بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

جعبه ابزار گزارش
اطلاعات
شاخص : جمعیت (نفر)
توضیحات : جمعیت یک کشور عبارت است از انسانهایی که در یک کشور در قالب خانواده یا خانوار زندگی می‌کنند و تابعیت آن کشور را دارند.
حالت نمودار در حالت جدول غیر فعال است
منطقه جغرافیایی
کشورها
سال
دریافت خروجی
جمعیت (نفر)
۱۳۸۴ [۲۰۰۵] ۱۳۸۵ [۲۰۰۶] ۱۳۸۶ [۲۰۰۷] ۱۳۸۷ [۲۰۰۸] ۱۳۸۸ [۲۰۰۹] ۱۳۸۹ [۲۰۱۰] ۱۳۹۰ [۲۰۱۱] ۱۳۹۱ [۲۰۱۲] ۱۳۹۲ [۲۰۱۳] ۱۳۹۳ [۲۰۱۴] ۱۳۹۴ [۲۰۱۵] ۱۳۹۵ [۲۰۱۶] ۱۳۹۶ [۲۰۱۷]
کل جهان ۶,۵۱۷,۰۲۰,۰۰۰ ۶,۵۹۸,۴۲۰,۰۰۰ ۶,۶۸۰,۴۲۰,۰۰۰ ۶,۷۶۳,۷۵۰,۰۰۰ ۶,۸۴۷,۲۱۰,۰۰۰ ۶,۹۳۰,۶۶۰,۰۰۰ ۷,۰۱۲,۸۴۰,۰۰۰ ۷,۰۹۷,۴۰۰,۰۰۰ ۷,۱۸۲,۸۶۰,۰۰۰ ۷,۲۶۸,۹۹۰,۰۰۰ ۷,۳۵۵,۲۲۰,۰۰۰ ۷,۴۴۲,۱۴۰,۰۰۰ ۷,۵۳۰,۳۶۰,۰۰۰
۱ چین ۱,۳۰۳,۷۲۰,۰۰۰ ۱,۳۱۱,۰۲۰,۰۰۰ ۱,۳۱۷,۸۹۰,۰۰۰ ۱,۳۲۴,۶۵۰,۰۰۰ ۱,۳۳۱,۲۶۰,۰۰۰ ۱,۳۳۷,۷۰۰,۰۰۰ ۱,۳۴۴,۱۳۰,۰۰۰ ۱,۳۵۰,۷۰۰,۰۰۰ ۱,۳۵۷,۳۸۰,۰۰۰ ۱,۳۶۴,۲۷۰,۰۰۰ ۱,۳۷۱,۲۲۰,۰۰۰ ۱,۳۷۸,۶۶۰,۰۰۰ ۱,۳۸۶,۴۰۰,۰۰۰
۲ هند ۱,۱۴۴,۱۲۰,۰۰۰ ۱,۱۶۱,۹۸۰,۰۰۰ ۱,۱۷۹,۶۸۰,۰۰۰ ۱,۱۹۷,۱۵۰,۰۰۰ ۱,۲۱۴,۲۷۰,۰۰۰ ۱,۲۳۰,۹۸۰,۰۰۰ ۱,۲۴۷,۲۴۰,۰۰۰ ۱,۲۶۳,۰۷۰,۰۰۰ ۱,۲۷۸,۵۶۰,۰۰۰ ۱,۲۹۳,۸۶۰,۰۰۰ ۱,۳۰۹,۰۵۰,۰۰۰ ۱,۳۲۴,۱۷۰,۰۰۰ ۱,۳۳۹,۱۸۰,۰۰۰
۳ ایالات متحده ۲۹۵,۵۱۷,۰۰۰ ۲۹۸,۳۸۰,۰۰۰ ۳۰۱,۲۳۱,۰۰۰ ۳۰۴,۰۹۴,۰۰۰ ۳۰۶,۷۷۲,۰۰۰ ۳۰۹,۳۴۸,۰۰۰ ۳۱۱,۶۶۳,۰۰۰ ۳۱۳,۹۹۸,۰۰۰ ۳۱۶,۲۰۵,۰۰۰ ۳۱۸,۵۶۳,۰۰۰ ۳۲۰,۸۹۷,۰۰۰ ۳۲۳,۱۲۸,۰۰۰ ۳۲۵,۷۱۹,۰۰۰
۴ اندونزی ۲۲۶,۷۱۳,۰۰۰ ۲۲۹,۸۳۸,۰۰۰ ۲۳۲,۹۸۹,۰۰۰ ۲۳۶,۱۵۹,۰۰۰ ۲۳۹,۳۴۰,۰۰۰ ۲۴۲,۵۲۴,۰۰۰ ۲۴۵,۷۰۸,۰۰۰ ۲۴۸,۸۸۳,۰۰۰ ۲۵۲,۰۳۲,۰۰۰ ۲۵۵,۱۳۱,۰۰۰ ۲۵۸,۱۶۲,۰۰۰ ۲۶۱,۱۱۵,۰۰۰ ۲۶۳,۹۹۱,۰۰۰
۵ برزیل ۱۸۶,۹۱۷,۰۰۰ ۱۸۹,۰۱۲,۰۰۰ ۱۹۱,۰۲۷,۰۰۰ ۱۹۲,۹۷۹,۰۰۰ ۱۹۴,۸۹۶,۰۰۰ ۱۹۶,۷۹۶,۰۰۰ ۱۹۸,۶۸۷,۰۰۰ ۲۰۰,۵۶۱,۰۰۰ ۲۰۲,۴۰۹,۰۰۰ ۲۰۴,۲۱۳,۰۰۰ ۲۰۵,۹۶۲,۰۰۰ ۲۰۷,۶۵۳,۰۰۰ ۲۰۹,۲۸۸,۰۰۰
۶ پاکستان ۱۵۳,۹۱۰,۰۰۰ ۱۵۷,۰۹۴,۰۰۰ ۱۶۰,۳۳۳,۰۰۰ ۱۶۳,۶۴۵,۰۰۰ ۱۶۷,۰۵۰,۰۰۰ ۱۷۰,۵۶۰,۰۰۰ ۱۷۴,۱۸۴,۰۰۰ ۱۷۷,۹۱۲,۰۰۰ ۱۸۱,۷۱۳,۰۰۰ ۱۸۵,۵۴۶,۰۰۰ ۱۸۹,۳۸۱,۰۰۰ ۱۹۳,۲۰۳,۰۰۰ ۱۹۷,۰۱۶,۰۰۰
۷ نیجریه ۱۳۸,۹۳۹,۰۰۰ ۱۴۲,۶۱۴,۰۰۰ ۱۴۶,۴۱۷,۰۰۰ ۱۵۰,۳۴۷,۰۰۰ ۱۵۴,۴۰۲,۰۰۰ ۱۵۸,۵۷۸,۰۰۰ ۱۶۲,۸۷۷,۰۰۰ ۱۶۷,۲۹۷,۰۰۰ ۱۷۱,۸۲۹,۰۰۰ ۱۷۶,۴۶۰,۰۰۰ ۱۸۱,۱۸۲,۰۰۰ ۱۸۵,۹۹۰,۰۰۰ ۱۹۰,۸۸۶,۰۰۰
۸ بنگلادش ۱۴۳,۴۳۱,۰۰۰ ۱۴۵,۳۶۸,۰۰۰ ۱۴۷,۱۳۹,۰۰۰ ۱۴۸,۸۰۶,۰۰۰ ۱۵۰,۴۵۵,۰۰۰ ۱۵۲,۱۴۹,۰۰۰ ۱۵۳,۹۱۲,۰۰۰ ۱۵۵,۷۲۷,۰۰۰ ۱۵۷,۵۷۱,۰۰۰ ۱۵۹,۴۰۵,۰۰۰ ۱۶۱,۲۰۱,۰۰۰ ۱۶۲,۹۵۲,۰۰۰ ۱۶۴,۶۷۰,۰۰۰
۹ روسیه ۱۴۳,۵۱۹,۰۰۰ ۱۴۳,۰۵۰,۰۰۰ ۱۴۲,۸۰۵,۰۰۰ ۱۴۲,۷۴۲,۰۰۰ ۱۴۲,۷۸۵,۰۰۰ ۱۴۲,۸۴۹,۰۰۰ ۱۴۲,۹۶۱,۰۰۰ ۱۴۳,۲۰۲,۰۰۰ ۱۴۳,۵۰۷,۰۰۰ ۱۴۳,۸۲۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۹۷,۰۰۰ ۱۴۴,۳۴۲,۰۰۰ ۱۴۴,۴۹۵,۰۰۰
۱۰ مکزیک ۱۰۸,۴۷۲,۰۰۰ ۱۱۰,۰۹۲,۰۰۰ ۱۱۱,۸۳۶,۰۰۰ ۱۱۳,۶۶۲,۰۰۰ ۱۱۵,۵۰۵,۰۰۰ ۱۱۷,۳۱۹,۰۰۰ ۱۱۹,۰۹۰,۰۰۰ ۱۲۰,۸۲۸,۰۰۰ ۱۲۲,۵۳۶,۰۰۰ ۱۲۴,۲۲۲,۰۰۰ ۱۲۵,۸۹۱,۰۰۰ ۱۲۷,۵۴۰,۰۰۰ ۱۲۹,۱۶۳,۰۰۰
۱۱ ژاپن ۱۲۷,۷۷۳,۰۰۰ ۱۲۷,۸۵۴,۰۰۰ ۱۲۸,۰۰۱,۰۰۰ ۱۲۸,۰۶۳,۰۰۰ ۱۲۸,۰۴۷,۰۰۰ ۱۲۸,۰۷۰,۰۰۰ ۱۲۷,۸۳۳,۰۰۰ ۱۲۷,۶۲۹,۰۰۰ ۱۲۷,۴۴۵,۰۰۰ ۱۲۷,۲۷۶,۰۰۰ ۱۲۷,۱۴۱,۰۰۰ ۱۲۶,۹۹۵,۰۰۰ ۱۲۶,۷۸۶,۰۰۰
۱۲ فیلیپین ۸۶,۲۷۴,۲۰۰ ۸۷,۸۰۹,۴۰۰ ۸۹,۲۹۳,۵۰۰ ۹۰,۷۵۱,۹۰۰ ۹۲,۲۲۰,۹۰۰ ۹۳,۷۲۶,۶۰۰ ۹۵,۲۷۷,۹۰۰ ۹۶,۸۶۶,۶۰۰ ۹۸,۴۸۱,۰۰۰ ۱۰۰,۱۰۲,۰۰۰ ۱۰۱,۷۱۶,۰۰۰ ۱۰۳,۳۲۰,۰۰۰ ۱۰۴,۹۱۸,۰۰۰
۱۳ مصر ۷۶,۷۷۸,۲۰۰ ۷۸,۱۵۹,۰۰۰ ۷۹,۵۳۷,۳۰۰ ۸۰,۹۵۳,۹۰۰ ۸۲,۴۶۵,۰۰۰ ۸۴,۱۰۷,۶۰۰ ۸۵,۸۹۷,۶۰۰ ۸۷,۸۱۳,۳۰۰ ۸۹,۸۰۷,۴۰۰ ۹۱,۸۱۲,۶۰۰ ۹۳,۷۷۸,۲۰۰ ۹۵,۶۸۸,۷۰۰ ۹۷,۵۵۳,۲۰۰
۱۴ ویتنام ۸۲,۳۹۲,۱۰۰ ۸۳,۳۱۱,۲۰۰ ۸۴,۲۱۸,۵۰۰ ۸۵,۱۱۸,۷۰۰ ۸۶,۰۲۵,۰۰۰ ۸۶,۹۳۲,۵۰۰ ۸۷,۸۶۰,۳۰۰ ۸۸,۸۰۹,۲۰۰ ۸۹,۷۵۹,۵۰۰ ۹۰,۷۲۸,۹۰۰ ۹۱,۷۱۳,۳۰۰ ۹۲,۷۰۱,۱۰۰ ۹۵,۵۴۰,۸۰۰
۱۵ آلمان ۸۲,۴۶۹,۴۰۰ ۸۲,۳۷۶,۴۰۰ ۸۲,۲۶۶,۴۰۰ ۸۲,۱۱۰,۱۰۰ ۸۱,۹۰۲,۳۰۰ ۸۱,۷۷۶,۹۰۰ ۸۰,۲۷۵,۰۰۰ ۸۰,۴۲۵,۸۰۰ ۸۰,۶۴۵,۶۰۰ ۸۰,۹۸۲,۵۰۰ ۸۱,۶۸۶,۶۰۰ ۸۲,۶۶۷,۷۰۰ ۸۲,۶۹۵,۰۰۰
۱۶ ایران ۷۰,۴۲۱,۸۰۰ ۷۱,۲۲۷,۹۰۰ ۷۲,۰۳۱,۱۰۰ ۷۲,۸۴۵,۵۰۰ ۷۳,۶۸۷,۶۰۰ ۷۴,۵۶۷,۵۰۰ ۷۵,۴۹۱,۶۰۰ ۷۶,۴۵۳,۶۰۰ ۷۷,۴۳۵,۴۰۰ ۷۸,۴۱۱,۱۰۰ ۷۹,۳۶۰,۵۰۰ ۸۰,۲۷۷,۴۰۰ ۸۱,۱۶۲,۸۰۰
۱۷ ترکیه ۶۷,۹۰۳,۴۰۰ ۶۸,۷۶۳,۴۰۰ ۶۹,۵۹۷,۳۰۰ ۷۰,۴۴۰,۰۰۰ ۷۱,۳۳۹,۲۰۰ ۷۲,۳۲۶,۹۰۰ ۷۳,۴۰۹,۵۰۰ ۷۴,۵۶۹,۹۰۰ ۷۵,۷۸۷,۳۰۰ ۷۷,۰۳۰,۶۰۰ ۷۸,۲۷۱,۵۰۰ ۷۹,۵۱۲,۴۰۰ ۸۰,۷۴۵,۰۰۰
۱۸ تایلند ۶۵,۴۲۵,۵۰۰ ۶۵,۸۲۴,۲۰۰ ۶۶,۱۹۵,۶۰۰ ۶۶,۵۴۵,۸۰۰ ۶۶,۸۸۱,۹۰۰ ۶۷,۲۰۸,۸۰۰ ۶۷,۵۳۰,۱۰۰ ۶۷,۸۴۴,۰۰۰ ۶۸,۱۴۳,۱۰۰ ۶۸,۴۱۶,۸۰۰ ۶۸,۶۵۷,۶۰۰ ۶۸,۸۶۳,۵۰۰ ۶۹,۰۳۷,۵۰۰
۱۹ فرانسه ۶۳,۱۷۹,۴۰۰ ۶۳,۶۲۱,۴۰۰ ۶۴,۰۱۶,۲۰۰ ۶۴,۳۷۵,۰۰۰ ۶۴,۷۰۷,۰۰۰ ۶۵,۰۲۷,۵۰۰ ۶۵,۳۴۲,۸۰۰ ۶۵,۶۵۹,۸۰۰ ۶۵,۹۹۸,۶۰۰ ۶۶,۳۳۲,۰۰۰ ۶۶,۶۲۴,۱۰۰ ۶۶,۸۹۶,۱۰۰ ۶۷,۱۱۸,۶۰۰
۲۰ انگلستان ۶۰,۴۰۱,۲۰۰ ۶۰,۸۴۶,۸۰۰ ۶۱,۳۲۲,۵۰۰ ۶۱,۸۰۷,۰۰۰ ۶۲,۲۷۶,۳۰۰ ۶۲,۷۶۶,۴۰۰ ۶۳,۲۵۸,۹۰۰ ۶۳,۷۰۰,۳۰۰ ۶۴,۱۲۸,۲۰۰ ۶۴,۶۱۳,۲۰۰ ۶۵,۱۲۸,۹۰۰ ۶۵,۶۳۷,۲۰۰ ۶۶,۰۲۲,۳۰۰
۲۱ ایتالیا ۵۷,۹۶۹,۵۰۰ ۵۸,۱۴۴,۰۰۰ ۵۸,۴۳۸,۳۰۰ ۵۸,۸۲۶,۷۰۰ ۵۹,۰۹۵,۴۰۰ ۵۹,۲۷۷,۴۰۰ ۵۹,۳۷۹,۴۰۰ ۵۹,۵۳۹,۷۰۰ ۶۰,۲۳۳,۹۰۰ ۶۰,۷۸۹,۱۰۰ ۶۰,۷۳۰,۶۰۰ ۶۰,۶۰۰,۶۰۰ ۶۰,۵۵۱,۴۰۰
۲۲ آفریقای جنوبی ۴۷,۶۰۶,۷۰۰ ۴۸,۲۳۳,۸۰۰ ۴۸,۸۸۳,۸۰۰ ۴۹,۵۵۷,۶۰۰ ۵۰,۲۵۵,۸۰۰ ۵۰,۹۷۹,۴۰۰ ۵۱,۷۲۹,۳۰۰ ۵۲,۵۰۶,۵۰۰ ۵۳,۳۱۲,۰۰۰ ۵۴,۱۴۶,۷۰۰ ۵۵,۰۱۲,۰۰۰ ۵۵,۹۰۸,۹۰۰ ۵۶,۷۱۷,۲۰۰
۲۳ کره جنوبی ۴۸,۱۸۴,۶۰۰ ۴۸,۴۳۸,۳۰۰ ۴۸,۶۸۳,۶۰۰ ۴۹,۰۵۴,۷۰۰ ۴۹,۳۰۷,۸۰۰ ۴۹,۵۵۴,۱۰۰ ۴۹,۹۳۶,۶۰۰ ۵۰,۱۹۹,۹۰۰ ۵۰,۴۲۸,۹۰۰ ۵۰,۷۴۶,۷۰۰ ۵۱,۰۱۴,۹۰۰ ۵۱,۲۴۵,۷۰۰ ۵۱,۴۶۶,۲۰۰
۲۴ کنیا ۳۶,۰۴۸,۳۰۰ ۳۷,۰۵۲,۰۰۰ ۳۸,۰۸۵,۹۰۰ ۳۹,۱۴۸,۴۰۰ ۴۰,۲۳۷,۲۰۰ ۴۱,۳۵۰,۲۰۰ ۴۲,۴۸۶,۸۰۰ ۴۳,۶۴۶,۶۰۰ ۴۴,۸۲۶,۸۰۰ ۴۶,۰۲۴,۲۰۰ ۴۷,۲۳۶,۳۰۰ ۴۸,۴۶۱,۶۰۰ ۴۹,۶۹۹,۹۰۰
۲۵ کلمبیا ۴۳,۲۸۵,۶۰۰ ۴۳,۸۳۵,۷۰۰ ۴۴,۳۷۴,۶۰۰ ۴۴,۹۰۱,۵۰۰ ۴۵,۴۱۶,۲۰۰ ۴۵,۹۱۸,۱۰۰ ۴۶,۴۰۶,۶۰۰ ۴۶,۸۸۱,۵۰۰ ۴۷,۳۴۳,۰۰۰ ۴۷,۷۹۱,۹۰۰ ۴۸,۲۲۸,۷۰۰ ۴۸,۶۵۳,۴۰۰ ۴۹,۰۶۵,۶۰۰
۲۶ اسپانیا ۴۳,۶۵۳,۲۰۰ ۴۴,۳۹۷,۳۰۰ ۴۵,۲۲۶,۸۰۰ ۴۵,۹۵۴,۱۰۰ ۴۶,۳۶۲,۹۰۰ ۴۶,۵۷۶,۹۰۰ ۴۶,۷۴۲,۷۰۰ ۴۶,۷۷۳,۱۰۰ ۴۶,۶۲۰,۰۰۰ ۴۶,۴۸۰,۹۰۰ ۴۶,۴۴۷,۷۰۰ ۴۶,۴۴۴,۰۰۰ ۴۶,۵۷۲,۰۰۰
۲۷ اوکراین ۴۷,۱۰۵,۲۰۰ ۴۶,۷۸۷,۸۰۰ ۴۶,۵۰۹,۴۰۰ ۴۶,۲۵۸,۲۰۰ ۴۶,۰۵۳,۳۰۰ ۴۵,۸۷۰,۷۰۰ ۴۵,۷۰۶,۱۰۰ ۴۵,۵۹۳,۳۰۰ ۴۵,۴۸۹,۶۰۰ ۴۵,۲۷۱,۹۰۰ ۴۵,۱۵۴,۰۰۰ ۴۵,۰۰۴,۶۰۰ ۴۴,۸۳۱,۲۰۰
۲۸ آرژانتین ۳۹,۱۴۵,۵۰۰ ۳۹,۵۵۸,۹۰۰ ۳۹,۹۷۰,۲۰۰ ۴۰,۳۸۲,۴۰۰ ۴۰,۷۹۹,۴۰۰ ۴۱,۲۲۳,۹۰۰ ۴۱,۶۵۶,۹۰۰ ۴۲,۰۹۶,۷۰۰ ۴۲,۵۳۹,۹۰۰ ۴۲,۹۸۱,۵۰۰ ۴۳,۴۱۷,۸۰۰ ۴۳,۸۴۷,۴۰۰ ۴۴,۲۷۱,۰۰۰
۲۹ الجزایر ۳۳,۲۸۸,۴۰۰ ۳۳,۷۷۷,۹۰۰ ۳۴,۳۰۰,۱۰۰ ۳۴,۸۶۰,۷۰۰ ۳۵,۴۶۵,۸۰۰ ۳۶,۱۱۷,۶۰۰ ۳۶,۸۱۹,۶۰۰ ۳۷,۵۶۵,۸۰۰ ۳۸,۳۳۸,۶۰۰ ۳۹,۱۱۳,۳۰۰ ۳۹,۸۷۱,۵۰۰ ۴۰,۶۰۶,۱۰۰ ۴۱,۳۱۸,۱۰۰
۳۰ عراق ۲۷,۰۰۸,۴۰۰ ۲۷,۶۹۷,۹۰۰ ۲۸,۳۹۰,۴۰۰ ۲۹,۱۱۱,۴۰۰ ۲۹,۸۹۴,۷۰۰ ۳۰,۷۶۲,۷۰۰ ۳۱,۷۲۷,۱۰۰ ۳۲,۷۷۶,۶۰۰ ۳۳,۸۸۳,۱۰۰ ۳۵,۰۰۶,۱۰۰ ۳۶,۱۱۵,۶۰۰ ۳۷,۲۰۲,۶۰۰ ۳۸,۲۷۴,۶۰۰
۳۱ لهستان ۳۸,۱۶۵,۴۰۰ ۳۸,۱۴۱,۳۰۰ ۳۸,۱۲۰,۶۰۰ ۳۸,۱۲۵,۸۰۰ ۳۸,۱۵۱,۶۰۰ ۳۸,۰۴۲,۸۰۰ ۳۸,۰۶۳,۳۰۰ ۳۸,۰۶۳,۲۰۰ ۳۸,۰۴۰,۲۰۰ ۳۸,۰۱۱,۷۰۰ ۳۷,۹۸۶,۴۰۰ ۳۷,۹۴۸,۰۰۰ ۳۷,۹۷۵,۸۰۰
۳۲ کانادا ۳۲,۳۱۲,۰۰۰ ۳۲,۵۷۰,۵۰۰ ۳۲,۸۸۷,۹۰۰ ۳۳,۲۴۵,۸۰۰ ۳۳,۶۲۸,۶۰۰ ۳۴,۰۰۵,۳۰۰ ۳۴,۳۴۲,۸۰۰ ۳۴,۷۵۰,۵۰۰ ۳۵,۱۵۵,۵۰۰ ۳۵,۵۴۴,۶۰۰ ۳۵,۸۴۸,۶۰۰ ۳۶,۲۸۶,۴۰۰ ۳۶,۷۰۸,۱۰۰
۳۳ مراکش ۳۰,۵۲۱,۱۰۰ ۳۰,۸۶۹,۳۰۰ ۳۱,۲۲۵,۹۰۰ ۳۱,۵۹۶,۹۰۰ ۳۱,۹۸۹,۹۰۰ ۳۲,۴۰۹,۶۰۰ ۳۲,۸۵۸,۸۰۰ ۳۳,۳۳۳,۸۰۰ ۳۳,۸۲۴,۸۰۰ ۳۴,۳۱۸,۱۰۰ ۳۴,۸۰۳,۳۰۰ ۳۵,۲۷۶,۸۰۰ ۳۵,۷۳۹,۶۰۰
۳۴ افغانستان ۲۵,۰۷۰,۸۰۰ ۲۵,۸۹۳,۴۰۰ ۲۶,۶۱۶,۸۰۰ ۲۷,۲۹۴,۰۰۰ ۲۸,۰۰۴,۳۰۰ ۲۸,۸۰۳,۲۰۰ ۲۹,۷۰۸,۶۰۰ ۳۰,۶۹۷,۰۰۰ ۳۱,۷۳۱,۷۰۰ ۳۲,۷۵۸,۰۰۰ ۳۳,۷۳۶,۵۰۰ ۳۴,۶۵۶,۰۰۰ ۳۵,۵۳۰,۱۰۰
۳۵ عربستان ۲۳,۹۰۵,۷۰۰ ۲۴,۵۷۸,۳۰۰ ۲۵,۲۵۲,۶۰۰ ۲۵,۹۴۰,۸۰۰ ۲۶,۶۶۱,۵۰۰ ۲۷,۴۲۵,۷۰۰ ۲۸,۲۳۸,۰۰۰ ۲۹,۰۸۶,۴۰۰ ۲۹,۹۴۴,۵۰۰ ۳۰,۷۷۶,۷۰۰ ۳۱,۵۵۷,۱۰۰ ۳۲,۲۷۵,۷۰۰ ۳۲,۹۳۸,۲۰۰
۳۶ ازبکستان ۲۶,۱۶۷,۰۰۰ ۲۶,۴۸۸,۲۰۰ ۲۶,۸۶۸,۰۰۰ ۲۷,۳۰۲,۸۰۰ ۲۷,۷۶۷,۴۰۰ ۲۸,۵۶۲,۴۰۰ ۲۹,۳۳۹,۴۰۰ ۲۹,۷۷۴,۵۰۰ ۳۰,۲۴۳,۲۰۰ ۳۰,۷۵۷,۷۰۰ ۳۱,۲۹۸,۹۰۰ ۳۱,۸۴۸,۲۰۰ ۳۲,۳۸۷,۲۰۰
۳۷ پرو ۲۷,۶۱۰,۴۰۰ ۲۷,۹۴۹,۹۰۰ ۲۸,۲۹۲,۷۰۰ ۲۸,۶۴۲,۰۰۰ ۲۹,۰۰۱,۵۰۰ ۲۹,۳۷۳,۶۰۰ ۲۹,۷۶۰,۰۰۰ ۳۰,۱۵۹,۰۰۰ ۳۰,۵۶۵,۷۰۰ ۳۰,۹۷۳,۴۰۰ ۳۱,۳۷۶,۷۰۰ ۳۱,۷۷۳,۸۰۰ ۳۲,۱۶۵,۵۰۰
۳۸ ونزوئلا ۲۶,۷۸۴,۲۰۰ ۲۷,۲۳۹,۲۰۰ ۲۷,۶۹۲,۰۰۰ ۲۸,۱۴۱,۷۰۰ ۲۸,۵۸۷,۳۰۰ ۲۹,۰۲۸,۰۰۰ ۲۹,۴۶۳,۳۰۰ ۲۹,۸۹۳,۱۰۰ ۳۰,۳۱۷,۸۰۰ ۳۰,۷۳۸,۴۰۰ ۳۱,۱۵۵,۱۰۰ ۳۱,۵۶۸,۲۰۰ ۳۱,۹۷۷,۱۰۰
۳۹ مالزی ۲۵,۶۵۹,۴۰۰ ۲۶,۱۴۳,۶۰۰ ۲۶,۶۲۵,۸۰۰ ۲۷,۱۱۱,۱۰۰ ۲۷,۶۰۵,۴۰۰ ۲۸,۱۱۲,۳۰۰ ۲۸,۶۳۵,۱۰۰ ۲۹,۱۷۰,۵۰۰ ۲۹,۷۰۶,۷۰۰ ۳۰,۲۲۸,۰۰۰ ۳۰,۷۲۳,۲۰۰ ۳۱,۱۸۷,۳۰۰ ۳۱,۶۲۴,۳۰۰
۴۰ آنگولا ۱۹,۵۵۲,۵۰۰ ۲۰,۲۶۲,۴۰۰ ۲۰,۹۹۷,۷۰۰ ۲۱,۷۵۹,۴۰۰ ۲۲,۵۴۹,۵۰۰ ۲۳,۳۶۹,۱۰۰ ۲۴,۲۱۸,۶۰۰ ۲۵,۰۹۶,۲۰۰ ۲۵,۹۹۸,۳۰۰ ۲۶,۹۲۰,۵۰۰ ۲۷,۸۵۹,۳۰۰ ۲۸,۸۱۳,۵۰۰ ۲۹,۷۸۴,۲۰۰
۴۱ نپال ۲۵,۶۴۰,۳۰۰ ۲۵,۹۴۰,۶۰۰ ۲۶,۲۱۴,۸۰۰ ۲۶,۴۷۵,۹۰۰ ۲۶,۷۴۱,۱۰۰ ۲۷,۰۲۳,۱۰۰ ۲۷,۳۲۷,۱۰۰ ۲۷,۶۴۹,۹۰۰ ۲۷,۹۸۵,۳۰۰ ۲۸,۳۲۳,۲۰۰ ۲۸,۶۵۶,۳۰۰ ۲۸,۹۸۲,۸۰۰ ۲۹,۳۰۵,۰۰۰
۴۲ یمن ۲۰,۵۸۲,۹۰۰ ۲۱,۱۶۰,۵۰۰ ۲۱,۷۵۱,۶۰۰ ۲۲,۳۵۶,۴۰۰ ۲۲,۹۷۴,۹۰۰ ۲۳,۶۰۶,۸۰۰ ۲۴,۲۵۲,۲۰۰ ۲۴,۹۱۰,۰۰۰ ۲۵,۵۷۶,۳۰۰ ۲۶,۲۴۶,۳۰۰ ۲۶,۹۱۶,۲۰۰ ۲۷,۵۸۴,۲۰۰ ۲۸,۲۵۰,۴۰۰
۴۳ کره شمالی ۲۳,۹۰۴,۲۰۰ ۲۴,۰۶۱,۱۰۰ ۲۴,۲۰۳,۳۰۰ ۲۴,۳۳۵,۱۰۰ ۲۴,۴۶۳,۰۰۰ ۲۴,۵۹۱,۶۰۰ ۲۴,۷۲۲,۳۰۰ ۲۴,۸۵۴,۰۰۰ ۲۴,۹۸۶,۰۰۰ ۲۵,۱۱۶,۴۰۰ ۲۵,۲۴۳,۹۰۰ ۲۵,۳۶۸,۶۰۰ ۲۵,۴۹۱,۰۰۰
۴۴ استرالیا ۲۰,۳۹۴,۸۰۰ ۲۰,۶۹۷,۹۰۰ ۲۰,۸۲۷,۶۰۰ ۲۱,۲۴۹,۲۰۰ ۲۱,۶۹۱,۷۰۰ ۲۲,۰۳۱,۸۰۰ ۲۲,۳۴۰,۰۰۰ ۲۲,۷۲۸,۳۰۰ ۲۳,۱۱۷,۴۰۰ ۲۳,۴۶۰,۷۰۰ ۲۳,۷۸۹,۳۰۰ ۲۴,۱۲۷,۲۰۰ ۲۴,۵۹۸,۹۰۰
۴۵ کامرون ۱۷,۴۲۰,۸۰۰ ۱۷,۸۹۹,۶۰۰ ۱۸,۳۹۵,۴۰۰ ۱۸,۹۰۷,۰۰۰ ۱۹,۴۳۲,۵۰۰ ۱۹,۹۷۰,۵۰۰ ۲۰,۵۲۰,۴۰۰ ۲۱,۰۸۲,۴۰۰ ۲۱,۶۵۵,۷۰۰ ۲۲,۲۳۹,۹۰۰ ۲۲,۸۳۴,۵۰۰ ۲۳,۴۳۹,۲۰۰ ۲۴,۰۵۳,۷۰۰
۴۶ سریلانکا ۱۹,۳۷۳,۰۰۰ ۱۹,۵۲۰,۰۰۰ ۱۹,۶۶۸,۰۰۰ ۱۹,۸۱۷,۰۰۰ ۱۹,۹۶۸,۰۰۰ ۲۰,۱۱۹,۰۰۰ ۲۰,۲۷۱,۰۰۰ ۲۰,۴۲۵,۰۰۰ ۲۰,۵۸۵,۰۰۰ ۲۰,۷۷۱,۰۰۰ ۲۰,۹۶۶,۰۰۰ ۲۱,۲۰۳,۰۰۰ ۲۱,۴۴۴,۰۰۰
۴۷ رومانی ۲۱,۳۱۹,۷۰۰ ۲۱,۱۹۳,۸۰۰ ۲۰,۸۸۳,۰۰۰ ۲۰,۵۳۷,۹۰۰ ۲۰,۳۶۷,۵۰۰ ۲۰,۲۴۶,۹۰۰ ۲۰,۱۴۷,۵۰۰ ۲۰,۰۵۸,۰۰۰ ۱۹,۹۸۳,۷۰۰ ۱۹,۹۰۹,۰۰۰ ۱۹,۸۱۵,۵۰۰ ۱۹,۷۰۵,۳۰۰ ۱۹,۵۸۶,۵۰۰
۴۸ سوریه ۱۸,۲۹۴,۶۰۰ ۱۸,۹۱۵,۰۰۰ ۱۹,۶۳۲,۸۰۰ ۲۰,۳۲۵,۴۰۰ ۲۰,۸۲۴,۹۰۰ ۲۱,۰۱۸,۸۰۰ ۲۰,۸۶۴,۰۰۰ ۲۰,۴۲۰,۷۰۰ ۱۹,۸۰۹,۱۰۰ ۱۹,۲۰۳,۱۰۰ ۱۸,۷۳۵,۰۰۰ ۱۸,۴۳۰,۵۰۰ ۱۸,۲۶۹,۹۰۰
۴۹ شیلی ۱۶,۱۴۷,۱۰۰ ۱۶,۳۱۹,۸۰۰ ۱۶,۴۹۱,۷۰۰ ۱۶,۶۶۱,۹۰۰ ۱۶,۸۲۹,۴۰۰ ۱۶,۹۹۳,۴۰۰ ۱۷,۱۵۳,۴۰۰ ۱۷,۳۰۹,۷۰۰ ۱۷,۴۶۳,۰۰۰ ۱۷,۶۱۳,۸۰۰ ۱۷,۷۶۲,۷۰۰ ۱۷,۹۰۹,۸۰۰ ۱۸,۰۵۴,۷۰۰
۵۰ قزاقستان ۱۵,۱۴۷,۰۰۰ ۱۵,۳۰۸,۱۰۰ ۱۵,۴۸۴,۲۰۰ ۱۵,۶۷۴,۰۰۰ ۱۶,۰۹۲,۷۰۰ ۱۶,۳۲۱,۶۰۰ ۱۶,۵۵۶,۶۰۰ ۱۶,۷۹۱,۴۰۰ ۱۷,۰۳۵,۳۰۰ ۱۷,۲۸۹,۲۰۰ ۱۷,۵۴۴,۱۰۰ ۱۷,۷۹۷,۰۰۰ ۱۸,۰۳۷,۶۰۰
۵۱ هلند ۱۶,۳۱۹,۹۰۰ ۱۶,۳۴۶,۱۰۰ ۱۶,۳۸۱,۷۰۰ ۱۶,۴۴۵,۶۰۰ ۱۶,۵۳۰,۴۰۰ ۱۶,۶۱۵,۴۰۰ ۱۶,۶۹۳,۱۰۰ ۱۶,۷۵۵,۰۰۰ ۱۶,۸۰۴,۴۰۰ ۱۶,۸۶۵,۰۰۰ ۱۶,۹۳۹,۹۰۰ ۱۷,۰۱۸,۴۰۰ ۱۷,۱۳۲,۹۰۰
۵۲ اکوادور ۱۳,۷۳۵,۲۰۰ ۱۳,۹۶۷,۵۰۰ ۱۴,۲۰۵,۵۰۰ ۱۴,۴۴۷,۶۰۰ ۱۴,۶۹۱,۳۰۰ ۱۴,۹۳۴,۷۰۰ ۱۵,۱۷۷,۴۰۰ ۱۵,۴۱۹,۷۰۰ ۱۵,۶۶۱,۵۰۰ ۱۵,۹۰۳,۱۰۰ ۱۶,۱۴۴,۴۰۰ ۱۶,۳۸۵,۱۰۰ ۱۶,۶۲۴,۹۰۰
۵۳ سنگال ۱۱,۲۵۱,۳۰۰ ۱۱,۵۵۶,۸۰۰ ۱۱,۸۷۳,۶۰۰ ۱۲,۲۰۴,۰۰۰ ۱۲,۵۵۰,۹۰۰ ۱۲,۹۱۶,۲۰۰ ۱۳,۳۰۰,۹۰۰ ۱۳,۷۰۳,۵۰۰ ۱۴,۱۲۰,۳۰۰ ۱۴,۵۴۶,۱۰۰ ۱۴,۹۷۷,۰۰۰ ۱۵,۴۱۱,۶۰۰ ۱۵,۸۵۰,۶۰۰
۵۴ تونس ۱۰,۱۰۲,۵۰۰ ۱۰,۱۹۶,۱۰۰ ۱۰,۲۹۸,۱۰۰ ۱۰,۴۰۷,۳۰۰ ۱۰,۵۲۱,۸۰۰ ۱۰,۶۳۹,۹۰۰ ۱۰,۷۶۱,۵۰۰ ۱۰,۸۸۶,۷۰۰ ۱۱,۰۱۴,۶۰۰ ۱۱,۱۴۳,۹۰۰ ۱۱,۲۷۳,۷۰۰ ۱۱,۴۰۳,۲۰۰ ۱۱,۵۳۲,۱۰۰
۵۵ کوبا ۱۱,۲۸۴,۳۰۰ ۱۱,۲۹۶,۲۰۰ ۱۱,۳۰۳,۷۰۰ ۱۱,۳۰۹,۸۰۰ ۱۱,۳۱۸,۶۰۰ ۱۱,۳۳۳,۱۰۰ ۱۱,۳۵۴,۷۰۰ ۱۱,۳۸۲,۱۰۰ ۱۱,۴۱۲,۲۰۰ ۱۱,۴۳۹,۸۰۰ ۱۱,۴۶۱,۴۰۰ ۱۱,۴۷۶,۰۰۰ ۱۱,۴۸۴,۶۰۰
۵۶ بلژیک ۱۰,۴۷۸,۶۰۰ ۱۰,۵۴۸,۰۰۰ ۱۰,۶۲۵,۷۰۰ ۱۰,۷۱۰,۰۰۰ ۱۰,۷۹۶,۵۰۰ ۱۰,۸۹۵,۶۰۰ ۱۱,۰۴۷,۷۰۰ ۱۱,۱۲۸,۲۰۰ ۱۱,۱۸۲,۸۰۰ ۱۱,۲۰۹,۱۰۰ ۱۱,۲۷۴,۲۰۰ ۱۱,۳۴۸,۲۰۰ ۱۱,۳۷۲,۱۰۰
۵۷ بولیوی ۹,۱۲۵,۴۱۰ ۹,۲۸۳,۳۳۰ ۹,۴۴۱,۴۴۰ ۹,۵۹۹,۸۶۰ ۹,۷۵۸,۷۵۰ ۹,۹۱۸,۲۴۰ ۱۰,۰۷۸,۳۰۰ ۱۰,۲۳۹,۰۰۰ ۱۰,۴۰۰,۳۰۰ ۱۰,۵۶۲,۲۰۰ ۱۰,۷۲۴,۷۰۰ ۱۰,۸۸۷,۹۰۰ ۱۱,۰۵۱,۶۰۰
۵۸ یونان ۱۰,۹۸۷,۳۰۰ ۱۱,۰۲۰,۴۰۰ ۱۱,۰۴۸,۵۰۰ ۱۱,۰۷۷,۸۰۰ ۱۱,۱۰۷,۰۰۰ ۱۱,۱۲۱,۳۰۰ ۱۱,۱۰۴,۹۰۰ ۱۱,۰۴۵,۰۰۰ ۱۰,۹۶۵,۲۰۰ ۱۰,۸۹۲,۴۰۰ ۱۰,۸۲۰,۹۰۰ ۱۰,۷۴۶,۷۰۰ ۱۰,۷۶۰,۴۰۰
۵۹ جمهوری چک ۱۰,۲۱۱,۲۰۰ ۱۰,۲۳۸,۹۰۰ ۱۰,۲۹۸,۸۰۰ ۱۰,۳۸۴,۶۰۰ ۱۰,۴۴۳,۹۰۰ ۱۰,۴۷۴,۴۰۰ ۱۰,۴۹۶,۱۰۰ ۱۰,۵۱۰,۸۰۰ ۱۰,۵۱۴,۳۰۰ ۱۰,۵۲۵,۳۰۰ ۱۰,۵۴۶,۱۰۰ ۱۰,۵۶۱,۶۰۰ ۱۰,۵۹۱,۳۰۰
۶۰ پرتغال ۱۰,۵۰۳,۳۰۰ ۱۰,۵۲۲,۳۰۰ ۱۰,۵۴۳,۰۰۰ ۱۰,۵۵۸,۲۰۰ ۱۰,۵۶۸,۲۰۰ ۱۰,۵۷۳,۱۰۰ ۱۰,۵۵۷,۶۰۰ ۱۰,۵۱۴,۸۰۰ ۱۰,۴۵۷,۳۰۰ ۱۰,۴۰۱,۱۰۰ ۱۰,۳۵۸,۱۰۰ ۱۰,۳۲۴,۶۰۰ ۱۰,۲۹۳,۷۰۰
۶۱ سوئد ۹,۰۲۹,۵۷۰ ۹,۰۸۰,۵۰۰ ۹,۱۴۸,۰۹۰ ۹,۲۱۹,۶۴۰ ۹,۲۹۸,۵۲۰ ۹,۳۷۸,۱۳۰ ۹,۴۴۹,۲۱۰ ۹,۵۱۹,۳۷۰ ۹,۶۰۰,۳۸۰ ۹,۶۹۶,۱۱۰ ۹,۷۹۹,۱۹۰ ۹,۹۰۳,۱۲۰ ۱۰,۰۶۷,۷۰۰
۶۲ آذربایجان ۸,۳۹۱,۸۵۰ ۸,۴۸۴,۵۵۰ ۸,۵۸۱,۳۰۰ ۸,۷۶۳,۴۰۰ ۸,۹۴۷,۲۴۰ ۹,۰۵۴,۳۳۰ ۹,۱۷۳,۰۸۰ ۹,۲۹۵,۷۸۰ ۹,۴۱۶,۸۰۰ ۹,۵۳۵,۰۸۰ ۹,۶۴۹,۳۴۰ ۹,۷۶۲,۲۷۰ ۹,۸۶۲,۴۳۰
۶۳ مجارستان ۱۰,۰۸۷,۱۰۰ ۱۰,۰۷۱,۴۰۰ ۱۰,۰۵۵,۸۰۰ ۱۰,۰۳۸,۲۰۰ ۱۰,۰۲۲,۶۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۹۷۱,۷۳۰ ۹,۹۲۰,۳۶۰ ۹,۸۹۳,۰۸۰ ۹,۸۶۶,۴۷۰ ۹,۸۴۳,۰۳۰ ۹,۸۱۷,۹۶۰ ۹,۷۸۱,۱۳۰
۶۴ اردن ۵,۷۱۴,۱۱۰ ۵,۹۳۴,۲۳۰ ۶,۱۹۳,۱۹۰ ۶,۴۸۹,۸۲۰ ۶,۸۲۱,۱۲۰ ۷,۱۸۲,۳۹۰ ۷,۵۷۴,۹۴۰ ۷,۹۹۲,۵۷۰ ۸,۴۱۳,۴۶۰ ۸,۸۰۹,۳۱۰ ۹,۱۵۹,۳۰۰ ۹,۴۵۵,۸۰۰ ۹,۷۰۲,۳۵۰
۶۵ بلاروس ۹,۶۶۳,۹۲۰ ۹,۶۰۴,۹۲۰ ۹,۵۶۰,۹۵۰ ۹,۵۲۷,۹۸۰ ۹,۵۰۶,۷۶۰ ۹,۴۹۰,۵۸۰ ۹,۴۷۳,۱۷۰ ۹,۴۶۴,۵۰۰ ۹,۴۶۶,۰۰۰ ۹,۴۷۴,۵۱۰ ۹,۴۸۹,۶۲۰ ۹,۵۰۷,۱۲۰ ۹,۵۰۷,۸۸۰
۶۶ امارات عربی متحده ۴,۵۷۹,۵۶۰ ۵,۲۴۲,۰۳۰ ۶,۰۴۴,۰۷۰ ۶,۸۹۴,۲۸۰ ۷,۶۶۶,۳۹۰ ۸,۲۷۰,۶۸۰ ۸,۶۷۲,۴۸۰ ۸,۹۰۰,۴۵۰ ۹,۰۰۶,۲۶۰ ۹,۰۷۰,۸۷۰ ۹,۱۵۴,۳۰۰ ۹,۲۶۹,۶۱۰ ۹,۴۰۰,۱۴۰
۶۷ تاجیکستان ۶,۸۵۴,۱۸۰ ۷,۰۰۰,۵۶۰ ۷,۱۵۲,۳۸۰ ۷,۳۰۹,۷۳۰ ۷,۴۷۲,۸۲۰ ۷,۶۴۱,۶۳۰ ۷,۸۱۵,۹۵۰ ۷,۹۹۵,۰۶۰ ۸,۱۷۷,۸۱۰ ۸,۳۶۲,۷۴۰ ۸,۵۴۸,۶۵۰ ۸,۷۳۴,۹۵۰ ۸,۹۲۱,۳۴۰
۶۸ اتریش ۸,۲۲۷,۸۳۰ ۸,۲۶۸,۶۴۰ ۸,۲۹۵,۴۹۰ ۸,۳۲۱,۵۰۰ ۸,۳۴۳,۳۲۰ ۸,۳۶۳,۴۰۰ ۸,۳۹۱,۶۴۰ ۸,۴۲۹,۹۹۰ ۸,۴۷۹,۳۸۰ ۸,۵۴۱,۵۸۰ ۸,۶۳۳,۱۷۰ ۸,۷۴۷,۳۶۰ ۸,۸۰۹,۲۱۰
۶۹ سوئیس ۷,۴۳۷,۱۲۰ ۷,۴۸۳,۹۳۰ ۷,۵۵۱,۱۲۰ ۷,۶۴۷,۶۸۰ ۷,۷۴۳,۸۳۰ ۷,۸۲۴,۹۱۰ ۷,۹۱۲,۴۰۰ ۷,۹۹۶,۸۶۰ ۸,۰۸۹,۳۵۰ ۸,۱۸۸,۶۵۰ ۸,۲۸۲,۴۰۰ ۸,۳۷۲,۱۰۰ ۸,۴۶۶,۰۲۰
۷۰ بلغارستان ۷,۶۵۸,۹۷۰ ۷,۶۰۱,۰۲۰ ۷,۵۴۵,۳۴۰ ۷,۴۹۲,۵۶۰ ۷,۴۴۴,۴۴۰ ۷,۳۹۵,۶۰۰ ۷,۳۴۸,۳۳۰ ۷,۳۰۵,۸۹۰ ۷,۲۶۵,۱۲۰ ۷,۲۲۳,۹۴۰ ۷,۱۷۷,۹۹۰ ۷,۱۲۷,۸۲۰ ۷,۰۷۵,۹۹۰
۷۱ صربستان ۷,۴۴۰,۷۷۰ ۷,۴۱۱,۵۷۰ ۷,۳۸۱,۵۸۰ ۷,۳۵۰,۲۲۰ ۷,۳۲۰,۸۱۰ ۷,۲۹۱,۴۴۰ ۷,۲۳۴,۱۰۰ ۷,۱۹۹,۰۸۰ ۷,۱۶۴,۱۳۰ ۷,۱۳۰,۵۸۰ ۷,۰۹۵,۳۸۰ ۷,۰۵۷,۴۱۰ ۷,۰۲۲,۲۷۰
۷۲ پاراگوئه ۵,۷۹۵,۴۹۰ ۵,۸۸۲,۸۰۰ ۵,۹۶۶,۱۶۰ ۶,۰۴۷,۱۲۰ ۶,۱۲۷,۸۴۰ ۶,۲۰۹,۸۸۰ ۶,۲۹۳,۷۸۰ ۶,۳۷۹,۲۲۰ ۶,۴۶۵,۷۴۰ ۶,۵۵۲,۵۸۰ ۶,۶۳۹,۱۲۰ ۶,۷۲۵,۳۱۰ ۶,۸۱۱,۳۰۰
۷۳ قرقیزستان ۵,۱۶۲,۶۰۰ ۵,۲۱۸,۴۰۰ ۵,۲۶۸,۴۰۰ ۵,۳۱۸,۷۰۰ ۵,۳۸۳,۳۰۰ ۵,۴۴۷,۹۰۰ ۵,۵۱۴,۶۰۰ ۵,۶۰۷,۲۰۰ ۵,۷۱۹,۶۰۰ ۵,۸۳۵,۵۰۰ ۵,۹۵۶,۹۰۰ ۶,۰۸۲,۷۰۰ ۶,۲۰۱,۵۰۰
۷۴ لبنان ۳,۹۸۶,۸۵۰ ۴,۰۵۷,۳۵۰ ۴,۰۸۶,۴۷۰ ۴,۱۱۱,۰۵۰ ۴,۱۸۳,۱۶۰ ۴,۳۳۷,۱۴۰ ۴,۵۸۸,۳۷۰ ۴,۹۱۶,۴۰۰ ۵,۲۷۶,۱۰۰ ۵,۶۰۳,۲۸۰ ۵,۸۵۱,۴۸۰ ۶,۰۰۶,۶۷۰ ۶,۰۸۲,۳۶۰
۷۵ دانمارک ۵,۴۱۹,۴۳۰ ۵,۴۳۷,۲۷۰ ۵,۴۶۱,۴۴۰ ۵,۴۹۳,۶۲۰ ۵,۵۲۳,۱۰۰ ۵,۵۴۷,۶۸۰ ۵,۵۷۰,۵۷۰ ۵,۵۹۱,۵۷۰ ۵,۶۱۴,۹۳۰ ۵,۶۴۳,۴۸۰ ۵,۶۸۳,۴۸۰ ۵,۷۳۱,۱۲۰ ۵,۷۶۹,۶۰۰
۷۶ ترکمنستان ۴,۷۵۴,۶۴۰ ۴,۸۱۰,۱۰۰ ۴,۸۷۰,۱۴۰ ۴,۹۳۵,۷۶۰ ۵,۰۰۷,۹۵۰ ۵,۰۸۷,۲۱۰ ۵,۱۷۴,۰۶۰ ۵,۲۶۷,۸۴۰ ۵,۳۶۶,۲۸۰ ۵,۴۶۶,۲۴۰ ۵,۵۶۵,۲۸۰ ۵,۶۶۲,۵۴۰ ۵,۷۵۸,۰۸۰
۷۷ سنگاپور ۴,۲۶۵,۷۶۰ ۴,۴۰۱,۳۶۰ ۴,۵۸۸,۶۰۰ ۴,۸۳۹,۴۰۰ ۴,۹۸۷,۵۷۰ ۵,۰۷۶,۷۳۰ ۵,۱۸۳,۶۹۰ ۵,۳۱۲,۴۴۰ ۵,۳۹۹,۱۶۰ ۵,۴۶۹,۷۲۰ ۵,۵۳۵,۰۰۰ ۵,۶۰۷,۲۸۰ ۵,۶۱۲,۲۵۰
۷۸ فنلاند ۵,۲۴۶,۱۰۰ ۵,۲۶۶,۲۷۰ ۵,۲۸۸,۷۲۰ ۵,۳۱۳,۴۰۰ ۵,۳۳۸,۸۷۰ ۵,۳۶۳,۳۵۰ ۵,۳۸۸,۲۷۰ ۵,۴۱۳,۹۷۰ ۵,۴۳۸,۹۷۰ ۵,۴۶۱,۵۱۰ ۵,۴۷۹,۵۳۰ ۵,۴۹۵,۱۰۰ ۵,۵۱۱,۳۰۰
۷۹ اسلواکی ۵,۳۷۲,۸۱۰ ۵,۳۷۳,۰۵۰ ۵,۳۷۴,۶۲۰ ۵,۳۷۹,۲۳۰ ۵,۳۸۶,۴۱۰ ۵,۳۹۱,۴۳۰ ۵,۳۹۸,۳۸۰ ۵,۴۰۷,۵۸۰ ۵,۴۱۳,۳۹۰ ۵,۴۱۸,۶۵۰ ۵,۴۲۳,۸۰۰ ۵,۴۲۸,۷۰۰ ۵,۴۳۹,۸۹۰
۸۰ نروژ ۴,۶۲۳,۲۹۰ ۴,۶۶۰,۶۸۰ ۴,۷۰۹,۱۵۰ ۴,۷۶۸,۲۱۰ ۴,۸۲۸,۷۳۰ ۴,۸۸۹,۲۵۰ ۴,۹۵۳,۰۹۰ ۵,۰۱۸,۵۷۰ ۵,۰۷۹,۶۲۰ ۵,۱۳۷,۲۳۰ ۵,۱۸۸,۶۱۰ ۵,۲۳۲,۹۳۰ ۵,۲۸۲,۲۲۰
۸۱ کاستاریکا ۴,۲۴۷,۸۴۰ ۴,۳۰۸,۷۹۰ ۴,۳۶۹,۴۷۰ ۴,۴۲۹,۵۱۰ ۴,۴۸۸,۲۶۰ ۴,۵۴۵,۲۸۰ ۴,۶۰۰,۴۷۰ ۴,۶۵۴,۱۲۰ ۴,۷۰۶,۴۰۰ ۴,۷۵۷,۵۸۰ ۴,۸۰۷,۸۵۰ ۴,۸۵۷,۲۷۰ ۴,۹۰۵,۷۷۰
۸۲ ایرلند ۴,۱۵۹,۹۱۰ ۴,۲۷۳,۵۹۰ ۴,۳۹۸,۹۴۰ ۴,۴۸۹,۵۴۰ ۴,۵۳۵,۳۸۰ ۴,۵۶۰,۱۶۰ ۴,۵۷۶,۷۹۰ ۴,۵۸۶,۹۰۰ ۴,۵۹۸,۲۹۰ ۴,۶۱۷,۲۲۰ ۴,۶۷۶,۸۴۰ ۴,۷۷۳,۱۰۰ ۴,۸۱۳,۶۱۰
۸۳ نیوزلند ۴,۱۳۳,۹۰۰ ۴,۱۸۴,۶۰۰ ۴,۲۲۳,۸۰۰ ۴,۲۵۹,۸۰۰ ۴,۳۰۲,۶۰۰ ۴,۳۵۰,۷۰۰ ۴,۳۸۴,۰۰۰ ۴,۴۰۸,۱۰۰ ۴,۴۴۲,۱۰۰ ۴,۵۰۹,۷۰۰ ۴,۵۹۵,۷۰۰ ۴,۶۹۲,۷۰۰ ۴,۷۹۳,۹۰۰
۸۴ عمان ۲,۵۱۱,۲۷۰ ۲,۵۸۲,۹۹۰ ۲,۶۶۲,۷۶۰ ۲,۷۵۹,۰۱۰ ۲,۸۸۲,۹۴۰ ۳,۰۴۱,۴۶۰ ۳,۲۳۷,۲۷۰ ۳,۴۶۴,۶۴۰ ۳,۷۱۱,۴۸۰ ۳,۹۶۰,۹۲۰ ۴,۱۹۹,۸۱۰ ۴,۴۲۴,۷۶۰ ۴,۶۳۶,۲۶۰
۸۵ کویت ۲,۲۷۶,۶۲۰ ۲,۳۷۷,۲۶۰ ۲,۵۰۳,۴۱۰ ۲,۶۵۲,۳۴۰ ۲,۸۱۸,۹۴۰ ۲,۹۹۸,۰۸۰ ۳,۱۹۱,۰۵۰ ۳,۳۹۵,۵۶۰ ۳,۵۹۸,۳۸۰ ۳,۷۸۲,۴۵۰ ۳,۹۳۵,۷۹۰ ۴,۰۵۲,۵۸۰ ۴,۱۳۶,۵۳۰
۸۶ کرواسی ۴,۴۴۲,۰۰۰ ۴,۴۴۰,۰۰۰ ۴,۴۳۶,۰۰۰ ۴,۴۳۴,۵۱۰ ۴,۴۲۹,۰۸۰ ۴,۴۱۷,۷۸۰ ۴,۲۸۰,۶۲۰ ۴,۲۶۷,۵۶۰ ۴,۲۵۵,۶۹۰ ۴,۲۳۸,۳۹۰ ۴,۲۰۳,۶۰۰ ۴,۱۷۰,۶۰۰ ۴,۱۲۵,۷۰۰
۸۷ پاناما ۳,۳۳۰,۴۶۰ ۳,۳۹۱,۹۰۰ ۳,۴۵۳,۸۱۰ ۳,۵۱۶,۲۷۰ ۳,۵۷۹,۳۸۰ ۳,۶۴۳,۲۲۰ ۳,۷۰۷,۷۸۰ ۳,۷۷۲,۹۴۰ ۳,۸۳۸,۴۶۰ ۳,۹۰۳,۹۹۰ ۳,۹۶۹,۲۵۰ ۴,۰۳۴,۱۲۰ ۴,۰۹۸,۵۹۰
۸۸ گرجستان ۴,۱۹۰,۰۰۰ ۴,۱۳۶,۰۰۰ ۴,۰۸۲,۰۰۰ ۴,۰۳۰,۰۰۰ ۳,۹۷۸,۰۰۰ ۳,۹۲۶,۰۰۰ ۳,۸۷۵,۰۰۰ ۳,۸۲۵,۰۰۰ ۳,۷۷۶,۰۰۰ ۳,۷۲۷,۰۰۰ ۳,۷۱۷,۱۰۰ ۳,۷۱۹,۳۰۰ ۳,۷۱۷,۱۰۰
۸۹ مولداوی ۳,۵۹۵,۱۹۰ ۳,۵۸۵,۲۱۰ ۳,۵۷۶,۹۱۰ ۳,۵۷۰,۱۱۰ ۳,۵۶۵,۶۰۰ ۳,۵۶۲,۰۴۰ ۳,۵۵۹,۹۹۰ ۳,۵۵۹,۵۲۰ ۳,۵۵۸,۵۷۰ ۳,۵۵۶,۴۰۰ ۳,۵۵۴,۱۱۰ ۳,۵۵۲,۰۰۰ ۳,۵۴۹,۷۵۰
۹۰ بوسنی و هرزگوین ۳,۷۸۱,۵۳۰ ۳,۷۷۹,۴۷۰ ۳,۷۷۴,۰۰۰ ۳,۷۶۳,۶۰۰ ۳,۷۴۶,۵۶۰ ۳,۷۲۲,۰۸۰ ۳,۶۸۸,۸۶۰ ۳,۶۴۸,۲۰۰ ۳,۶۰۵,۰۰۰ ۳,۵۶۶,۰۰۰ ۳,۵۳۵,۹۶۰ ۳,۵۱۶,۸۲۰ ۳,۵۰۷,۰۲۰
۹۱ اروگوئه ۳,۳۲۵,۶۱۰ ۳,۳۳۱,۰۴۰ ۳,۳۳۹,۷۴۰ ۳,۳۵۰,۸۲۰ ۳,۳۶۲,۷۶۰ ۳,۳۷۴,۴۲۰ ۳,۳۸۵,۶۲۰ ۳,۳۹۶,۷۸۰ ۳,۴۰۸,۰۰۰ ۳,۴۱۹,۵۵۰ ۳,۴۳۱,۵۵۰ ۳,۴۴۴,۰۱۰ ۳,۴۵۶,۷۵۰
۹۲ ارمنستان ۲,۹۸۱,۲۶۰ ۲,۹۵۸,۵۰۰ ۲,۹۳۳,۰۶۰ ۲,۹۰۸,۲۲۰ ۲,۸۸۸,۵۸۰ ۲,۸۷۷,۳۱۰ ۲,۸۷۵,۵۸۰ ۲,۸۸۱,۹۲۰ ۲,۸۹۳,۵۱۰ ۲,۹۰۶,۲۲۰ ۲,۹۱۶,۹۵۰ ۲,۹۲۴,۸۲۰ ۲,۹۳۰,۴۵۰
۹۳ جامائیکا ۲,۷۴۴,۶۷۰ ۲,۷۶۰,۲۸۰ ۲,۷۷۵,۴۷۰ ۲,۷۹۰,۱۲۰ ۲,۸۰۴,۰۸۰ ۲,۸۱۷,۲۱۰ ۲,۸۲۹,۴۹۰ ۲,۸۴۰,۹۹۰ ۲,۸۵۱,۸۱۰ ۲,۸۶۲,۰۹۰ ۲,۸۷۱,۹۳۰ ۲,۸۸۱,۳۶۰ ۲,۸۹۰,۳۰۰
۹۴ آلبانی ۳,۰۱۱,۴۹۰ ۲,۹۹۲,۵۵۰ ۲,۹۷۰,۰۲۰ ۲,۹۴۷,۳۱۰ ۲,۹۲۷,۵۲۰ ۲,۹۱۳,۰۲۰ ۲,۹۰۵,۲۰۰ ۲,۹۰۰,۴۰۰ ۲,۸۹۵,۰۹۰ ۲,۸۸۹,۱۰۰ ۲,۸۸۰,۷۰۰ ۲,۸۷۶,۱۰۰ ۲,۸۷۳,۴۶۰
۹۵ لیتوانی ۳,۳۲۲,۵۳۰ ۳,۲۶۹,۹۱۰ ۳,۲۳۱,۲۹۰ ۳,۱۹۸,۲۳۰ ۳,۱۶۲,۹۲۰ ۳,۰۹۷,۲۸۰ ۳,۰۲۸,۱۲۰ ۲,۹۸۷,۷۷۰ ۲,۹۵۷,۶۹۰ ۲,۹۳۲,۳۷۰ ۲,۹۰۴,۹۱۰ ۲,۸۷۲,۳۰۰ ۲,۸۲۷,۷۲۰
۹۶ قطر ۸۶۴,۸۶۳ ۱,۰۱۰,۳۸۰ ۱,۱۸۹,۶۳۰ ۱,۳۸۹,۳۴۰ ۱,۵۹۰,۷۸۰ ۱,۷۷۹,۶۸۰ ۱,۹۵۲,۰۵۰ ۲,۱۰۹,۵۷۰ ۲,۲۵۰,۴۷۰ ۲,۳۷۴,۴۲۰ ۲,۴۸۱,۵۴۰ ۲,۵۶۹,۸۰۰ ۲,۶۳۹,۲۱۰
۹۷ اسلوانی ۲,۰۰۰,۴۷۰ ۲,۰۰۶,۸۷۰ ۲,۰۱۸,۱۲۰ ۲,۰۲۱,۳۲۰ ۲,۰۳۹,۶۷۰ ۲,۰۴۸,۵۸۰ ۲,۰۵۲,۸۴۰ ۲,۰۵۷,۱۶۰ ۲,۰۵۹,۹۵۰ ۲,۰۶۱,۹۸۰ ۲,۰۶۳,۵۳۰ ۲,۰۶۴,۸۴۰ ۲,۰۶۶,۷۵۰
۹۸ لتونی ۲,۲۳۸,۸۰۰ ۲,۲۱۸,۳۶۰ ۲,۲۰۰,۳۲۰ ۲,۱۷۷,۳۲۰ ۲,۱۴۱,۶۷۰ ۲,۰۹۷,۵۶۰ ۲,۰۵۹,۷۱۰ ۲,۰۳۴,۳۲۰ ۲,۰۱۲,۶۵۰ ۱,۹۹۳,۷۸۰ ۱,۹۷۷,۵۳۰ ۱,۹۶۰,۴۲۰ ۱,۹۴۰,۷۴۰
۹۹ بحرین ۸۸۹,۱۶۸ ۹۵۸,۴۱۴ ۱,۰۳۵,۸۹۰ ۱,۱۱۴,۵۹۰ ۱,۱۸۵,۰۳۰ ۱,۲۴۰,۸۶۰ ۱,۲۷۸,۲۷۰ ۱,۳۰۰,۲۲۰ ۱,۳۱۵,۴۱۰ ۱,۳۳۶,۴۰۰ ۱,۳۷۱,۸۶۰ ۱,۴۲۵,۱۷۰ ۱,۴۹۲,۵۸۰
۱۰۰ استونی ۱,۳۵۴,۷۸۰ ۱,۳۴۶,۸۱۰ ۱,۳۴۰,۶۸۰ ۱,۳۳۷,۰۹۰ ۱,۳۳۴,۵۲۰ ۱,۳۳۱,۴۸۰ ۱,۳۲۷,۴۴۰ ۱,۳۲۲,۷۰۰ ۱,۳۱۸,۰۰۰ ۱,۳۱۴,۵۴۰ ۱,۳۱۵,۴۱۰ ۱,۳۱۶,۴۸۰ ۱,۳۱۵,۴۸۰
۱۰۱ قبرس ۱,۰۲۷,۶۶۰ ۱,۰۴۵,۵۱۰ ۱,۰۶۳,۷۱۰ ۱,۰۸۱,۵۶۰ ۱,۰۹۸,۰۸۰ ۱,۱۱۲,۶۱۰ ۱,۱۲۴,۸۴۰ ۱,۱۳۵,۰۶۰ ۱,۱۴۳,۹۰۰ ۱,۱۵۲,۳۱۰ ۱,۱۶۰,۹۸۰ ۱,۱۷۰,۱۲۰ ۱,۱۷۹,۵۵۰
۱۰۲ لوکزامبورگ ۴۶۵,۱۵۸ ۴۷۲,۶۳۷ ۴۷۹,۹۹۳ ۴۸۸,۶۵۰ ۴۹۷,۷۸۳ ۵۰۶,۹۵۳ ۵۱۸,۳۴۷ ۵۳۰,۹۴۶ ۵۴۳,۳۶۰ ۵۵۶,۳۱۹ ۵۶۹,۶۰۴ ۵۸۲,۹۷۲ ۵۹۹,۴۴۹
۱۰۳ ایسلند ۲۹۶,۷۳۴ ۳۰۳,۷۸۲ ۳۱۱,۵۶۶ ۳۱۷,۴۱۴ ۳۱۸,۴۹۹ ۳۱۸,۰۴۱ ۳۱۹,۰۱۴ ۳۲۰,۷۱۶ ۳۲۳,۷۶۴ ۳۲۷,۳۸۶ ۳۳۰,۸۱۵ ۳۳۴,۲۵۲ ۳۴۱,۲۸۴
۱۰۴ لیختن اشتاین ۳۴,۸۵۲ ۳۵,۰۹۵ ۳۵,۳۲۲ ۳۵,۵۴۱ ۳۵,۷۶۶ ۳۶,۰۰۳ ۳۶,۲۶۴ ۳۶,۵۴۵ ۳۶,۸۳۴ ۳۷,۱۲۷ ۳۷,۴۰۳ ۳۷,۶۶۶ ۳۷,۹۲۲
۱۰۵ زیمبابوه ۱۲,۹۴۰,۰۰۰ ۱۳,۱۲۴,۳۰۰ ۱۳,۳۲۹,۹۰۰ ۱۳,۵۵۸,۵۰۰ ۱۳,۸۱۰,۶۰۰ ۱۴,۰۸۶,۳۰۰ ۱۴,۳۸۶,۶۰۰ ۱۴,۷۱۰,۸۰۰ ۱۵,۰۵۴,۵۰۰ ۱۵,۴۱۱,۷۰۰ ۱۵,۷۷۷,۵۰۰ ۱۶,۱۵۰,۴۰۰
۱۰۶ تایوان ۲۲,۷۰۰,۰۰۰ ۲۲,۸۰۰,۰۰۰ ۲۲,۹۰۰,۰۰۰ ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳,۱۰۰,۰۰۰ ۲۳,۲۰۰,۰۰۰ ۲۳,۲۰۰,۰۰۰ ۲۳,۳۴۴,۲۰۰
جمعیت (نفر)