بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

جعبه ابزار گزارش
اطلاعات
شاخص : مقالات فناوری نانو (مقاله)
توضیحات : تعداد مقالات مرتبط با فناوری نانو که در پایگاه داده ISI نمایه شده اند.
حالت نمودار در حالت جدول غیر فعال است
منطقه جغرافیایی
کشورها
سال
دریافت خروجی
مقالات فناوری نانو (مقاله)
۱۳۷۹ [۲۰۰۰] ۱۳۸۰ [۲۰۰۱] ۱۳۸۱ [۲۰۰۲] ۱۳۸۲ [۲۰۰۳] ۱۳۸۳ [۲۰۰۴] ۱۳۸۴ [۲۰۰۵] ۱۳۸۵ [۲۰۰۶] ۱۳۸۶ [۲۰۰۷] ۱۳۸۷ [۲۰۰۸] ۱۳۸۸ [۲۰۰۹] ۱۳۸۹ [۲۰۱۰] ۱۳۹۰ [۲۰۱۱] ۱۳۹۱ [۲۰۱۲] ۱۳۹۲ [۲۰۱۳] ۱۳۹۳ [۲۰۱۴] ۱۳۹۴ [۲۰۱۵] ۱۳۹۵ [۲۰۱۶] ۱۳۹۵ [۲۰۱۷]
کل جهان ۱۶,۳۹۷ ۲۲,۲۷۶ ۲۶,۶۴۶ ۳۱,۳۵۴ ۳۷,۸۴۲ ۴۵,۱۱۴ ۵۲,۴۳۸ ۵۸,۸۶۳ ۶۷,۹۸۲ ۷۴,۰۳۳ ۸۲,۲۷۳ ۹۵,۰۷۸ ۱۰۲,۵۵۳ ۱۱۸,۵۱۳ ۱۲۹,۱۱۹ ۱۴۱,۴۳۰ ۱۴۸,۲۵۱ ۱۱,۱۸۸
۱ چین ۱,۹۳۵ ۲,۷۴۳ ۳,۴۸۲ ۴,۷۲۵ ۶,۲۳۴ ۸,۵۰۷ ۱۰,۶۳۴ ۱۲,۶۵۱ ۱۵,۴۱۴ ۱۷,۶۶۰ ۲۰,۲۲۷ ۲۴,۹۴۹ ۲۸,۳۶۲ ۳۴,۵۸۴ ۴۱,۳۲۴ ۴۷,۴۹۴ ۵۳,۰۸۱ ۴,۳۲۰
۲ ایالات متحده ۴,۴۰۶ ۵,۴۹۱ ۶,۶۶۱ ۷,۸۲۰ ۹,۲۰۷ ۱۱,۱۶۴ ۱۲,۴۹۴ ۱۳,۵۴۲ ۱۴,۷۸۵ ۱۵,۵۸۷ ۱۷,۴۰۹ ۱۸,۷۴۷ ۱۹,۸۴۱ ۲۱,۹۲۵ ۲۲,۴۵۹ ۲۳,۵۰۹ ۲۴,۱۸۵ ۱,۵۹۶
۳ هند ۳۸۴ ۵۹۴ ۶۵۸ ۹۰۸ ۱,۱۸۳ ۱,۴۴۰ ۱,۹۳۲ ۲,۴۷۹ ۳,۰۴۹ ۳,۶۱۸ ۴,۳۵۵ ۵,۵۳۴ ۶,۰۹۹ ۷,۹۵۲ ۹,۴۸۶ ۱۰,۷۱۱ ۱۲,۵۴۹ ۹۱۵
۴ ایران ۸ ۱۰ ۳۰ ۳۰ ۵۶ ۱۲۹ ۲۸۷ ۴۸۰ ۸۳۱ ۱,۴۱۱ ۲,۰۱۵ ۳,۰۱۱ ۳,۶۸۱ ۴,۶۲۴ ۵,۵۳۲ ۶,۷۲۹ ۸,۴۲۴ ۷۱۶
۵ کره جنوبی ۵۱۳ ۹۱۷ ۱,۰۸۹ ۱,۵۶۲ ۲,۰۹۲ ۲,۴۶۴ ۲,۹۸۴ ۳,۳۶۸ ۴,۲۱۳ ۴,۶۰۴ ۵,۳۳۷ ۶,۳۴۴ ۶,۸۹۱ ۷,۵۸۱ ۸,۲۵۹ ۸,۸۳۷ ۸,۹۸۹ ۶۲۹
۶ آلمان ۱,۹۴۰ ۲,۶۹۳ ۳,۰۶۳ ۳,۱۹۱ ۳,۶۲۸ ۴,۰۱۱ ۴,۵۵۵ ۴,۹۲۹ ۵,۳۰۵ ۵,۷۰۰ ۶,۲۱۳ ۶,۸۳۴ ۶,۹۸۷ ۷,۵۳۸ ۷,۸۶۳ ۸,۱۶۲ ۹,۲۳۵ ۵۲۹
۷ ژاپن ۲,۲۸۶ ۳,۳۰۱ ۳,۷۷۸ ۴,۱۷۸ ۴,۸۱۲ ۵,۲۰۷ ۵,۶۲۰ ۵,۷۵۸ ۶,۱۴۵ ۶,۲۲۴ ۶,۳۰۲ ۶,۷۶۳ ۶,۷۱۷ ۷,۱۹۷ ۷,۳۰۰ ۷,۳۲۴ ۷,۴۵۹ ۵۰۷
۸ فرانسه ۱,۲۱۵ ۱,۶۵۳ ۱,۹۸۸ ۲,۲۱۶ ۲,۳۹۷ ۲,۸۱۶ ۳,۱۲۳ ۳,۲۴۵ ۳,۸۳۲ ۴,۰۱۸ ۴,۲۳۶ ۴,۵۵۴ ۴,۸۲۳ ۵,۲۳۲ ۵,۲۵۲ ۵,۶۰۴ ۶,۱۵۹ ۴۲۳
۹ اسپانیا ۴۴۷ ۶۶۶ ۸۱۵ ۸۶۲ ۱,۰۹۲ ۱,۳۲۲ ۱,۵۸۶ ۱,۸۹۸ ۲,۱۳۷ ۲,۴۴۹ ۲,۷۱۹ ۳,۰۵۵ ۳,۴۲۹ ۳,۷۱۵ ۳,۹۱۵ ۴,۰۶۶ ۴,۴۴۵ ۳۸۵
۱۰ انگلستان ۱,۰۳۷ ۱,۳۱۵ ۱,۴۹۴ ۱,۶۴۷ ۱,۷۵۰ ۱,۹۵۶ ۲,۲۸۳ ۲,۵۷۱ ۲,۹۰۰ ۳,۰۹۱ ۳,۲۳۶ ۳,۴۴۰ ۳,۶۲۸ ۴,۱۲۴ ۴,۳۸۶ ۴,۸۱۴ ۵,۴۴۳ ۳۴۷
۱۱ ایتالیا ۶۰۰ ۸۷۳ ۱,۰۵۴ ۱,۲۵۷ ۱,۴۶۷ ۱,۵۴۹ ۱,۷۳۱ ۲,۰۷۳ ۲,۲۳۲ ۲,۴۹۵ ۲,۶۹۵ ۳,۰۰۴ ۳,۲۲۵ ۳,۶۹۳ ۳,۷۶۸ ۴,۰۸۰ ۴,۲۲۱ ۳۲۶
۱۲ استرالیا ۲۲۷ ۳۱۶ ۳۶۶ ۵۱۰ ۶۰۰ ۷۲۰ ۹۳۸ ۱,۱۰۸ ۱,۳۱۶ ۱,۵۴۵ ۱,۶۹۷ ۲,۱۱۰ ۲,۲۷۷ ۲,۷۷۴ ۳,۰۷۹ ۳,۵۳۹ ۳,۶۳۳ ۲۷۸
۱۳ برزیل ۲۲۰ ۳۲۷ ۵۰۹ ۴۶۳ ۵۵۱ ۶۳۲ ۷۵۸ ۸۵۷ ۹۹۹ ۱,۰۶۳ ۱,۲۲۱ ۱,۳۳۲ ۱,۵۵۲ ۱,۸۴۴ ۲,۰۸۱ ۲,۲۱۲ ۲,۸۰۸ ۲۵۲
۱۴ تایوان ۲۵۱ ۴۲۸ ۴۷۳ ۶۸۴ ۹۸۷ ۱,۳۲۶ ۱,۷۳۴ ۱,۸۶۱ ۲,۲۵۳ ۲,۵۰۶ ۲,۷۱۹ ۳,۱۶۵ ۳,۱۰۷ ۳,۴۷۰ ۳,۴۲۲ ۳,۱۸۶ ۳,۰۶۷ ۲۴۲
۱۵ کانادا ۴۵۷ ۵۰۱ ۶۳۴ ۸۱۰ ۹۶۳ ۱,۲۱۰ ۱,۴۲۴ ۱,۶۲۴ ۱,۷۹۹ ۱,۹۶۰ ۲,۰۴۶ ۲,۳۸۶ ۲,۶۰۹ ۲,۸۹۶ ۲,۹۴۰ ۳,۲۳۸ ۳,۵۴۸ ۲۳۶
۱۶ روسیه ۹۱۰ ۱,۳۰۱ ۱,۴۹۶ ۱,۵۸۴ ۱,۷۵۵ ۱,۷۲۳ ۱,۹۱۷ ۲,۱۳۶ ۲,۳۴۲ ۲,۵۲۱ ۲,۷۱۳ ۲,۸۴۵ ۲,۸۹۴ ۳,۲۷۷ ۳,۵۶۷ ۴,۳۸۲ ۴,۶۲۰ ۲۳۲
۱۷ عربستان ۱۱ ۸ ۸ ۷ ۱۶ ۱۹ ۱۹ ۳۱ ۴۵ ۱۳۹ ۲۹۳ ۶۱۰ ۹۱۹ ۱,۲۴۸ ۱,۷۸۵ ۲,۴۶۰ ۲,۶۹۰ ۱۹۹
۱۸ لهستان ۲۵۵ ۴۲۷ ۵۶۴ ۶۴۹ ۸۰۰ ۸۵۵ ۹۷۰ ۱,۰۱۹ ۱,۱۵۱ ۱,۱۵۳ ۱,۲۱۷ ۱,۲۹۴ ۱,۴۸۶ ۱,۷۴۴ ۱,۹۳۹ ۲,۲۷۱ ۲,۴۸۰ ۱۸۲
۱۹ ترکیه ۵۵ ۷۶ ۹۸ ۱۳۹ ۱۸۴ ۲۰۸ ۲۵۷ ۳۳۳ ۴۶۸ ۵۹۷ ۷۵۸ ۹۰۵ ۱,۰۵۴ ۱,۳۹۳ ۱,۶۰۲ ۱,۸۶۶ ۲,۲۰۳ ۱۷۵
۲۰ مالزی ۸ ۱۵ ۲۲ ۳۳ ۵۴ ۵۲ ۹۷ ۱۰۶ ۱۶۰ ۲۹۷ ۵۱۰ ۷۷۷ ۹۳۰ ۱,۲۲۷ ۱,۴۸۴ ۱,۶۴۶ ۱,۸۶۲ ۱۶۱
۲۱ سنگاپور ۱۶۵ ۲۳۲ ۳۰۱ ۳۵۶ ۵۸۴ ۶۹۰ ۸۹۲ ۹۸۳ ۱,۱۴۷ ۱,۲۷۶ ۱,۵۵۸ ۱,۸۰۶ ۱,۹۹۲ ۲,۱۴۷ ۲,۳۱۳ ۲,۴۴۹ ۲,۳۲۴ ۱۵۱
۲۲ سوئد ۲۸۹ ۴۰۷ ۵۰۴ ۵۱۶ ۵۶۳ ۶۱۰ ۷۰۲ ۷۱۰ ۷۷۹ ۸۲۸ ۹۷۲ ۱,۱۴۹ ۱,۲۴۴ ۱,۳۹۴ ۱,۵۵۸ ۱,۵۷۳ ۱,۶۹۵ ۱۲۶
۲۳ سوئیس ۳۷۰ ۴۲۰ ۵۲۰ ۵۲۳ ۷۰۲ ۷۲۳ ۸۷۸ ۹۲۳ ۱,۰۸۲ ۱,۱۵۸ ۱,۳۰۳ ۱,۴۰۸ ۱,۵۵۴ ۱,۶۰۴ ۱,۷۱۶ ۱,۸۲۵ ۱,۹۷۰ ۱۱۹
۲۴ مکزیک ۱۵۳ ۲۰۰ ۲۳۴ ۳۳۰ ۳۴۶ ۴۳۸ ۴۸۴ ۵۱۲ ۶۵۰ ۶۶۷ ۶۶۹ ۷۴۳ ۸۲۸ ۹۵۹ ۱,۰۴۴ ۱,۲۴۹ ۱,۲۷۴ ۱۱۸
۲۵ مصر ۲۸ ۲۰ ۴۱ ۵۱ ۴۷ ۷۲ ۱۱۳ ۱۶۵ ۲۰۳ ۳۰۵ ۳۷۶ ۴۷۹ ۶۶۰ ۸۵۶ ۱,۱۲۵ ۱,۳۶۰ ۱,۶۰۶ ۱۱۳
۲۶ پاکستان ۳ ۸ ۷ ۱۴ ۱۷ ۱۶ ۳۲ ۶۷ ۹۵ ۱۱۹ ۱۵۱ ۲۴۰ ۳۴۸ ۴۸۵ ۶۳۰ ۹۴۲ ۱,۲۹۳ ۱۰۲
۲۷ هلند ۳۸۴ ۴۶۶ ۵۰۲ ۵۵۹ ۶۷۶ ۷۴۶ ۸۵۸ ۸۸۲ ۹۴۳ ۱,۱۱۵ ۱,۲۲۲ ۱,۲۸۸ ۱,۳۳۲ ۱,۵۵۸ ۱,۴۸۰ ۱,۶۳۶ ۱,۷۹۱ ۹۸
۲۸ جمهوری چک ۱۱۷ ۱۳۵ ۱۸۱ ۱۹۸ ۲۴۵ ۲۷۸ ۳۵۱ ۳۷۳ ۴۴۰ ۵۰۲ ۵۶۲ ۶۱۳ ۶۶۹ ۸۱۱ ۹۱۶ ۱,۱۰۹ ۱,۱۹۲ ۹۸
۲۹ بلژیک ۲۱۶ ۲۹۴ ۴۲۳ ۳۹۹ ۵۰۱ ۵۱۵ ۵۵۶ ۶۳۹ ۶۹۳ ۸۲۴ ۹۱۵ ۱,۰۳۲ ۱,۰۳۴ ۱,۱۷۳ ۱,۲۲۲ ۱,۳۳۸ ۱,۴۱۹ ۹۷
۳۰ پرتغال ۵۰ ۱۰۰ ۱۲۱ ۱۳۹ ۱۸۹ ۱۸۵ ۳۳۷ ۳۰۵ ۴۱۹ ۴۴۵ ۵۶۷ ۶۴۴ ۷۹۵ ۹۵۰ ۹۱۶ ۱,۰۲۸ ۱,۰۱۵ ۹۱
۳۱ فنلاند ۹۶ ۱۵۷ ۲۱۰ ۲۴۲ ۲۹۰ ۲۷۸ ۳۵۶ ۴۳۹ ۵۲۱ ۵۶۱ ۶۰۹ ۶۴۵ ۶۹۵ ۷۵۷ ۸۷۰ ۹۱۹ ۹۹۷ ۷۰
۳۲ تایلند ۱۲ ۱۶ ۱۱ ۲۸ ۵۲ ۸۹ ۱۴۹ ۲۰۶ ۳۳۰ ۳۴۶ ۳۹۵ ۴۳۹ ۵۰۳ ۵۸۸ ۶۴۸ ۶۷۴ ۷۹۴ ۷۰
۳۳ یونان ۸۰ ۱۴۰ ۱۵۹ ۲۰۵ ۲۱۴ ۲۷۴ ۳۱۷ ۴۶۵ ۴۷۸ ۴۸۹ ۴۹۷ ۵۲۲ ۵۶۵ ۶۰۰ ۶۲۰ ۶۶۶ ۷۵۵ ۶۳
۳۴ دانمارک ۱۴۶ ۱۵۶ ۱۸۸ ۲۰۶ ۲۳۴ ۲۳۸ ۲۸۱ ۳۱۰ ۳۶۴ ۴۰۷ ۵۰۹ ۶۲۸ ۶۲۸ ۷۰۶ ۸۴۴ ۸۶۲ ۹۴۱ ۵۶
۳۵ رومانی ۶۲ ۱۰۲ ۱۳۷ ۰ ۲۱۰ ۲۳۴ ۲۷۲ ۴۵۵ ۵۶۵ ۵۱۱ ۶۶۴ ۷۹۶ ۷۶۱ ۹۲۳ ۸۲۰ ۱,۰۰۱ ۸۸۷ ۵۶
۳۶ تونس ۱۰ ۳۱ ۳۷ ۳۶ ۴۱ ۶۲ ۸۳ ۶۴ ۹۱ ۱۲۱ ۱۱۱ ۱۵۹ ۱۷۴ ۲۱۸ ۲۸۸ ۴۱۲ ۴۷۷ ۵۵
۳۷ آفریقای جنوبی ۲۰ ۲۳ ۲۳ ۳۷ ۶۲ ۹۰ ۹۷ ۱۱۴ ۱۵۳ ۱۹۹ ۲۵۴ ۳۱۲ ۳۷۹ ۴۹۲ ۵۵۶ ۶۵۶ ۸۳۱ ۵۵
۳۸ اتریش ۱۶۵ ۲۲۶ ۲۶۱ ۳۰۹ ۳۴۵ ۳۸۲ ۴۱۹ ۴۳۵ ۵۳۴ ۵۶۴ ۶۶۲ ۷۱۱ ۶۷۶ ۷۴۴ ۷۷۳ ۸۵۷ ۸۷۸ ۴۸
۳۹ آرژانتین ۶۶ ۹۱ ۱۲۶ ۱۰۷ ۱۵۵ ۱۴۵ ۱۸۲ ۲۱۴ ۲۵۰ ۳۱۲ ۴۰۸ ۳۶۸ ۴۲۲ ۴۵۳ ۴۹۰ ۵۴۵ ۵۶۱ ۴۷
۴۰ ایرلند ۶۰ ۹۸ ۱۲۵ ۱۵۱ ۲۲۹ ۲۳۹ ۲۶۶ ۳۴۹ ۳۴۰ ۳۸۱ ۵۱۹ ۶۰۵ ۶۳۹ ۶۵۰ ۶۵۸ ۶۷۴ ۸۲۴ ۴۵
۴۱ اوکراین ۱۴۵ ۲۵۰ ۲۴۷ ۳۰۳ ۳۰۷ ۴۰۵ ۴۱۶ ۴۶۷ ۵۸۱ ۴۷۹ ۵۶۳ ۶۷۸ ۶۱۱ ۷۱۶ ۷۸۲ ۸۲۹ ۸۳۲ ۴۲
۴۲ شیلی ۲۱ ۲۵ ۳۶ ۴۲ ۶۰ ۴۸ ۹۸ ۹۶ ۱۱۱ ۱۲۲ ۱۴۹ ۱۶۵ ۲۲۱ ۲۳۸ ۲۷۷ ۳۰۰ ۳۹۰ ۴۱
۴۳ نروژ ۲۱ ۳۳ ۳۸ ۵۱ ۷۸ ۱۰۴ ۱۱۰ ۱۵۳ ۱۶۶ ۱۸۹ ۱۹۱ ۲۴۲ ۲۹۶ ۳۳۸ ۲۹۶ ۳۴۰ ۳۵۱ ۳۸
۴۴ اسلواکی ۴۱ ۷۸ ۷۳ ۸۴ ۱۱۶ ۹۹ ۱۲۳ ۱۵۴ ۱۷۷ ۱۶۲ ۱۸۰ ۱۶۶ ۲۳۰ ۲۳۳ ۳۰۱ ۲۷۶ ۲۵۳ ۳۷
۴۵ ویتنام ۸ ۱۰ ۱۵ ۲۸ ۲۴ ۱۹ ۴۳ ۴۴ ۱۱۵ ۶۸ ۸۷ ۱۳۹ ۱۳۳ ۲۷۹ ۲۹۰ ۳۶۵ ۴۵۰ ۳۵
۴۶ قطر ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۱ ۲ ۳ ۵ ۰ ۵ ۱۲ ۲۲ ۵۱ ۱۰۶ ۲۱۳ ۳۲۷ ۲۸
۴۷ الجزایر ۵ ۶ ۱۸ ۲۰ ۳۸ ۳۲ ۵۷ ۶۲ ۷۹ ۹۴ ۱۰۷ ۱۱۴ ۱۵۱ ۱۵۸ ۲۰۰ ۲۸۵ ۳۲۳ ۲۵
۴۸ مجارستان ۹۹ ۱۴۵ ۱۷۱ ۲۰۹ ۲۴۴ ۲۷۸ ۲۷۳ ۲۷۴ ۳۳۰ ۳۰۹ ۲۶۹ ۳۲۸ ۳۵۸ ۳۷۵ ۴۲۸ ۳۹۷ ۴۴۵ ۲۵
۴۹ بلغارستان ۴۲ ۳۷ ۷۸ ۶۷ ۱۰۲ ۱۱۵ ۱۱۲ ۱۸۵ ۱۷۹ ۲۱۸ ۱۷۹ ۲۰۹ ۱۸۹ ۲۳۲ ۲۰۴ ۲۱۸ ۲۴۲ ۲۱
۵۰ صربستان ۲ ۲ ۵ ۱۶ ۴۱ ۷۵ ۱۱۸ ۱۵۲ ۱۴۵ ۲۱۵ ۱۷۹ ۲۱۰ ۲۷۹ ۳۰۲ ۳۲۷ ۳۱۲ ۳۳۶ ۲۱
۵۱ عراق ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۴ ۳ ۶ ۱۰ ۱۶ ۲۵ ۴۹ ۱۳۴ ۱۵۲ ۱۷۹ ۲۹۱ ۲۱
۵۲ کلمبیا ۱۴ ۲۴ ۳۶ ۲۳ ۳۸ ۳۹ ۴۸ ۶۵ ۱۱۱ ۸۴ ۱۳۰ ۱۲۴ ۱۶۹ ۱۳۹ ۱۷۶ ۲۰۷ ۲۱۲ ۱۹
۵۳ اسلوانی ۲۸ ۴۴ ۳۸ ۵۹ ۷۵ ۹۰ ۱۰۹ ۱۵۲ ۱۶۸ ۱۸۵ ۲۰۳ ۲۲۶ ۲۵۷ ۲۹۶ ۲۹۵ ۳۱۶ ۳۱۵ ۱۷
۵۴ اندونزی ۱ ۲ ۱ ۴ ۹ ۵ ۷ ۹ ۲۱ ۲۲ ۴۳ ۵۴ ۷۲ ۹۸ ۱۱۰ ۱۴۳ ۲۱۴ ۱۷
۵۵ کرواسی ۱۶ ۲۳ ۴۴ ۴۱ ۵۴ ۵۲ ۶۳ ۷۶ ۷۷ ۸۹ ۹۰ ۱۲۷ ۱۵۲ ۱۳۹ ۱۳۲ ۱۵۱ ۱۶۱ ۱۶
۵۶ بنگلادش ۳ ۵ ۳ ۱ ۸ ۵ ۱۲ ۲۳ ۲۴ ۳۵ ۴۳ ۳۹ ۷۳ ۶۸ ۹۰ ۱۱۹ ۱۶۴ ۱۶
۵۷ مراکش ۲۸ ۲۹ ۳۵ ۳۴ ۲۳ ۳۰ ۲۶ ۲۵ ۴۱ ۴۱ ۶۳ ۸۱ ۱۰۰ ۱۳۹ ۱۲۶ ۱۶۰ ۲۱۷ ۱۶
۵۸ نیوزلند ۲۳ ۵۵ ۵۷ ۴۴ ۶۸ ۷۹ ۱۲۹ ۱۱۲ ۱۷۱ ۱۴۷ ۱۷۸ ۲۰۸ ۲۰۶ ۲۲۷ ۲۴۳ ۲۴۸ ۲۶۰ ۱۵
۵۹ لیتوانی ۲۱ ۲۴ ۳۷ ۲۸ ۶۰ ۶۰ ۹۱ ۸۹ ۱۱۵ ۹۶ ۱۰۱ ۱۳۳ ۱۳۷ ۱۳۷ ۱۷۲ ۲۰۲ ۱۶۷ ۱۴
۶۰ قبرس ۲ ۳ ۴ ۳ ۴ ۶ ۱۱ ۱۷ ۳۴ ۳۶ ۳۵ ۳۶ ۵۰ ۶۷ ۵۴ ۶۲ <