بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

جعبه ابزار گزارش
اطلاعات
شاخص : تولید ناخالص داخلی (میلیون دلار)
توضیحات : یکی از مقیاس‌های اقتصاد و در برگیرنده ارزش مجموع کالاها و خدماتی است که طی یک دوران معین، معمولا یک سال، در یک کشور تولید می‌شود.
حالت نمودار در حالت جدول غیر فعال است
نوع شاخص
منطقه جغرافیایی
کشورها
سال
دریافت خروجی
تولید ناخالص داخلی (میلیون دلار)
۱۳۸۴ [۲۰۰۵] ۱۳۸۵ [۲۰۰۶] ۱۳۸۶ [۲۰۰۷] ۱۳۸۷ [۲۰۰۸] ۱۳۸۸ [۲۰۰۹] ۱۳۸۹ [۲۰۱۰] ۱۳۹۰ [۲۰۱۱] ۱۳۹۱ [۲۰۱۲] ۱۳۹۲ [۲۰۱۳] ۱۳۹۳ [۲۰۱۴] ۱۳۹۴ [۲۰۱۵]
کل جهان ۴۵,۷۱۱,۷۰۰.۰ ۴۹,۵۱۳,۴۰۰.۰ ۵۵,۸۳۰,۵۰۰.۰ ۶۱,۲۳۹,۰۰۰.۰ ۵۷,۹۳۳,۴۰۰.۰ ۶۳,۱۹۵,۲۰۰.۰ ۷۰,۳۷۱,۴۰۰.۰ ۷۱,۶۶۶,۴۰۰.۰ ۷۴,۸۹۹,۹۰۰.۰ ۷۷,۸۶۸,۸۰۰.۰ ۷۳,۴۳۳,۶۰۰.۰
۱ ایالات متحده ۱۲,۵۶۴,۳۰۰.۰ ۱۳,۳۱۴,۵۰۰.۰ ۱۳,۹۶۱,۸۰۰.۰ ۱۴,۲۱۹,۳۰۰.۰ ۱۳,۸۹۸,۳۰۰.۰ ۱۴,۴۱۹,۴۰۰.۰ ۱۴,۹۹۱,۳۰۰.۰ ۱۵,۶۸۴,۸۰۰.۰ ۱۶,۸۰۰,۰۰۰.۰ ۱۷,۴۱۹,۰۰۰.۰ ۱۷,۹۴۷,۰۰۰.۰
۲ چین ۲,۲۵۶,۹۰۰.۰ ۲,۷۱۲,۹۵۰.۰ ۳,۴۹۴,۰۶۰.۰ ۴,۵۲۱,۸۳۰.۰ ۴,۹۹۱,۲۶۰.۰ ۵,۹۳۰,۵۳۰.۰ ۷,۳۲۱,۹۴۰.۰ ۸,۲۲۷,۱۰۰.۰ ۹,۲۴۰,۲۷۰.۰ ۱۰,۳۶۰,۱۰۰.۰ ۱۰,۸۶۶,۴۰۰.۰
۳ ژاپن ۴,۵۷۱,۸۸۰.۰ ۴,۳۵۶,۷۶۰.۰ ۴,۳۵۶,۳۳۰.۰ ۴,۸۴۹,۲۱۰.۰ ۵,۰۳۵,۱۴۰.۰ ۵,۴۸۸,۴۲۰.۰ ۵,۸۹۶,۸۰۰.۰ ۵,۹۵۹,۷۲۰.۰ ۴,۹۰۱,۵۳۰.۰ ۴,۶۰۱,۴۶۰.۰ ۴,۱۲۳,۲۶۰.۰
۴ آلمان ۲,۷۶۶,۲۵۰.۰ ۲,۹۰۲,۷۵۰.۰ ۳,۳۲۳,۸۱۰.۰ ۳,۶۲۳,۶۹۰.۰ ۳,۲۹۸,۶۴۰.۰ ۳,۲۸۴,۴۷۰.۰ ۳,۶۰۰,۸۳۰.۰ ۳,۳۹۹,۵۹۰.۰ ۳,۶۳۴,۸۲۰.۰ ۳,۸۵۲,۵۶۰.۰ ۳,۳۵۵,۷۷۰.۰
۵ انگلستان ۲,۲۹۵,۸۴۰.۰ ۲,۴۵۲,۹۷۰.۰ ۲,۸۲۵,۵۳۰.۰ ۲,۶۴۸,۹۴۰.۰ ۲,۱۸۳,۸۶۰.۰ ۲,۲۵۶,۲۶۰.۰ ۲,۴۴۴,۸۸۰.۰ ۲,۴۳۵,۱۷۰.۰ ۲,۵۲۲,۲۶۰.۰ ۲,۹۴۱,۸۹۰.۰ ۲,۸۴۸,۷۶۰.۰
۶ فرانسه ۲,۱۳۶,۵۶۰.۰ ۲,۲۵۵,۷۱۰.۰ ۲,۵۸۲,۳۹۰.۰ ۲,۸۳۱,۷۹۰.۰ ۲,۶۱۹,۶۸۰.۰ ۲,۵۴۹,۰۳۰.۰ ۲,۷۷۹,۷۲۰.۰ ۲,۶۱۲,۸۸۰.۰ ۲,۷۳۴,۹۵۰.۰ ۲,۸۲۹,۱۹۰.۰ ۲,۴۲۱,۶۸۰.۰
۷ هند ۸۳۴,۲۱۵.۰ ۹۴۹,۱۱۷.۰ ۱,۲۳۸,۷۰۰.۰ ۱,۲۲۴,۱۰۰.۰ ۱,۳۶۱,۰۶۰.۰ ۱,۶۸۴,۳۲۰.۰ ۱,۸۷۲,۸۵۰.۰ ۱,۸۴۱,۷۲۰.۰ ۱,۸۷۶,۸۰۰.۰ ۲,۰۶۶,۹۰۰.۰ ۲,۰۷۳,۵۴۰.۰
۸ ایتالیا ۱,۷۸۶,۲۸۰.۰ ۱,۸۷۲,۹۸۰.۰ ۲,۱۲۷,۱۸۰.۰ ۲,۳۰۷,۳۱۰.۰ ۲,۱۱۱,۱۵۰.۰ ۲,۰۴۳,۵۳۰.۰ ۲,۱۹۲,۳۶۰.۰ ۲,۰۱۳,۲۶۰.۰ ۲,۰۷۱,۳۱۰.۰ ۲,۱۴۴,۳۴۰.۰ ۱,۸۱۴,۷۶۰.۰
۹ برزیل ۸۸۲,۱۸۶.۰ ۱,۰۸۸,۹۲۰.۰ ۱,۳۶۵,۹۸۰.۰ ۱,۶۵۲,۸۲۰.۰ ۱,۶۲۱,۶۶۰.۰ ۲,۱۴۳,۰۴۰.۰ ۲,۴۷۶,۶۵۰.۰ ۲,۲۵۲,۶۶۰.۰ ۲,۲۴۵,۶۷۰.۰ ۲,۳۴۶,۱۲۰.۰ ۱,۷۷۴,۷۲۰.۰
۱۰ کانادا ۱,۱۳۳,۷۶۰.۰ ۱,۲۷۸,۶۱۰.۰ ۱,۴۲۴,۰۷۰.۰ ۱,۵۰۲,۶۸۰.۰ ۱,۳۳۷,۵۸۰.۰ ۱,۵۷۷,۰۴۰.۰ ۱,۷۷۷,۷۹۰.۰ ۱,۸۲۱,۴۲۰.۰ ۱,۸۲۵,۱۰۰.۰ ۱,۷۸۶,۶۶۰.۰ ۱,۵۵۰,۵۴۰.۰
۱۱ کره جنوبی ۸۴۴,۸۶۳.۰ ۹۵۱,۷۷۴.۰ ۱,۰۴۹,۲۴۰.۰ ۹۳۱,۴۰۲.۰ ۸۳۴,۰۶۰.۰ ۱,۰۱۴,۸۹۰.۰ ۱,۱۱۴,۴۷۰.۰ ۱,۱۲۹,۶۰۰.۰ ۱,۳۰۴,۵۵۰.۰ ۱,۴۱۰,۳۸۰.۰ ۱,۳۷۷,۸۷۰.۰
۱۲ استرالیا ۶۹۲,۳۰۱.۰ ۷۴۴,۸۳۶.۰ ۸۵۰,۳۲۶.۰ ۱,۰۵۲,۸۲۰.۰ ۹۲۱,۹۷۲.۰ ۱,۱۳۹,۲۰۰.۰ ۱,۳۸۴,۱۵۰.۰ ۱,۵۲۰,۶۱۰.۰ ۱,۵۶۰,۶۰۰.۰ ۱,۴۵۳,۷۷۰.۰ ۱,۳۳۹,۵۴۰.۰
۱۳ روسیه ۷۶۴,۰۰۱.۰ ۹۸۹,۹۳۱.۰ ۱,۲۹۹,۷۱۰.۰ ۱,۶۶۰,۸۵۰.۰ ۱,۲۲۲,۶۵۰.۰ ۱,۴۸۷,۵۲۰.۰ ۱,۸۹۹,۰۹۰.۰ ۲,۰۱۴,۷۸۰.۰ ۲,۰۹۶,۷۸۰.۰ ۱,۸۶۰,۶۰۰.۰ ۱,۳۲۶,۰۲۰.۰
۱۴ اسپانیا ۱,۱۳۰,۸۰۰.۰ ۱,۲۳۶,۳۵۰.۰ ۱,۴۴۱,۴۳۰.۰ ۱,۵۹۳,۴۲۰.۰ ۱,۴۵۵,۹۶۰.۰ ۱,۳۸۰,۱۱۰.۰ ۱,۴۷۶,۸۸۰.۰ ۱,۳۴۹,۳۵۰.۰ ۱,۳۵۸,۲۶۰.۰ ۱,۴۰۴,۳۱۰.۰ ۱,۱۹۹,۰۶۰.۰
۱۵ مکزیک ۸۴۸,۹۴۷.۰ ۹۵۲,۲۷۶.۰ ۱,۰۳۵,۹۳۰.۰ ۱,۰۹۴,۴۸۰.۰ ۸۷۹,۷۰۳.۰ ۱,۰۳۵,۲۷۰.۰ ۱,۱۵۸,۱۵۰.۰ ۱,۱۷۷,۲۷۰.۰ ۱,۲۶۰,۹۱۰.۰ ۱,۲۸۲,۷۲۰.۰ ۱,۱۴۴,۳۳۰.۰
۱۶ اندونزی ۲۸۵,۸۶۹.۰ ۳۶۴,۵۷۱.۰ ۴۳۲,۲۱۷.۰ ۵۱۰,۲۴۵.۰ ۵۳۹,۵۸۰.۰ ۷۰۸,۰۲۷.۰ ۸۴۶,۳۴۱.۰ ۸۷۸,۰۴۳.۰ ۸۶۸,۳۴۶.۰ ۸۸۸,۵۳۸.۰ ۸۶۱,۹۳۴.۰
۱۷ هلند ۶۳۸,۴۷۱.۰ ۶۷۷,۶۹۲.۰ ۷۸۲,۵۶۷.۰ ۸۷۰,۸۱۱.۰ ۷۹۶,۳۳۳.۰ ۷۷۴,۶۵۸.۰ ۸۳۶,۰۷۴.۰ ۷۷۲,۲۲۷.۰ ۸۰۰,۱۷۴.۰ ۸۶۹,۵۰۸.۰ ۷۵۲,۵۴۷.۰
۱۸ ترکیه ۴۸۲,۹۸۰.۰ ۵۳۰,۹۰۰.۰ ۶۴۷,۱۵۵.۰ ۷۳۰,۳۳۸.۰ ۶۱۴,۵۵۴.۰ ۷۳۱,۱۴۴.۰ ۷۷۴,۷۷۵.۰ ۷۸۹,۲۵۸.۰ ۸۲۰,۲۰۷.۰ ۷۹۹,۵۳۵.۰ ۷۱۸,۲۲۱.۰
۱۹ سوئیس ۳۸۴,۷۵۴.۰ ۴۰۵,۱۸۴.۰ ۴۵۰,۵۲۸.۰ ۵۲۴,۲۸۹.۰ ۵۰۹,۴۶۷.۰ ۵۵۲,۲۲۵.۰ ۶۵۹,۳۰۸.۰ ۶۳۲,۱۹۴.۰ ۶۵۰,۷۸۲.۰ ۶۶۴,۷۳۸.۰
۲۰ عربستان ۳۱۵,۵۸۰.۰ ۳۵۶,۶۳۰.۰ ۳۸۴,۸۹۱.۰ ۴۷۶,۳۰۵.۰ ۳۷۶,۶۹۳.۰ ۴۵۰,۷۹۲.۰ ۵۷۶,۸۲۴.۰ ۷۴۵,۲۷۳.۰ ۷۴۶,۲۴۹.۰ ۶۴۶,۰۰۲.۰
۲۱ سوئد ۳۷۰,۵۸۰.۰ ۳۹۹,۰۷۶.۰ ۴۶۲,۵۱۳.۰ ۴۸۶,۱۵۹.۰ ۴۰۵,۷۸۳.۰ ۴۶۲,۹۰۳.۰ ۵۳۹,۲۷۸.۰ ۵۲۵,۷۴۲.۰ ۵۵۷,۹۳۸.۰ ۵۷۰,۵۹۱.۰ ۴۹۲,۶۱۸.۰
۲۲ نیجریه ۱۱۲,۲۴۸.۰ ۱۴۵,۴۲۸.۰ ۱۶۵,۹۲۱.۰ ۲۰۷,۱۱۶.۰ ۱۶۸,۵۸۷.۰ ۲۲۸,۶۳۸.۰ ۲۴۳,۹۸۶.۰ ۲۶۲,۶۰۶.۰ ۵۲۲,۶۳۸.۰ ۵۶۸,۵۰۸.۰ ۴۸۱,۰۶۶.۰
۲۳ لهستان ۳۰۳,۹۱۲.۰ ۳۴۱,۶۷۰.۰ ۴۲۵,۳۲۲.۰ ۵۲۹,۴۰۱.۰ ۴۳۰,۸۷۸.۰ ۴۶۹,۷۸۲.۰ ۵۱۵,۶۶۷.۰ ۴۸۹,۷۹۶.۰ ۵۱۷,۵۴۳.۰ ۵۴۸,۰۰۳.۰ ۴۷۴,۷۸۳.۰
۲۴ بلژیک ۳۷۷,۳۵۰.۰ ۳۹۹,۹۶۶.۰ ۴۵۹,۶۱۹.۰ ۵۰۷,۳۷۹.۰ ۴۷۳,۴۰۵.۰ ۴۶۸,۵۸۶.۰ ۵۱۳,۸۶۲.۰ ۴۸۳,۷۰۹.۰ ۵۰۸,۱۱۶.۰ ۵۳۳,۳۸۳.۰ ۴۵۴,۰۳۹.۰
۲۵ تایلند ۱۷۶,۳۵۲.۰ ۲۰۷,۰۸۹.۰ ۲۴۶,۹۷۷.۰ ۲۷۲,۵۷۸.۰ ۲۶۳,۷۱۱.۰ ۳۱۸,۹۰۸.۰ ۳۴۵,۶۷۲.۰ ۳۶۵,۵۶۴.۰ ۳۸۷,۲۵۲.۰ ۳۷۳,۸۰۴.۰ ۳۹۵,۲۸۲.۰
۲۶ نروژ ۳۰۴,۰۶۰.۰ ۳۴۰,۰۴۲.۰ ۳۹۳,۴۷۹.۰ ۴۵۳,۸۸۵.۰ ۳۷۴,۷۵۸.۰ ۴۱۷,۷۵۳.۰ ۴۹۱,۰۶۵.۰ ۴۹۹,۶۶۷.۰ ۵۱۲,۵۸۰.۰ ۵۰۰,۱۰۳.۰ ۳۸۸,۳۱۵.۰
۲۷ اتریش ۳۰۴,۹۸۴.۰ ۳۲۴,۹۵۴.۰ ۳۷۵,۰۴۲.۰ ۴۱۴,۱۷۱.۰ ۳۸۳,۶۲۷.۰ ۳۷۶,۸۳۸.۰ ۴۱۷,۶۵۶.۰ ۳۹۹,۶۴۹.۰ ۴۱۵,۸۴۴.۰ ۴۳۶,۳۴۴.۰ ۳۷۴,۰۵۶.۰
۲۸ امارات عربی متحده ۱۸۰,۶۱۷.۰ ۲۲۲,۱۰۶.۰ ۲۵۸,۱۵۰.۰ ۳۱۴,۸۴۵.۰ ۲۷۰,۳۳۵.۰ ۲۹۷,۶۴۸.۰ ۳۶۰,۲۴۵.۰ ۴۰۱,۶۴۷.۰ ۳۷۰,۲۹۳.۰
۲۹ مصر ۸۹,۶۸۵.۷ ۱۰۷,۴۸۴.۰ ۱۳۰,۴۷۸.۰ ۱۶۲,۸۱۸.۰ ۱۸۸,۹۸۴.۰ ۲۱۸,۸۹۴.۰ ۲۳۶,۰۰۱.۰ ۲۵۷,۲۸۶.۰ ۲۷۱,۹۷۳.۰ ۲۸۶,۵۳۸.۰ ۳۳۰,۷۷۹.۰
۳۰ آفریقای جنوبی ۲۴۷,۰۵۲.۰ ۲۶۱,۰۰۷.۰ ۲۸۶,۱۷۲.۰ ۲۷۳,۸۷۰.۰ ۲۸۳,۰۱۲.۰ ۳۶۳,۵۲۳.۰ ۴۰۱,۸۰۲.۰ ۳۸۴,۳۱۳.۰ ۳۵۰,۶۳۰.۰ ۳۴۹,۸۱۷.۰ ۳۱۲,۷۹۸.۰
۳۱ مالزی ۱۴۳,۵۳۳.۰ ۱۶۲,۶۹۳.۰ ۱۹۳,۵۵۱.۰ ۲۳۰,۹۸۸.۰ ۲۰۲,۲۵۲.۰ ۲۴۶,۸۲۱.۰ ۲۸۷,۹۳۴.۰ ۳۰۳,۵۲۶.۰ ۳۱۲,۴۳۶.۰ ۳۲۶,۹۳۳.۰ ۲۹۶,۲۱۸.۰
۳۲ دانمارک ۲۵۷,۶۷۶.۰ ۲۷۴,۳۷۷.۰ ۳۱۱,۴۱۸.۰ ۳۴۳,۸۸۱.۰ ۳۱۰,۵۴۵.۰ ۳۱۳,۳۶۶.۰ ۳۳۳,۶۱۶.۰ ۳۱۴,۲۴۲.۰ ۳۳۰,۸۱۴.۰ ۳۴۱,۹۵۲.۰ ۲۹۵,۱۶۴.۰
۳۳ سنگاپور ۱۲۳,۵۰۷.۰ ۱۳۹,۱۲۵.۰ ۱۶۸,۴۳۴.۰ ۱۶۶,۷۹۲.۰ ۱۷۵,۹۳۵.۰ ۲۱۳,۱۵۵.۰ ۲۴۵,۰۲۴.۰ ۲۷۴,۷۰۱.۰ ۲۹۷,۹۴۱.۰ ۳۰۷,۸۷۲.۰ ۲۹۲,۷۳۹.۰
۳۴ کلمبیا ۱۴۶,۵۲۰.۰ ۱۶۲,۷۷۴.۰ ۲۰۷,۵۲۰.۰ ۲۴۴,۰۷۸.۰ ۲۳۴,۳۶۰.۰ ۲۸۶,۳۸۱.۰ ۳۳۶,۳۴۶.۰ ۳۶۹,۸۱۳.۰ ۳۷۸,۱۴۸.۰ ۳۷۷,۷۴۰.۰ ۲۹۲,۰۸۰.۰
۳۵ فیلیپین ۱۰۳,۰۶۶.۰ ۱۲۲,۲۱۱.۰ ۱۴۹,۳۶۰.۰ ۱۷۳,۶۰۳.۰ ۱۶۸,۳۳۴.۰ ۱۹۹,۵۸۹.۰ ۲۲۴,۷۷۱.۰ ۲۵۰,۲۶۵.۰ ۲۷۲,۰۱۷.۰ ۲۸۴,۵۸۲.۰ ۲۹۱,۹۶۵.۰
۳۶ پاکستان ۱۰۹,۶۰۰.۰ ۱۲۷,۵۰۰.۰ ۱۴۳,۱۷۱.۰ ۱۶۳,۸۹۲.۰ ۱۶۱,۸۱۹.۰ ۱۷۶,۴۷۸.۰ ۲۱۰,۷۴۱.۰ ۲۳۱,۱۸۲.۰ ۲۳۶,۶۲۵.۰ ۲۴۶,۸۷۶.۰ ۲۶۹,۹۷۲.۰
۳۷ شیلی ۱۲۴,۴۰۴.۰ ۱۵۴,۴۱۲.۰ ۱۷۲,۸۶۸.۰ ۱۷۹,۶۲۷.۰ ۱۷۲,۵۹۱.۰ ۲۱۶,۳۰۹.۰ ۲۵۱,۱۹۱.۰ ۲۶۸,۳۱۴.۰ ۲۷۷,۱۹۹.۰ ۲۵۸,۰۶۲.۰ ۲۴۰,۲۱۶.۰
۳۸ ایرلند ۲۰۳,۲۸۰.۰ ۲۲۳,۶۷۱.۰ ۲۵۹,۹۵۵.۰ ۲۶۳,۶۵۴.۰ ۲۲۳,۰۹۸.۰ ۲۰۵,۲۵۳.۰ ۲۲۰,۸۲۳.۰ ۲۱۰,۳۳۱.۰ ۲۱۷,۸۱۶.۰ ۲۴۵,۹۲۱.۰ ۲۳۸,۰۲۰.۰
۳۹ فنلاند ۱۹۵,۷۷۸.۰ ۲۰۷,۹۴۹.۰ ۲۴۶,۱۲۷.۰ ۲۷۱,۹۷۴.۰ ۲۳۹,۳۸۳.۰ ۲۳۵,۲۵۸.۰ ۲۶۳,۱۷۹.۰ ۲۵۰,۰۲۴.۰ ۲۵۶,۸۴۲.۰ ۲۷۰,۶۷۴.۰ ۲۲۹,۸۱۰.۰
۴۰ پرتغال ۱۹۱,۸۴۸.۰ ۲۰۱,۷۹۰.۰ ۲۳۱,۷۴۲.۰ ۲۵۱,۹۲۵.۰ ۲۳۴,۰۸۴.۰ ۲۲۷,۱۹۷.۰ ۲۳۷,۵۷۴.۰ ۲۱۲,۴۵۴.۰ ۲۱۹,۹۶۲.۰ ۲۲۹,۵۸۴.۰ ۱۹۸,۹۳۱.۰
۴۱ یونان ۲۴۰,۰۷۶.۰ ۲۶۱,۷۱۳.۰ ۳۰۵,۴۳۲.۰ ۳۴۱,۵۹۴.۰ ۳۲۱,۰۱۶.۰ ۲۹۲,۳۰۵.۰ ۲۸۹,۶۲۷.۰ ۲۴۹,۰۹۹.۰ ۲۴۱,۷۲۱.۰ ۲۳۷,۵۹۲.۰ ۱۹۵,۲۱۲.۰
۴۲ بنگلادش ۶۰,۲۷۷.۶ ۶۱,۹۰۱.۱ ۶۸,۴۱۵.۴ ۷۹,۵۵۴.۴ ۸۹,۳۵۹.۸ ۱۰۰,۳۵۷.۰ ۱۱۱,۹۰۶.۰ ۱۱۵,۶۱۰.۰ ۱۲۹,۸۵۷.۰ ۱۷۳,۸۱۹.۰ ۱۹۵,۰۷۹.۰
۴۳ ویتنام ۵۲,۹۱۷.۳ ۶۰,۹۱۳.۵ ۷۱,۰۱۵.۶ ۹۱,۰۹۴.۱ ۹۷,۱۸۰.۳ ۱۰۶,۴۲۷.۰ ۱۲۳,۶۷۹.۰ ۱۴۱,۶۶۹.۰ ۱۷۱,۳۹۲.۰ ۱۸۶,۲۰۵.۰ ۱۹۳,۵۹۹.۰
۴۴ پرو ۷۹,۳۸۵.۱ ۹۲,۳۰۳.۸ ۱۰۷,۵۱۳.۰ ۱۲۶,۸۸۸.۰ ۱۲۶,۹۲۳.۰ ۱۵۳,۶۱۸.۰ ۱۷۶,۹۲۵.۰ ۱۹۷,۱۱۱.۰ ۲۰۲,۲۹۶.۰ ۲۰۲,۹۰۳.۰ ۱۹۲,۰۸۴.۰
۴۵ قزاقستان ۵۷,۱۲۳.۷ ۸۱,۰۰۳.۹ ۱۰۴,۸۵۰.۰ ۱۳۳,۴۴۲.۰ ۱۱۵,۳۰۹.۰ ۱۴۸,۰۵۲.۰ ۱۸۸,۰۵۰.۰ ۲۰۱,۶۸۰.۰ ۲۲۴,۴۱۵.۰ ۲۱۲,۲۴۸.۰ ۱۸۴,۳۶۱.۰
۴۶ جمهوری چک ۱۳۰,۰۵۳.۰ ۱۴۸,۳۴۵.۰ ۱۸۰,۵۱۱.۰ ۲۲۵,۴۴۹.۰ ۱۹۷,۲۱۸.۰ ۱۹۸,۹۲۹.۰ ۲۱۶,۰۱۱.۰ ۱۹۵,۶۵۷.۰ ۱۹۸,۴۵۰.۰ ۲۰۵,۵۲۳.۰ ۱۸۱,۸۱۱.۰
۴۷ رومانی ۹۸,۹۱۳.۴ ۱۲۲,۶۴۲.۰ ۱۶۹,۲۸۲.۰ ۲۰۰,۰۷۱.۰ ۱۶۱,۱۱۰.۰ ۱۶۱,۶۲۹.۰ ۱۸۹,۷۷۶.۰ ۱۶۹,۳۹۶.۰ ۱۸۹,۶۳۸.۰ ۱۹۹,۰۴۴.۰ ۱۷۷,۹۵۴.۰
۴۸ نیوزلند ۱۱۳,۰۸۰.۰ ۱۰۹,۵۲۲.۰ ۱۳۴,۰۱۵.۰ ۱۳۰,۶۷۷.۰ ۱۱۷,۳۷۶.۰ ۱۴۱,۵۴۸.۰ ۱۵۹,۷۰۶.۰ ۱۸۲,۵۹۴.۰ ۱۷۳,۷۵۴.۰
۴۹ عراق ۳۱,۳۱۷.۰ ۴۵,۰۸۰.۱ ۵۶,۹۸۹.۹ ۸۶,۵۳۰.۱ ۶۴,۲۳۱.۳ ۸۱,۱۱۲.۴ ۱۸۰,۶۰۷.۰ ۲۱۰,۲۸۰.۰ ۲۲۲,۸۷۹.۰ ۲۲۰,۵۰۶.۰ ۱۶۸,۶۰۷.۰
۵۰ قطر ۴۳,۰۴۰.۱ ۶۰,۴۹۶.۷ ۷۹,۵۴۷.۰ ۱۱۵,۰۲۰.۰ ۹۷,۵۸۳.۵ ۱۲۷,۳۳۲.۰ ۱۷۲,۹۸۲.۰ ۲۰۲,۴۵۰.۰ ۲۱۱,۸۱۷.۰ ۱۶۶,۹۰۸.۰
۵۱ الجزایر ۱۰۲,۳۳۹.۰ ۱۱۷,۱۶۹.۰ ۱۳۵,۸۰۴.۰ ۱۷۰,۹۸۹.۰ ۱۳۸,۱۲۰.۰ ۱۶۱,۹۷۹.۰ ۱۹۸,۵۳۹.۰ ۲۰۷,۹۵۵.۰ ۲۱۰,۱۸۳.۰ ۲۱۴,۰۶۳.۰ ۱۶۶,۸۳۹.۰
۵۲ مجارستان ۱۱۰,۳۲۲.۰ ۱۱۲,۵۳۳.۰ ۱۳۶,۱۰۲.۰ ۱۵۴,۲۳۴.۰ ۱۲۶,۶۳۲.۰ ۱۲۸,۶۳۲.۰ ۱۳۸,۶۹۷.۰ ۱۲۵,۵۰۸.۰ ۱۳۷,۱۰۴.۰ ۱۲۰,۶۸۷.۰
۵۳ کویت ۸۰,۷۹۷.۹ ۱۰۱,۵۶۱.۰ ۱۱۴,۷۲۲.۰ ۱۴۷,۴۰۲.۰ ۱۰۵,۹۱۱.۰ ۱۲۴,۳۴۸.۰ ۱۷۶,۵۹۰.۰ ۱۱۲,۸۱۲.۰
۵۴ آنگولا ۳۰,۶۱۹.۴ ۴۳,۷۸۴.۵ ۶۱,۷۹۶.۵ ۷۹,۶۲۰.۷ ۶۵,۱۶۱.۱ ۸۰,۸۵۶.۷ ۱۰۴,۱۱۶.۰ ۱۱۴,۱۹۷.۰ ۱۲۱,۷۰۴.۰ ۱۳۱,۴۰۱.۰ ۱۰۲,۶۴۳.۰
۵۵ اکوادور ۳۶,۹۴۲.۴ ۴۱,۷۰۵.۰ ۴۵,۵۰۳.۶ ۵۴,۲۰۸.۵ ۵۲,۰۲۱.۹ ۵۷,۹۷۸.۱ ۷۷,۶۹۹.۷ ۸۴,۵۳۲.۴ ۹۰,۰۲۳.۵ ۱۰۰,۵۴۳.۰ ۱۰۰,۸۷۲.۰
۵۶ مراکش ۵۹,۵۲۳.۹ ۶۵,۶۳۷.۱ ۷۵,۲۲۶.۳ ۸۸,۸۸۳.۰ ۹۰,۹۰۸.۴ ۹۰,۸۰۲.۹ ۹۹,۲۱۱.۳ ۹۶,۷۲۹.۵ ۱۰۴,۳۷۴.۰ ۱۰۷,۰۰۵.۰ ۱۰۰,۳۶۰.۰
۵۷ اوکراین ۸۶,۱۴۲.۰ ۱۰۷,۷۵۳.۰ ۱۴۲,۷۱۹.۰ ۱۷۹,۹۹۲.۰ ۱۱۷,۲۲۸.۰ ۱۳۶,۴۱۹.۰ ۱۶۳,۴۲۲.۰ ۱۷۶,۳۰۹.۰ ۱۷۷,۴۳۱.۰ ۱۳۱,۸۰۵.۰ ۹۰,۶۱۵.۰
۵۸ اسلواکی ۶۱,۳۲۸.۵ ۶۹,۰۰۲.۱ ۸۴,۱۰۸.۶ ۹۷,۹۰۸.۹ ۸۷,۲۳۹.۸ ۸۷,۰۷۷.۴ ۹۶,۰۶۳.۸ ۹۱,۶۱۹.۲ ۹۹,۷۹۰.۱ ۸۶,۵۸۱.۸
۵۹ سریلانکا ۲۴,۴۰۵.۸ ۲۸,۲۶۷.۴ ۳۲,۳۵۱.۲ ۴۰,۷۱۵.۲ ۴۲,۰۶۸.۰ ۴۹,۵۶۷.۵ ۵۹,۱۸۶.۹ ۵۹,۴۲۱.۴ ۶۷,۱۸۲.۰ ۷۴,۹۴۱.۲ ۸۲,۳۱۶.۲
۶۰ عمان ۳۰,۹۰۵.۱ ۳۶,۸۰۳.۶ ۴۱,۹۰۱.۲ ۶۰,۵۶۷.۰ ۴۶,۸۶۶.۱ ۵۷,۸۴۹.۲ ۷۱,۷۸۱.۵ ۸۰,۵۷۰.۵ ۸۱,۷۹۶.۶ ۷۰,۲۵۴.۹
۶۱ ازبکستان ۱۴,۳۰۷.۵ ۱۷,۰۳۰.۹ ۲۲,۳۱۱.۴ ۲۷,۹۱۷.۵ ۳۲,۸۱۶.۸ ۳۹,۳۳۲.۸ ۴۵,۳۲۴.۳ ۵۱,۱۱۲.۷ ۵۶,۷۹۵.۷ ۶۲,۶۴۴.۰ ۶۶,۷۳۲.۸
۶۲ کنیا ۱۸,۷۳۷.۹ ۲۲,۵۰۴.۱ ۲۷,۲۳۶.۷ ۳۰,۴۶۵.۵ ۳۰,۵۸۰.۴ ۳۲,۱۹۸.۲ ۳۳,۶۲۰.۷ ۳۷,۲۲۹.۴ ۴۴,۱۰۱.۱ ۶۰,۹۳۶.۵ ۶۳,۳۹۸.۰
۶۳ لوکزامبورگ ۳۷,۶۴۳.۰ ۴۲,۵۴۴.۷ ۵۱,۳۲۰.۶ ۵۴,۷۴۲.۷ ۵۰,۰۴۷.۷ ۵۲,۵۰۷.۲ ۵۹,۲۰۰.۸ ۵۷,۱۱۷.۱ ۶۰,۳۸۳.۲ ۵۷,۷۹۳.۶
۶۴ بلاروس ۳۰,۲۱۰.۱ ۳۶,۹۶۱.۹ ۴۵,۲۷۵.۷ ۶۰,۷۶۳.۵ ۴۹,۲۰۹.۵ ۵۵,۲۱۱.۹ ۶۴,۲۷۱.۶ ۶۳,۲۶۷.۰ ۷۱,۷۰۹.۵ ۷۶,۱۳۹.۲ ۵۴,۶۰۹.۰
۶۵ اروگوئه ۱۷,۳۶۲.۹ ۱۹,۵۷۹.۵ ۲۳,۴۱۰.۵ ۳۰,۳۶۶.۱ ۳۰,۴۹۷.۰ ۳۹,۴۱۲.۰ ۴۶,۴۳۴.۷ ۴۹,۰۵۹.۷ ۵۵,۷۰۷.۹ ۵۷,۴۷۱.۳ ۵۳,۴۴۲.۷
۶۶ آذربایجان ۱۳,۲۴۵.۴ ۲۰,۹۸۲.۳ ۳۳,۰۴۹.۴ ۴۸,۸۵۲.۵ ۴۴,۲۹۱.۵ ۵۲,۹۰۶.۰ ۶۳,۴۰۳.۷ ۶۷,۱۹۷.۷ ۷۳,۵۶۰.۵ ۷۵,۱۹۸.۰ ۵۳,۰۴۷.۱
۶۷ پاناما ۱۵,۴۶۴.۷ ۱۷,۱۳۷.۰ ۱۹,۷۹۳.۷ ۲۳,۰۰۱.۶ ۲۴,۰۸۰.۱ ۲۶,۷۷۷.۱ ۳۱,۳۱۵.۸ ۳۶,۲۵۲.۵ ۴۲,۶۴۸.۱ ۴۶,۲۱۲.۶ ۵۲,۱۳۲.۳
۶۸ کاستاریکا ۱۹,۹۶۴.۹ ۲۲,۵۲۶.۵ ۲۶,۳۲۲.۰ ۲۹,۸۳۱.۲ ۲۹,۳۹۷.۵ ۳۶,۲۱۷.۵ ۴۱,۰۳۲.۲ ۴۵,۱۲۷.۳ ۴۹,۶۲۱.۱ ۴۹,۵۵۲.۶ ۵۱,۱۰۶.۷
۶۹ کرواسی ۴۴,۸۲۱.۴ ۱۷,۳۶۷.۳ ۵۹,۳۳۶.۰ ۶۹,۵۸۶.۵ ۶۲,۲۰۲.۶ ۵۹,۴۷۲.۴ ۶۱,۷۸۹.۲ ۵۶,۴۴۱.۶ ۵۷,۵۳۸.۵ ۵۷,۲۲۲.۶ ۴۸,۷۳۲.۰
۷۰ لبنان ۲۱,۸۶۰.۷ ۲۲,۴۳۸.۵ ۲۵,۰۵۶.۷ ۳۰,۰۷۹.۶ ۳۴,۶۵۰.۷ ۳۷,۱۲۴.۴ ۴۰,۰۹۴.۳ ۴۲,۹۴۵.۳ ۴۴,۳۵۲.۴ ۴۵,۷۳۰.۹ ۴۷,۱۰۲.۹
۷۱ تونس ۳۲,۲۸۳.۰ ۳۴,۳۷۷.۲ ۳۸,۹۳۳.۹ ۴۴,۸۷۹.۸ ۴۳,۵۲۲.۰ ۴۴,۲۳۸.۲ ۴۶,۴۳۴.۶ ۴۵,۶۶۲.۰ ۴۷,۱۲۸.۷ ۴۳,۰۱۵.۱
۷۲ اسلوانی ۳۵,۷۱۷.۷ ۳۸,۹۴۵.۱ ۴۷,۳۰۶.۸ ۵۴,۶۰۶.۰ ۴۹,۰۵۶.۲ ۴۶,۹۰۸.۳ ۵۰,۲۷۹.۴ ۴۵,۴۶۹.۲ ۴۹,۴۱۶.۱ ۴۲,۷۴۷.۰
۷۳ لیتوانی ۲۵,۹۶۲.۳ ۳۰,۰۸۸.۵ ۳۹,۱۰۴.۰ ۴۷,۲۵۲.۹ ۳۶,۸۴۶.۲ ۳۶,۳۰۶.۴ ۴۲,۸۷۲.۱ ۴۲,۲۴۵.۵ ۴۸,۱۷۲.۲ ۴۱,۲۴۴.۰
۷۴ اردن ۱۲,۵۸۸.۷ ۱۵,۰۵۶.۹ ۱۷,۱۱۰.۶ ۲۱,۹۷۱.۸ ۲۳,۸۲۰.۰ ۲۶,۴۲۵.۴ ۲۸,۸۴۰.۲ ۳۱,۲۴۳.۳ ۳۳,۶۷۸.۵ ۳۵,۸۲۶.۹ ۳۷,۵۱۷.۴
۷۵ ترکمنستان ۸,۱۰۴.۴ ۱۰,۲۷۷.۶ ۱۲,۶۶۴.۲ ۱۹,۲۷۱.۵ ۲۰,۲۱۴.۴ ۲۲,۱۴۸.۱ ۲۸,۰۶۱.۸ ۳۳,۶۷۸.۹ ۴۱,۸۵۰.۹ ۴۷,۹۳۱.۹ ۳۷,۳۳۴.۲
۷۶ صربستان ۲۵,۲۳۴.۴ ۲۹,۲۲۱.۱ ۳۸,۹۵۲.۱ ۴۷,۷۶۰.۶ ۴۰,۱۴۷.۷ ۳۸,۴۲۳.۳ ۴۳,۲۹۱.۸ ۳۷,۴۸۸.۹ ۴۲,۵۲۰.۵ ۴۳,۸۶۶.۴ ۳۶,۵۱۳.۰
۷۷ بولیوی ۹,۵۴۹.۲ ۱۱,۴۵۱.۳ ۱۳,۱۲۰.۵ ۱۶,۶۷۵.۰ ۱۷,۳۴۰.۰ ۱۹,۶۴۹.۷ ۲۳,۹۴۸.۷ ۲۷,۰۳۵.۱ ۳۰,۶۰۱.۲ ۳۴,۱۷۵.۸ ۳۳,۱۹۶.۸
۷۸ بحرین ۱۳,۴۶۰.۲ ۱۵,۸۵۴.۹ ۱۸,۴۷۳.۱ ۲۱,۹۰۲.۹ ۱۹,۳۱۸.۸ ۲۲,۹۴۵.۵ ۳۲,۷۸۸.۱ ۳۳,۸۶۹.۰ ۳۲,۲۲۱.۵
۷۹ کامرون ۱۶,۵۸۷.۹ ۱۷,۹۵۳.۱ ۲۰,۴۳۱.۸ ۲۳,۷۳۵.۵ ۲۲,۱۸۸.۲ ۲۲,۴۲۶.۰ ۲۵,۳۲۰.۷ ۲۴,۹۸۴.۰ ۲۹,۲۷۵.۰ ۳۲,۵۴۸.۶ ۲۹,۱۹۸.۴
۸۰ پاراگوئه ۷,۴۷۳.۲ ۹,۲۷۶.۰ ۱۲,۲۲۱.۷ ۱۶,۸۸۷.۵ ۱۴,۲۹۶.۲ ۱۸,۳۳۳.۲ ۲۶,۰۰۸.۰ ۲۵,۵۰۲.۱ ۲۹,۹۴۸.۹ ۳۰,۹۸۴.۷ ۲۷,۶۲۲.۸
۸۱ لتونی ۱۶,۰۴۱.۸ ۱۹,۹۳۵.۰ ۲۸,۷۶۵.۷ ۳۳,۶۶۹.۴ ۲۵,۸۷۵.۸ ۲۴,۰۰۹.۷ ۲۸,۴۸۰.۳ ۲۸,۳۷۳.۹ ۳۱,۹۲۰.۸ ۲۷,۰۳۵.۳
۸۲ استونی ۱۳,۹۰۵.۵ ۱۶,۷۹۸.۵ ۲۱,۹۹۳.۷ ۲۳,۷۸۱.۶ ۱۹,۱۱۷.۶ ۱۸,۸۴۵.۷ ۲۲,۱۵۴.۷ ۲۱,۸۵۴.۲ ۲۴,۴۷۶.۵ ۲۵,۹۰۴.۹ ۲۲,۶۹۱.۵
۸۳ نپال ۸,۱۳۰.۳ ۹,۰۷۴.۴ ۱۰,۲۷۷.۶ ۱۲,۵۷۲.۶ ۱۲,۹۰۰.۰ ۱۶,۰۱۳.۹ ۱۸,۹۷۷.۳ ۱۹,۴۱۴.۷ ۱۹,۲۹۴.۳ ۱۹,۶۳۶.۲ ۲۰,۸۸۰.۵
۸۴ قبرس ۱۶,۹۹۷.۸ ۱۸,۴۳۵.۸ ۲۱,۸۴۱.۸ ۲۵,۳۲۱.۵ ۲۳,۵۴۲.۷ ۲۳,۱۳۲.۵ ۲۴,۹۹۲.۱ ۲۲,۹۸۱.۰ ۲۳,۲۲۶.۲ ۱۹,۳۱۹.۷
۸۵ افغانستان ۶,۲۶۹.۱ ۷,۰۵۷.۱ ۸,۷۲۰.۵ ۱۰,۶۱۷.۳ ۱۲,۲۴۴.۵ ۱۵,۷۱۲.۷ ۱۸,۰۳۳.۵ ۲۰,۷۲۴.۷ ۲۰,۸۴۲.۰ ۱۹,۱۹۹.۴
۸۶ ایسلند ۱۶,۲۸۶.۳ ۱۶,۶۵۱.۵ ۲۰,۴۲۸.۲ ۱۶,۸۳۲.۱ ۱۲,۱۱۳.۱ ۱۲,۵۶۹.۶ ۱۴,۰۷۴.۸ ۱۳,۶۵۶.۵ ۱۴,۶۱۹.۹ ۱۷,۰۷۱.۰ ۱۶,۵۹۸.۵
۸۷ بوسنی و هرزگوین ۱۰,۹۴۸.۱ ۱۲,۴۰۰.۱ ۱۵,۲۸۰.۶ ۱۸,۵۴۳.۳ ۱۷,۰۸۲.۹ ۱۶,۶۴۷.۵ ۱۸,۲۴۲.۵ ۱۷,۰۴۷.۶ ۱۷,۸۲۷.۷ ۱۸,۳۴۴.۳ ۱۵,۹۹۵.۴
۸۸ جامائیکا ۱۱,۰۷۵.۸ ۱۱,۸۲۷.۶ ۱۲,۷۰۲.۳ ۱۳,۰۷۵.۰ ۱۲,۰۱۳.۰ ۱۳,۴۱۴.۷ ۱۴,۴۲۵.۹ ۱۴,۸۳۹.۹ ۱۴,۳۶۲.۳ ۱۴,۰۰۵.۷
۸۹ گرجستان ۶,۴۱۱.۲ ۷,۷۶۱.۹ ۱۰,۱۷۲.۳ ۱۲,۷۹۹.۳ ۱۰,۷۶۶.۸ ۱۱,۶۳۸.۲ ۱۴,۴۳۴.۶ ۱۵,۸۲۹.۳ ۱۶,۱۲۶.۵ ۱۶,۵۳۰.۰ ۱۳,۹۶۵.۴
۹۰ زیمبابوه ۵,۷۵۵.۲ ۵,۴۴۳.۹ ۵,۲۹۲.۰ ۴,۴۱۵.۷ ۶,۱۳۳.۲ ۷,۴۳۳.۳ ۹,۶۵۶.۲ ۱۰,۸۱۳.۹ ۱۲,۸۰۲.۰ ۱۳,۶۶۳.۳ ۱۳,۸۹۲.۹
۹۱ سنگال ۸,۶۹۹.۰ ۹,۳۶۹.۶ ۱۱,۳۱۹.۷ ۱۳,۳۸۶.۳ ۱۲,۷۶۹.۰ ۱۲,۸۵۵.۳ ۱۴,۴۴۸.۴ ۱۴,۱۵۹.۸ ۱۵,۱۴۹.۷ ۱۵,۵۷۸.۹ ۱۳,۷۷۹.۶
۹۲ آلبانی ۸,۳۷۶.۵ ۹,۱۳۲.۶ ۱۰,۷۰۴.۷ ۱۲,۹۶۸.۷ ۱۲,۱۱۸.۶ ۱۱,۸۵۸.۲ ۱۲,۹۵۹.۶ ۱۳,۱۱۹.۰ ۱۲,۹۰۳.۹ ۱۳,۳۷۰.۲ ۱۱,۴۵۵.۶
۹۳ ارمنستان ۴,۹۰۰.۴ ۶,۳۸۴.۵ ۹,۲۰۶.۳ ۱۱,۶۶۲.۰ ۸,۶۴۸.۰ ۹,۳۷۱.۲ ۱۰,۱۳۸.۱ ۹,۹۱۰.۴ ۱۰,۴۳۲.۲ ۱۰,۸۸۱.۶ ۱۰,۵۶۱.۴
۹۴ تاجیکستان ۲,۳۱۲.۳ ۲,۸۳۰.۲ ۳,۷۱۹.۵ ۵,۱۶۱.۳ ۴,۹۷۸.۲ ۵,۶۴۱.۷ ۶,۵۲۲.۲ ۶,۹۸۶.۵ ۸,۵۰۸.۱ ۹,۲۴۱.۶ ۷,۸۵۳.۵
۹۵ قرقیزستان ۲,۴۵۹.۹ ۲,۸۳۴.۲ ۳,۸۰۲.۶ ۵,۱۴۰.۰ ۴,۶۹۰.۰ ۴,۷۹۴.۴ ۶,۱۹۷.۸ ۶,۴۷۳.۲ ۷,۲۲۶.۳ ۷,۴۰۴.۴ ۶,۵۷۱.۹
۹۶ مولداوی ۲,۹۸۸.۲ ۳,۴۰۸.۵ ۴,۴۰۲.۵ ۶,۰۵۴.۸ ۵,۴۳۹.۴ ۵,۸۱۱.۶ ۷,۰۱۵.۲ ۷,۲۵۴.۱ ۷,۹۳۵.۲ ۷,۹۴۴.۲ ۶,۵۵۱.۲
۹۷ آرژانتین ۱۸۳,۱۹۳.۰ ۲۱۴,۰۶۶.۰ ۲۶۰,۷۶۹.۰ ۳۲۶,۵۸۳.۰ ۳۰۷,۱۵۵.۰ ۳۶۸,۷۳۶.۰ ۴۴۶,۰۴۴.۰ ۴۷۴,۸۶۵.۰ ۶۱۱,۷۵۵.۰ ۵۴۰,۱۹۷.۰
۹۸ یمن ۱۶,۷۵۳.۸ ۱۹,۰۸۱.۶ ۲۱,۶۵۶.۶ ۲۶,۹۱۷.۴ ۲۵,۱۳۰.۱ ۳۱,۰۴۲.۷ ۳۱,۷۲۴.۶ ۳۵,۶۴۵.۸ ۳۵,۹۵۴.۵
۹۹ ونزوئلا ۱۴۵,۵۱۳.۰ ۱۸۳,۴۷۸.۰ ۲۳۰,۳۶۴.۰ ۳۱۵,۶۰۰.۰ ۳۲۹,۴۱۹.۰ ۳۹۳,۸۰۸.۰ ۳۱۶,۴۸۲.۰ ۳۸۲,۴۲۴.۰ ۴۳۸,۲۸۴.۰ ۵۰۹,۹۶۴.۰
۱۰۰ بلغارستان ۲۸,۸۹۵.۱ ۳۳,۲۰۹.۲ ۴۲,۱۱۳.۷ ۵۱,۸۲۴.۹ ۴۸,۵۶۸.۷ ۴۷,۷۲۷.۳ ۵۳,۵۴۴.۶ ۵۱,۰۳۰.۵ ۵۳,۰۰۹.۸ ۵۵,۷۳۴.۷
۱۰۱ سوریه ۲۸,۸۵۹.۰ ۳۳,۳۳۲.۸ ۴۰,۴۰۵.۰ ۵۲,۵۸۱.۹ ۵۳,۹۳۴.۵ ۵۹,۱۴۷.۰ ۷۳,۶۷۲.۴
۱۰۲ کوبا ۴۲,۶۴۴.۲ ۵۲,۷۴۲.۱ ۵۸,۶۰۳.۵ ۶۰,۸۰۶.۲
۱۰۳ لیختن اشتاین ۳,۶۵۸.۴ ۳,۹۸۸.۸ ۴,۶۰۲.۴ ۴,۹۲۹.۴ ۴,۸۲۶.۲
۱۰۴ ایران ۱۹۲,۰۱۵.۰ ۲۲۲,۸۸۱.۰ ۲۸۶,۰۵۸.۰ ۳۳۸,۱۸۷.۰ ۳۳۱,۰۱۵.۰ ۵۱۴,۰۶۰.۰ ۳۶۸,۹۰۴.۰ ۴۱۵,۳۳۸.۰
تولید ناخالص داخلی (میلیون دلار)