱۰۰ ۱۰,۳۲۸,۹۰۰ ۱۰,۴۳۹,۶۰۰ ۱۰,۵۴۹,۱۰۰ ۱۰,۶۷۳,۸۰۰ ۱۰,۷۷۷,۵۰۰ ۱۰,۸۸۶,۵۰۰ ۱۰,۹۹۶,۶۰۰ ۱۱,۱۰۷,۸۰۰
۵۸ یونان ۱۱,۱۰۴,۰۰۰ ۱۱,۱۴۸,۵۰۰ ۱۱,۱۹۲,۸۰۰ ۱۱,۲۳۷,۱۰۰ ۱۱,۲۸۲,۸۰۰ ۱۱,۳۱۵,۵۰۰ ۱۱,۳۰۰,۰۰۰ ۱۱,۲۸۰,۲۰۰ ۱۱,۰۳۲,۳۰۰ ۱۰,۹۵۷,۷۰۰ ۱۰,۸۲۳,۷۰۰
۵۹ بولیوی ۹,۱۴۶,۶۶۰ ۹,۳۰۶,۶۶۰ ۹,۴۶۳,۵۰۰ ۹,۶۱۸,۴۷۰ ۹,۷۷۳,۴۴۰ ۹,۹۲۹,۸۵۰ ۱۰,۳۲۴,۴۰۰ ۱۰,۴۹۶,۳۰۰ ۱۰,۶۷۱,۲۰۰ ۱۰,۸۴۷,۷۰۰ ۱۰,۷۲۴,۷۰۰
۶۰ جمهوری چک ۱۰,۲۳۵,۸۰۰ ۱۰,۲۶۹,۱۰۰ ۱۰,۳۳۴,۲۰۰ ۱۰,۴۲۴,۳۰۰ ۱۰,۴۸۷,۲۰۰ ۱۰,۵۱۹,۸۰۰ ۱۰,۴۹۶,۱۰۰ ۱۰,۵۱۴,۸۰۰ ۱۰,۵۲۱,۵۰۰ ۱۰,۵۱۰,۶۰۰ ۱۰,۵۵۱,۲۰۰
۶۱ پرتغال ۱۰,۵۴۹,۴۰۰ ۱۰,۵۸۴,۳۰۰ ۱۰,۶۰۸,۳۰۰ ۱۰,۶۲۲,۴۰۰ ۱۰,۶۳۲,۵۰۰ ۱۰,۶۳۷,۳۰۰ ۱۰,۵۵۷,۰۰۰ ۱۰,۵۲۶,۷۰۰ ۱۰,۴۵۹,۸۰۰ ۱۰,۳۹۷,۴۰۰ ۱۰,۳۴۸,۶۰۰
۶۲ مجارستان ۱۰,۰۸۷,۱۰۰ ۱۰,۰۷۱,۴۰۰ ۱۰,۰۵۵,۸۰۰ ۱۰,۰۳۸,۲۰۰ ۱۰,۰۲۲,۶۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۹۷۱,۷۳۰ ۹,۹۴۳,۷۶۰ ۹,۸۹۷,۲۵۰ ۹,۸۶۱,۶۷۰ ۹,۸۴۴,۶۹۰
۶۳ سوئد ۹,۰۲۹,۵۷۰ ۹,۰۸۰,۵۰۰ ۹,۱۴۸,۰۹۰ ۹,۲۱۹,۶۴۰ ۹,۲۹۸,۵۲۰ ۹,۳۷۸,۱۳۰ ۹,۴۴۹,۲۱۰ ۹,۵۱۶,۶۲۰ ۹,۵۹۲,۵۵۰ ۹,۶۸۹,۵۶۰ ۹,۷۹۸,۸۷۰
۶۴ آذربایجان ۸,۳۹۱,۸۵۰ ۸,۴۸۴,۵۵۰ ۸,۵۸۱,۳۰۰ ۸,۷۶۳,۴۰۰ ۸,۹۴۷,۲۴۰ ۹,۰۵۴,۳۳۰ ۹,۱۷۳,۰۸۰ ۹,۲۹۷,۵۱۰ ۹,۴۱۶,۶۰۰ ۹,۵۳۷,۸۲۰ ۹,۶۵۱,۳۵۰
۶۵ بلاروس ۹,۷۷۵,۵۹۰ ۹,۷۳۲,۵۰۰ ۹,۷۰۲,۰۰۰ ۹,۶۰۲,۰۰۰ ۹,۵۰۷,۰۰۰ ۹,۴۹۰,۰۰۰ ۹,۴۷۳,۰۰۰ ۹,۴۶۴,۰۰۰ ۹,۴۶۶,۰۰۰ ۹,۴۷۰,۰۰۰ ۹,۵۱۳,۰۰۰
۶۶ امارات عربی متحده ۴,۰۶۹,۳۵۰ ۴,۶۶۲,۷۳۰ ۵,۴۰۵,۵۴۰ ۶,۲۰۶,۶۲۰ ۶,۹۳۸,۸۲۰ ۷,۵۱۱,۶۹۰ ۸,۹۲۵,۱۰۰ ۹,۲۰۵,۶۵۰ ۹,۳۴۶,۱۳۰ ۹,۴۴۵,۶۲۰ ۹,۱۵۶,۹۶۰
۶۷ اتریش ۸,۲۲۷,۸۳۰ ۸,۲۶۸,۶۴۰ ۸,۳۰۰,۷۹۰ ۸,۳۳۶,۹۳۰ ۸,۳۶۵,۲۸۰ ۸,۳۸۹,۷۷۰ ۸,۴۲۳,۶۴۰ ۸,۴۶۲,۴۵۰ ۸,۴۷۳,۷۹۰ ۸,۵۳۴,۴۹۰ ۸,۶۱۱,۰۹۰
۶۸ تاجیکستان ۶,۴۵۳,۲۴۰ ۶,۵۲۴,۶۳۰ ۶,۶۰۴,۴۳۰ ۶,۶۹۱,۴۲۰ ۶,۷۸۳,۳۹۰ ۶,۸۷۸,۶۴۰ ۷,۸۱۴,۸۵۰ ۸,۰۰۸,۹۹۰ ۸,۲۰۷,۸۳۰ ۸,۴۰۸,۹۵۰ ۸,۴۸۱,۸۶۰
۶۹ سوئیس ۷,۴۳۷,۱۲۰ ۷,۴۸۳,۹۳۰ ۷,۵۵۱,۱۲۰ ۷,۶۴۷,۶۸۰ ۷,۷۴۳,۸۳۰ ۷,۸۲۶,۱۵۰ ۷,۹۱۲,۴۰۰ ۷,۹۹۷,۱۵۰ ۸,۰۸۱,۴۸۰ ۸,۱۹۰,۲۳۰ ۸,۲۸۶,۹۸۰
۷۰ اردن ۵,۴۱۱,۵۰۰ ۵,۵۳۷,۰۰۰ ۵,۶۶۲,۰۰۰ ۵,۷۸۷,۰۰۰ ۵,۹۱۵,۰۰۰ ۶,۰۴۷,۰۰۰ ۶,۱۸۱,۰۰۰ ۶,۳۱۸,۰۰۰ ۶,۴۵۹,۰۰۰ ۶,۶۰۷,۰۰۰ ۷,۵۹۴,۵۵۰
۷۱ بلغارستان ۷,۷۳۹,۹۰۰ ۷,۶۹۹,۰۲۰ ۷,۶۵۹,۷۶۰ ۷,۶۲۳,۴۰۰ ۷,۵۸۵,۱۳۰ ۷,۵۳۴,۲۹۰ ۷,۳۴۸,۳۳۰ ۷,۳۰۴,۶۳۰ ۷,۲۶۵,۱۲۰ ۷,۲۲۶,۲۹۰ ۷,۱۷۷,۹۹۰
۷۲ صربستان ۷,۴۴۰,۷۷۰ ۷,۴۱۱,۵۷۰ ۷,۳۸۱,۵۸۰ ۷,۳۵۰,۲۲۰ ۷,۳۲۰,۸۱۰ ۷,۲۹۱,۴۴۰ ۷,۲۵۸,۷۴۰ ۷,۲۲۳,۸۹۰ ۷,۱۶۳,۹۸۰ ۷,۱۲۹,۴۳۰ ۷,۰۹۸,۲۵۰
۷۳ پاراگوئه ۵,۸۹۷,۸۲۰ ۶,۰۰۸,۶۰۰ ۶,۱۱۹,۳۰۰ ۶,۲۳۰,۲۴۰ ۶,۳۴۱,۸۹۰ ۶,۴۵۴,۵۵۰ ۶,۵۷۳,۱۰۰ ۶,۶۸۷,۳۶۰ ۶,۸۰۲,۳۰۰ ۶,۹۱۷,۵۸۰ ۶,۶۳۹,۱۲۰
۷۴ قرقیزستان ۵,۱۶۲,۶۰۰ ۵,۲۱۸,۴۰۰ ۵,۲۶۸,۴۰۰ ۵,۳۱۸,۷۰۰ ۵,۳۸۳,۳۰۰ ۵,۴۴۷,۹۰۰ ۵,۵۱۴,۶۰۰ ۵,۵۸۲,۱۰۰ ۵,۷۱۹,۵۰۰ ۵,۸۳۴,۲۰۰ ۵,۹۵۷,۰۰۰
۷۵ لبنان ۴,۰۵۲,۴۲۰ ۴,۰۹۷,۴۶۰ ۴,۱۳۴,۸۷۰ ۴,۱۶۶,۹۲۰ ۴,۱۹۶,۹۹۰ ۴,۲۲۷,۶۰۰ ۴,۳۸۲,۷۹۰ ۴,۴۲۴,۸۹۰ ۴,۴۶۷,۳۹۰ ۴,۵۱۰,۳۰۰ ۵,۸۵۰,۷۴۰
۷۶ دانمارک ۵,۴۱۹,۴۳۰ ۵,۴۳۷,۲۷۰ ۵,۴۶۱,۴۴۰ ۵,۴۹۳,۶۲۰ ۵,۵۲۳,۱۰۰ ۵,۵۴۷,۶۸۰ ۵,۵۷۰,۵۷۰ ۵,۵۹۰,۴۸۰ ۵,۶۱۳,۷۱۰ ۵,۶۳۹,۵۶۰ ۵,۶۷۶,۰۰۰
۷۷ سنگاپور ۴,۲۶۵,۸۰۰ ۴,۴۰۱,۴۰۰ ۴,۵۸۸,۶۰۰ ۴,۸۳۹,۴۰۰ ۴,۹۸۷,۶۰۰ ۵,۰۷۶,۷۰۰ ۵,۱۸۳,۷۰۰ ۵,۳۱۲,۴۰۰ ۵,۳۹۹,۲۰۰ ۵,۴۶۹,۷۰۰ ۵,۵۳۵,۰۰۰
۷۸ فنلاند ۵,۲۴۶,۱۰۰ ۵,۲۶۶,۲۷۰ ۵,۲۸۸,۷۲۰ ۵,۳۱۳,۴۰۰ ۵,۳۳۸,۸۷۰ ۵,۳۶۳,۳۵۰ ۵,۳۸۸,۲۷۰ ۵,۴۱۴,۲۹۰ ۵,۴۳۹,۴۱۰ ۵,۴۶۳,۶۰۰ ۵,۴۸۲,۰۱۰
۷۹ اسلواکی ۵,۳۸۷,۰۰۰ ۵,۳۹۱,۴۱۰ ۵,۳۹۷,۳۲۰ ۵,۴۰۶,۶۳۰ ۵,۴۱۸,۵۹۰ ۵,۴۳۰,۱۰۰ ۵,۳۹۸,۳۸۰ ۵,۴۱۰,۲۷۰ ۵,۴۱۴,۱۰۰ ۵,۴۱۸,۵۱۰ ۵,۴۲۴,۰۵۰
۸۰ ترکمنستان ۴,۷۴۷,۸۴۰ ۴,۸۰۱,۸۵۰ ۴,۸۵۸,۸۴۰ ۴,۹۱۸,۴۰۰ ۴,۹۷۹,۶۷۰ ۵,۰۴۲,۰۰۰ ۵,۱۰۶,۶۷۰ ۵,۱۷۲,۹۳۰ ۵,۲۴۰,۰۷۰ ۵,۳۰۷,۱۷۰ ۵,۳۷۳,۵۰۰
۸۱ نروژ ۴,۶۲۳,۲۹۰ ۴,۶۶۰,۶۸۰ ۴,۷۰۹,۱۵۰ ۴,۷۶۸,۲۱۰ ۴,۸۲۸,۷۳۰ ۴,۸۸۹,۲۵۰ ۴,۹۵۳,۰۹۰ ۵,۰۱۸,۸۷۰ ۵,۰۸۴,۱۹۰ ۵,۱۳۶,۴۸۰ ۵,۱۹۵,۹۲۰
۸۲ کاستاریکا ۴,۳۰۹,۴۱۰ ۴,۳۸۱,۸۲۰ ۴,۴۵۲,۶۱۰ ۴,۵۲۲,۱۲۰ ۴,۵۹۰,۷۹۰ ۴,۶۵۸,۸۹۰ ۴,۷۳۷,۶۸۰ ۴,۸۰۵,۳۰۰ ۴,۸۷۲,۱۷۰ ۴,۹۳۷,۷۶۰ ۴,۸۰۷,۸۵۰
۸۳ ایرلند ۴,۱۵۹,۹۱۰ ۴,۲۶۰,۳۴۰ ۴,۳۵۶,۹۳۰ ۴,۴۲۵,۶۸۰ ۴,۴۵۸,۹۴۰ ۴,۴۷۴,۳۶۰ ۴,۵۷۶,۷۵۰ ۴,۵۸۸,۸۰۰ ۴,۵۹۵,۲۸۰ ۴,۶۱۲,۷۲۰ ۴,۶۴۰,۷۰۰
۸۴ نیوزلند ۴,۱۳۳,۹۰۰ ۴,۱۸۴,۶۰۰ ۴,۲۲۸,۳۰۰ ۴,۲۶۸,۹۰۰ ۴,۳۱۵,۸۰۰ ۴,۳۶۷,۸۰۰ ۴,۴۰۵,۲۰۰ ۴,۴۳۳,۱۰۰ ۴,۴۷۰,۸۰۰ ۴,۵۰۹,۷۰۰ ۴,۵۹۵,۷۰۰
۸۵ عمان ۲,۴۲۹,۵۱۰ ۲,۴۹۰,۶۲۰ ۲,۵۶۱,۱۹۰ ۲,۶۳۶,۹۶۰ ۲,۷۱۲,۱۴۰ ۲,۷۸۲,۴۴۰ ۳,۰۲۴,۷۷۰ ۳,۳۱۴,۰۰۰ ۳,۶۳۲,۴۴۰ ۳,۹۲۶,۴۹۰ ۴,۴۹۰,۵۴۰
۸۶ کرواسی ۴,۴۴۲,۰۰۰ ۴,۴۴۰,۰۰۰ ۴,۴۳۶,۰۰۰ ۴,۴۳۴,۰۰۰ ۴,۴۲۹,۰۰۰ ۴,۴۱۸,۰۰۰ ۴,۲۸۰,۶۰۰ ۴,۲۶۷,۰۰۰ ۴,۲۵۲,۷۰۰ ۴,۲۳۶,۴۰۰ ۴,۲۲۴,۴۰۰
۸۷ پاناما ۳,۲۳۸,۳۲۰ ۳,۲۹۴,۵۸۰ ۳,۳۵۰,۶۷۰ ۳,۴۰۶,۴۹۰ ۳,۴۶۱,۹۰۰ ۳,۵۱۶,۸۲۰ ۳,۷۴۰,۲۸۰ ۳,۸۰۲,۲۸۰ ۳,۸۶۴,۱۷۰ ۳,۹۲۶,۰۲۰ ۳,۹۲۹,۱۴۰
۸۸ کویت ۲,۲۶۴,۰۱۰ ۲,۳۵۱,۴۴۰ ۲,۴۴۷,۸۲۰ ۲,۵۴۸,۳۵۰ ۲,۶۴۶,۲۹۰ ۲,۷۳۶,۷۳۰ ۳,۱۲۴,۷۰۰ ۳,۲۵۰,۵۰۰ ۳,۳۶۸,۵۷۰ ۳,۴۷۹,۳۷۰ ۳,۸۹۲,۱۲۰
۸۹ بوسنی و هرزگوین ۳,۷۸۱,۰۰۰ ۳,۷۸۱,۵۹۰ ۳,۷۷۹,۰۳۰ ۳,۷۷۴,۱۶۰ ۳,۷۶۷,۶۸۰ ۳,۷۶۰,۱۵۰ ۳,۸۳۹,۳۲۰ ۳,۸۳۳,۹۲۰ ۳,۸۲۹,۳۱۰ ۳,۸۲۴,۷۵۰ ۳,۸۱۰,۴۲۰
۹۰ گرجستان ۴,۳۶۱,۲۰۰ ۴,۳۹۸,۰۰۰ ۴,۳۸۸,۴۰۰ ۴,۳۸۳,۷۰۰ ۴,۴۱۰,۸۰۰ ۴,۴۵۲,۸۰۰ ۴,۴۸۳,۴۰۰ ۴,۵۱۱,۸۰۰ ۴,۴۷۶,۹۰۰ ۴,۵۰۴,۱۰۰ ۳,۶۷۹,۰۰۰
۹۱ مولداوی ۳,۵۹۵,۱۸۰ ۳,۵۸۵,۵۲۰ ۳,۵۷۶,۹۰۰ ۳,۵۷۰,۱۱۰ ۳,۵۶۵,۶۰۰ ۳,۵۶۲,۰۶۰ ۳,۵۶۰,۸۰۰ ۳,۵۵۹,۵۴۰ ۳,۵۵۹,۰۰۰ ۳,۵۵۶,۴۰۰ ۳,۵۵۴,۱۵۰
۹۲ اروگوئه ۳,۳۰۵,۷۲۰ ۳,۳۱۴,۴۷۰ ۳,۳۲۳,۹۱۰ ۳,۳۳۴,۰۵۰ ۳,۳۴۴,۹۴۰ ۳,۳۵۶,۵۸۰ ۳,۳۸۳,۴۹۰ ۳,۳۹۵,۲۵۰ ۳,۴۰۷,۰۶۰ ۳,۴۱۸,۶۹۰ ۳,۴۳۱,۵۶۰
۹۳ ارمنستان ۳,۰۶۵,۹۵۰ ۳,۰۶۹,۸۴۰ ۳,۰۷۴,۱۸۰ ۳,۰۷۹,۰۹۰ ۳,۰۸۴,۹۸۰ ۳,۰۹۲,۰۷۰ ۲,۹۶۴,۱۲۰ ۲,۹۶۹,۰۸۰ ۲,۹۷۶,۵۷۰ ۲,۹۸۳,۹۹۰ ۳,۰۱۷,۷۱۰
۹۴ لیتوانی ۳,۴۱۴,۳۰۰ ۳,۳۹۴,۰۸۰ ۳,۳۷۵,۶۲۰ ۳,۳۵۸,۱۲۰ ۳,۳۳۹,۴۶۰ ۳,۲۸۶,۸۲۰ ۳,۰۳۰,۱۷۰ ۲,۹۸۵,۵۱۰ ۲,۹۵۶,۱۲۰ ۲,۹۲۹,۳۲۰ ۲,۹۱۰,۲۰۰
۹۵ آلبانی ۳,۱۴۱,۸۰۰ ۳,۱۵۶,۶۱۰ ۳,۱۶۹,۶۶۰ ۳,۱۸۱,۴۰۰ ۳,۱۹۲,۷۲۰ ۳,۲۰۴,۲۸۰ ۳,۱۵۳,۸۸۰ ۳,۱۶۲,۰۸۰ ۲,۷۷۳,۶۲۰ ۲,۸۹۴,۴۸۰ ۲,۸۸۹,۱۷۰
۹۶ جامائیکا ۲,۶۵۰,۴۰۰ ۲,۶۶۳,۱۰۰ ۲,۶۷۵,۸۰۰ ۲,۶۸۷,۲۰۰ ۲,۶۹۵,۶۰۰ ۲,۷۰۲,۳۰۰ ۲,۷۰۶,۵۰۰ ۲,۷۱۲,۱۰۰ ۲,۷۱۵,۰۰۰ ۲,۷۲۱,۲۵۰ ۲,۷۲۵,۹۴۰
۹۷ قطر ۸۲۰,۹۸۶ ۹۷۸,۳۳۶ ۱,۱۷۸,۱۹۰ ۱,۳۹۶,۰۶۰ ۱,۵۹۷,۷۶۰ ۱,۷۵۸,۷۹۰ ۱,۹۱۰,۹۰۰ ۲,۰۵۰,۵۱۰ ۲,۱۶۸,۶۷۰ ۲,۲۶۷,۹۲۰ ۲,۲۳۵,۳۶۰
۹۸ اسلوانی ۲,۰۰۰,۴۷۰ ۲,۰۰۶,۸۷۰ ۲,۰۱۸,۱۲۰ ۲,۰۲۱,۳۲۰ ۲,۰۳۹,۶۷۰ ۲,۰۴۸,۵۸۰ ۲,۰۵۲,۸۴۰ ۲,۰۵۸,۱۵۰ ۲,۰۶۰,۴۸۰ ۲,۰۶۲,۲۲۰ ۲,۰۶۳,۷۷۰
۹۹ لتونی ۲,۳۰۰,۵۱۰ ۲,۲۸۷,۹۵۰ ۲,۲۷۶,۱۰۰ ۲,۲۶۶,۰۹۰ ۲,۲۵۴,۸۳۰ ۲,۲۳۹,۰۱۰ ۲,۰۵۸,۱۸۰ ۲,۰۲۵,۴۷۰ ۲,۰۱۳,۳۸۰ ۱,۹۹۰,۳۵۰ ۱,۹۷۸,۴۴۰
۱۰۰ بحرین ۷۲۴,۸۰۷ ۸۱۱,۴۱۰ ۹۲۵,۷۳۳ ۱,۰۵۲,۳۶۰ ۱,۱۶۹,۵۸۰ ۱,۲۶۱,۸۴۰ ۱,۲۹۲,۷۶۰ ۱,۳۱۷,۸۳۰ ۱,۳۳۲,۱۷۰ ۱,۳۴۴,۱۱۰ ۱,۳۷۷,۲۴۰
۱۰۱ استونی ۱,۳۴۶,۱۰۰ ۱,۳۴۳,۵۵۰ ۱,۳۴۱,۶۷۰ ۱,۳۴۰,۶۸۰ ۱,۳۴۰,۲۷۰ ۱,۳۴۰,۱۶۰ ۱,۳۳۹,۹۳۰ ۱,۳۳۹,۴۰۰ ۱,۳۲۴,۶۱۰ ۱,۳۱۳,۶۴۰ ۱,۳۱۲,۰۰۰
۱۰۲ قبرس ۱,۰۳۲,۵۶۰ ۱,۰۴۸,۲۷۰ ۱,۰۶۳,۰۳۰ ۱,۰۷۷,۰۰۰ ۱,۰۹۰,۴۷۰ ۱,۱۰۳,۶۵۰ ۱,۱۱۶,۵۱۰ ۱,۱۲۸,۹۹۰ ۱,۱۴۱,۱۷۰ ۱,۱۵۳,۰۶۰ ۱,۱۶۵,۳۰۰
۱۰۳ لوکزامبورگ ۴۶۵,۱۵۸ ۴۷۲,۶۳۷ ۴۷۹,۹۹۳ ۴۸۸,۶۵۰ ۴۹۷,۷۸۳ ۵۰۶,۹۵۳ ۵۱۸,۳۴۷ ۵۳۱,۴۴۱ ۵۴۳,۲۰۲ ۵۵۶,۰۷۴ ۵۶۹,۶۷۶
۱۰۴ ایسلند ۲۹۶,۷۳۴ ۳۰۳,۷۸۲ ۳۱۱,۵۶۶ ۳۱۷,۴۱۴ ۳۱۸,۴۹۹ ۳۱۸,۰۴۱ ۳۱۹,۰۱۴ ۳۲۰,۱۳۷ ۳۲۳,۰۰۲ ۳۲۷,۵۸۹ ۳۳۰,۸۲۳
۱۰۵ لیختن اشتاین ۳۴,۶۹۶ ۳۴,۹۹۵ ۳۵,۲۶۶ ۳۵,۵۲۱ ۳۵,۷۷۲ ۳۶,۰۳۲ ۳۶,۳۸۸ ۳۶,۶۵۶ ۳۶,۹۲۵ ۳۷,۱۹۴ ۳۷,۵۳۱
۱۰۶ تایوان ۲۲,۷۰۰,۰۰۰ ۲۲,۸۰۰,۰۰۰ ۲۲,۹۰۰,۰۰۰ ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳,۱۰۰,۰۰۰ ۲۳,۲۰۰,۰۰۰ ۲۳,۲۰۰,۰۰۰ ۲۳,۳۴۴,۲۰۰
جمعیت (نفر)