بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

جعبه ابزار گزارش
اطلاعات
شاخص : مقالات فناوری نانو (مقاله)
توضیحات : تعداد مقالات مرتبط با فناوری نانو که در پایگاه داده ISI نمایه شده اند.
حالت نمودار در حالت جدول غیر فعال است
منطقه جغرافیایی
کشورها
سال
دریافت خروجی
مقالات فناوری نانو (مقاله)
۱۳۷۹ [۲۰۰۰] ۱۳۸۰ [۲۰۰۱] ۱۳۸۱ [۲۰۰۲] ۱۳۸۲ [۲۰۰۳] ۱۳۸۳ [۲۰۰۴] ۱۳۸۴ [۲۰۰۵] ۱۳۸۵ [۲۰۰۶] ۱۳۸۶ [۲۰۰۷] ۱۳۸۷ [۲۰۰۸] ۱۳۸۸ [۲۰۰۹] ۱۳۸۹ [۲۰۱۰] ۱۳۹۰ [۲۰۱۱] ۱۳۹۱ [۲۰۱۲] ۱۳۹۲ [۲۰۱۳] ۱۳۹۳ [۲۰۱۴] ۱۳۹۴ [۲۰۱۵] ۱۳۹۵ [۲۰۱۶]
کل جهان ۱۶,۳۹۷ ۲۲,۲۷۶ ۲۶,۶۴۶ ۳۱,۳۵۴ ۳۷,۸۴۲ ۴۵,۱۱۴ ۵۲,۴۳۸ ۵۸,۸۶۳ ۶۷,۹۸۲ ۷۴,۰۳۳ ۸۲,۲۷۳ ۹۵,۰۷۸ ۱۰۲,۵۵۳ ۱۱۸,۵۱۳ ۱۲۹,۱۱۹ ۱۴۱,۴۳۰ ۱۳۷,۴۹۷
۱ چین ۱,۹۳۵ ۲,۷۴۳ ۳,۴۸۲ ۴,۷۲۵ ۶,۲۳۴ ۸,۵۰۷ ۱۰,۶۳۴ ۱۲,۶۵۱ ۱۵,۴۱۴ ۱۷,۶۶۰ ۲۰,۲۲۷ ۲۴,۹۴۹ ۲۸,۳۶۲ ۳۴,۵۸۴ ۴۱,۳۲۴ ۴۷,۴۹۴ ۴۷,۴۵۵
۲ ایالات متحده ۴,۴۰۶ ۵,۴۹۱ ۶,۶۶۱ ۷,۸۲۰ ۹,۲۰۷ ۱۱,۱۶۴ ۱۲,۴۹۴ ۱۳,۵۴۲ ۱۴,۷۸۵ ۱۵,۵۸۷ ۱۷,۴۰۹ ۱۸,۷۴۷ ۱۹,۸۴۱ ۲۱,۹۲۵ ۲۲,۴۵۹ ۲۳,۵۰۹ ۲۲,۳۳۷
۳ هند ۳۸۴ ۵۹۴ ۶۵۸ ۹۰۸ ۱,۱۸۳ ۱,۴۴۰ ۱,۹۳۲ ۲,۴۷۹ ۳,۰۴۹ ۳,۶۱۸ ۴,۳۵۵ ۵,۵۳۴ ۶,۰۹۹ ۷,۹۵۲ ۹,۴۸۶ ۱۰,۷۱۱ ۱۱,۰۶۶
۴ کره جنوبی ۵۱۳ ۹۱۷ ۱,۰۸۹ ۱,۵۶۲ ۲,۰۹۲ ۲,۴۶۴ ۲,۹۸۴ ۳,۳۶۸ ۴,۲۱۳ ۴,۶۰۴ ۵,۳۳۷ ۶,۳۴۴ ۶,۸۹۱ ۷,۵۸۱ ۸,۲۵۹ ۸,۸۳۷ ۸,۳۸۶
۵ آلمان ۱,۹۴۰ ۲,۶۹۳ ۳,۰۶۳ ۳,۱۹۱ ۳,۶۲۸ ۴,۰۱۱ ۴,۵۵۵ ۴,۹۲۹ ۵,۳۰۵ ۵,۷۰۰ ۶,۲۱۳ ۶,۸۳۴ ۶,۹۸۷ ۷,۵۳۸ ۷,۸۶۳ ۸,۱۶۲ ۷,۹۶۳
۶ ایران ۸ ۱۰ ۳۰ ۳۰ ۵۶ ۱۲۹ ۲۸۷ ۴۸۰ ۸۳۱ ۱,۴۱۱ ۲,۰۱۵ ۳,۰۱۱ ۳,۶۸۱ ۴,۶۲۴ ۵,۵۳۲ ۶,۷۲۹ ۷,۵۸۳
۷ ژاپن ۲,۲۸۶ ۳,۳۰۱ ۳,۷۷۸ ۴,۱۷۸ ۴,۸۱۲ ۵,۲۰۷ ۵,۶۲۰ ۵,۷۵۸ ۶,۱۴۵ ۶,۲۲۴ ۶,۳۰۲ ۶,۷۶۳ ۶,۷۱۷ ۷,۱۹۷ ۷,۳۰۰ ۷,۳۲۴ ۶,۹۵۲
۸ فرانسه ۱,۲۱۵ ۱,۶۵۳ ۱,۹۸۸ ۲,۲۱۶ ۲,۳۹۷ ۲,۸۱۶ ۳,۱۲۳ ۳,۲۴۵ ۳,۸۳۲ ۴,۰۱۸ ۴,۲۳۶ ۴,۵۵۴ ۴,۸۲۳ ۵,۲۳۲ ۵,۲۵۲ ۵,۶۰۴ ۵,۳۱۳
۹ انگلستان ۱,۰۳۷ ۱,۳۱۵ ۱,۴۹۴ ۱,۶۴۷ ۱,۷۵۰ ۱,۹۵۶ ۲,۲۸۳ ۲,۵۷۱ ۲,۹۰۰ ۳,۰۹۱ ۳,۲۳۶ ۳,۴۴۰ ۳,۶۲۸ ۴,۱۲۴ ۴,۳۸۶ ۴,۸۱۴ ۵,۰۳۸
۱۰ اسپانیا ۴۴۷ ۶۶۶ ۸۱۵ ۸۶۲ ۱,۰۹۲ ۱,۳۲۲ ۱,۵۸۶ ۱,۸۹۸ ۲,۱۳۷ ۲,۴۴۹ ۲,۷۱۹ ۳,۰۵۵ ۳,۴۲۹ ۳,۷۱۵ ۳,۹۱۵ ۴,۰۶۶ ۴,۱۷۸
۱۱ روسیه ۹۱۰ ۱,۳۰۱ ۱,۴۹۶ ۱,۵۸۴ ۱,۷۵۵ ۱,۷۲۳ ۱,۹۱۷ ۲,۱۳۶ ۲,۳۴۲ ۲,۵۲۱ ۲,۷۱۳ ۲,۸۴۵ ۲,۸۹۴ ۳,۲۷۷ ۳,۵۶۷ ۴,۳۸۲ ۴,۱۲۴
۱۲ ایتالیا ۶۰۰ ۸۷۳ ۱,۰۵۴ ۱,۲۵۷ ۱,۴۶۷ ۱,۵۴۹ ۱,۷۳۱ ۲,۰۷۳ ۲,۲۳۲ ۲,۴۹۵ ۲,۶۹۵ ۳,۰۰۴ ۳,۲۲۵ ۳,۶۹۳ ۳,۷۶۸ ۴,۰۸۰ ۳,۹۰۱
۱۳ استرالیا ۲۲۷ ۳۱۶ ۳۶۶ ۵۱۰ ۶۰۰ ۷۲۰ ۹۳۸ ۱,۱۰۸ ۱,۳۱۶ ۱,۵۴۵ ۱,۶۹۷ ۲,۱۱۰ ۲,۲۷۷ ۲,۷۷۴ ۳,۰۷۹ ۳,۵۳۹ ۳,۴۰۶
۱۴ کانادا ۴۵۷ ۵۰۱ ۶۳۴ ۸۱۰ ۹۶۳ ۱,۲۱۰ ۱,۴۲۴ ۱,۶۲۴ ۱,۷۹۹ ۱,۹۶۰ ۲,۰۴۶ ۲,۳۸۶ ۲,۶۰۹ ۲,۸۹۶ ۲,۹۴۰ ۳,۲۳۸ ۳,۰۱۸
۱۵ تایوان ۲۵۱ ۴۲۸ ۴۷۳ ۶۸۴ ۹۸۷ ۱,۳۲۶ ۱,۷۳۴ ۱,۸۶۱ ۲,۲۵۳ ۲,۵۰۶ ۲,۷۱۹ ۳,۱۶۵ ۳,۱۰۷ ۳,۴۷۰ ۳,۴۲۲ ۳,۱۸۶ ۲,۸۳۱
۱۶ عربستان ۱۱ ۸ ۸ ۷ ۱۶ ۱۹ ۱۹ ۳۱ ۴۵ ۱۳۹ ۲۹۳ ۶۱۰ ۹۱۹ ۱,۲۴۸ ۱,۷۸۵ ۲,۴۶۰ ۲,۴۸۹
۱۷ برزیل ۲۲۰ ۳۲۷ ۵۰۹ ۴۶۳ ۵۵۱ ۶۳۲ ۷۵۸ ۸۵۷ ۹۹۹ ۱,۰۶۳ ۱,۲۲۱ ۱,۳۳۲ ۱,۵۵۲ ۱,۸۴۴ ۲,۰۸۱ ۲,۲۱۲ ۲,۴۷۱
۱۸ لهستان ۲۵۵ ۴۲۷ ۵۶۴ ۶۴۹ ۸۰۰ ۸۵۵ ۹۷۰ ۱,۰۱۹ ۱,۱۵۱ ۱,۱۵۳ ۱,۲۱۷ ۱,۲۹۴ ۱,۴۸۶ ۱,۷۴۴ ۱,۹۳۹ ۲,۲۷۱ ۲,۳۰۰
۱۹ سنگاپور ۱۶۵ ۲۳۲ ۳۰۱ ۳۵۶ ۵۸۴ ۶۹۰ ۸۹۲ ۹۸۳ ۱,۱۴۷ ۱,۲۷۶ ۱,۵۵۸ ۱,۸۰۶ ۱,۹۹۲ ۲,۱۴۷ ۲,۳۱۳ ۲,۴۴۹ ۲,۱۷۰
۲۰ ترکیه ۵۵ ۷۶ ۹۸ ۱۳۹ ۱۸۴ ۲۰۸ ۲۵۷ ۳۳۳ ۴۶۸ ۵۹۷ ۷۵۸ ۹۰۵ ۱,۰۵۴ ۱,۳۹۳ ۱,۶۰۲ ۱,۸۶۶ ۲,۰۵۶
۲۱ سوئیس ۳۷۰ ۴۲۰ ۵۲۰ ۵۲۳ ۷۰۲ ۷۲۳ ۸۷۸ ۹۲۳ ۱,۰۸۲ ۱,۱۵۸ ۱,۳۰۳ ۱,۴۰۸ ۱,۵۵۴ ۱,۶۰۴ ۱,۷۱۶ ۱,۸۲۵ ۱,۸۲۴
۲۲ مالزی ۸ ۱۵ ۲۲ ۳۳ ۵۴ ۵۲ ۹۷ ۱۰۶ ۱۶۰ ۲۹۷ ۵۱۰ ۷۷۷ ۹۳۰ ۱,۲۲۷ ۱,۴۸۴ ۱,۶۴۶ ۱,۶۹۲
۲۳ هلند ۳۸۴ ۴۶۶ ۵۰۲ ۵۵۹ ۶۷۶ ۷۴۶ ۸۵۸ ۸۸۲ ۹۴۳ ۱,۱۱۵ ۱,۲۲۲ ۱,۲۸۸ ۱,۳۳۲ ۱,۵۵۸ ۱,۴۸۰ ۱,۶۳۶ ۱,۶۳۷
۲۴ سوئد ۲۸۹ ۴۰۷ ۵۰۴ ۵۱۶ ۵۶۳ ۶۱۰ ۷۰۲ ۷۱۰ ۷۷۹ ۸۲۸ ۹۷۲ ۱,۱۴۹ ۱,۲۴۴ ۱,۳۹۴ ۱,۵۵۸ ۱,۵۷۳ ۱,۵۷۷
۲۵ مصر ۲۸ ۲۰ ۴۱ ۵۱ ۴۷ ۷۲ ۱۱۳ ۱۶۵ ۲۰۳ ۳۰۵ ۳۷۶ ۴۷۹ ۶۶۰ ۸۵۶ ۱,۱۲۵ ۱,۳۶۰ ۱,۴۲۳
۲۶ بلژیک ۲۱۶ ۲۹۴ ۴۲۳ ۳۹۹ ۵۰۱ ۵۱۵ ۵۵۶ ۶۳۹ ۶۹۳ ۸۲۴ ۹۱۵ ۱,۰۳۲ ۱,۰۳۴ ۱,۱۷۳ ۱,۲۲۲ ۱,۳۳۸ ۱,۱۹۵
۲۷ پاکستان ۳ ۸ ۷ ۱۴ ۱۷ ۱۶ ۳۲ ۶۷ ۹۵ ۱۱۹ ۱۵۱ ۲۴۰ ۳۴۸ ۴۸۵ ۶۳۰ ۹۴۲ ۱,۱۹۰
۲۸ مکزیک ۱۵۳ ۲۰۰ ۲۳۴ ۳۳۰ ۳۴۶ ۴۳۸ ۴۸۴ ۵۱۲ ۶۵۰ ۶۶۷ ۶۶۹ ۷۴۳ ۸۲۸ ۹۵۹ ۱,۰۴۴ ۱,۲۴۹ ۱,۱۶۷
۲۹ جمهوری چک ۱۱۷ ۱۳۵ ۱۸۱ ۱۹۸ ۲۴۵ ۲۷۸ ۳۵۱ ۳۷۳ ۴۴۰ ۵۰۲ ۵۶۲ ۶۱۳ ۶۶۹ ۸۱۱ ۹۱۶ ۱,۱۰۹ ۱,۰۳۲
۳۰ پرتغال ۵۰ ۱۰۰ ۱۲۱ ۱۳۹ ۱۸۹ ۱۸۵ ۳۳۷ ۳۰۵ ۴۱۹ ۴۴۵ ۵۶۷ ۶۴۴ ۷۹۵ ۹۵۰ ۹۱۶ ۱,۰۲۸ ۹۵۳
۳۱ فنلاند ۹۶ ۱۵۷ ۲۱۰ ۲۴۲ ۲۹۰ ۲۷۸ ۳۵۶ ۴۳۹ ۵۲۱ ۵۶۱ ۶۰۹ ۶۴۵ ۶۹۵ ۷۵۷ ۸۷۰ ۹۱۹ ۸۶۶
۳۲ رومانی ۶۲ ۱۰۲ ۱۳۷ ۰ ۲۱۰ ۲۳۴ ۲۷۲ ۴۵۵ ۵۶۵ ۵۱۱ ۶۶۴ ۷۹۶ ۷۶۱ ۹۲۳ ۸۲۰ ۱,۰۰۱ ۸۱۲
۳۳ دانمارک ۱۴۶ ۱۵۶ ۱۸۸ ۲۰۶ ۲۳۴ ۲۳۸ ۲۸۱ ۳۱۰ ۳۶۴ ۴۰۷ ۵۰۹ ۶۲۸ ۶۲۸ ۷۰۶ ۸۴۴ ۸۶۲ ۸۰۹
۳۴ اتریش ۱۶۵ ۲۲۶ ۲۶۱ ۳۰۹ ۳۴۵ ۳۸۲ ۴۱۹ ۴۳۵ ۵۳۴ ۵۶۴ ۶۶۲ ۷۱۱ ۶۷۶ ۷۴۴ ۷۷۳ ۸۵۷ ۸۰۵
۳۵ آفریقای جنوبی ۲۰ ۲۳ ۲۳ ۳۷ ۶۲ ۹۰ ۹۷ ۱۱۴ ۱۵۳ ۱۹۹ ۲۵۴ ۳۱۲ ۳۷۹ ۴۹۲ ۵۵۶ ۶۵۶ ۷۶۵
۳۶ تایلند ۱۲ ۱۶ ۱۱ ۲۸ ۵۲ ۸۹ ۱۴۹ ۲۰۶ ۳۳۰ ۳۴۶ ۳۹۵ ۴۳۹ ۵۰۳ ۵۸۸ ۶۴۸ ۶۷۴ ۷۳۹
۳۷ اوکراین ۱۴۵ ۲۵۰ ۲۴۷ ۳۰۳ ۳۰۷ ۴۰۵ ۴۱۶ ۴۶۷ ۵۸۱ ۴۷۹ ۵۶۳ ۶۷۸ ۶۱۱ ۷۱۶ ۷۸۲ ۸۲۹ ۶۸۱
۳۸ ایرلند ۶۰ ۹۸ ۱۲۵ ۱۵۱ ۲۲۹ ۲۳۹ ۲۶۶ ۳۴۹ ۳۴۰ ۳۸۱ ۵۱۹ ۶۰۵ ۶۳۹ ۶۵۰ ۶۵۸ ۶۷۴ ۶۷۰
۳۹ یونان ۸۰ ۱۴۰ ۱۵۹ ۲۰۵ ۲۱۴ ۲۷۴ ۳۱۷ ۴۶۵ ۴۷۸ ۴۸۹ ۴۹۷ ۵۲۲ ۵۶۵ ۶۰۰ ۶۲۰ ۶۶۶ ۶۶۸
۴۰ آرژانتین ۶۶ ۹۱ ۱۲۶ ۱۰۷ ۱۵۵ ۱۴۵ ۱۸۲ ۲۱۴ ۲۵۰ ۳۱۲ ۴۰۸ ۳۶۸ ۴۲۲ ۴۵۳ ۴۹۰ ۵۴۵ ۵۲۷
۴۱ تونس ۱۰ ۳۱ ۳۷ ۳۶ ۴۱ ۶۲ ۸۳ ۶۴ ۹۱ ۱۲۱ ۱۱۱ ۱۵۹ ۱۷۴ ۲۱۸ ۲۸۸ ۴۱۲ ۴۵۵
۴۲ ویتنام ۸ ۱۰ ۱۵ ۲۸ ۲۴ ۱۹ ۴۳ ۴۴ ۱۱۵ ۶۸ ۸۷ ۱۳۹ ۱۳۳ ۲۷۹ ۲۹۰ ۳۶۵ ۴۲۲
۴۳ مجارستان ۹۹ ۱۴۵ ۱۷۱ ۲۰۹ ۲۴۴ ۲۷۸ ۲۷۳ ۲۷۴ ۳۳۰ ۳۰۹ ۲۶۹ ۳۲۸ ۳۵۸ ۳۷۵ ۴۲۸ ۳۹۷ ۳۸۶
۴۴ شیلی ۲۱ ۲۵ ۳۶ ۴۲ ۶۰ ۴۸ ۹۸ ۹۶ ۱۱۱ ۱۲۲ ۱۴۹ ۱۶۵ ۲۲۱ ۲۳۸ ۲۷۷ ۳۰۰ ۳۴۷
۴۵ نروژ ۲۱ ۳۳ ۳۸ ۵۱ ۷۸ ۱۰۴ ۱۱۰ ۱۵۳ ۱۶۶ ۱۸۹ ۱۹۱ ۲۴۲ ۲۹۶ ۳۳۸ ۲۹۶ ۳۴۰ ۳۱۶
۴۶ صربستان ۲ ۲ ۵ ۱۶ ۴۱ ۷۵ ۱۱۸ ۱۵۲ ۱۴۵ ۲۱۵ ۱۷۹ ۲۱۰ ۲۷۹ ۳۰۲ ۳۲۷ ۳۱۲ ۳۰۹
۴۷ قطر ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۱ ۲ ۳ ۵ ۰ ۵ ۱۲ ۲۲ ۵۱ ۱۰۶ ۲۱۳ ۳۰۳
۴۸ اسلوانی ۲۸ ۴۴ ۳۸ ۵۹ ۷۵ ۹۰ ۱۰۹ ۱۵۲ ۱۶۸ ۱۸۵ ۲۰۳ ۲۲۶ ۲۵۷ ۲۹۶ ۲۹۵ ۳۱۶ ۲۹۹
۴۹ الجزایر ۵ ۶ ۱۸ ۲۰ ۳۸ ۳۲ ۵۷ ۶۲ ۷۹ ۹۴ ۱۰۷ ۱۱۴ ۱۵۱ ۱۵۸ ۲۰۰ ۲۸۵ ۲۹۸
۵۰ عراق ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۴ ۳ ۶ ۱۰ ۱۶ ۲۵ ۴۹ ۱۳۴ ۱۵۲ ۱۷۹ ۲۵۸
۵۱ نیوزلند ۲۳ ۵۵ ۵۷ ۴۴ ۶۸ ۷۹ ۱۲۹ ۱۱۲ ۱۷۱ ۱۴۷ ۱۷۸ ۲۰۸ ۲۰۶ ۲۲۷ ۲۴۳ ۲۴۸ ۲۴۰
۵۲ اسلواکی ۴۱ ۷۸ ۷۳ ۸۴ ۱۱۶ ۹۹ ۱۲۳ ۱۵۴ ۱۷۷ ۱۶۲ ۱۸۰ ۱۶۶ ۲۳۰ ۲۳۳ ۳۰۱ ۲۷۶ ۲۳۱
۵۳ مراکش ۲۸ ۲۹ ۳۵ ۳۴ ۲۳ ۳۰ ۲۶ ۲۵ ۴۱ ۴۱ ۶۳ ۸۱ ۱۰۰ ۱۳۹ ۱۲۶ ۱۶۰ ۲۰۶
۵۴ بلغارستان ۴۲ ۳۷ ۷۸ ۶۷ ۱۰۲ ۱۱۵ ۱۱۲ ۱۸۵ ۱۷۹ ۲۱۸ ۱۷۹ ۲۰۹ ۱۸۹ ۲۳۲ ۲۰۴ ۲۱۸ ۱۹۳
۵۵ کلمبیا ۱۴ ۲۴ ۳۶ ۲۳ ۳۸ ۳۹ ۴۸ ۶۵ ۱۱۱ ۸۴ ۱۳۰ ۱۲۴ ۱۶۹ ۱۳۹ ۱۷۶ ۲۰۷ ۱۸۵
۵۶ بلاروس ۹ ۸۲ ۸۱ ۱۰۸ ۹۹ ۱۱۵ ۹۲ ۱۰۶ ۱۵۵ ۱۳۲ ۱۵۱ ۱۵۱ ۱۸۱ ۱۶۴ ۱۵۲ ۱۸۷ ۱۸۲
۵۷ اندونزی ۱ ۲ ۱ ۴ ۹ ۵ ۷ ۹ ۲۱ ۲۲ ۴۳ ۵۴ ۷۲ ۹۸ ۱۱۰ ۱۴۳ ۱۶۹
۵۸ لیتوانی ۲۱ ۲۴ ۳۷ ۲۸ ۶۰ ۶۰ ۹۱ ۸۹ ۱۱۵ ۹۶ ۱۰۱ ۱۳۳ ۱۳۷ ۱۳۷ ۱۷۲ ۲۰۲ ۱۵۰
۵۹ بنگلادش ۳ ۵ ۳ ۱ ۸ ۵ ۱۲ ۲۳ ۲۴ ۳۵ ۴۳ ۳۹ ۷۳ ۶۸ ۹۰ ۱۱۹ ۱۴۵
۶۰ کرواسی ۱۶ ۲۳ ۴۴ ۴۱ ۵۴ ۵۲ ۶۳ ۷۶ ۷۷ ۸۹ ۹۰ ۱۲۷ ۱۵۲ ۱۳۹ ۱۳۲ ۱۵۱ ۱۳۹
۶۱ نیجریه ۱ ۰ ۰ ۱ ۱ ۴ ۴ ۱۳ ۸ ۱۵ ۲۶ ۳۰ ۳۱ ۳۶ ۵۹ ۹۹ ۱۳۷
۶۲ استونی ۱۰ ۲۰ ۲۲ ۲۱ ۳۵ ۲۶ ۳۴ ۴۳ ۴۵ ۴۹ ۶۷ ۷۲ ۷۳ ۱۰۱ ۱۲۵ ۱۳۴ ۱۲۴
۶۳ لبنان ۲ ۱ ۸ ۹ ۸ ۱۴ ۱۱ ۱۶ ۱۹ ۱۹ ۲۸ ۲۷ ۳۴ ۴۷ ۵۱ ۸۱ ۱۰۰
۶۴ اردن ۳ ۶ ۸ ۷ ۱۷ ۱۶ ۳۰